Koncepcja powiatu samorządowego - Notatki - Prawo administracyjne

Opis: Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające koncepcję powiatu samorządowego.
Showing pages  1  -  1  z  1
1
POWIAT - STRUKTURA ORGANIZACYJNA
KONCEPCJA POWIATU SAMORZĄDOWEGO
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
powiat - lokalna wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium
1. Osobowość prawna:
- osobowość publiczno i prywatno prawna (jak gmina)
2. Typy powiatów: powiat ziemski (graniczące ze sobą gminy) i powiat grodzki
(miasto na gr, powiatu)
3. Zadania powiatu:
- mają charakter ponadgminny
- zakres zadi funkcje powiatu mają charakter uzupełniający i wyrównawczy w
stosunku do funkcji gminy
- powiat nie ma żadnych uprawnień kierowniczych czy nadzorczych w stosunku do
gminy
- zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin
4. Elementy definiujące powiat:
- wspólnota samorządowa - mieszkańcy powiatu z mocy prawa
- odpowiednie kryterium:
- obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin albo cały obszar miasta na
prawach powiatu
- przy tworzeniu, łączeniu, podziale, znoszeniu powiatów i ustaleniu ich granic należy
dążyć do tego, aby powiat obejmował obszar możliwie jednorodny ze względu na
układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi społeczne, gospodarcze, zapewniające
zdolność wykonywania zadań publicznych
- Rada Ministrów o drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli, znosi powiaty, po
zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin od powiatów i sejmików województw.
FORMY DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ
- władzami powiatu są mieszkańcy powiatu podejmujący rozstrzygnięcia
- w głosowaniu powszechnym - poprzez wybory i referendum (demokracja
bezpośrednia)
- lub za pośrednictwem organów powiatu demokracja przedstawicielska)
I Wybory
- w drodze wyborów bezpośrednich powoływana jest jedynie rada powiatu
- wybory do rad powiatu są: powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w
głosowaniu tajnym
- prawo wyborcze: ukończone 18 lat i stałe zamieszkanie w powiecie
- o wyborze radnego powiatowego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na
poszczególne listy kandydatów
II Referendum powiatu
obligatoryjne fakultatywne
a) odwoływanie rady powiatu przed a) każda sprawa z zakresu
właściwości
upływem kadencji powiatu
- referendum przeprowadza się na wniosek rady powiatu lub co najmniej 10%
uprawnionych do głosowania
- uznanie referendum za różne - przynajmniej 30% uprawnionych brało udział w
głosowaniu
docsity.com
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Lady_Pank
wizyty: 1747
Pobrania : 0
Adres: Prawo
Uniwersytet: Unknown
Subject: Unknown
Upload date: 30/06/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome