Władza w organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 March 2013

Władza w organizacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (100.0 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: władza to zdolność wpływania na zachowania innych. W układzie organizacyjnym władza (i odpowiadający jej autorytet) występuje zazwyczaj w pięciu formach: władzy form...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Władza w organizacji

Władza to zdolność wpływania na zachowania innych. W układzie organizacyjnym władza (i odpowiadający jej autorytet) występuje

zazwyczaj w pięciu formach: władzy formalnej, nagradzania, wymuszania,

dzielenia oraz eksperckiej.

Formalna – władza zagwarantowana hierarchią organizacyjną;

określona przez organizację i przyznana ludziom zajmującym określone stanowiska.

Nagradzania – władza udzielania lub wstrzymywania nagród, takich

jak podwyżki płac, premie, awanse, pochwały, uznanie i ciekawe zadania

w pracy. Wymuszania – władza umożliwiająca wymuszanie stosowania się do

wymagań środkami zagrożenia psychologicznego, emocjonalnego lub

fizycznego. (w obecnych czasach stosowane są: słowna przygana, nagana

na piśmie, zwolnienie dyscyplinarne, grzywna, obniżenie stopnia służbowego lub rozwiązanie stosunku pracy, czasami obraźliwe

słownictwo, zniewagi ...).

Odniesienia – osobista władza oparta na utożsamianiu się,

naśladownictwie, lojalności lub charyzmie. Identyfikacja z przywódcą,

który jest podobny do pracowników z punktu widzenia osobowości, pochodzenia lub postaw. Naśladownictwo może przejawiać się poprzez:

podobne ubieranie się, pracę w tych samych godzinach, hołdowanie takiej

samej filozofii zarządzania.

Ekspercka - osobista władza przysługująca komuś z racji posiadanych informacji lub wiedzy fachowej, np. menedżer, który wie, jak

sobie radzić z ekscentrycznym, ale ważnym klientem, naukowiec, który

potrafi uzyskać ważny przełom techniczny dysponują wiedzą ekspercką

nad kimś, kto takich informacji potrzebuje. Im ważniejsza jest ta informacja i im mniejsza liczba ludzi ma do niej dostęp, tym większy jest

zakres władzy eksperckiej, w którą wyposażona jest dana osoba.

Metody użycia władzy: Uprawomocnione żądanie - oparte na autorytecie formalnym.

Menedżer żąda, by podwładny zastosował się do jego poleceń, bo

podwładny wie, że organizacja przyznała menedżerowi prawo do stawiania

takiego żądania.

Instrumentalne zastosowanie się – oparte na teorii motywacji akcentującej wzmocnienie. Podwładny stosuje się do polecenia w celu

uzyskania nagrody, która zależy od menedżera.

Przymus - kiedy menedżer sugeruje, że podwładny zostanie

ukarany, zwolniony lub zganiony, jeśli czegoś nie zrobi. Racjonalna perswazja – gdy menedżer zdoła przekonać

podwładnego, że zastosowanie się do polecenia leży w jego najlepiej

pojętym interesie (np. że powinien pogodzić się z przeniesieniem, gdyż

jest ono korzystne dla jego dalszej kariery). Osobiste utożsamianie się – menedżer, który uzna, że dysponuje

władzą odniesienia w stosunku do podwładnego, może kształtować jego

zachowanie przez to, że sam zachowuje się w pożądany sposób

docsity.com

(menedżer świadomie staje się modelowym przykładem dla

podwładnego).

Inspirujący apel – menedżer pobudza podwładnego do zrobienia czegoś zgodnego z zestawem wyższych ideałów czy wartości np.

odwołanie się do lojalności.

Zniekształcanie informacji – menedżer, chcąc wpłynąć na

zachowanie podwładnego zachowuje dla siebie lub zniekształca informację.

Podobnie na temat władzy wypowiadał się M. Weber (Zarządzanie,

Koźmiński) wyróżnił trzy idealne typy prawomocnej władzy organizacyjnej:

charyzmatyczną – opartą na przekonaniu ulegających jej osób o

szczególnych, nadzwyczajnych cechach przywódcy i prawomocności

ustawionych przez niego norm tradycyjną – opierającą się głównie na wierze w trwałość pewnego

porządku i jego prawomocność. Wiąże się ona z dziedziczeniem statusu

społecznego.

racjonalną – która pochodzi z mianowania lub wyboru dokonanego na

podst. usankcjonowanych prawnie procedur. Opiera się ona na przekonaniu o legalności norm prawnych i o uprawnieniu osób,

sprawujących władzę na mocy tych norm, do wydawania poleceń.

Posłuszeństwo wobec bezosobowego porządku, indywidualna, racjonalna

kalkulacja.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.