Polityka społeczna - Notatki - Polityka - Część 3, Notatki'z Politologia. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201322 March 2013

Polityka społeczna - Notatki - Polityka - Część 3, Notatki'z Politologia. University of Silesia in Katowice

PDF (480 KB)
55 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu polityki: polityka społeczna. Część 3.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 55
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 55 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 55 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 55 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 55 pages
Pobierz dokument

111

3) licencja zawodowa pośrednika pracy II stopnia.

Art. 94. 1. (240) Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizują: 1) doradca zawodowy - stażysta; 2) doradca zawodowy; 3) doradca zawodowy I stopnia; 4) doradca zawodowy II stopnia.

2. Doradcą zawodowym może zostać osoba, która otrzymała licencję zawodową, jeżeli: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była karana; 3) posiada wyższe wykształcenie; 4) (241) wykonywała zadania na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie poradnictwa

zawodowego przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia; 5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania

zadań. 2a. (242) Wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, nie stosuje się do obywateli, o których mowa w art. 1

ust. 3 pkt 2 lit. a-c, posiadających decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych, wydaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. (243) Osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może wykonywać czynności na stanowisku doradcy zawodowego - stażysty pod nadzorem doradcy zawodowego.

4. Doradcą zawodowym I stopnia może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, o których mowa w ust. 2, oraz: 1) posiada co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach

zatrudnienia i ukończone studia magisterskie lub co najmniej 12-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia i ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego;

2) (244) (uchylony). 5. Doradcą zawodowym II stopnia może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, o których mowa w ust. 2

pkt 1, 2 i 5, oraz: 1) ukończyła studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego; 2) posiada co najmniej 36-miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia.

6. (245) Doradca zawodowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, jest obowiązany doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Art. 95. (246) 1. (247) Wojewoda, na wniosek zainteresowanej osoby, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje licencję zawodową doradcy zawodowego określonego stopnia osobie spełniającej warunki, o których mowa w art. 94 ust. 2, 2a, 4 i 5.

2. Określa się następujące stopnie licencji zawodowej doradcy zawodowego: 1) licencja zawodowa doradcy zawodowego; 2) licencja zawodowa doradcy zawodowego I stopnia; 3) licencja zawodowa doradcy zawodowego II stopnia.

Art. 96. 1. Zadania w zakresie planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy wykonuje specjalista do spraw rozwoju zawodowego.

2. Specjalistą do spraw rozwoju zawodowego może zostać osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była karana; 3) (248) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny; 4) wykonywała zadania z zakresu organizacji szkoleń przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych

służbach zatrudnienia; 5) (249) (uchylony).

3. (250) Samodzielnym specjalistą do spraw rozwoju zawodowego może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny; 2) przez co najmniej 24 miesiące wykonywała zadania na stanowisku specjalisty do spraw rozwoju

zawodowego; 3) ukończyła studia podyplomowe z zakresu rozwoju zasobów ludzkich potwierdzone odpowiednimi

dokumentami. 4. (251) Specjalista do spraw rozwoju zawodowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest obowiązany doskonalić

kwalifikacje zawodowe.

Art. 97. 1. Zadania z zakresu przygotowywania, realizacji i oceniania efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wykonuje specjalista do spraw programów.

2. Specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

112

2) nie była karana; 3) (252) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny; 4) wykonywała zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów, o których

mowa w ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia; 5) (253) (uchylony).

3. Samodzielnym specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która: 1) (254) posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny; 2) przez co najmniej 24 miesiące wykonywała zadania na stanowisku specjalisty do spraw programów; 3) (255) ukończyła studia podyplomowe z zakresu programów i projektów rynku pracy potwierdzone

odpowiednimi dokumentami. 4. (256) Specjalista, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest obowiązany doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Art. 98. 1. Zadania polegające na udzielaniu pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy wykonuje lider klubu pracy.

2. Liderem klubu pracy może zostać osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była karana; 3) posiada co najmniej średnie wykształcenie; 4) (257) wykonywała zadania w zakresie aktywnego poszukiwania pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w

publicznych służbach zatrudnienia oraz w Ochotniczych Hufcach Pracy; 5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania

zadań. 3. (258) Lider klubu pracy jest obowiązany doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Art. 99. (259) 1. Zadania w zakresie świadczenia usług EURES realizują doradca EURES i asystent EURES zatrudnieni w powiatowym i wojewódzkim urzędzie pracy.

2. Doradcą EURES może zostać osoba, która: 1) spełnia wymagania określone w odrębnych procedurach obowiązujących państwa członkowskie Unii

Europejskiej; 2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 3) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 4) posiada wyższe wykształcenie; 5) posiada znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego wystarczającą do wykonywania

zadań; 6) była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia i wykonywała

zadania w zakresie usług rynku pracy; 7) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania

zadań. 3. Asystentem EURES może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 3) ma co najmniej średnie wykształcenie; 4) była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia i wykonywała

zadania w zakresie usług rynku pracy; 5) posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania

zadań. 4. Doradca EURES i asystent EURES są obowiązani doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Art. 100. (260) 1. (261) Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 91 pkt 1 i 2, może być przyznany dodatek do wynagrodzenia uzależniony od stopnia posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości wykonywanej pracy.

2. (262) Pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 91 pkt 3-6, może być przyznany dodatek do wynagrodzenia uzależniony od posiadanego przygotowania zawodowego, doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości wykonywanej pracy.

3. Dodatki, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane ze środków Funduszu Pracy. 4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb nadawania licencji zawodowych

pośrednika pracy i doradcy zawodowego, biorąc pod uwagę rozwój zawodowy pracowników publicznych służb zatrudnienia.

5. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, tryb oraz warunki przyznawania i wypłacania dodatku do wynagrodzenia pracownikom, o których mowa w art. 91 pkt 1-6, mając na uwadze osiągnięcie zwiększonej efektywności oraz rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Art. 101. 1. Przepisy art. 92, 94, 96-98 i 100 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy.

2. (263) (uchylony).

113

Art. 102. (264) (uchylony).

Art. 102a. (265) (uchylony).

Rozdział 18

Fundusz Pracy

Art. 103. 1. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. 2. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy.

Art. 104. 1. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.5)), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), co najmniej wynagrodzenie, o którym mowa w tym przepisie, a w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania co najmniej 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłacają: 1) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:

a) pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, b) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, c) wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie

usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące,

d) wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, e) pobierające stypendia sportowe, f) otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy

zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego - przewidziane w odrębnych przepisach,

g) (266) za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, za których, po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy, odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych,

h) (267) za funkcjonariuszy, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

1a) (268) (uchylony); 2) rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych - za swoich

członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe;

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem: a) duchownych, b) pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały, c) pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne lub

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, d) podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, e) żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, f) odbywających zastępcze formy służby wojskowej, g) przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński, h) pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6. 2. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. 3. W przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania

składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w tym przepisie.

4. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

114

Art. 105. (269) Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Art. 106. 1. Przychodami Funduszu Pracy są: 1) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy; 2) dotacje budżetu państwa; 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu

Pracy; 4) odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych dysponenta Funduszu Pracy

oraz samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów; 5) spłaty rat i odsetki od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy; 6) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie działań z zakresu

udziału publicznych służb zatrudnienia w EURES; 6a) (270) środki ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o

komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.53)), oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;

7) inne wpływy. 2. (271) Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o których mowa w

art. 115 i art. 119-124, kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów o pomocy społecznej, a także środki pieniężne, przekazywane do Funduszu Pracy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651).

3. Dysponent Funduszu Pracy, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłatę zasiłków.

Art. 106a. (272) 1. Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczane na finansowanie części działań publicznych służb zatrudnienia związanych z udziałem w sieci EURES.

2. Rodzaj działań, o których mowa w ust. 1, oraz wydatków na ich realizację określają: 1) porozumienia zawierane pomiędzy ministrem właściwym do spraw pracy a samorządami województw lub 2) umowy zawierane pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską, lub 3) umowy zawierane pomiędzy państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, a Wspólnotą

Europejską na finansowanie partnerstw transgranicznych EURES. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2, podlegają refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej do wysokości określonej w umowach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

Art. 107. 1. Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Poboru składek na Fundusz Pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i przekazuje na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania, w formie zaliczek, część składek zgromadzonych na koncie odpowiadającą udziałowi stopy procentowej składek na Fundusz Pracy w sumie stóp procentowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostatecznie rozlicza pobrane składki na Fundusz Pracy do 20 dnia następnego miesiąca.

3. W razie nieopłacania składek na Fundusz Pracy lub opłacenia ich w niższej od należnej wysokości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obciążyć pracodawcę lub osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu dodatkową opłatą w wysokości do 100 % należnej kwoty składek.

4. Od składek na Fundusz Pracy nieopłaconych w terminie Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.6)). Składki te oraz należności z tytułu odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, o których mowa w ust. 3, nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Składki, odsetki i dodatkowe opłaty są przekazywane na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy.

5. Koszty poboru składek na Fundusz Pracy obciążają ten fundusz i są zwracane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5 % kwoty składek przekazanych na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy.

6. W przypadku nieprzekazania w terminach określonych w ust. 2 składek, pobranych odsetek oraz dodatkowych opłat, o których mowa w ust. 4, na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy należne są od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odsetki ustawowe.

Art. 108. 1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 1) kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 38 ust.

4 oraz art. 40 ust. 5;

115

2) kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy;

3) (273) (uchylony); 4) (274) refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz

odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy, o których mowa w art. 109 ust. 7a;

4a) (275) kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a1;

4b) (276) kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d i art. 109 ust. 7c; 5) kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę

w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 6;

5a) (277) kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych;

6) kosztów szkolenia oraz przejazdu członków rad zatrudnienia, o których mowa w art. 23 ust. 7 i 9; 7) (278) (uchylony); 8) dodatków szkoleniowych, o których mowa w art. 41 ust. 1; 9) kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których mowa w art. 41 ust. 4 i

5 oraz art. 43; 10) jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w art. 41 ust. 9; 11) pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 12) kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia, o których mowa w art. 45; 13) (279) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46;

14) kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych pracodawcy, o których mowa w art. 47;

15) dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 16) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac

interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 17) stypendiów, o których mowa w art. 52, 53 i 55; 18) składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art. 54; 19) zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych, o

których mowa w art. 57; 20) (280) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o których mowa w art. 59 ust. 3; 21) kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 22) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62; 23) refundowania pracodawcy kosztów szkolenia pracowników, o których mowa w art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 1; 24) refundowania pracodawcy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 69

ust. 2 pkt 2; 24a) (281) świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 25) refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70 ust. 8; 26) zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych zasiłków, o których

mowa w art. 72 ust. 13; 27) (282) refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100; 27a) (283) (uchylony); 28) kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 29) kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i specjalności, standardów

kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 30) (284) opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia dla prowadzenia

poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 31) opracowywania, wydawania i rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych

partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców; 32) kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do

ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi;

33) badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy; 34) (285) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w

publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy;

35) wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w ramach umów międzynarodowych;

116

36) (286) kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia;

36a) (287) kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy;

37) (288) kosztów wyposażenia klubów pracy oraz prowadzenia w nich zajęć przez osoby niebędące pracownikami urzędów pracy, o których mowa w art. 39 ust. 4, oraz kosztów wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6;

38) kosztów szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy; 39) (289) (uchylony); 40) (290) świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz

składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 41) zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym; 42) restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy publicznej dla

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 43) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 44) (291) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy oraz kosztów obsługi

rachunku bankowego Funduszu Pracy; 45) spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz Pracy; 46) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych, o których mowa w

art. 141; 47) (292) (uchylony); 48) (293) kosztów, o których mowa w art. 42a; 49) (294) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o których mowa w art.

106a. 2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie Funduszu Pracy kwot

na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele.

Art. 109. 1. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy, samorządom województw i powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych w województwie do wysokości kwot ustalonych zgodnie z ust. 2-11.

2. Kwoty środków (limity), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w województwie, są ustalane przez ministra właściwego do spraw pracy według algorytmu.

3. Minister właściwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Ochotniczym Hufcom Pracy kwotę środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, szkolenie pracowników Ochotniczych Hufców Pracy oraz realizację innych zadań finansowanych z Funduszu Pracy.

4. Minister właściwy do spraw pracy ustala i przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy urzędom wojewódzkim środki Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów szkolenia pracowników urzędu wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy.

5. Środki Funduszu Pracy na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są przekazywane samorządom województw i powiatów do wysokości faktycznych potrzeb.

6. (295) (uchylony). 7. (296) Podstawę wydatkowania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na finansowanie w

województwie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi umowa zawarta między zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, po uprzednim uzgodnieniu treści umowy oraz wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie tych projektów z ministrem właściwym do spraw pracy. Kopie zawartych umów minister do spraw rozwoju regionalnego przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw pracy.

7a. (297) Podstawę wydatkowania w danym roku budżetowym środków Funduszu Pracy na refundację kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji w województwie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy stanowi umowa zawarta między zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw pracy, określająca wysokość środków na ten cel oraz sposób ich wydatkowania.

7b. (298) Marszałek województwa informuje ministra właściwego do spraw pracy o kwocie środków Funduszu Pracy przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację przez powiaty projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poszczególnych działań, w tym ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa oraz ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów powiatowych.

