Tworzenie biznesplanu - Notatki - Biznesplan - Część 2, Notatki'z Biznes. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka22 March 2013

Tworzenie biznesplanu - Notatki - Biznesplan - Część 2, Notatki'z Biznes. Warsaw School of Economics

PDF (1.2 MB)
41 strona
565Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z biznesplanu: tworzenie biznesplanu. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 41
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.

Plan przepływów pieniężnych dla I roku

docsity.com

Harmonogram realizacji głównych zamierzeń

docsity.com

STRUKTURA PLANU STRATEGICZNEGO

misja

wizja

cele strategiczne

plan mark.

plan oper.

plan oiz

plan zatr.

plan finansowy

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (1)

1. Streszczenie 1.1. Autorzy 1.2. Zakładane kierunki rozwojowe 1.3. Planowane nakłady 1.4. Planowane wyniki

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 2.1. Nazwa i forma prawna 2.2. Przedmiot działalności 2.3. Siedziba 2.4. Terytorium 2.5. Właściciele i kapitał podstawowy 2.6. Organy przedsiębiorstwa 2.7. Historia przedsiębiorstwa

3. Analiza strategiczna 3.1. Mocne strony 3.2. Słabe strony 3.3. Szanse 3.4. Zagrożenia

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (2)

4. Założenia ogólne strategii przedsiębiorstwa 4.1. Misja 4.2. Wizja 4.3. Cele strategiczne

5. Plan marketingowy 5.1. Produkty 5.2. Odbiorcy 5.3. Konkurenci 5.4. Ceny 5.5. Dystrybucja 5.6. Promocja

6. Plan działalności operacyjnej 6.1. Technologia 6.2. Nakłady inwestycyjne 6.3. Źródła finansowania inwestycji 6.4. Zdolności produkcyjne 6.5. Plan ilościowy produkcji 6.6. Zaopatrzenie 6.7. Gospodarka remontowa i konserwacyjna 6.8. Ochrona środowiska

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (3)

7. Plan organizacji i zarządzania 7.1. Struktura organizacyjna 7.2. Etatyzacja 7.3. System informacyjny zarządzania 7.4. Metody zarządzania

8. Plan zatrudnienia i płac 8.1. Zatrudnienie 8.2. Płace 8.3. Założenia polityki personalnej i kadrowej

9.Harmonogram głównych zamierzeń

10. Plan finansowy 10.1. Plan przychodów 10.2. Plan kosztów 10.3. Plan zysków i strat 10.4. Plan nakładów inwestycyjnych 10.5. Plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy 10.6. Plan źródeł finansowania działalności 10.7. Plan przepływów pieniężnych 10.8. Plan bilansu

11. Ocena finansowa

docsity.com

MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Misja - odzwierciedla cel, posłannictwo, ważne i odpowiedzialne zadanie, do którego realizacji powołane jest przedsiębiorstwo.

Charakter misji - deklaratywny (obietnica, deklaracja, zobowiązanie).

Sformułowanie misji - krótkie (parę słów, zdanie).

Adresat misji - nie musi być wyraźnie określony (klient, właściciele, pracownicy, lokalna społeczność, grupa społeczna, ludzkość).

Przykłady misji: zmieniamy świat na lepszy łączymy ludzi z nami wejdziesz w XXI wiek jesteśmy firmą troskliwą

docsity.com

WIZJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wizja - syntetycznie ujęty obraz firmy, wizerunek, ukazujący, jaką powinna się ona stać w perspektywie najbliższych kilku lat.

Charakter wizji - postulatywny, życzeniowy (określenie pożądanych stanów rzeczy w takich obszarach jak: produkt, organizacja, finanse, terytorium działania, klienci, technika, ceny, zatrudnienie, stosunek do środowiska naturalnego, zysk, pozycja rynkowa, stosunek do konkurencji itp.).

Sformułowanie wizji - krótkie (zdanie, do kilku zdań).

Adresat wizji - nie musi być wyraźnie określony (jak w misji).

Przykłady wizji: być numer 1 na świecie (w Europie, Polsce) ... być czołowym polskim producentem ..., pionierem technologii ... pragniemy zdobyć czołową pozycję na rynku ..., być firmą przynoszącą

wysokie dochody właścicielom, zapewniającą stabilne warunki zatrudnienia i płacy pracownikom ...

docsity.com

CELE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWA

Cel strategiczny - ważny cel (stan rzeczy) zakładany do osiągnięcia w okresie najbliższego roku (cel krótkoterminowy) lub kilku lat (cel długoterminowy).

Obszary celów strategicznych - wewnętrzne i zewnętrzne, rozwoju i funkcjonowania (np. przychody, koszty, wyniki, majątek, kapitały, produkty, ceny, dystrybucja, technika, inwestycje, organizacja, zarządzanie, zatrudnienie, warunki pracy, płace, terytorium działania, klienci, jakość, pozycja na rynku, itd.).

Zasady formułowania celów strategicznych: liczba - nie za dużo (kilka krótko- i kilka długoterminowych), waga - kluczowe cele z punktu widzenia całej firmy, terminowość - określić termin realizacji, zrozumiałość - jednoznaczność i jasność sformułowania, realność - stan rzeczy możliwy (duże prawdopodobieństwo realizacji), wymierność - podać konkretny wymiar ilościowy, procentowy, wartościowy).

docsity.com

OCENA FINANSOWA

1) Ocena na podstawie zestawień planu finansowego analiza pionowa planu rachunku wyników analiza pozioma planu rachunku wyników analiza pionowa planu przepływów pieniężnych netto analiza pozioma planu przepływów pieniężnych netto

2) Ocena wskaźnikowa wskaźniki płynności wskaźniki zadłużenia wskaźniki rentowności wskaźniki zdolności obsługi długu

docsity.com

Wskaźnik płynności bieżącej

Pb

Ao PB

gdzie:

PB – wskaźnik płynności bieżącej Ao – aktywa obrotowe (należności, zapasy, gotówka) Pb – pasywa bieżące – zobowiązania krótkoterminowe (w tym kredyty)

docsity.com

Wskaźnik płynności szybkiej

Pb

ZpAo PS

 

gdzie:

PS – wskaźnik płynności szybkiej Zp - zapasy

docsity.com

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

A

D DO

gdzie:

DO – wskaźnik zadłużenia ogólnego D – zobowiązania razem (krótkoterminowe i długoterminowe) A – aktywa razem

docsity.com

Wskaźnik ogólnego zadłużenia kapitału własnego

Kw

D DKw

gdzie:

DKw – wskaźnik zadłużenia kapitału własnego Kw – kapitał własny

docsity.com

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego kapitału własnego

Kw

Dd DD

gdzie:

DD – wskaźnik zadłużenia długoterminowego kapitału własnego Dd – zobowiązania długoterminowe

docsity.com

Rentowność sprzedaży netto

Sn

Zn RSn

gdzie:

RSn – wskaźnik rentowności sprzedaży netto Zn – zysk netto Sn – sprzedaż netto

docsity.com

Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Kw

Zn Rkw

gdzie:

Rkw – wskaźnik rentowności kapitału własnego

docsity.com

Wskaźnik rentowności majątku

A

Zn RA

gdzie:

RA – wskaźnik rentowności majątku

docsity.com

Wskaźnik zdolności obsługi zobowiązań odsetkowych

o

oZb OZO

 

gdzie:

OZO – wskaźnik obsługi zobowiązań odsetkowych Zb – zysk brutto o – suma odsetek od długu w danym okresie

docsity.com

Wskaźnik zdolności do obsługi całego długu

ork

aopdZn

ork

aZo ZOD

 

  

gdzie:

ZOD – wskaźnik zdolności do obsługi całego długu Zo – zysk operacyjny a - amortyzacja rk – suma rat z tytułu spłaty długu w danym okresie o – odsetki Zn – zysk netto pd – podatek dochodowy

docsity.com

Planowane wskaźniki oceny finansowej

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (1)

1. Podsumowanie i wnioski końcowe 1.1. Autor opracowania i zamawiający 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Planowane nakłady i wyniki 1.4. Opłacalność 1.5. Rekomendacje

2. Geneza projektu i założenia podstawowe 2.1. Nazwa projektu 2.2. Przedmiot działalności 2.3. Charakterystyka inwestora 2.4. Forma organizacyjno-prawna działalności 2.5. Siedziba 2.6. Terytorium 2.7. Historia projektu 2.8. Analizy i studia poprzedzające biznesplan

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (2)

3. Analiza rynku i strategia marketingowa 3.1. Produkt 3.2. Opakowania 3.3. Rynek docelowy 3.4. Program sprzedaży (ilość, wartość) 3.5. Niezbędne koncesje 3.6. Podaż na rynku 3.7. Ocena konkurencji 3.8. Popyt na rynku 3.9. Ocena chłonności rynku 3.10. Ceny 3.11. Dystrybucja 3.12. Promocja

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (3)

4. Koszty produkcji 4.1. Koszty zakupu i zużycia mat. i surowców 4.2. Koszty zakupu i zużycia energii i paliw 4.3. Koszty robocizny bezpośredniej 4.4. Koszty pośrednie (wydziałowe) 4.5. Koszty remontów i konserwacji 4.6. Koszty ogólne 4.7. Koszty administracyjne 4.8. Koszty marketingu 4.9. Amortyzacja 4.10. Koszty finansowe

5. Lokalizacja inwestycji 5.1. Opis usytuowania 5.2. Uzasadnienie wyboru lokalizacji 5.3. Warunki miejscowe

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (4)

6. Strona techniczna 6.1. Technologia 6.2. Niezbędne atesty i licencje 6.3. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 6.4. Sezonowość produkcji i sprzedaży 6.5. Nakłady inwestycyjne 6.6. Źródła finansowania inwestycji 6.7. Zdolności produkcyjne 6.8. Plan produkcji 6.9. Zaopatrzenie 6.10. Gospodarka remontowa i konserwacyjna

7. Strona organizacyjna 7.1. Struktura organizacyjna 7.2. Organizacja zaopatrzenia 7.3. Organizacja produkcji 7.4. Organizacja sprzedaży 7.5. Organizacja innych funkcji

docsity.com

TYPOWA STRUKTURA BIZNESPLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (5)

8. Siła robocza 8.1. Struktura zatrudnienia 8.2. Płace 8.3. Szkolenia

9. Harmonogram realizacji inwestycji

10. Plan finansowy 10.1. Plan przychodów 10.2. Plan kosztów 10.3. Plan rachunku wyników 10.4. Plan nakładów inwestycyjnych 10.5. Plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy 10.6. Plan źródeł finansowania inwestycji 10.7. Plan przepływów pieniężnych 10.8. Plan bilansu

11. Ocena ekonomiczno finansowa 11.1. Ocena finansowa 11.2. Ocena efektywności 11.3. Ocena ryzyka

12. Ocena przydatności projektu dla gospodarki kraju (regionu)

docsity.com

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Na czym polega istota i zastosowanie standardów wykonawczych biznesplanów?

2) Jaka jest różnica pomiędzy biznesplanem małego i dużego przedsiębiorstwa?

3) Jak formułować misję i wizję przedsiębiorstwa?

4) Jakie są zasady formułowania celów strategicznych?

5) Jakie wskaźniki finansowe znajdują zastosowanie w biznesplanach strategicznych?

docsity.com

4.Ocena efektywności inwestycji

docsity.com

DEFINICJA INWESTYCJI

Słowo „inwestycja” oznacza nakład środków finansowych, służący wielokrotnemu ponawianiu aktu produkcji czy konsumpcji.

Wymiary inwestycji:

Wymiar wartościowy inwestycji – wielkość nakładu inwestycyjnego

Wymiar rzeczowy inwestycji – sposób przeznaczenia nakładu inwestycyjnego

Wymiar czasu inwestycji – czas trwania procesu inwestycyjnego

docsity.com

RODZAJE INWESTYCJI (1)

Ze względu na źródła finansowania: inwestycje ze środków własnych inwestycje ze środków obcych (np. kredytu lub pożyczki) inwestycje ze źródeł mieszanych (częściowo własnych, częściowo obcych)

Ze względu na inwestora: ze względu na status własnościowy - inwestycje prywatne i inwestycje

publiczne ze względu na rodzaj inwestora – inwestycje indywidualne ludności,

inwestycje gospodarstw domowych, inwestycje organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych i in.)

