Ekonomia i bezrobocie - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

Ekonomia

Opis: Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ekonomii: ekonomia i bezrobocie.
Showing pages  1  -  2  z  7
Ekonomia (z gr. oikosnomos – wiedza o prowadzeniu gospodarstwa domowego, gr. filozof
Ksenofont) nauka badająca jak ludzie sobie radzą sobie z rzadkością wszelkich zasobów. Ta
rzadkość decyduje o wyborze międzyżnymi zastosowaniami. Ekonomia zajmuje się badaniem
podmiotów gospodarczych w zakresie sposobu wykorzystania ograniczonych zasobów w sferze
produkcji, podziału, konsumpcji i wymiany. Ekonomia jako samodzielna nauka od XVIII w.Myśl
ekonomiczna w czasach starożytnych XII-IV w. p.n.e. państwo niewolnicze.Myśl ekonomiczna
średniowiecza do XV w. grolfikacja pracy, rozwój systemu feudalnego.
Reformacja i odrodzenie XV-XVI w. upadek feudalizmu, podwaliny kapitalizmu. Merkantylizm
XVII w. protekcjonizm państwa, ekspansja zagraniczna. Ekonomia klasyczna XVII-XVIII w.
liberalizm gos., rewolucja przemysłowa. Keynesizm XX w. interwencjonizm państwowy ma
zapobiegać kryzysom. Monetaryzm XX w. neutralność pieniądza. Arystoteles pisał o problemach
ekonomii powiązanych z moralnością, nie lubił pracy – później tę myśl przejęło chrześcijaństwo.
Negatywny stosunek chrześcijaństwa do bogacenia się, branie pieniędzy na % nie godziwe.
Wcześni chrześcijanie nie mogli obracać pieniądzem – grzech. Żydzi weszli w tę pustkę – kojarzeni
z pieniędzmi. Protestantyzm traktuje pracę jak religię.
Wszystko zależy od Boga – czy ktoś jest bogaty (wyróżnienie pozytywne) czy biedny
(wyróżnienie negatywne) – protestantyzm. Wpływ etyki protestanckiej na rozwój gospodarki
zauważył niemiecki socjolog Max Weber – opublikował książkę „ Etyka protestancka a duch
kapitalizmu”. Adam Smith (1723 – 1790) w 1776 r. publikuje swoje dzieło „Badania nad naturą i
przyczynami bogactwa narodów”:
* społeczeństwo reprezentuje luźny zespół jednostek, a dobro powszechne jest sumą dobra
indywidualnego jednostek, * uzgodnienie interesów jednostek odbywa się w warunkach wolności
gospodarczej, wszelki interwencjonizm państwa jest zbędny i szkodliwy, * motorem działalności
gospodarczej jest interes osobisty każdego człowieka, * w warunkach wolnej konkurencji
poszczególne jednostki gospodarujące, kierując się zasadą interesu oszczędzają i powiększają
kapitał a ponadto lokują go w tych dziedzinach gospodarki, gdzie osiągają wyższą stopę zysku, *
wolna konkurencja umożliwia równomierny rozwój gospodarki zgodny ze strukturą potrzeb
społecznych, a niewidzialna ręka rynku realizuje porządek naturalny w gospodarce, * prawo podaży
i popytu – samoczynne działające mechanizmy,
* homo oeconmicus człowiek, który w swych działaniach zawsze dąży do maksymalizacji
osobistych korzyści,
* bogactwo narodów zależy od ilości wykonanej pracy i jej wydajności,
* praca produkcyjna i nieprodukcyjna, płaca rynkowa i nierynkowa, podział pracy społeczny i
techniczny,
* ziemia, praca i kapitał (stały i obrotowy) jako czynniki produkcji,
* wartość użytkowa i wymienna,
* dogmat Smitha: cena i wartość każdego towaru składa się i rozkłada się na dochody z
poszczególnych czynników produkcji (kosztów), płac ( za pracę), zysków (za kapitał) i rent (za
ziemię), * produkt netto to produkt brutto pomniejszony o koszty zachowania kapitału, Ekonomia
klasyczna XVII-XVIII – rewolucja przemysłowa: * masowe przechodzenie od produkcji
rękodzielniczej, manufakturowej do produkcji fabrycznej, maszynowej,
* powstanie wielkich form kapitalistycznych, * olbrzymi rozwój sił wytwórczych powoduje
przeciwieństwa i napięcia społeczne – powstają 3 klasy robotnicze: proletariat, kapitaliści i wielcy
właściciele ziemscy,
* pojawia się nowy problem w gospodarce: bezrobocie, Rewolucja w 2 branżach: tkactwo i
metalurgia, wynalazek kolei żelaznej przyczynia się do obniżki kosztów i skrócenia czasu pracy.