7c. (299) Minister właściwy do spraw pracy może ze środków Funduszu Pracy zrefundować część poniesionych z budżetu kosztów kwalifikowalnych w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1081/2006

117

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 realizacji projektów poniesionych na: 1) pomoc i doradztwo prawne urzędowi ministra właściwego do spraw pracy w zakresie przygotowania i

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio związanego z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,

2) zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

- do wysokości 0,5 % wartości projektu. 8. Kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty są ustalane przez zarząd województwa, według kryteriów określonych przez sejmik województwa, w ramach kwoty, o której mowa w ust. 2. Określając kryteria, sejmik województwa powinien wziąć pod uwagę w szczególności: 1) skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia; 2) udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych; 3) stopę bezrobocia; 4) wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy; 5) (300) kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 9. Decyzję w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w

ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, podejmuje starosta, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia.

10. Organy zatrudnienia oraz ochotnicze hufce pracy mogą zawierać umowy, porozumienia i udzielać zleceń dotyczących realizacji programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy, powodujących powstawanie zobowiązań przechodzących na rok następny do wysokości 30 % kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy, a łącznie z zobowiązaniami wynikającymi z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw pracy. Zobowiązania te obciążają kwotę (limit) środków Funduszu Pracy ustaloną na rok następny.

11. (301) Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia: 1) algorytm, o którym mowa w ust. 2; 2) udział w ustalonej dla województwa kwocie Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na finansowanie programów regionalnych, w tym projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

3) sposób ustalania kwot środków z Funduszu Pracy dla samorządów województw i powiatów oraz wysokość i przeznaczenie rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. 11a. (302) Przy ustalaniu kwot środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie algorytm powinien w szczególności uwzględniać: 1) skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia; 2) udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych; 3) stopę bezrobocia; 4) kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w województwie na realizację projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 12. (303) Środki trwałe lub wyposażenie zakupione z Funduszu Pracy przez:

1) organy zatrudnienia albo Ochotnicze Hufce Pracy na potrzeby związane z realizacją zadań określonych w ustawie stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwego samorządu terytorialnego do wyłącznej dyspozycji odpowiednio: urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy, wojewódzkiego urzędu pracy, powiatowego urzędu pracy, a także wydzielonej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego właściwego wojewodę realizującej zadania określone w ustawie;

2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz przez bezrobotnych, o których mowa w art. 46, stają się ich własnością;

3) (304) szkoły wyższe lub organizacje studenckie, o których mowa w art. 39 ust. 6, stają się ich własnością.

Art. 109a. (305) 1. Koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 9, nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

2. Łączna kwota przeznaczona na koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 38, w okresie kolejnych trzech lat nie może przekroczyć iloczynu dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

3. Koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, nie mogą przekroczyć pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

118

Art. 110. W sprawach z zakresu gospodarki funduszami celowymi nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy o finansach publicznych.

Rozdział 19

Nadzór i kontrola

Art. 111. Wojewoda sprawuje nadzór, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przez: 1) badanie dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania nadzoru; 2) wizytację obiektów i pomieszczeń; 3) przeprowadzanie oględzin obiektów, składników majątku oraz obserwację przebiegu określonych czynności

objętych obowiązującym standardem; 4) żądanie od pracowników nadzorowanej jednostki udzielania informacji w formie ustnej i pisemnej w związku

z czynnościami nadzorczymi; 5) wzywanie i przesłuchiwanie świadków; 6) zwracanie się o wydanie opinii przez biegłych i specjalistów z zakresu rynku pracy; 7) badanie wymogów kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 92, 94, 96-99.

Art. 112. 1. Czynności, o których mowa w art. 111, w imieniu i z upoważnienia wojewody przeprowadza zespół pracowników właściwego do spraw pracy wydziału urzędu wojewódzkiego w składzie co najmniej dwóch osób, zwany dalej "zespołem inspektorów".

2. Zespół inspektorów przeprowadzając czynności, o których mowa w art. 111, jest obowiązany do okazania legitymacji służbowych oraz imiennego upoważnienia wskazującego urząd pracy, którego czynności te dotyczą.

Art. 113. 1. Wojewoda, w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 111, może przekazać jednostce samorządu terytorialnego zalecenia, pouczenia oraz może zgłaszać uwagi i wnioski.

2. Urząd pracy objęty czynnościami nadzorczymi może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia.

3. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 4. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń urząd pracy w terminie 30 dni jest

obowiązany do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. 5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń wojewódzki lub powiatowy urząd pracy w

terminie 30 dni jest obowiązany do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zmian wynikających z zastrzeżeń.

6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy w zakresie wdrażania i stosowania standardów usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 3, oraz spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy, wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach odpowiednio marszałka województwa lub starostę.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach.

Art. 114. 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności, o których mowa w art. 111, zostały ujawnione rażące zaniedbania lub zaniechania w zakresie wdrażania i stosowania standardów usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 3, oraz spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy, wojewoda może wezwać jednostkę samorządu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niewyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcy zastępczego w terminie, o którym mowa w ust. 1, wojewoda może wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność organu.

Art. 114a. (306) Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy w terminie do dnia 31 stycznia informację o realizacji w roku poprzednim nadzoru, o którym mowa w art. 10 ust. 1, wraz z jego wynikami i ich oceną.

Art. 115. 1. Kto nie realizuje zaleceń wojewody, o których mowa w art. 113 - podlega karze pieniężnej w wysokości do 6.000 zł.

2. Kto nie wdraża lub nie stosuje standardów usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy - podlega karze pieniężnej w wysokości do 10.000 zł.

3. Karę pieniężną wymierza wojewoda w drodze decyzji administracyjnej, biorąc pod uwagę rozmiar, stopień i społeczną szkodliwość stwierdzonych uchybień.

4. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie pobiera się odsetki ustawowe. 5. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji.

119

Art. 116. (307) (uchylony).

Art. 117. (308) (uchylony).

Art. 118. (309) (uchylony).

Art. 118a. (310) 1. Dysponent Funduszu Pracy może przeprowadzać w publicznych służbach zatrudnienia oraz w innych organach, organizacjach i jednostkach organizacyjnych, które otrzymały środki Funduszu Pracy, kontrole w zakresie: 1) wydatkowania środków Funduszu Pracy zgodnie z przeznaczeniem; 2) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy; 3) właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu Pracy; 4) nieprzekroczenia ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy kwot środków (limitów) Funduszu

Pracy, o których mowa w art. 109 ust. 2-4, na finansowanie zadań realizowanych w roku budżetowym. 2. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych

zakresem kontroli.

Rozdział 20

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

Art. 119. 1. Kto zatrudnia lub powierza wykonywanie innej pracy zarobkowej bezrobotnemu, nie zawiadamiając o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

2. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

3. Sprawca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli przed dniem przeprowadzenia kontroli obowiązek, o którym mowa odpowiednio w art. 36 ust. 7 i art. 74, został już spełniony.

Art. 120. 1. Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

2. Cudzoziemiec, który wykonuje pracę bez zezwolenia, o którym mowa w art. 88, lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 1.000 zł.

Art. 121. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi agencję zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

2. (311) Kto, prowadząc agencję zatrudnienia, pobiera od osoby, dla której poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub której udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, dodatkowe opłaty inne niż wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

3. Tej samej karze podlega, kto prowadząc agencję zatrudnienia, nie przestrzega zasady zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową.

4. (312) Kto nie dokonał zwrotu certyfikatu wstępnego lub certyfikatu w terminie określonym w art. 19 ust. 15, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

5. (313) Kto nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 6, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

Art. 122. 1. Kto: 1) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłaca ich w przewidzianym przepisami

terminie, 2) nie zgłasza wymaganych danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na

Fundusz Pracy lub udziela w tym zakresie nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia - podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

2. Sprawca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli przed dniem przeprowadzenia kontroli zaległe składki na Fundusz Pracy zostały już opłacone w wymaganej wysokości.

Art. 123. Kto ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową odmówi zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

Art. 124. (314) (uchylony).

120

Art. 125. (315) 1. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 119-123, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.).

2. Orzeczone i wyegzekwowane kary grzywien, o których mowa w art. 119-123, sądy przekazują bezpośrednio na rachunek dysponenta Funduszu Pracy, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących sposobu wykonywania budżetu państwa.

Rozdział 21

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 126. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.7)) art. 91 otrzymuje brzmienie:

"Art. 91. § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy, 2) 80 % kwoty określonej w art. 871 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż

określone w pkt 1.".

Art. 127. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej i spółdzielniach socjalnych liczba założycieli - osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.";

2) w art. 15 § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Spółdzielnia liczy co najmniej dziesięciu członków, spółdzielnia produkcji rolnej co najmniej pięciu

członków, a spółdzielnia socjalna nie mniej niż pięciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków, o ile statut nie wymaga liczby większej.";

3) w części I "Spółdzielnie": a) tytuł II otrzymuje brzmienie:

"Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni pracy, spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni socjalnych",

b) w tytule II po art. 203 dodaje się dział V w brzmieniu:

"Dział V

Spółdzielnie socjalne

Art. 203a. § 1. Spółdzielnie socjalne mogą tworzyć: 1) osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy; 2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.

o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001);

3) niepełnosprawni, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 2. Nazwa spółdzielni niezależnie od jej brzmienia musi zawierać oznaczenie "spółdzielnia socjalna".

§ 3. Spółdzielnia socjalna może połączyć się wyłącznie z inną spółdzielnią socjalną. § 4. Spółdzielnia socjalna może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia,

podjętej zwykłą większością głosów, wyłącznie w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa spółdzielnia socjalna.

§ 5. Spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadku, gdy dokonane zmiany statutu naruszają zasady określone w art. 203b.

§ 6. Spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych staje się spółdzielnią socjalną na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, podjętej zwykłą większością głosów. Przepisy o łączeniu się spółdzielni stosuje się odpowiednio.

§ 7. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej, mając na względzie ułatwienie procedur rejestracyjnych.

Art. 203b. § 1. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celu zawodowej i społecznej integracji przez osoby, o których mowa w art. 203a § 1.

121

§ 2. Spółdzielnie socjalne mogą zatrudniać osoby niebędące osobami, o których mowa w art. 203a § 1, przy pracach wymagających szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają członkowie spółdzielni. Liczba tych osób nie może być większa niż jedna na pięciu członków spółdzielni.

§ 3. W spółdzielniach socjalnych, w których liczba członków nie przekracza 15, nie powołuje się rady nadzorczej, zaś jej zadania wykonuje walne zgromadzenie, a prawo kontroli działalności spółdzielni przysługuje każdemu członkowi.

§ 4. W spółdzielniach socjalnych całość nadwyżki bilansowej walne zgromadzenie przeznacza na fundusz zasobowy spółdzielni.

Art. 203c. § 1. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej jej majątek pochodzący ze środków publicznych po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostaje przekazany na Fundusz Pracy.

§ 2. W razie likwidacji spółdzielni socjalnej utworzonej z udziałem osób, o których mowa w art. 203a § 1 pkt 3, jej majątek pochodzący ze środków publicznych po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostaje przekazany na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proporcjonalnie do wskaźnika niepełnosprawnych udziałowców i zatrudnionych osób niepełnosprawnych ustalonego odpowiednio na zasadach określonych w art. 2 pkt 6 i art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3- 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Art. 203d. W sprawach nieuregulowanych w art. 203a-203c do spółdzielni socjalnej stosuje się przepisy ustawy odnoszące się do spółdzielni pracy.".

Art. 128. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Samorząd województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i 2, w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.";

2) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.".

Art. 129. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 102 otrzymuje brzmienie: "102) zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stażu, szkolenia,

zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz kosztów zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001),",

b) w pkt 117 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 118 w brzmieniu: "118) wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń

rzeczowych, z tytułu szkoleń, badań lekarskich oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).";

2) w art. 34 po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu: "10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego albo świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny, za okres, za który podatnik pobierał świadczenie z innego organu rentowego w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego świadczenia przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub renty rodzinnej, za okres, za który podatnik pobierał zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania bez pracy, albo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego świadczenia przy

122

ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.".

Art. 130. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) kolegia pracowników służb społecznych,"; 2) w art. 5 po ust. 6c dodaje się ust. 6d w brzmieniu:

"6d. Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań własnych samorządu województwa.";

3) w art. 5a w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie "nauczycieli" skreśla się przecinek i dodaje wyrazy "oraz kolegiach pracowników służb społecznych,";

4) po art. 9e dodaje się art. 9f w brzmieniu: "Art. 9f. 1. Słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych może być tylko osoba posiadająca

świadectwo dojrzałości. 2. W zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,

korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej i odbywania przeszkolenia wojskowego do słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy dotyczące studentów szkół wyższych.

3. Kolegia służb społecznych mogą pobierać opłaty za egzaminy wstępne oraz za zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć dydaktycznych w systemie dziennym w publicznych kolegiach pracowników służb społecznych, chyba że są powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i zasady działania, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych, a także zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami pracowników służb społecznych.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące realizowania planów nauczania, przedmioty kształcenia, zakres i wymiar praktyk zawodowych, treści programowe i wymagane umiejętności.

6. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach, o których mowa w ust. 4 i 5, do kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy dotyczące szkół wyższych.";

5) w art. 22 w ust. 2a po wyrazach "która ukończyła 16 lat" dodaje się wyrazy ",a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy 15 lat";

6) w art. 69 uchyla się ust. 2 i 3.

