Łaska Boża, która przemienia nasze chore serca… - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 June 2013

Łaska Boża, która przemienia nasze chore serca… - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (288.6 KB)
2 strony
807Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości dotyczące Łaski Bożej, która przemienia nasze chore serca.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Łaska Boża, która przemienia nasze chore serca…

Od zerwania zakazanego owocu świat się zaczął „deformowad”. Ale stało się tak, jak

się stało i obecnie jest, tak jak jest, dlatego trzeba „działad” w taki a nie inny sposób…

. Chrystus pokazuje jak dochodzid do Prawdy i odnajdywad prawdziwe szczęście.

Właściwie pokazuje nam to całe Pismo Święte.

Łaska Ducha Św. Duch Święty już dawno posypał świat ziarnem, które dojrzewa i

owoc przynosi…

03.09.09 (Czw)

zbawienna moc Twojej odkupieoczej Krwi rozpłynie się na nasze serca. Już się

rozpływa…

Jest w człowieku taki skarb. Skarb, który mówi do człowieka bez słów ani bez pomocy

specjalnie nabytej wiedzy. Skarbem tym jest ludzkie serce.

(13:29) Prawdziwa miłośd nigdy nie znudzi się drugim człowiekiem.

Podobno lekarstwem na wszystko jest miłośd. - Warto się o tym przekonad.

wszystkie ustanowione przykazania (dekalog, przykazania kościelne i in.) kłaniają się

temu jednemu przykazaniu; wszystkie one mają w nim swoje źródło, czerpią z niego

siłę i bez niego tracą sens. Jest przykazaniem największym.

4.09.09 (Pt)

Jeżeli odczuwasz trwogę i ucisk w pokusach to dziękuj Jezusowi za ten dar!. Bądź

ciągle z Nim, proś Go o siłę, ofiaruj Mu każdą chwilę, bądź pokorny i buduj (rozwijaj)

w sobie siłę. Słowa te również kieruję do siebie bo łatwo nie jest… . Ale to, co dobre

łatwo nie przychodzi.

Jak Pan Bóg chce zbawid człowieka w dzisiejszym świecie. Rozważam w swoich

myślach (raczej podświadomie) dlaczego Pan Bóg w tak dziwny sposób działa w

dzisiejszych czasach… . w taki właśnie sposób chce Bóg w dzisiejszym świecie

doprowadzid człowieka do szczęścia. Byd może nie ma innego sposobu na osiągnięcie

raju i doskonałości, jak przez poznawanie dobra po popełnieniu grzechu, walkę z

pokusami i słabościami, trwogę, cierpienie, ofiarę i miłosierdzie. Pan Bóg „wymyślił”

jak człowiek w sytuacji, w której się obecnie znajduje, może z powrotem odnaleźd

prawdę o sobie i Panu Bogu. Tą drogą chce człowieka wydostad z całego tego

uwikłania i wyprowadzid dzisiejszy świat z kryzysu (kryzysu duchowo-moralnego)… .

Trwoga i cierpienie mogą byd ofiarowane za samych siebie i przyczynid się także do

docsity.com

zbawienia innych. Przez krzyż na ramionach dojśd do utraconej niegdyś wolności,

poznania prawdy i dostąpid zmartwychwstania.

Nie należy bad się dobrych uczynków. Jeżeli coś komuś nie pasuje, gani za coś,

wyśmiewa, peszy, krytykuje i jest złośliwy względem jakichś dobrych uczynków oraz

tego, co jest słuszne, to dlatego, że jemu oraz osobom, które są podobne do niego i

podobnie myślą, jest z tym źle. Najprawdopodobniej coś jest w nim nie tak. (14:08)

Czym jest Miłośd do Stwórcy? Miłośd do Pana Boga (Jezusa Chrystusa) to takie trwałe

i niezwykle głęboko zakorzenione zakochanie się. Miłośd ta nie chce ustad i przenika

największe głębiny we wnętrzu człowieka. Jest siłą, której NIC nie może zniszczyd

prócz jednego: ludzkiej woli.

(20:03) Trzeba coś stracid aby coś zyskad. Jest w życiu taka zasada, że jedną rzecz

zdobywamy kosztem drugiej. Tylko pojawia się pytanie, co jest ważniejsze. Dla tych,

którzy lubią wszystko przeliczad i kalkulowad co do złotówki: na tej ziemi człowiek

żyje, daj Boże, parędziesiąt lat, natomiast Bóg daje całą wiecznośd w szczęściu.

Sama wiedza może nie pomóc albo byd niewystarczająca w realizowaniu życiowego

powołania. Można np. studiowad i „ogłupied” od tego… . Chodzi raczej o głębię, misję

i cel, które kierują danym postępowaniem, kształtują również podejście i nadają sens

jakiejś aktywności w życiu.

Można powiedzied, że w pewnym stopniu łatwiej jest „zobaczyd” człowieka (spojrzed

na człowieka jak na człowieka) gdy jest się osobą samotną i w sercu istnieje

pragnienie przyjaźni i życia z innymi.

Samochwalcy. Jeśli człowiek chwali samego siebie to coś jest w nim nie tak… .

Produkty, które dobrze się sprzedają nie muszą się głośno reklamowad… .

Każde nasze pragnienie jest darem od Boga, tylko my te pragnienia często źle

wykorzystujemy; one się jakby w nas przeradzają w pragnienia złe i zgubne; są jakby

w nas źle „ukształtowane”. Każdy z nas ma w sobie jakiś ogieo tylko niestety różne

rzeczy w tym ogniu się palą (np. śmiecie). Czasem ten ogieo śmierdzi lub „bucha”

nawet z niego czarny dym. Często nasze serca zapchane są różnymi śmieciami i

ranami. Palący się ogieo złych pragnieo przynosi zgubne i nieraz fatalne skutki… .

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.