ze względu na formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa - inwestycje przedsiębiorstw indywidualnych, spółek, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych

ze względu na kraj pochodzenia - inwestycje krajowe, inwestycje zagraniczne i inwestycje mieszane (krajowe z udziałem zagranicznym)

ze względu na sektor gospodarki - inwestycje rolne, przemysłowe, usługowe itd.

docsity.com

RODZAJE INWESTYCJI (2)

Ze względu na rodzaj nakładu: inwestycje rzeczowe (materialne) – grunty, budynki, budowle, maszyny,

urządzenia, środki transportu itp. inwestycje kapitałowe (finansowe) – lokaty, akcje, obligacje, bony skarbowe

itp. inwestycje niematerialne patenty, licencje, know-how, szkolenia, badania i

rozwój, ochrona środowiska, projekty inwestycyjne itp.

Ze względu na przeznaczenie: inwestycje produkcyjne – służące bezpośrednio wytwarzaniu wyrobów i

usług (np. maszyna czy linia produkcyjna) inwestycje nieprodukcyjne – nie służące bezpośrednio wytwarzaniu wyrobów

i usług (np. budynek administracji przedsiębiorstwa, ośrodek wczasowo- szkoleniowy firmy)

Ze względu na czas: krótkoterminowe – realizowane w czasie do jednego roku średnioterminowe – realizowane w okresie od roku do kilku (pięciu) lat długoterminowe – realizowane w okresie dłuższym niż pięć lat

docsity.com

RODZAJE INWESTYCJI (3)

Ze względu na zakres reprodukcji: nowe odtworzeniowe modernizacyjne rozwojowe

Ze względu na opłacalność: opłacalne nie opłacalne obojętne

docsity.com

Efektywność inwestycji

gdzie:

Ez – wskaźnik efektywności inwestycji w okresie życia inwestycji z n – okres życia inwestycji Wt – zsumowane wyniki finansowe z inwestycji planowane do uzyskania w okresie

życia inwestycji Io – nakłady inwestycyjne początkowe

Efektywność inwestycji oznacza stosunek wyników finansowych uzyskanych z inwestycji w okresie jej życia do nakładów finansowych poniesionych na inwestycję.

o

z

t

t

z I

W E   1 1zE

docsity.com

Efektywność inwestycji (gdy okres życia inwestycji długi)

gdzie:

Ez – wskaźnik efektywności inwestycji w okresie życia inwestycji z n – okres planowania Wt – zsumowane wyniki finansowe z inwestycji w okresie planu WPn – wartość pozostała w ostatnim roku planu Io – nakłady inwestycyjne początkowe

o

n

n

t

t

z I

WPW E

   1

docsity.com

RODZAJE RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

1) rachunek ex ante

2) rachunek ex post

docsity.com

Sposoby podnoszenia efektywności inwestycji (strategie inwestycyjne)

.min

.

 

OI

constW

.

.max

constI

W

O  

Strategia oszczędnościowa

Strategia wydajnościowa

docsity.com

METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

a) metody statyczne: stopa zwrotu z inwestycji (rentowność inwestycji) okres zwrotu

b) metody dynamiczne: wartość zaktualizowana netto wewnętrzna stopa procentowa

docsity.com

Stopa zwrotu z inwestycji

gdzie:

RI – stopa zwrotu z inwestycji z – okres życia inwestycji PPNt – saldo gotówkowe (przepływy pieniężne netto) z inwestycji planowane w

roku t Io – suma nakładów inwestycyjnych początkowych

o

t

z

t

I

PPN RI   1

docsity.com

Okres zwrotu z inwestycji

gdzie:

OI – okres zwrotu z inwestycji Io – nakłady inwestycyjne początkowe Nf – średnioroczna nadwyżka finansowa

Nf

I OI

o

Nf

Io OI  365

w latach w dniach

docsity.com

Obliczenie efektu finansowego planowanej inwestycji (tys. zł)

docsity.com

WŁAŚCIWOŚCI KAPITAŁU A WŁAŚCIWOŚCI PIENIĄDZA GOTÓWKOWEGO

PIENIĄDZ

Pieniądz zainwestowany

(kapitał)

Pieniądz gotówkowy („w szufladzie”)

właściciel zyskuje właściciel traci

miarą zysku jest stopa procentowa

miarą straty jest stopa dyskontowa

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.