Art. 131. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. 1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, dotyczące bezrobotnych osób niepełnosprawnych, przewyższające wydatki określone w przepisach, o których mowa w ust. 1, a także wydatki dotyczące osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostających w zatrudnieniu są realizowane i finansowane na zasadach określonych w ustawie.";

2) w art. 26a ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje:

1) 100 % kwot dofinansowania, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem pkt 2, 2) kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 75 % najniższego wynagrodzenia w przypadku

osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz niewidomych.";

3) w art. 26b ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze

środków publicznych."; 4) w art. 26c:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) informacje o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z

zastrzeżeniem ust. 1a", b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składają przedsiębiorcy."; 5) w art. 32 w ust. 1 uchyla się pkt 4.

123

Art. 132. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.11)) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do Najwyższej Izby Kontroli oraz Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.".

Art. 133. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w pkt 2 po lit. w dodaje się lit. z w brzmieniu:

"z) podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w stosunku do osób, którym wypłaca to świadczenie,";

2) w art. 6 w ust. 1: a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych lub pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej "bezrobotnymi",",

b) w pkt 20 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu: "21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.";

3) w art. 9 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: "1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 18a, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do

objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Ubezpieczeni wymienieni w ust. 1, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b i art. 16 ust. 10a.";

4) w art. 12 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21.";

5) w art. 13 w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 16 w brzmieniu: "16) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - od dnia nabycia prawa do świadczenia szkoleniowego

do dnia utraty tego prawa."; 6) w art. 16 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.";

7) w art. 18 w ust. 4 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i pkt 7 w brzmieniu: "7) osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - stanowi kwota świadczenia szkoleniowego";

8) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9, 11,

12, 18a-21, ust. 2 i ust. 2a, duchownych będących członkami zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do płatnika składek.".

Art. 134. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 i Nr 64, poz. 593) w art. 139 w ust. 1 uchyla się pkt 9.

Art. 135. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy;";

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie zawodowe w

miejscu pracy lub szkolenie, lub jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie - w stosunku do osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania

124

zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy;";

3) w art. 9 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "4) kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium - dla ubezpieczonych będących osobami pobierającymi

stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,".

Art. 136. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;"; 2) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, c-i, powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, z zastrzeżeniem ust. 3.";

3) w art. 23: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i i pkt 2a i 10, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 10.",

b) w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 15, jest kwota emerytury, renty z wyłączeniem dodatków,

zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze, pomniejszona o kwotę zaliczoną na poczet emerytury lub renty.";

4) w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Za osobę pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia składkę jako

płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot, który wypłaca to świadczenie.";

5) w art. 29 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) osób wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, pkt 2-29 i 31 oraz w art. 11 są opłacane i

ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem pkt 2,".

Art. 137. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,";

2) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) organizacjach pozarządowych - oznacza to organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz osób, o których mowa w art. 1;"; 3) w art. 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez wójta, burmistrza,

prezydenta miasta i organizację pozarządową, zwane dalej "instytucjami tworzącymi".", b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Centrum utworzone przez organizację pozarządową działa w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.";

4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Status Centrum przyznaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, po zaopiniowaniu przez

marszałka województwa wniosku, o którym mowa w art. 4, składanego w terminie 30 kwietnia i 30 września danego roku.";

5) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. W przypadku gdy instytucja tworząca, będąca organizacją pozarządową, ulega likwidacji, prawa i

obowiązki tej instytucji może przejąć gmina właściwa ze względu na siedzibę Centrum. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

6) w art. 7: a) w ust. 1:

– w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "w przypadku Centrum tworzonego przez organizację pozarządową z:",

– uchyla się lit. b, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

125

"2. Utworzenie Centrum może być finansowane z dotacji na pierwsze wyposażenie pochodzącej z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1.";

7) w art. 10: a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

"3) środków z Unii Europejskiej.", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku Centrum utworzonego przez organizację pozarządową działalność Centrum może być ponadto finansowana z: 1) zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł; 2) innych dochodów własnych gminy niż określone w ust. 1 pkt 1.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest organizacja

pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i wypłacana co miesiąc, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja.";

8) w art. 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Zadania, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 3, mogą być realizowane także

przez pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w organizacji pozarządowej, która uzyska zgodę na wykonywanie tych zadań właściwego dla siedziby tej organizacji wojewody.";

9) w art. 16: a) w ust. 1 po wyrazach "pracownika socjalnego" dodaje się wyrazy "i uczestnika lub po uczestnictwie w

klubie integracji społecznej na wniosek pracownika socjalnego", b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uczestnicy mogą podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001).",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. W przypadku podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługują uprawnienia, o których

mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."; 10) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gmina, ośrodek pomocy społecznej lub organizacja pozarządowa prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art. 1, mogą: 1) organizować roboty publiczne; 2) prowadzić kluby integracji społecznej organizujące działania o charakterze terapeutycznym,

zatrudnieniowym i samopomocowym.".

Art. 138. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, obowiązują od dnia 1 października roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja.";

2) w art. 17 w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o

wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.";

3) w art. 23: a) w ust. 1 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Do wyboru programów, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje się odpowiednio art. 25, 26 oraz

28-35."; 4) w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.";

5) w art. 143 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej do

126

prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.",";

6) w art. 149 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Decyzje przyznające świadczenia na podstawie art. 16, 17, 18, 21 oraz 31 ust. 6-10 ustawy z dnia 29

listopada 1990 r. o pomocy społecznej realizuje się według przepisów dotychczasowych, przez czas, na jaki te decyzje zostały wydane, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r.";

7) w art. 155 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. W stosunku do osób umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego

przed dniem 1 stycznia 2004 r., decyzje zmieniające decyzje o odpłatności i o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje starosta właściwy ze względu na położenie domu.".

Rozdział 22

Przepisy przejściowe

Art. 139. 1. Zasiłki, dodatki szkoleniowe oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia przyznane bezrobotnym przed dniem wejścia w życie ustawy są wypłacane na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach, z wyjątkiem ich waloryzacji i zawieszania, które są dokonywane na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Do kwot z tytułu zasiłków, dodatków szkoleniowych oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia przyznanych na podstawie dotychczasowych przepisów za okres do dnia wejścia w życie ustawy zasady określone w art. 78 ustawy stosuje się odpowiednio.

3. Osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy zostały skierowane na staż, szkolenie, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne formy aktywizacji, kontynuują je na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

4. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy są kontynuowane na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

5. Pożyczki z Funduszu Pracy otrzymane na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu spłaty na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

6. Do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65) stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem jej wejścia w życie, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 r.

7. Do dnia 30 czerwca 2005 r. powiatowe urzędy pracy refundują na dotychczasowych zasadach wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego na podstawie umów o refundację zawartych do dnia 31 sierpnia 2004 r.

8. Od dnia 1 lipca 2005 r. Ochotnicze Hufce Pracy stają się z mocy prawa stroną umów o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne zawartych do dnia 31 sierpnia 2004 r. przez starostów z pracodawcami lub organizacjami pracodawców.

Art. 140. Do dnia 31 grudnia 2005 r. powiat może być organizatorem robót publicznych dla wszystkich osób bezrobotnych.

Art. 141. 1. Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych są wypłacane i finansowane z Funduszu Pracy za okres do dnia przejęcia wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Zasiłki pogrzebowe wypłacane osobie, która poniosła koszty pogrzebu osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenia przedemerytalne albo członka rodziny tej osoby pozostającego na jej utrzymaniu i spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej, są finansowane z Funduszu Pracy za okres do dnia przejęcia wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o ile nie przysługują one na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zasiłki pogrzebowe, o których mowa w ust. 2, przysługują w wysokości określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 142. 1. Naczelna Rada Zatrudnienia oraz wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia w składzie istniejącym w dniu wejścia w życie ustawy działają do dnia 30 czerwca 2004 r.

2. Dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy i wicedyrektorzy pełniący funkcje w dniu wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy i wicedyrektorami w rozumieniu ustawy bez konieczności ich ponownego powoływania.

3. Kierownicy powiatowych urzędów pracy i ich zastępcy pełniący funkcje w dniu wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa odpowiednio dyrektorami i zastępcami dyrektorów powiatowych urzędów pracy w rozumieniu ustawy bez konieczności ich ponownego powoływania.

4. Osoby zatrudnione w urzędach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejścia w życie ustawy, jeżeli przez okres co najmniej 12 miesięcy były zatrudnione na stanowiskach pośrednika pracy lub wykonujące

127

zadania w zakresie pośrednictwa pracy, z dniem wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa pośrednikami pracy, o których mowa w art. 92 ust. 2.

5. Osoby zatrudnione w urzędach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejścia w życie ustawy, jeżeli przez okres co najmniej 12 miesięcy były zatrudnione na stanowiskach doradcy zawodowego lub wykonujące zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, z dniem wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa doradcami zawodowymi, o których mowa w art. 94 ust. 2.

6. Osoby zatrudnione w urzędach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejścia w życie ustawy, jeżeli przez okres co najmniej 12 miesięcy były zatrudnione przy wykonywaniu zadań dotyczących opracowania i realizacji programów i projektów międzynarodowych z zakresu rynku pracy, z dniem wejścia w życie ustawy stają się z mocy prawa specjalistami do spraw programów w rozumieniu niniejszej ustawy.

7. Osoby zatrudnione w urzędach pracy lub ochotniczych hufcach pracy w dniu wejścia w życie ustawy, jeżeli przez okres co najmniej 12 miesięcy zatrudnione były przy wykonywaniu zadań dotyczących organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych, stają się z mocy prawa specjalistami do spraw rozwoju zawodowego w rozumieniu ustawy.

Art. 143. Instytucje szkoleniowe mogą prowadzić działalność w zakresie określonym ustawą bez konieczności uzyskania wpisu, o którym mowa w art. 20 ust. 1, w okresie do 6 miesięcy po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 144. Uprawnienia nabyte na podstawie przepisów o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół są kontynuowane na dotychczasowych zasadach do czasu ich wygaśnięcia.

Art. 145. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub wprost do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, rozumie się przez to odwołanie do niniejszej ustawy.

Art. 146. Sprawy, w których przed dniem wejścia w życie ustawy wszczęto postępowanie odwoławcze lub postępowanie przed sądem administracyjnym, podlegają rozpatrzeniu według przepisów dotychczasowych.

Art. 147. Szkoły policealne kształcące w zawodzie "pracownik socjalny" przeprowadzają ostatni nabór słuchaczy na ten kierunek w roku szkolnym 2004/2005.

Art. 148. Przepis art. 106 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zaciągania kredytów i pożyczek na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłatę zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych za okres, w którym wypłata zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych jest dokonywana z Funduszu Pracy.

Art. 149. 1. (316) Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 7, art. 22, art. 36 ust. 1 pkt 1-5, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 18, art. 37b ust. 6, art. 45, art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 49 ust. 2, art. 51 ust. 1- 5, art. 57 ust. 6 i 8, art. 57a ust. 9 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.15)) zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 37h ust. 1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 150. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonania, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, przeniesienia planowanych wydatków na finansowanie zadań dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 między odpowiednimi częściami, działami, rozdziałami i paragrafami.

Art. 150a. (317) 1. Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r., przysługuje osobie, która do dnia 12 stycznia 2002 r. spełniła warunki do jego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie, która do dnia 12 stycznia 2002 r. nie spełniła warunku posiadania okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, jeżeli w dniu 31 grudnia 2001 r. pobierała zasiłek dla bezrobotnych i w wyniku zaliczenia okresu pobierania tego zasiłku do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego uzyskałaby prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

3. Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego przysługuje za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r., nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Osobie, o której mowa w ust. 2, prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie, o ile w

128

dniu jego złożenia spełnia warunki do nabycia tego prawa określone w ustawie, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r.

5. Osoba, o której mowa w ust. 1 i 2, może złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego do dnia 28 lutego 2006 r., do właściwego dla jej miejsca zamieszkania powiatowego urzędu pracy.

6. Starosta rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 5, wydaje decyzje oraz wypłaca z Funduszu Pracy zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne za okres do dnia 31 lipca 2004 r.

7. Starosta po rozpatrzeniu wniosku i wypłaceniu zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, za okres do dnia 31 lipca 2004 r. przekazuje dokumentację osoby uprawnionej do pobierania zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne, o których mowa w ust. 7, stają się, z dniem 1 sierpnia 2004 r., odpowiednio zasiłkiem przedemerytalnym i świadczeniem przedemerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

9. Zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne przysługujące: 1) do dnia 31 lipca 2004 r. są wypłacane na zasadach i w trybie obowiązującym w tym okresie przez właściwy

powiatowy urząd pracy; 2) od dnia 1 sierpnia 2004 r. są wypłacane na zasadach i w trybie obowiązującym w tym okresie przez

właściwy organ rentowy.

Art. 150b. (318) 1. Pracownikowi byłego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 lipca 2004 r. spełniał warunki określone w art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia 2002 r., z wyłączeniem wyrazów "w dniu 7 listopada 2001 r.".

2. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje za okres od dnia spełnienia warunków do jego nabycia określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 stycznia 2002 r., nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2002 r.

3. Przepis art. 150a ust. 5-9 stosuje się odpowiednio.

Art. 150c. (319) Świadczenia przedemerytalne oraz zasiłki przedemerytalne przyznane na podstawie art. 150a i 150b wypłacane są bez odsetek ustawowych.

Art. 150d. (320) 1. Prawo do świadczeń przedemerytalnych przyznanych przez powiatowy urząd pracy na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu i ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na zasadach i w trybie określonym w tych przepisach na wniosek osoby uprawnionej (zainteresowanej) lub z urzędu, jeżeli po dniu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty tych świadczeń zostaną ujawnione okoliczności: 1) określone w art. 145 § 1 oraz art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego powodujące

wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji; 2) mające wpływ na prawo do świadczenia przedemerytalnego lub jego wysokość, zaistniałe po dniu ustalenia

prawa do tego świadczenia. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku ponownego obliczenia przez organ rentowy

wysokości emerytury dla celów ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego wskutek: 1) doliczenia dotychczas nieuwzględnionego okresu uprawniającego do emerytury, przebytego przed nabyciem

prawa do świadczenia przedemerytalnego, 2) ponownego ustalenia podstawy wymiaru w myśl art. 111 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych lub doliczenia dotychczas nieuwzględnionego dochodu - przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego za okres, który wskazano do ustalenia podstawy wymiaru emerytury

- z tym, że wysokość emerytury oblicza się przy zastosowaniu kwoty bazowej ostatnio przyjętej do obliczenia wysokości tej emerytury.

3. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przedemerytalnych za okres przypadający przed dniem przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty tych świadczeń dokonują powiatowe urzędy pracy według zasad określonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do zasiłków przedemerytalnych.

Art. 150e. (321) Udokumentowane okresy zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawców zagranicznych w państwach niewymienionych w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c przebyte w okresie od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 25 sierpnia 2006 r. są zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku pod warunkiem opłacenia składki na Fundusz Pracy. Przepisy dotyczące trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego stosuje się odpowiednio.

Rozdział 23

129

Przepisy końcowe

Art. 151. Tracą moc: 1) ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.

514, z późn. zm.16)), z wyjątkiem art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. g, który traci moc z dniem 30 kwietnia 2004 r.; 2) ustawa z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 122, poz. 1325 i

Nr 154, poz. 1793, z 2002 r. Nr 112, poz. 975 oraz z 2003 r. Nr 241, poz. 2074).

Art. 152. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem: 1) art. 138 pkt 5-7, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r.; 2) art. 12 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.; 3) art. 101 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

________ 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot

Europejskich: - dyrektywy 68/360/EWG z dnia 15 października 1968 r. o zniesieniu restrykcji dotyczących

przemieszczania się oraz pobytu we Wspólnocie pracowników z państw członkowskich oraz ich rodzin (Dz. Urz. EWG L 257, z 19.10.1968 r.),

- dyrektywy 90/364/EWG z dnia 28 lipca 1990 r. o prawie pobytu (Dz. Urz. EWG L 180 z 13.07.1990 r.), - dyrektywy 90/365/EWG z dnia 28 lipca 1990 r. o prawie pobytu pracowników i osób prowadzących

działalność na własny rachunek, którzy zakończyli działalność zawodową (Dz. Urz. EWG L 180 z 13.07.1990 r.),

- dyrektywy 93/96/WE z dnia 29 października 1993 r. o prawie pobytu studentów (Dz. Urz. EWG L 317 z 18.12.1993 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 64, poz. 593.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868 i Nr 93, poz. 894.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz.

130

1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 93, poz. 894.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 64, poz. 593.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217.

14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896 i Nr 96, poz. 959.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

Przypisy: 1) Art. 1 ust. 3 pkt 2: - zmieniony przez art. 17 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r, z tym że w zakresie dotyczącym cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którym po upływie roku od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłużenia postępowania nie leży po stronie cudzoziemca, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 2) Art. 1 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 93 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 3) Art. 1 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez art. 17 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r., z tym że w zakresie dotyczącym

131

cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2005 r. 4) Art. 1 ust. 4: - zmieniony przez art. 17 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r., z tym że w zakresie dotyczącym cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 5) Art. 2 ust. 1 pkt 2: - zmieniony przez art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r., z tym że w zakresie dotyczącym cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zdanie wstępne zmienione przez art. 93 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. - zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 6) Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 7) Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f) zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 8) Art. 2 ust. 1 pkt 2a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 9) Art. 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 10) Art. 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 11) Art. 2 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 12) Art. 2 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 13) Art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 14) Art. 2 ust. 1 pkt 10a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 15) Art. 2 ust. 1 pkt 15 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret piąte ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 16) Art. 2 ust. 1 pkt 21a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret piąte ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 17) Art. 2 ust. 1 pkt 22: - zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret szóste ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 18) Art. 2 ust. 1 pkt 23a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret siódme ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 19) Art. 2 ust. 1 pkt 24 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret ósme ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 20) Art. 2 ust. 1 pkt 25 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret ósme ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 21) Art. 2 ust. 1 pkt 26a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret szóste ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 22) Art. 2 ust. 1 pkt 28 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret dziewiąte ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 23) Art. 2 ust. 1 pkt 30 zmieniony przez art. 93 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 24) Art. 2 ust. 1 pkt 32:

132

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret dziesiąte ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret siódme ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 25) Art. 2 ust. 1 pkt 35 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret ósme ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 26) Art. 2 ust. 1 pkt 37 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret jedenaste ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 27) Art. 2 ust. 1 pkt 39 zmieniony przez art. 93 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 28) Art. 2 ust. 1 pkt 40 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret dwunaste ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 29) Art. 2 ust. 3: - zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 30) Art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. d) zmieniona przez art. 93 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 31) Art. 4 ust. 1 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 32) Art. 4 ust. 1 pkt 6: - zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.149.1074) z dniem 6 września 2006 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 33) Art. 4 ust. 1 pkt 8: - zmieniony przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 34) Art. 4 ust. 1a: - dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 35) Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r. 36) Art. 4 ust. 3 dodany przez art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r. 37) Art. 4 ust. 4 dodany przez art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565) z dniem 21 lipca 2005 r. 38) Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 39) Art. 6 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 40) Art. 6 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 41) Art. 7 uchylony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 42) Art. 8 ust. 1 pkt 6 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 43) Art. 8 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 44) Art. 8 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 45) Art. 8 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 46) Art. 8 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r.

133

47) Art. 8 ust. 1 pkt 15 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 48) Art. 8 ust. 1 pkt 17 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 49) Art. 8 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 50) Art. 8 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 51) Art. 8 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 52) Art. 8 ust. 6: - zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 53) Art. 8 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. e) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 54) Art. 8 ust. 8 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. c) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 55) Art. 8 ust. 8 pkt 6 uchylony przez art. 1 pkt 4 lit. c) tiret drugie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 56) Art. 8 ust. 8a dodany przez art. 1 pkt 5 lit. f) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 57) Art. 9 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 58) Art. 9 ust. 1 pkt 3a dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 59) Art. 9 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret trzecie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 60) Art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 61) Art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. d) zmieniona przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 62) Art. 9 ust. 1 pkt 15 zmieniony przez art. 93 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 63) Art. 9 ust. 1 pkt 16 zmieniony przez art. 93 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 64) Art. 9 ust. 1 pkt 16a dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret czwarte ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 65) Art. 9 ust. 1 pkt 19 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 66) Art. 9 ust. 1 pkt 20 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a) tiret piąte ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 67) Art. 9 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. 68) Art. 9 ust. 2a1 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 69) Art. 9 ust. 2a2 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 70) Art. 9 ust. 2b: - dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 71) Art. 9 ust. 2c: - dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 72) Art. 9 ust. 2d dodany przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 73) Art. 9 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 74) Art. 9 ust. 5:

134

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. d) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. e) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 75) Art. 9 ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. e) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 76) Art. 9a dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. 77) Art. 9a ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 78) Art. 9a ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 79) Art. 10 ust. 2 pkt 1 uchylony przez art. 103 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.07.89.589) z dniem 1 lipca 2007 r. 80) Art. 12 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 81) Art. 15 uchylony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 82) Rozdział 6 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 83) Art. 18 ust. 4 pkt 4 dodany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.115.793) z dniem 14 lipca 2007 r. 84) Art. 18 ust. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 85) Art. 20 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 86) Art. 20 ust. 6 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 87) Art. 20 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 88) Art. 22 ust. 4 pkt 3a dodany przez art. 41 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U.06.158.1121) z dniem 1 października 2006 r. 89) Art. 22 ust. 4 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 90) Art. 23 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 2006 r. 91) Art. 23 ust. 2 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 92) Art. 23 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 93) Art. 24 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 94) Art. 24 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 95) Art. 25 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 96) Art. 26 uchylony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 97) Art. 27 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 98) Art. 28 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 99) Art. 29 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 100) Art. 30 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 101) Art. 31 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 102) Art. 32 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 103) Art. 33 ust. 4 pkt 2: - zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r.

135

104) Art. 33 ust. 4 pkt 2a dodany przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.115.791) z dniem 30 lipca 2007 r. 105) Art. 33 ust. 4 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 106) Art. 33 ust. 4 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 107) Art. 33 ust. 4 pkt 4a dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 108) Art. 33 ust. 4 pkt 7: - dodany przez art. 1 pkt 17 lit. d) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 109) Art. 35 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 110) Art. 36 ust. 1 pkt 2a dodany przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 111) Art. 36 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 112) Art. 36 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 113) Art. 36 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. d) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 114) Art. 37 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 93 pkt 6 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 115) Art. 37 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 116) Art. 37 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 117) Art. 37 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 19 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 118) Art. 38 zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 119) Art. 39 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 120) Art. 39 ust. 6: - dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 121) Art. 40 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 22 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 122) Art. 40 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 123) Art. 40 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 22 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 124) Art. 40 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 125) Art. 41 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 126) Art. 41 ust. 10 dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 127) Art. 41 ust. 11 dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 128) Art. 42a dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 129) Art. 45 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 130) Art. 45 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 131) Art. 45 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 132) Art. 46 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r.

136

133) Art. 46 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 134) Art. 46 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 135) Art. 48 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 136) Art. 48 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 137) Art. 49 zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 138) Art. 50 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 139) Art. 53 ust. 1: - zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 140) Art. 53 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 141) Art. 53 ust. 3: - zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 142) Art. 53 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 143) Art. 53 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 144) Art. 53 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 145) Art. 55 ust. 1: - zmieniony przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 146) Art. 55 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 147) Art. 55 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 148) Art. 56 zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 149) Art. 57 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 150) Art. 57 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 151) Art. 57 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 152) Art. 59 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 153) Art. 59a dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. 154) Art. 59b dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. 155) Art. 60 zmieniony przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 156) Art. 61 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 157) Art. 61a dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 158) Rozdział 11a uchylony przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 159) Art. 66 ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 36 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 160) Art. 66 ust. 5 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 36 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r.

137

161) Art. 69 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 162) Art. 70 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 163) Art. 70 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 164) Art. 71 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 165) Art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 39 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 166) Art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 26 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 167) Art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. g) zmieniona przez art. 93 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 168) Art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. i) zmieniona przez art. 1 pkt 39 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 169) Art. 71 ust. 2 pkt 1: - zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. - zmieniony przez art. 203 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r. - zmieniony przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 października 2006 r. 170) Art. 71 ust. 2 pkt 3: - zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 171) Art. 71 ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 26 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 172) Art. 71 ust. 7 zmieniony przez art. 93 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 173) Art. 71 ust. 8 dodany przez art. 93 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 174) Art. 72 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 27 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 175) Art. 72 ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 40 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 176) Art. 72 ust. 5a lit. b) zmieniona przez art. 93 pkt 8 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 177) Art. 72 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 40 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 178) Art. 72 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 27 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 179) Art. 72 ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 40 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 180) Art. 73 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 181) Art. 73 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 182) Art. 73 ust. 2a: - dodany przez art. 1 pkt 41 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 183) Art. 73 ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 41 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 184) Art. 73 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 41 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 185) Art. 73 ust. 5:

138

- zmieniony przez art. 1 pkt 41 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 186) Art. 73 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. d) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 187) Art. 73a dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 188) Art. 73a ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 189) Art. 75 ust. 1 pkt 6 uchylony przez art. 1 pkt 43 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 190) Art. 75 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 43 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 191) Art. 75 ust. 4 zmieniony przez art. 93 pkt 9 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 192) Art. 75 ust. 5 zmieniony przez art. 93 pkt 9 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 193) Art. 75 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 43 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 194) Art. 76 ust. 2 pkt 3: - zmieniony przez art. 1 pkt 44 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 30 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 195) Art. 76 ust. 2 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 44 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 196) Art. 76 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 44 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 197) Art. 76 ust. 7a dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 198) Art. 76 ust. 8 uchylony przez art. 1 pkt 30 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 199) Art. 76 ust. 9 dodany przez art. 1 pkt 44 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 200) Art. 76 ust. 10 uchylony przez art. 1 pkt 30 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 201) Art. 78: - zmieniony przez art. 1 pkt 45 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 202) Art. 80 zmieniony przez art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 203) Art. 82 zmieniony przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 204) Art. 85 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 205) Art. 86 ust. 1: - zmieniony przez art. 1 pkt 48 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 10 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 206) Art. 86 ust. 3-5 uchylone przez art. 1 pkt 48 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 207) Art. 87 zmieniony przez art. 93 pkt 11 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 208) Art. 87 ust. 1 pkt 2:

139

- zmieniony przez art. 17 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 11 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 209) Art. 87 ust. 1 pkt 2a: - dodany przez art. 17 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r. - zmieniony przez art. 13 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.120.818) z dniem 20 lipca 2007 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 34 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 210) Art. 87 ust. 1 pkt 2b dodany przez art. 93 pkt 11 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 211) Art. 87 ust. 1 pkt 2c dodany przez art. 28 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U.07.180.1280) z dniem 29 marca 2008 r. 212) Art. 87 ust. 1 pkt 5: - zmieniony przez art. 1 pkt 49 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 11 lit. b) tiret trzecie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 213) Art. 87 ust. 1 pkt 5a: - dodany przez art. 1 pkt 49 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 11 lit. b) tiret trzecie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 214) Art. 87 ust. 1 pkt 5b: - dodany przez art. 1 pkt 49 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 11 lit. b) tiret trzecie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 34 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 215) Art. 87 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 49 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 216) Art. 87 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez art. 93 pkt 11 lit. b) tiret czwarte ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 217) Art. 88 ust. 2 zmieniony przez art. 93 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 218) Art. 88 ust. 3: - zmieniony przez art. 17 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r., z tym że w zakresie dotyczącym cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którym po upływie roku od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłużenia postępowania nie leży po stronie cudzoziemca, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2005 r. - zmieniony przez art. 93 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 219) Art. 88 ust. 8: - zmieniony przez art. 17 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.94.788) z dniem 1 października 2005 r., z tym że w zakresie dotyczącym cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którym po upływie roku od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłużenia postępowania nie leży po stronie cudzoziemca, wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2005 r.