Cechy kapitalizmu XIX w.:
* bardzo niskie wynagrodzenie na poziomie egzystencji,
* bardzo długi dzień pracy (70 godz. tydzień pracy), * brak praw pracowniczych, * powszechne
zatrudnianie dzieci, Koniec XIX a początek XX w. w USA II rewolucja przemysłowa – przemysł
chemiczny i elektrotechniczny (silnik elektryczny). Henry Ford produkcja samochodów dla
robotników, Rokefeler przemysł petrotechniczny. Wynalazki ekonomii amerykańskiej: akcje –
prawa własności, obligacje – prawo do wypłaty, do zysku. Jednolity system księgowości podwójnej
– każda operacja finansowa zapisywana jest podwójnie – kasują się pomyłki. Audyt - weryfikacja
ksiąg rachunkowych; Audytor – biegły rewident; System gospodarczy cechuje:
* bariera celna (system jest nią oddzielony od otoczenia), * pieniądz (wspólna waluta), * prawo
gospodarcze (specyficzne dla każdego systemu np.: podatki, handel zagraniczny,
Zasadnicze cechy systemu ekonomicznego: własność i sposób relacji. Polska – własność
państwowa 22%, prywatna 78% (2006). Najlepsze gospodarki świata (własność państwowa nie
przekracza 10%):
* gospodarka krajów starej unii, * kraje skandynawskie, * kraje europejskie nie należące do UE –
Szwajcaria, * USA, Kanada, * kraje azjatyckie: Japonia, Chiny, Singapur, Kraje o 100%
gospodarce rynkowej: * Korea Północna, Białoruś, Sposoby regulacji gospodarki: * regulacja
rynkowa - źródła informacji na podstawie, których przedsiębiorstwo podejmuje decyzje, określa
ceny wyrobów ( czy zakładać, co produkować, jaka cena),
* nierynkowa (przeciwieństwo) – państwo określa ceny – większa lub mniejsza niż, Wolność
gospodarcza łatwość dostępu do rynku, zakres ingerencji państwa w gospodarkę.
Wolność mierzy się przez porównywanie krajów, a także przez postęp.
Dane rankingu:
* ile rodzajów działalności wymaga koncesji, zezwoleń itp., * przeciętny czas rozstrzygnięcia
sądowego,* procent spraw przegranych w sądach podatkowych, 4 typy systemów:
A system z przewagą własności prywatnej i regulacji rynkowej:
* wszystkie najlepsze, dobre i średnie gospodarki,
B system z przewagą własności nie prywatnej i gospodarki rynkowej:
* przedsiębiorstwa państwowe, regulacja rynkowa (system jugosłowiański),
C system z przewagą własności prywatnej, bez regulacji rynkowej:
* gospodarka prywatna, socjalistyczna nie rynkowa – gos. wojenna (gos. III Rzeszy),
D system z przewagą własności nie prywatnej, nie rynkowej:
* realny socjalizm – kraje byłego bloku państw socjalistycznych,
Ekonomia jako nauka oparta na wnioskowaniu przyczynowo skutkowym, poszukuje
odpowiedzi na pytania: * dlaczego określone zjawisko występuje?, * co jest tego przyczyną?,
* jakie prawidłości powodują, że w określonych warunkach występują dające się wyodrębnić
zjawiska i procesy?, * jakie pozytywne i negatywne następstwa z tego wynikają?, * jak ustrzec się
negatywnych skutków oraz, wzmacniać i wykorzystywać pozytywne następstwa zjawisk i
procesów?,
Podstawowy problem ekonomii zagospodarowanie nadwyżki. Czas to pieniądz – czas da się
wycenić.
Konsumpcja obejmuje dobra i usługi nabywane przez gospodarstwa domowe w celu zaspokojenia
potrzeb (kupić żonie płaszcz, pojechać na wycieczkę) – teraźniejsza satysfakcja. Inwestycje
wielkość nowo nabytego kapitału w danym okresie, a jednocześnie jest to instrument zwiększający
zasób dotychczasowego kapitału ( kupić akcję) – przyszła satysfakcja. Podział nauki ekonomii:
ekonomia globalna – makroekonomia – mezoekonomia –
mikroekonomia. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowań indywidualnych podmiotów
gospodarczych, analizą poszczególnych dóbr i rynków, w przekonaniu, że zachowanie gospodarki
wynika z sumy zachowań poszczególnych, indywidualnych podmiotów gospodarczych. Wychodzi,
więc z założenia, że chcąc zbadać prawidłowości dotyczące całości gospodarki, należy przede
wszystkim zbadać, w jaki sposób zachowuje się jednostka gospodarująca. Makroekonomia
dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami agregatowymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej
gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości. Podstawowe
problemy makroekonomiczne: stopa wzrostu gospodarczego, zagadnienie inflacji, rynek pracy i
promocja zatrudnienia, cykle koniunkturalne, bilans płatniczy, bank centralny – NBP.
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: hermiona80
wizyty: 841
Pobrania : 0
Adres: Ekonomia
Uniwersytet: Rzeszów University
Subject: Ekonomia
Upload date: 18/03/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome