Zasady budżetowe - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse publiczne. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8018 March 2013

Zasady budżetowe - Notatki - Finanse publiczne - Część 1, Notatki'z Finanse publiczne. University of Lódz

PDF (351.7 KB)
12 strona
449Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: zasady budżetowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
Prezentacja programu PowerPoint

ZASADY BUDŻETOWE

ZASADY BUDŻETOWE zupełności (powszechności) jedności (jedności formalnej) niefunduszowania (jedności materialnej) jawności przejrzystości równowagi realności rzetelności uprzedniości jednoroczności

ZASADA ZUPEŁNOŚCI (POWSZECHNOŚCI)

- wymaga ujęcia w budżecie wszystkich dochodów i wydatków budżetu państwa

ODSTĘPSTAWA:

- jednostki gospodarki finansowane metodą netto

- fundusze celowe

ZASADA JEDNOŚCI (JEDNOŚCI FORMALNEJ)

- wymaga by wszystkie dochody i wydatki państwa były objęte jednym planem (budżetem).

ODSTĘPSTAWA:

- istnienie jednostek finansowanych metodą netto, funduszy celowych, budżetów jednostek samorządów terytorialnych.

W praktyce jest realizowana za pomocą skonsolidowanego bilansu sektora finansów publicznych

Art. 95 ust. 1 Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa; (…)

Art. 99. ust.2

Ustawa budżetowa zawiera także: 1) zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych; 2) plany finansowe państwowych funduszy celowych; 3) plany finansowe jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12; 4) wykaz programów wieloletnich; 4a) wykaz programów operacyjnych oraz wykaz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4; 5) wykaz inwestycji wieloletnich; 6) limity wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych oraz programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4; (…)

Regulacje ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. dotyczące zasady jedności materialnej

ZESTAWIENIE DOCHODÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2007

Budżet Państwa

dochody 161,9

Do ch

od y

wł as

ne 1

52 ,7

Tr an

sf er

y w

ew . S

FP 1

,9

Środki U E 9,2

PFC

dochody 135,3

Do ch

od y

wł as

ne 8

1, 6

Transfery z BP 44,5

Inne transfery 9,1

Dochody bez konsolidacji: 161,9+135,3=297,2

Dochody po konsolidacji: (152,7+9,2)+81,6=243,7

ZASADA NIEFUNDUSZOWANIA (JEDNOŚCI MATERIALNEJ)

- dochody tworzące fundusz budżetowy mają przeznaczenie ogólne , tzn. nie są z góry związane z określonymi celami.

Odstępstwo:

ZASADA JAWNOSCI

Art. 1. rozdz. II ustawy i finansach publicznych

Sposoby realizacji zasady jawności finansów publicznych

Jawność debat budżetowych

Obowiązek publikowania

Obowiązek udostępniania

Nad uchwalaniem budżetu państwa i budżetów JST

Nad sprawozdaniem z

wykonania budżetu państwa i budżetów JST

Budżetu państwa i budżetów JST

Kwot długu publicznego i jego

relacji do PKB

Zbiorczych danych dot.

finansów publicznych

Kwot dotacji

Innych danych określonych w

ustawie

Corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek należących do sektora finansów publicznych

Innych danych określonych w ustawie

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI Wymaga takiego skonstruowania budżetu (państwa, JST) by możliwe było proste i jednoznaczne określenie:

- źródeł dochodów

- kierunków wydatków

- organów (podmiotów) uprawnionych do uzyskania dochodów

- organów (podmiotów) uprawnionych do dokonywania wydatków

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.