140

- zmieniony przez art. 93 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 220) Art. 88 ust. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 221) Art. 88 ust. 12 pkt 5 zmieniony przez art. 103 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.07.89.589) z dniem 1 lipca 2007 r. 222) Art. 88 ust. 14 uchylony przez art. 1 pkt 35 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 223) Art. 88 ust. 15 zmieniony przez art. 1 pkt 35 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 224) Art. 88 ust. 16 zmieniony przez art. 1 pkt 35 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 225) Art. 88a dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 226) Art. 90 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 51 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 227) Art. 90 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 51 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 228) Art. 90 ust. 6 zmieniony przez art. 93 pkt 13 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.06.144.1043) z dniem 26 sierpnia 2006 r. 229) Art. 90a dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 230) Art. 91 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 231) Art. 92 ust. 2 pkt 4: - zmieniony przez art. 1 pkt 53 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 38 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 232) Art. 92 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 38 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 233) Art. 92 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 53 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 234) Art. 92 ust. 4 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 53 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 235) Art. 92 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 53 lit. d) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 236) Art. 92 ust. 5 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 53 lit. d) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 237) Art. 92 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 53 lit. e) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 238) Art. 93 zmieniony przez art. 1 pkt 54 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 239) Art. 93 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 240) Art. 94 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 55 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 241) Art. 94 ust. 2 pkt 4: - zmieniony przez art. 1 pkt 55 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 40 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 242) Art. 94 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 40 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 243) Art. 94 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 55 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 244) Art. 94 ust. 4 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 55 lit. d) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 245) Art. 94 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 55 lit. e) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 246) Art. 95 zmieniony przez art. 1 pkt 56 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 247) Art. 95 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r.

141

248) Art. 96 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 57 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 249) Art. 96 ust. 2 pkt 5 uchylony przez art. 1 pkt 57 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 250) Art. 96 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 57 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 251) Art. 96 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 57 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 252) Art. 97 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 58 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 253) Art. 97 ust. 2 pkt 5 uchylony przez art. 1 pkt 58 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 254) Art. 97 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 58 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 255) Art. 97 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 58 lit. b) tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 256) Art. 97 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 58 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 257) Art. 98 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 59 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 258) Art. 98 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 59 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 259) Art. 99 zmieniony przez art. 1 pkt 60 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 260) Art. 100 zmieniony przez art. 1 pkt 61 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 261) Art. 100 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 262) Art. 100 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 263) Art. 101 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 43 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 264) Art. 102 uchylony przez art. 1 pkt 62 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 265) Art. 102a uchylony przez art. 1 pkt 44 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 266) Art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. g): - dodana przez art. 1 pkt 64 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. - zmieniona przez art. 203 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r. - zmieniony przez art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 października 2006 r. 267) Art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. h) dodana przez art. 1 pkt 64 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. 268) Art. 104 ust. 1 pkt 1a uchylony przez art. 1 pkt 45 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 269) Art. 105 zmieniony przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.115.791) z dniem 30 lipca 2007 r. 270) Art. 106 ust. 1 pkt 6a dodany przez art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.04.273.2703) z dniem 1 stycznia 2005 r. 271) Art. 106 ust. 2: - zmieniony przez art. 69 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.04.273.2703) z dniem 1 stycznia 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 65 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U.06.94.651) z dniem 6 lipca 2006 r. 272) Art. 106a: - dodany przez art. 1 pkt 66 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2007 r.

142

273) Art. 108 ust. 1 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 67 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 274) Art. 108 ust. 1 pkt 4: - zmieniony przez art. 1 pkt 67 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.149.1074) z dniem 6 września 2006 r. 275) Art. 108 ust. 1 pkt 4a: - dodany przez art. 1 pkt 67 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2006 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 47 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 276) Art. 108 ust. 1 pkt 4b dodany przez art. 1 pkt 47 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 277) Art. 108 ust. 1 pkt 5a dodany przez art. 1 pkt 67 lit. d) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 278) Art. 108 ust. 1 pkt 7 uchylony przez art. 1 pkt 67 lit. e) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 279) Art. 108 ust. 1 pkt 13 zmieniony przez art. 1 pkt 67 lit. f) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 280) Art. 108 ust. 1 pkt 20 zmieniony przez art. 1 pkt 67 lit. g) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 281) Art. 108 ust. 1 pkt 24a dodany przez art. 1 pkt 67 lit. h) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 282) Art. 108 ust. 1 pkt 27 zmieniony przez art. 1 pkt 67 lit. i) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 283) Art. 108 ust. 1 pkt 27a uchylony przez art. 1 pkt 47 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 284) Art. 108 ust. 1 pkt 30 zmieniony przez art. 1 pkt 67 lit. k) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 285) Art. 108 ust. 1 pkt 34 zmieniony przez art. 1 pkt 47 lit. d) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 286) Art. 108 ust. 1 pkt 36 zmieniony przez art. 1 pkt 67 lit. l) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 287) Art. 108 ust. 1 pkt 36a dodany przez art. 1 pkt 67 lit. m) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 288) Art. 108 ust. 1 pkt 37 zmieniony przez art. 1 pkt 67 lit. n) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 289) Art. 108 ust. 1 pkt 39 uchylony przez art. 1 pkt 67 lit. o) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 290) Art. 108 ust. 1 pkt 40 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.115.793) z dniem 1 lipca 2007 r. 291) Art. 108 ust. 1 pkt 44 zmieniony przez art. 1 pkt 67 lit. p) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 292) Art. 108 ust. 1 pkt 47 uchylony przez art. 1 pkt 67 lit. q) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 293) Art. 108 ust. 1 pkt 48 dodany przez art. 1 pkt 67 lit. r) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 294) Art. 108 ust. 1 pkt 49 dodany przez art. 1 pkt 47 lit. e) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2007 r. 295) Art. 109 ust. 6 uchylony przez art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.149.1074) z dniem 6 września 2006 r. 296) Art. 109 ust. 7 zmieniony przez art. 3 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.149.1074) z dniem 6 września 2006 r. 297) Art. 109 ust. 7a: - dodany przez art. 3 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.149.1074) z dniem 6 września 2006 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 48 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 298) Art. 109 ust. 7b dodany przez art. 3 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.149.1074) z dniem 6 września 2006 r. 299) Art. 109 ust. 7c dodany przez art. 1 pkt 48 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2008 r. 300) Art. 109 ust. 8 pkt 5 dodany przez art. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.149.1074) z dniem 6 września 2006 r.

143

301) Art. 109 ust. 11 zmieniony przez art. 3 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.149.1074) z dniem 6 września 2006 r. 302) Art. 109 ust. 11a dodany przez art. 3 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.149.1074) z dniem 6 września 2006 r. 303) Art. 109 ust. 12 dodany przez art. 1 pkt 68 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 304) Art. 109 ust. 12 pkt 3 dodany przez art. 1 pkt 48 lit. c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 305) Art. 109a: - dodany przez art. 1 pkt 69 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 49 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 306) Art. 114a dodany przez art. 1 pkt 70 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 307) Art. 116 uchylony przez art. 103 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.07.89.589) z dniem 1 lipca 2007 r. 308) Art. 117 uchylony przez art. 103 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.07.89.589) z dniem 1 lipca 2007 r. 309) Art. 118 uchylony przez art. 103 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.07.89.589) z dniem 1 lipca 2007 r. 310) Art. 118a dodany przez art. 1 pkt 73 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 311) Art. 121 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 74 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 312) Art. 121 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 74 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 313) Art. 121 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 74 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 314) Art. 124 uchylony przez art. 103 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.07.89.589) z dniem 1 lipca 2007 r. 315) Art. 125: - zmieniony przez art. 103 pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.07.89.589) z dniem 1 lipca 2007 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. 316) Art. 149 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 75 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 317) Art. 150a dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 318) Art. 150b dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 319) Art. 150c dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 320) Art. 150d dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.164.1366) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 listopada 2005 r. 321) Art. 150e dodany przez art. 1 pkt 51 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.176.1243) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 października 2007 r. Dz.U.04.99.1001 2008.03.29 zm. Dz.U.07.180.1280 art. 28

USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1)

(Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

144

Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

2. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: 1) pełnego i produktywnego zatrudnienia; 2) rozwoju zasobów ludzkich; 3) osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 4) wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej.

3. Ustawa ma zastosowanie do: 1) obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;

2) (1) cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, b) obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, c) obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą

korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,

d) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, e) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się, f) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot

Europejskich, g) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w

związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.),

h) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,

i) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany, j) korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, k) ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy, którym po upływie roku od

dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłużenia postępowania nie leży po ich stronie;

3) (2) cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a-c; 4) (3) cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas

oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) cudzoziemców, którym właściwy organ udzielił zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. (4) Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g oraz i, j, oraz cudzoziemcom - członkom rodzin obywateli polskich.

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i

absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności: a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy, d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże

zawodowe, e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

2) (5) bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub i, j, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: a) ukończyła 18 lat, b) nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna, c) (6) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty

socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie

145

pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

f) (7) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za

pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6; 2a) (8) bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego - oznacza to bezrobotnego, który wykonywał zatrudnienie

oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy; 3) (9) bezrobotnym do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług

lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia; 4) (10) bezrobotnym powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego

usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia; 5) (11) bezrobotnym długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu

pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

6) (12) bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu;

7) cudzoziemcu - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego; 8) członku rodziny - oznacza to:

a) osobę pozostającą z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej,

b) (13) zstępnego, obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającego na jego utrzymaniu;

9) dodatku aktywizacyjnym - oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;

10) dodatku szkoleniowym - oznacza to kwotę wypłacaną bezrobotnemu w okresie szkolenia; 10a) (14) indywidualnym planie działania - oznacza to plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy

wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy; 11) innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy

agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;

12) koszcie szkolenia - oznacza to: a) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej, b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, c) koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż

miejsce zameldowania stałego lub czasowego, d) koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych, e) koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

13) nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej - oznacza to: a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju

zawartej umowy i jej warunków, b) niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego, c) podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez powiadomienia o

tym właściwego powiatowego urzędu pracy,

146

d) zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu bez zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy,

e) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub powierzenie wykonywania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,

f) wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę;

14) nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, niezgodnie z deklarowanym celem pobytu oraz bez zawarcia wymaganych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych;

15) (15) (uchylony); 16) odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom

społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin;

17) organach zatrudnienia - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy oraz wojewodów, marszałków województw i starostów;

18) organizacji pozarządowej - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji;

19) osobie samotnie wychowującej dzieci - oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

20) osobie współpracującej - oznacza to osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

21) osobie zależnej - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym;

21a) (16) partnerstwie transgranicznym EURES - oznacza to działania sieci EURES w regionach przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone przez Komisję Europejską na podstawie odrębnych procedur, realizowane na podstawie umowy przez służby zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców z państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c;

22) (17) poszukującym pracy - oznacza to osobę niezatrudnioną, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz osobę zatrudnioną zgłaszającą zamiar i gotowość podjęcia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy;

23) pozarolniczej działalności - oznacza to pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

23a) (18) pracach społecznie użytecznych - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;

24) (19) przychodach - oznacza to przychody z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

25) (20) pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika;

26) pracach interwencyjnych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49;

26a) (21) projektach - oznacza to projekty w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) realizujące działania w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych wynikające z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

27) pożyczce szkoleniowej - oznacza to pożyczkę udzieloną bezrobotnemu na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie;

28) (22) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia

147

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.);

29) przyczynach dotyczących zakładu pracy - oznacza to: a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z

przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy;

30) (23) przyrzeczeniu - oznacza to przyrzeczenie wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pracę pod warunkiem uzyskania przez niego odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej bądź karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

31) przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - oznacza to zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym;

32) (24) robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków;

33) sieci EURES - oznacza to sieć europejskich służb zatrudnienia; 34) stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez

wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą; 35) (25) stypendium - oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu w okresie odbywania

przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w okresie odbywania szkolenia, stażu u pracodawcy oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych;

36) staroście - oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy;

37) (26) szkoleniu - oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia;

38) składkach na ubezpieczenia społeczne - oznacza to składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek;

39) (27) usługach EURES - oznacza to usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia oraz związki zawodowe i organizacje pracodawców, obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c;

40) (28) wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji;

41) zasiłku - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych; 42) zajęciach aktywizacyjnych - oznacza to zajęcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, które mają na celu

przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej; 43) zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz

umowy o pracę nakładczą; 44) zwolnieniu monitorowanym - oznacza to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn

dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są świadczone usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem;

45) żołnierzach rezerwy - oznacza to osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej w wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które nie nabyły uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych w pełnej wysokości; status żołnierza rezerwy przysługuje przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. 2. Wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach

określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym.

148

3. (29) Koszty badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu Pracy.

Rozdział 2

Polityka rynku pracy

Art. 3. 1. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane na podstawie uchwalanego przez Radę Ministrów Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, zawierającego zasady realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia, zwanego dalej "Krajowym Planem Działań", oraz w oparciu o inicjatywy samorządu gminy, powiatu, województwa i partnerów społecznych.

2. Projekt Krajowego Planu Działań przygotowuje minister właściwy do spraw pracy, współdziałając z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, i przedstawia do zaopiniowania Naczelnej Radzie Zatrudnienia.

3. Krajowy Plan Działań określa: 1) cele i działania zgodne z kierunkami i priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku pracy; 2) działania i zakładane wyniki wdrożenia priorytetów i wytycznych Europejskiej Strategii Zatrudnienia; 3) zadania, programy i projekty, które mogą uzyskać wsparcie w ramach Krajowego Planu Działań; 4) kryteria uzyskania wsparcia finansowego przez samorządy terytorialne; 5) przewidywane wydatki Funduszu Pracy oraz budżetu państwa na dofinansowanie zadań objętych Krajowym

Planem Działań, z określeniem wydatków w kolejnych latach budżetowych; 6) wskaźniki efektywności Krajowego Planu Działań; 7) sposób monitorowania i koordynowania wykonywania zadań.

4. Samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, przygotowuje corocznie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, określający preferowane programy regionalne, projekty lokalne, priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia - po zasięgnięciu opinii powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych.

5. Rada Ministrów w ramach Krajowego Planu Działań może przyjąć rządowe programy promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, mające na celu aktywizację zawodową bezrobotnych.

6. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty Krajowy Plan Działań oraz sprawozdania z jego realizacji.

Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez: 1) przygotowywanie i koordynację realizacji Krajowego Planu Działań; 2) koordynację publicznych służb zatrudnienia, w szczególności przez:

a) realizowanie zadań wynikających z funkcji dysponenta Funduszu Pracy, b) określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego rozumianego jako kształcenie w

szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i pracodawców,

c) tworzenie narzędzi i metod na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń bezrobotnych, aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz usług EURES,

d) (30) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez realizowanie i koordynowanie działań w województwach i powiatach w zakresie udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES,

e) reprezentowanie publicznych służb zatrudnienia wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw, f) realizowanie postanowień i koordynowanie działań wynikających z umów międzynarodowych i innych

porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie przepływu pracowników; 3) (31) (uchylony); 4) zapewnianie jednolitości stosowania prawa, w szczególności przez:

a) udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy, b) ustalanie standardów realizacji usług rynku pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia;

5) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Planu Działań; 6) (32) planowanie i realizowanie we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego zadań

w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowanych przez instytucje rynku pracy wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie należącym do kompetencji ministra właściwego do spraw pracy;

7) dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności przez: a) prowadzenie badań i analiz rynku pracy, b) ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, c) koordynowanie opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodów występujących w

klasyfikacji zawodów i specjalności oraz prowadzenie baz danych o standardach kwalifikacji,

149

d) koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modułowych programów szkoleń zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy, a także prowadzenie baz danych tych programów;

8) (33) wprowadzanie i rozwijanie w publicznych służbach zatrudnienia systemów teleinformatycznych zapewniających spójny system obsługi rynku pracy oraz prowadzenie i udostępnianie internetowej bazy ofert pracy. 1a. (34) Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego realizuje zadania z zakresu koordynacji

systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności przez pełnienie funkcji instytucji łącznikowej.

2. (35) Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia zawierający strukturę

systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565),

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem systemu wraz z

podaniem terminu dostosowania - mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. (36) Publiczne służby zatrudnienia używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw pracy w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.

4. (37) Minister właściwy do spraw pracy może utworzyć rejestr centralny obejmujący dane dotyczące rynku pracy, instytucji rynku pracy, form udzielonego wsparcia, a także dane dotyczące osób poszukujących pracy i bezrobotnych, gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy, oraz może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Publiczne służby zatrudnienia przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym w mowa w ust. 3.

Art. 5. (38) Minister właściwy do spraw pracy pełni funkcję koordynatora publicznych służb zatrudnienia.

Rozdział 3

Instytucje rynku pracy

Art. 6. 1. Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są: 1) publiczne służby zatrudnienia; 2) Ochotnicze Hufce Pracy; 3) agencje zatrudnienia; 4) instytucje szkoleniowe; 5) instytucje dialogu społecznego; 6) instytucje partnerstwa lokalnego.

2. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.

3. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

4. Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

5. Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

6. (39) Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są: 1) związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, 2) organizacje pracodawców, 3) organizacje bezrobotnych, 4) organizacje pozarządowe - jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

7. (40) Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.

150

8. Publiczne służby zatrudnienia mogą zlecać jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom szkoleniowym, organizacjom związków zawodowych, organizacjom pracodawców oraz agencjom zatrudnienia niektóre zadania określone w ustawie.

Art. 7. (41) (uchylony).

Rozdział 4

Publiczne służby zatrudnienia

Art. 8. 1. Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy: 1) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do

krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia;

2) podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;

3) opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych;

4) współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;

5) badanie efektywności projektów lokalnych; 6) programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu

Społecznego przez: a) opracowywanie, realizację i finansowanie programów regionalnych i projektów lokalnych, o których mowa

w art. 63-66, b) (42) wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o Narodowym Planie

Rozwoju albo o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 7) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów

związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 8) (43) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których

mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności: a) pełnienie funkcji instytucji właściwej, b) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,

c) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia; 9) (44) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o

których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym: a) wspieranie i koordynowanie realizacji zadań na terenie województwa we współpracy z ministrem

właściwym do spraw pracy oraz samorządem powiatowym, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,

b) świadczenie usług EURES; 10) (45) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z

odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi.

11) (46) organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa;

12) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa;

13) koordynowanie działań w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności: a) diagnozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i

poszukujących pracy, b) określanie i wdrażanie instrumentów służących dostosowaniu kierunków kształcenia i szkolenia

zawodowego do potrzeb rynku pracy, c) prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych, d) prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego

pracowników i poszukujących pracy; 14) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów

pracy; 15) (47) określanie, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia, na podstawie klasyfikacji zawodów i

specjalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6; wykaz zawodów podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

151

16) współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;

17) (48) prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. 2. (49) W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c, organem

wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką

organizacyjną samorządu województwa. 4. (50) (uchylony). 5. (51) Marszałek województwa może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy

lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu marszałka województwa spraw, w tym wydawania decyzji i postanowień w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. W zakresie zadań wynikających z programów współfinansowanych z Funduszu Pracy w imieniu marszałka województwa zadania wykonuje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy.

6. (52) Marszałek województwa powołuje dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy. Marszałek województwa odwołuje dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia. Opinia wojewódzkiej rady zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy, oraz w przypadku odwołania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy na jego wniosek.

7. Wicedyrektorów wojewódzkich urzędów pracy powołuje i odwołuje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy. 8. (53) W ramach wojewódzkich urzędów pracy funkcjonują centra informacji i planowania kariery zawodowej

będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi, które w szczególności: 1) wspomagają powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie

wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy;

2) (54) we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowują i aktualizują informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy i upowszechniają je na terenie województwa;

3) prowadzą zajęcia aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy; 4) współpracują przy świadczeniu usług EURES; 5) współdziałają z powiatowymi urzędami pracy w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych planów

działania; 6) (55) (uchylony).

8a. (56) Utworzenie i likwidacja centrum informacji i planowania kariery zawodowej wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy.

9. Sejmik województwa co najmniej raz w roku dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy.

Art. 9. 1. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: 1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) (57) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

3a) (58) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;

4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 5) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy; 6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 7) (59) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd

pracy instytucjach i organizacjach; 8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji

bezrobotnych; 9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i

nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

11) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

152

14) wydawanie decyzji o: a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego, b) (60) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu

prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

d) (61) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46;

15) (62) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c;

16) (63) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

16a) (64) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy; 19) (65) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania; 20) (66) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład

powiatowej administracji zespolonej. 2a. (67) Minister właściwy do spraw pracy przekaże samorządom powiatowym w 2006 r. oraz w 2007 r. z

Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

2a1. (68) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013 r. z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

2a2. (69) Środki, o których mowa w ust. 2a1, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy są przeznaczane w szczególności na zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 92, 94, 96, 98 i 99.

2b. (70) Kwota środków, o której mowa w ust. 2a1, jest przekazywana samorządom powiatowym w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok.

2c. (71) Przekazane samorządom powiatowym kwoty środków, o których mowa w ust. 2a1, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.).

2d. (72) Starosta może ze środków Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, zrefundować część poniesionych z budżetu powiatu kosztów kwalifikowalnych w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12) realizacji projektów poniesionych na: 1) ocenę, w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, projektów współfinansowanych z

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 2) pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio związanego z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,

3) zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla powiatowego urzędu pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

153

- do wysokości 3 % kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania powiatowego urzędu pracy wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy.

4. (73) (uchylony). 5. (74) Starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu spośród osób

posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy. Starosta odwołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy po uzyskaniu opinii powiatowej rady zatrudnienia. Opinia powiatowej rady zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy, oraz w przypadku odwołania dyrektora powiatowego urzędu pracy na jego wniosek.

5a. (75) Dyrektora powiatowego urzędu pracy, o którym mowa w art. 9a, wyłonionego w drodze konkursu spośród osób spełniających warunki określone w ust. 5 powołują i odwołują w porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. Organ właściwy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy ustalają w porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu.

6. Zastępców dyrektora powiatowego urzędu pracy powołuje i odwołuje dyrektor powiatowego urzędu pracy. 7. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy lub na jego wniosek

innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.

Art. 9a. (76) 1. Powiatowy urząd pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1, obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów.

2. Powiat, którego jednostką organizacyjną jest powiatowy urząd pracy, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "powiatem prowadzącym", otrzymuje dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów, których zadania realizuje, zwanych dalej "powiatami dotującymi".

3. (77) Powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji o kwotę refundacji ze środków Funduszu Pracy, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego.

4. (78) W przypadku niezawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, wysokość roszczenia przysługującego powiatowi prowadzącemu jest ustalana jako udział w całości poniesionych kosztów, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych, równy ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania powiatowego urzędu pracy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym koszty zostały poniesione - pomniejszony o kwotę refundacji, o której mowa w art. 9 ust. 2d, na realizację przez powiat prowadzący projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy dotyczących powiatu dotującego.

Art. 10. 1. Do zadań wojewody w zakresie polityki rynku pracy należy sprawowanie nadzoru nad działalnością samorządu powiatu i województwa, realizującego zadania przy pomocy odpowiednio powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy w zakresie: 1) wdrażania i stosowania standardów usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 3; 2) spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy; 3) kontroli realizacji zadań, wynikających z przestrzegania przepisów ustawy, wykonywanych przez jednostki

samorządu terytorialnego. 2. Do zadań wojewody należy:

1) (79) (uchylony); 2) ustalanie, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa, kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na

pracę cudzoziemców; kryteria te nie mogą zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową;

3) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy; 4) wydawanie licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym; 5) wydawanie przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców; 6) realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących

świadczeń z tytułu bezrobocia. 3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 4. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z

ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 1) organem właściwym jest starosta; 2) organem wyższego stopnia jest wojewoda.

Rozdział 5

Ochotnicze Hufce Pracy

154

Art. 11. 1. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową. 2. Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy do spraw pracy. 3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw pracy w szczególności akceptuje

roczne plany pracy i sprawozdania z wykonania planu pracy Ochotniczych Hufców Pracy za rok poprzedni.

Art. 12. 1. Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

2. W zakresie kształcenia i wychowania młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy w szczególności prowadzą działania mające na celu: 1) umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki

po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego;

2) umożliwienie młodzieży uzupełniania ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego. 3. Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, organizują rekrutacje młodzieży do

Ochotniczych Hufców Pracy, prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową oraz w porozumieniu z kuratorami oświaty i organami prowadzącymi szkoły kierują uczestników Ochotniczych Hufców Pracy do szkół i placówek, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

4. Młodzież objęta opieką Ochotniczych Hufców Pracy, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeżeli: 1) ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i

młodzieży albo 2) ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole - może uczęszczać do szkół dla dorosłych.

5. W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy, w szczególności: 1) organizują zatrudnianie:

a) młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół,

b) bezrobotnych do 25 roku życia, c) uczniów i studentów;

2) prowadzą poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz mobilne centra informacji zawodowej; 3) inicjują międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży; 4) prowadzą agencje zatrudnienia bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru zatrudnienia; 5) refundują koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne

młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w ramach szkoleń ogólnych w rozumieniu przepisów o dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 6. Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na

wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem wykazu zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15, do wysokości najniższych stawek, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w okresie, za który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców.

7. Ochotnicze Hufce Pracy współpracują w szczególności z jednostkami administracji rządowej, z publicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

8. (80) Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, a w szczególności elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, terminy składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundację, elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot poniesionych kosztów przez pracodawcę, mając na względzie zapewnienie młodocianym pracownikom właściwych warunków odbywania przygotowania zawodowego oraz konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców z warunkami dopuszczalności pomocy na szkolenia.

Art. 13. Współdziałanie Ochotniczych Hufców Pracy z jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się na warunkach określonych w zawieranych umowach lub porozumieniach, określających cele, zadania do realizacji na rzecz młodzieży oraz wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe w tym zakresie.

Art. 14. 1. Zadania, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2, są realizowane przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, w szczególności przy pomocy: 1) Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy; 2) wojewódzkich komendantów Ochotniczych Hufców Pracy; 3) dyrektorów centrów kształcenia i wychowania.

2. Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw pracy.

155

Art. 15. (81) (uchylony).

Art. 16. Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania i organizację Ochotniczych Hufców Pracy, mając na względzie zapewnienie efektywności i skuteczności realizacji zadań przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Art. 17. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych, mając na względzie szczególne potrzeby w tym zakresie młodzieży rekrutowanej do Ochotniczych Hufców Pracy.

Rozdział 6(82)

Agencje zatrudnienia

Art. 18. 1. Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie: 1) pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 2) pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich, 3) doradztwa personalnego, 4) poradnictwa zawodowego, 5) pracy tymczasowej - jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarczej", i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, zwanego dalej "rejestrem".

2. Działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, może być wykonywana także przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne organizacje, których statutowym celem jest świadczenie tych usług, pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodnie z prawem tego państwa, tworzących oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1) działalności organów, o których mowa w art. 35 ust. 2a; 2) organów określonych w przepisach o systemie oświaty kierujących nauczycieli do pracy za granicą w

środowiskach polonijnych, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 3) przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących działalność w zakresie

pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodnie z prawem tego państwa i zamierzających tymczasowo - łącznie w okresie do 3 miesięcy w roku kalendarzowym - świadczyć te usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) (83) centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. 5. W przypadku świadczenia przez agencje pośrednictwa pracy usług, o których mowa w art. 36 ust. 1,

przez poszukującego pracy rozumie się osobę poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym również niezarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy.

6. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4 pkt 3, są obowiązani przed rozpoczęciem świadczenia usług złożyć marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usług: 1) informację zawierającą następujące dane:

a) nazwę państwa pochodzenia, oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę, b) miejsce, termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług oraz rodzaj świadczonych usług na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) oświadczenie, że świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi w zakresie pośrednictwa pracy,

doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej są zgodne z: a) posiadanymi uprawnieniami, b) wykonywaną działalnością w państwie swojej siedziby, c) przepisami prawa państwa pochodzenia - zawierające elementy, o których mowa w art. 19 ust. 4;

3) kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług, o których mowa ust. 1, na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jego tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wraz z podaniem pełnej nazwy i adresu organu wydającego ten dokument. 7. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzą agencje pośrednictwa pracy.

156

8. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 3, prowadzą agencje doradztwa personalnego. 9. Doradztwo personalne polega w szczególności na:

1) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy;

2) wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy; 3) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzędzi i

metod psychologicznych. 10. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 4, prowadzą agencje poradnictwa zawodowego. 11. Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na:

1) udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia; 2) udzielaniu informacji zawodowych; 3) udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające

szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 12. (84) Agencje pracy tymczasowej prowadzące usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 5, kierują pracowników

lub osoby niebędące pracownikami do pracodawcy użytkownika, którym może być pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą. Pracodawca użytkownik wyznacza pracownikowi skierowanemu z agencji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonanie. Usługi w zakresie kierowania pracowników lub osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej wykonują wyłącznie agencje pracy tymczasowej będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

13. Agencje pośrednictwa pracy, agencje doradztwa personalnego, agencje pracy tymczasowej oraz agencje poradnictwa zawodowego są zwane dalej "agencjami zatrudnienia".

Art. 18a. 1. Podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, o których mowa w art. 18 ust. 1, powinien spełniać następujące warunki: 1) nie posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne

oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania;

2) być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121 ustawy; 3) być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

2. Agencja zatrudnienia powinna: 1) posiadać lokal przeznaczony na biuro agencji zatrudnienia zapewniający poufność prowadzonych rozmów; 2) posiadać wyposażenie techniczne umożliwiające prowadzenie działalności agencji zatrudnienia; 3) dla obsługi osób korzystających z usług w zakresie:

a) poradnictwa zawodowego oraz doradztwa personalnego - zapewnić osoby z wykształceniem wyższym magisterskim lub innym równoważnym, których program studiów obejmował przygotowanie w zakresie poradnictwa zawodowego albo doradztwa personalnego lub które posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy zawodowego lub doradcy personalnego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia,

b) pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej - zapewnić osoby z wykształceniem minimum średnim. 3. Przetwarzanie danych przez agencję zatrudnienia odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobowych. 4. Agencja zatrudnienia nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,

pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

5. Agencja zatrudnienia od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, nie może pobierać kwot innych niż określone w art. 85 ust. 2 pkt 7.

6. Agencja zatrudnienia ma obowiązek współpracować z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy.

7. Nie wymaga wpisu do rejestru gromadzenie w postaci elektronicznej i udostępnianie informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem Internetu i innych sieci telekomunikacyjnych.

8. W dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja zatrudnienia podaje numer wpisu do rejestru, a agencja pracy tymczasowej podaje ponadto określenie "agencja pracy tymczasowej". Oferty pracy ogłaszane przez agencję pracy tymczasowej są oznaczane jako oferty pracy tymczasowej.

Art. 19. 1. Marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji zatrudnienia prowadzi rejestr. Rejestr jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej.

2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zamierzającego prowadzić działalność określoną w art. 18 ust. 1-3 zawierającego następujące dane: 1) oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia, adres zamieszkania lub siedziby oraz adresy,

pod którymi jest wykonywana działalność, wraz z nazwą gminy i województwa; 2) określenie rodzaju agencji zatrudnienia; 3) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności; 4) numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany; 5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został

nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego.

157

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot składa: 1) oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności agencji zatrudnienia odpowiednio w

zakresie: a) pośrednictwa pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich, c) doradztwa personalnego, d) poradnictwa zawodowego, e) pracy tymczasowej - określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.";

2) kopię potwierdzenia dokonania opłaty, o której mowa w ust. 6. 4. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres zamieszkania lub siedziby; 2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej

funkcji. 5. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mowa w ust. 2, oraz data dokonania wpisu, z wyjątkiem

adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby podmiotu. 6. Wpis do rejestru podlega jednorazowej opłacie na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy, o

którym mowa w art. 103 ust. 2, w wysokości 100 zł. 7. Marszałek województwa podmiotowi ubiegającemu się po raz pierwszy o wpis do rejestru wydaje, na

okres roku, certyfikat wstępny o dokonaniu wpisu do rejestru, zwany dalej "certyfikatem wstępnym". 8. Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru, zwany dalej "certyfikatem",

podmiotowi posiadającemu certyfikat wstępny pod warunkiem: 1) wystąpienia z wnioskiem o wydanie certyfikatu w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed dniem upływu

ważności certyfikatu wstępnego; 2) złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności agencji zatrudnienia w okresie posiadania certyfikatu

wstępnego; 3) złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności zgodnie z warunkami prowadzenia agencji zatrudnienia

określonymi w ustawie. 9. W przypadku otrzymania informacji o zmianie danych, o której mowa w ust. 16, marszałek województwa

wydaje uwzględniający te zmiany certyfikat wstępny lub certyfikat. 10. Certyfikat wstępny oraz certyfikat powinny zawierać następujące dane:

1) nazwę podmiotu; 2) adres siedziby podmiotu; 3) określenie rodzaju agencji zatrudnienia; 4) numer w rejestrze; 5) datę dokonania wpisu do rejestru.

11. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru w przypadku niespełnienia przynajmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 18a ust. 1.

12. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru, w przypadku gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku: 1) zaszły przypadki, o których mowa w art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 2) podmiot wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w ust. 14 pkt 3-6.

13. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wydania certyfikatu, w przypadku gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku: 1) podmiot posiadający certyfikat wstępny nie dopełnił warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2; 2) podmiot posiadający certyfikat wstępny naruszył warunki prowadzenia działalności agencji zatrudnienia

określone w ustawie. 14. Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w przypadku:

1) pisemnego wniosku podmiotu; 2) postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub upadłości; 3) wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 4) niewykazania działalności w informacji o działalności agencji zatrudnienia, o której mowa w ust. 17; 5) naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia określonych w ustawie; 6) złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i ust. 4, lub przekazania informacji, o

których mowa w ust. 16 i 17, niezgodnych ze stanem faktycznym. 15. Podmiot wykreślony z rejestru jest obowiązany do zwrotu certyfikatu wstępnego lub certyfikatu w okresie

miesiąca od dnia otrzymania decyzji o wykreśleniu z rejestru. 16. Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o każdej zmianie danych

objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, a także o zaprzestaniu działalności. 17. Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności

agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni. 18. Informacja o działalności, o której mowa w ust. 17, powinna zawierać w szczególności liczbę:

158

1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia;

2) pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego; 3) osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego; 4) pracodawców korzystających z pomocy poradnictwa zawodowego; 5) osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej.

19. Marszałek województwa przekazuje w formie elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorczą informację z województwa dotyczącą informacji, o których mowa w ust. 17, w terminie do dnia 31 marca.

20. Minister właściwy do spraw pracy przetwarza dane o agencjach zatrudnienia przekazane w formie elektronicznej przez marszałków województw.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

22. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru, wzór certyfikatu wstępnego i certyfikatu oraz zakres składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia, a także wzory formularzy składanych informacji, mając na względzie tworzenie warunków do rozwoju agencji zatrudnienia.

Rozdział 7

Instytucje szkoleniowe

Art. 20. 1. Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

1a. (85) Rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej. 2. Instytucja szkoleniowa, która posiada akredytację wydaną przez kuratora oświaty na podstawie przepisów

o systemie oświaty, uzyskuje na swój wniosek wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. 3. Instytucja szkoleniowa może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych po złożeniu wniosku

o wpis wraz z informacją o: 1) tematyce prowadzonych szkoleń; 2) kadrze prowadzącej szkolenia; 3) bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych; 4) metodach oceny jakości szkoleń; 5) liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami w okresie ostatniego roku; 6) udzielanej pomocy w uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po ukończeniu szkolenia.

4. Wojewódzki urząd pracy potwierdza dokonanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych i wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru oraz przekazuje informację o dokonanym wpisie ministrowi właściwemu do spraw pracy.

5. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny. 6. Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru instytucji szkoleniowych:

1) na wniosek instytucji szkoleniowej; 2) w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy; 3) w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową; 4) (86) w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej

w kolejnym roku kalendarzowym. 7. Instytucja szkoleniowa ma obowiązek informować wojewódzki urząd pracy o zmianie siedziby, otwarciu i

likwidacji oddziałów lub filii oraz o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym. 8. (87) Minister właściwy do spraw pracy przetwarza informacje o instytucjach szkoleniowych wpisanych do

rejestru instytucji szkoleniowych przekazane przez wojewódzkie urzędy pracy. 9. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb dokonywania i wykreślania wpisu

w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz uaktualniania danych w rejestrze, wzór wniosku o wpis oraz wymagane dokumenty, mając na względzie efektywne wydatkowanie środków publicznych na szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zasadę wzajemności w stosunku do podmiotów z państw członkowskich Unii Europejskiej zamierzających uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń.

Rozdział 8

Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy

Art. 21. Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, w szczególności w ramach: 1) działalności rad zatrudnienia; 2) partnerstwa lokalnego;

159

3) uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez partnerów społecznych i agencje zatrudnienia.

Art. 22. 1. Naczelna Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy.

2. Wojewódzkie rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy.

3. Powiatowe rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

4. Do zakresu działania Naczelnej Rady Zatrudnienia należy w szczególności: 1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów

ludzkich; 2) opiniowanie projektów Krajowego Planu Działań i regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia; 3) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki

środkami tego funduszu; 3a) (88) realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

pracodawcy; 4) opiniowanie okresowych sprawozdań z realizacji Krajowego Planu Działań; 5) (89) opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz

aktywizacji zawodowej. 5. Do zakresu działania wojewódzkich rad zatrudnienia należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie; 2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy; 3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego

województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;

7) opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy; 8) delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.

6. Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5. Powiatowe rady zatrudnienia opiniują refundowanie z Funduszu Pracy kosztów szkoleń, o których mowa w art. 69.

Art. 23. 1. W skład Naczelnej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez ministra właściwego do spraw pracy spośród przedstawicieli: 1) (90) wszystkich organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy

z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.4));

2) ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

3) wojewódzkich rad zatrudnienia; 4) organizacji pozarządowych o zasięgu krajowym zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy; 5) nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

2. W skład wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa: 1) wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej

Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 2) wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb

rolniczych, 4) (91) (uchylony), 5) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, 6) przedstawicieli nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii

Nauk oraz przedstawiciel wojewody.

3. W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu: 1) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej

Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

160

2) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

4) jednostek samorządu terytorialnego; 5) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

4. Członków Naczelnej Rady Zatrudnienia powołuje minister właściwy do spraw pracy, członków wojewódzkich rad zatrudnienia - marszałek województwa, a członków powiatowych rad zatrudnienia - starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa odpowiednio w ust. 1-3.

4a. (92) W przypadku gdy powiatowy urząd pracy realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na obszarze przekraczającym granice powiatu, tworzy się jedną powiatową radę zatrudnienia, która jest powoływana przez prezydenta miasta na prawach powiatu lub starostę sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy w porozumieniu z prezydentem miasta na prawach powiatu lub starostą powiatu dotującego.

5. Członek rady zatrudnienia może zostać odwołany: 1) na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady; 2) z inicjatywy odpowiednio ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa oraz starosty, po

zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady. 6. Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata. 7. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz tryb działania rad

zatrudnienia, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego.

8. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady zatrudnienia. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

9. Na wniosek członków rady zatrudnienia zamieszkałych poza miejscem obrad rady koszty przejazdów środkami transportu zbiorowego są refundowane ze środków Funduszu Pracy odpowiednio przez ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa albo starostę, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach odrębnych dla pracownika zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Art. 24. (93) 1. Marszałek województwa lub starosta w ramach środków określonych w budżecie danego samorządu mogą zlecić realizację usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 1: 1) jednostkom samorządu terytorialnego; 2) organizacjom pozarządowym statutowo zajmującym się problematyką rynku pracy; 3) związkom zawodowym; 4) organizacjom pracodawców; 5) instytucjom szkoleniowym; 6) agencjom zatrudnienia.

1a. (94) Marszałek województwa lub starosta przy zlecaniu usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 1, zapewnia ich realizację zgodnie ze standardami usług rynku pracy.

2. Zlecanie wykonywania usług rynku pracy odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub przez zakup tych usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Zlecanie realizacji usług rynku pracy nie może dotyczyć: 1) spraw podlegających rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej; 2) wydatkowania i gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

4. Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia w zakresie realizacji usług rynku pracy na rzecz podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1-4 na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 25. (95) Otwarty konkurs ofert realizacji usług rynku pracy odbywa się przy uwzględnieniu zasad pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Art. 26. (96) (uchylony).

Art. 27. (97) 1. Marszałek województwa lub starosta zamierzający zlecić realizację usług rynku pracy ogłasza otwarty konkurs ofert z terminem składania ofert nie krótszym niż 30 dni.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o: 1) rodzaju usług rynku pracy; 2) wysokości środków finansowych na realizację usług rynku pracy; 3) warunkach przekazywania środków finansowych na realizację usług rynku pracy; 4) terminie i warunkach realizacji usług rynku pracy; 5) terminie składania ofert; 6) terminie i trybie wyboru oferty oraz kryteriach stosowanych przy wyborze oferty.

161

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się, w zależności od rodzaju usług rynku pracy, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację usług rynku pracy w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia. Ogłoszenie może być ponadto rozpowszechniane w inny sposób zapewniający dostęp do informacji potencjalnym oferentom, w tym, w miarę możliwości, z użyciem powszechnie dostępnych sieci teleinformatycznych.

Art. 28. (98) 1. Oferta podmiotu, o którym mowa w art. 24 ust. 1, powinna zawierać: 1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanej do realizacji usługi rynku pracy; 2) termin i miejsce realizacji usługi rynku pracy; 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji usługi rynku pracy; 4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację usługi rynku pracy; 5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację

danej usługi rynku pracy; 6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy usługa

rynku pracy. 2. Marszałek województwa lub starosta ogłaszający otwarty konkurs ofert może uzależnić rozpatrzenie

oferty od złożenia, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych uprawnionemu podmiotowi składającemu ofertę.

Art. 29. (99) 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest: 1) zamieszczenie w ofercie szczegółowego opisu planowanego działania; 2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczącego

statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności; 3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub, w

przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności. 2. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 30. (100) 1. Marszałek województwa lub starosta przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę: 1) zgłoszone możliwości realizacji usługi rynku pracy; 2) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji usługi rynku pracy, uwzględniając relację

przedstawionych kosztów do zakresu rzeczowego usługi rynku pracy; 3) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację usługi

rynku pracy; 4) analizę i ocenę realizacji usług rynku pracy zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i

terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków; 5) wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji usługi rynku pracy.

2. Marszałek województwa lub starosta ogłaszający otwarty konkurs ofert jest obowiązany w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełniania przez oferenta warunków określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 2.

Art. 31. (101) 1. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostają bez rozpatrzenia. 2. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji usług rynku pracy podaje się do

wiadomości publicznej. 3. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zawiera umowę o realizację usług rynku pracy.

Art. 32. (102) 1. Podmiot, o którym mowa w art. 24 ust. 1, przyjmujący zlecenie realizacji usługi rynku pracy zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie o realizację usługi rynku pracy, a marszałek województwa lub starosta zlecający realizację usługi rynku pracy - do przekazania, w trybie określonym odrębnymi przepisami, środków własnych samorządu terytorialnego.

2. Umowa o realizację usługi rynku pracy jest sporządzana w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinna określać w szczególności: 1) szczegółowy opis usługi rynku pracy i termin jej realizacji; 2) wysokość środków finansowych, tryb i terminy ich przekazywania; 3) tryb sprawdzania sposobu realizacji usługi rynku pracy; 4) sposób rozliczenia przyznanych środków finansowych i warunki ich zwrotu; 5) konsekwencje niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych lub niedotrzymania

innych warunków umowy. 3. Umowę o realizację usługi rynku pracy zawiera się na czas określony, uzależniony od rodzaju zleconej

usługi, nie dłuższy jednak niż 3 lata. 4. Podmiot przyjmujący zlecenie jest obowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków

finansowych otrzymanych na realizację umowy. 5. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać kwoty koniecznej do

pokrycia kosztów poniesionych na realizację usług rynku pracy, o których mowa w art. 24 ust. 1.

162

6. Starosta może także zlecić ze środków Funduszu Pracy w ramach kwoty (limitu) ustalonej dla samorządu powiatu podmiotowi, któremu przyznano środki na realizację usług rynku pracy, realizację zadań, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 30, 31, 33, 35-37, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 9

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia

Art. 33. 1. Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzą rejestr tych osób.

2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień.

3. Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia.

4. Starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który: 1) nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2; 2) (103) otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z

udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;

2a) (104) otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;

3) (105) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 90 dni;

4) (106) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy;

4a) (107) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 2a; 5) odmówił poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do

pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia tej odmowy; 6) złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego; 7) (108) z własnej winy przerwał staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub wykonywanie

prac, o których mowa w art. 73a; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 90 dni. 5. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji i sposób prowadzenia

rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, wzór karty rejestracyjnej, a także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu bezrobotnego i uprawnień rejestrowanych osób, mając na względzie pozyskanie wszystkich koniecznych informacji mających wpływ na uprawnienia rejestrowanych osób.

Art. 34. Powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia: 1) świadczą usługę poradnictwa zawodowego; 2) umożliwiają udział w zajęciach klubu pracy; 3) inicjują, organizują i finansują szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz przyznają i

wypłacają dodatki szkoleniowe lub stypendia; 4) inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy; 5) inicjują oraz finansują w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy; 6) inicjują i realizują projekty lokalne; 7) przyznają i wypłacają zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia.

Rozdział 10

Usługi rynku pracy

Art. 35. (109) 1. Podstawowymi usługami rynku pracy są: 1) pośrednictwo pracy; 2) usługi EURES; 3) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 4) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 5) organizacja szkoleń.

2. Usługi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy przez publiczne służby zatrudnienia są realizowane zgodnie ze standardami usług rynku pracy.

163

2a. Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo personalne i organizację szkoleń dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej wykonują również wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, standardy usług rynku pracy realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia, a także terminy dostosowania tych służb do wymaganych standardów, uwzględniając zakres usług, miejsce i sposób ich realizacji oraz konieczność zapewnienia respektowania praw osób korzystających z usług.

4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług pośrednictwa pracy, usług EURES, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizowania szkoleń oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, mając na uwadze ujednolicenie procedur usług rynku pracy realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia oraz konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców z warunkami jej dopuszczalności.

Art. 36. 1. Pośrednictwo pracy polega w szczególności na: 1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz

pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; 2) pozyskiwaniu ofert pracy; 2a) (110) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy

udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy; 3) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; 4) informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych

zmianach na lokalnym rynku pracy; 5) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; 6) współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania

zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania; 7) informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

2. Nie stanowi pośrednictwa pracy: 1) kierowanie za granicę do pracodawców zagranicznych własnych pracowników, jeżeli wynika to z umów

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska; 2) (111) kierowanie za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za

określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat; przepisy art. 18a ust. 5 i art. 85 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 3. Pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pośrednictwo do pracy za granicą prowadzą

powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy i Ochotnicze Hufce Pracy. 4. Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez powiatowe i wojewódzkie

urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami: 1) dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców; 2) dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez

poszukujących pracy; 3) równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;

4) jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy. 4a. (112) Powiatowy urząd pracy, który nie dysponuje kandydatami spełniającymi wymagania określone w

ofercie pracy, udostępnia informacje o braku możliwości realizacji oferty innym powiatowym urzędom pracy co najmniej przez internetową bazę ofert pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8.

5. (113) Pracodawcy są obowiązani na bieżąco informować powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego. Informując o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego, pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową.

6. Pracodawca przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać od niej pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, a osoba podejmująca pracę jest obowiązana złożyć takie oświadczenie.

7. Pracodawca jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej.

8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania, uwzględniając zawody i specjalności występujące na rynku pracy oraz potrzeby pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

Art. 37. 1. (114) Usługi EURES są realizowane na terenie państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, i polegają w szczególności na:

164

1) udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej;

2) udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; 3) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; 4) (115) informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem

występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych; 5) przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia; 6) informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji

pracodawców o usługach EURES; 7) inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi.

2. (116) (uchylony). 3. (117) Procedury i warunki finansowania kosztów ponoszonych na realizację krajowej działalności sieci

EURES określają odrębne procedury finansowe obowiązujące państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Art. 38. (118) 1. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu: 1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w

szczególności na: a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę

kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych, c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o

przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i

poszukujących pracy; 2) pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i

doradztwie w tym zakresie. 2. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

1) dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;

2) dobrowolności; 3) równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość,

orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową; 4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia; 5) bezpłatności; 6) poufności i ochrony danych.

3. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lub w formie porady indywidualnej.

4. Porada indywidualna w uzasadnionych przypadkach może być, za zgodą bezrobotnego lub poszukującego pracy, poprzedzona specjalistycznymi badaniami lekarskimi lub psychologicznymi. Koszty tych badań są finansowane z Funduszu Pracy do wysokości 15 % przeciętnego wynagrodzenia.

Art. 39. 1. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez: 1) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy; 2) uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych; 3) dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i

samozatrudnienia. 2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest przeznaczona dla

bezrobotnych i poszukujących pracy. Z pomocy określonej w ust. 1 pkt 3 mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez powiatowe urzędy pracy w ramach klubów pracy oraz przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy.

4. Koszty utworzenia klubu pracy i prowadzonych w nim działań są finansowane ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy oraz ze środków Funduszu Pracy w zakresie wyposażenia klubu pracy oraz kosztów prowadzenia zajęć przez osoby niebędące pracownikami powiatowego urzędu pracy.

5. (119) Starosta inicjuje i wspiera tworzenie klubów pracy przez instytucje lub organizacje, udzielając im pomocy organizacyjnej i merytorycznej.

6. (120) Starosta może zawrzeć ze szkołą wyższą lub organizacją studencką umowę przewidującą sfinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wyposażenia nowo otwartego akademickiego biura karier, w wysokości nieprzekraczającej piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Do sfinansowania kosztów wyposażenia akademickiego biura karier prowadzącego działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania pomocy de minimis.

165

Art. 40. 1. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku: 1) braku kwalifikacji zawodowych; 2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy; 3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie; 4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

2. (121) (uchylony). 3. (122) Starosta kieruje bezrobotnego, osobę pobierającą rentę szkoleniową i żołnierza rezerwy na wskazane

przez niego szkolenie, jeżeli uprawdopodobni, że szkolenie to zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, koszt tego szkolenia nie przekroczy 200 % przeciętnego wynagrodzenia, a także jest spełniony przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 1.

3a. (123) Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1: 1) w pkt 1 - szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w

danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące; 2) w pkt 2 i 3 - szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w

danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. 5. (124) Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, osoby pobierającej rentę szkoleniową i żołnierza rezerwy, w

przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na specjalistyczne badania lekarskie finansowane z Funduszu Pracy.

6. Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

7. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, może określić, w drodze rozporządzenia, tryb opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych i ich wykaz, uwzględniając potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego.

8. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, tryb opracowywania modułowych programów szkoleń zawodowych i ich wykaz, uwzględniając sposób ich wykorzystania na rynku pracy.

Art. 41. 1. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje dodatek szkoleniowy, z zastrzeżeniem art. 52.

2. Dodatek szkoleniowy nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż dodatek szkoleniowy.

3. Wysokość dodatku szkoleniowego wynosi miesięcznie 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1. 4. (125) W przypadku skierowania bezrobotnego, osoby pobierającej rentę szkoleniową lub żołnierza rezerwy

na szkolenie koszty tego szkolenia są finansowane z Funduszu Pracy. 5. Starosta, na wniosek bezrobotnego, może wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie z Funduszu Pracy

kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpiło na prośbę bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia. Przepisy art. 40 stosuje się odpowiednio.

6. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

7. Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

8. Instytucja szkoleniowa jest obowiązana ubezpieczyć osobę, o której mowa w ust. 7, od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Starosta może w umowie zawartej z instytucją szkoleniową przewidzieć przyznanie tej instytucji z Funduszu Pracy jednorazowej kwoty w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego uczestniczącego w szkoleniu, który wskutek działań tej instytucji szkoleniowej podjął w ciągu 30 dni od dnia ukończenia szkolenia zatrudnienie lub inną pracę zarobkową i wykonuje je co najmniej przez okres 6 miesięcy.

10. (126) Do przyznania instytucji szkoleniowej jednorazowej kwoty, o której mowa w ust. 9, mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania pomocy de minimis.

11. (127) Osoby bezrobotne biorące udział w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 55 pages
Pobierz dokument