Informatyka od wielomianów - Notatki - Informatyka - Część 1, Notatki'z Informatyka. Opole University
Kowal_86
Kowal_868 March 2013

Informatyka od wielomianów - Notatki - Informatyka - Część 1, Notatki'z Informatyka. Opole University

PDF (825.4 KB)
10 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny informatyki: informatyka od wielomianów;
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.

Wyznaczanie wartości wielomianu

Zadanie: Wyznaczyć wartość wielomianu

a0+a1 ∗x+a2 ∗x2+···+an ∗xn w punkcie x = x0.

⋆ Podejście naiwne:

a0+a1 ∗x0+a2 ∗x0 ∗x0+···+an ∗x|0 ∗·{·z·∗x}0 nrazy

Liczba mnożeń = 0+1+···+n = n(n+1)

2 = 1

2n2+ 12

n

Liczba dodawań = n

Złożoność O(n2)

⋆ Schemat Hornera:

((. . . (an ∗x0+an−1) ∗x0 . . .) ∗x0+a1) ∗x0+a0 Liczba mnożeń = n

Liczba dodawań = n

Złożoność O(n)

Wyznaczanie reprezentacji dziesiętnej liczby

Zadanie: Liczbę zapisaną w systemie o bazie b jako cncn−1 . . .c1c0 przedstawić w

postaci dziesiętnej.

Rozwiązanie: Dokładnie tak samo jak przy wyznaczaniu wartości wielomianu, bo

szukana liczba to

c0+c1 ∗b+c2 ∗b2+···+cn ∗bn. Liczymy więc wg schematu Hornera:

((. . . (cn ∗b+cn−1) ∗b. . .) ∗b+c1) ∗b+c0.

Mnożenie dwóch liczb całkowitych

⋆ przez sumowanie:

m∗n = m| +·{·z·+m} n razy

Liczba dodawań = n−1

Złożoność O(n)

⋆ mnożenie pisemne: Warunek: znajomość tabliczki mnożenia (mnożenie jednocyfrowe). Liczba cyfr w

liczbie n ≈ log10 n

Liczba mnożeń liczb jednocyfrowych = logm∗logn

Liczba dodawań = logm∗logn−1

Złożoność O(logm∗logn)

Rozwiązywanie równań kwadratowych

Zadanie: Rozwiązać równanie ax2+bx+c = 0. Rozwiązanie:

docsity.com

= b2−4ac,

x1/2 = −b±√

2a

, o ile > 0.

Liczenie : 4 operacje podstawowe

Liczenie x1/2: 5 operacji (w tym 1 pierwiastkowanie) Złożoność O(1) – liczba operacji nie zależy od danych wejściowych.

Sito Eratostenesa

Zadanie: Wyznaczyć liczby pierwsze nie większe niż n ∈ N.

⋆ Algorytm naiwny: sprawdzamy po kolei liczby i oceniamy czy są pierwsze. Koszt sprawdzenia czy liczba k ∈ N jest pierwsza, gdy sprawdzamy po kolei wszystkie potencjalne dzielniki od 2 do √k: O(k 1

2 ) = O(√k).

Łączny koszt ≈ √2+√3+···+√n.

Sito Eratostenesa:

◮ Ze zbioru wartości {k ∈ N;2 6 k 6 n} „wykreślamy” z niego liczby, które nie są pierwsze w następujący sposób:

bierzemy po kolei liczby od najmniejszej do największej i jeśli wybrana

liczba nie jest wykreślona, to wykreślamy wszystkie jej wielokrotności.

◮ Liczby pierwsze pozostają nie wykreślone.

◮ Uwaga: Wykreślanie wielokrotności k można zacząć od k2, bo wszystkie wcześniejsze wielokrotności zostały już wcześniej wykreślone.

Złożoność pamięciowa: O(n).

Złożoność czasowa: O(nlognloglogn).

Języki programowania

⋆ różne podejścia = różne oczekiwania

⋆ różne poziomy abstrakcji

◮ niski poziom – blisko instrukcjom procesora 1 AND AX, 00FFH

2 MOV CL, 12

3 SHR BX, CL

4 SHL AL, CL

5 NEG CL

◮ wysoki poziom – blisko językowi naturalnemu 1 WydrukujOryginał;

2 if liczbaKopii > 0 then

3 for i := 1 to liczbaKopii do

4 WydrukujKopi ˛e;

⋆ meta-kod – nie konkretny język a precyzyjne wyrażenia niemal w języku naturalnym

Języki imperatywne i deklaratywne

⋆ kompletnie różne sposoby myślenia

docsity.com

⋆ podejścia imperatywne

◮ „liniowe” (Basic – pierwsze wersje)

◮ strukturalne (Pascal, C)

◮ obiektowe (SmallTalk, C++, Object Pascal)

⋆ podejścia deklaratywne

◮ logiczne (Prolog)

◮ funkcyjne (ML, Lisp, Scheme)

Silnia w różnych językach

Schemat blokowy – strona 22

Basic

10 PRINT "Policzymy silni ˛e. Zaczynamy."

20 INPUT "Podaj argument"; arg

30 LET silnia = 1

40 IF arg < 2 THEN GOTO 80

50 LET silnia = silnia ∗ arg 60 LET arg = arg − 1

70 GOTO 40

80 PRINT "Wynik = "; silnia

Silnia w różnych językach

Pascal

1 function Silnia(arg : integer) : longint

2 var s : longint

3 begin

4 s := 1;

5 while arg > 1 do

6 begin

7 s = s ∗ arg; 8 arg := arg − 1

9 end;

10 Silnia := s

11 end;

Scheme

1 (define silnia 2 (lambda (n) 3 (if (< n 2) 1

4 (∗ n (silnia (− n 1))))))

Prolog

1 silnia(0,1) :− !.

2 silnia(N,S) :− N1 is N−1, silnia(N1,S1), S is S1∗N.

docsity.com

Technika dziel i zwyciężaj

⋆ Problemy warto rozkładać na prostsze podproblemy.

⋆ Ang. divide and conquer, pol. dziel i zwyciężaj.

⋆ Ogólny sposób rozwiązywania problemów, doskonale przydający się w programowaniu. Mnóstwo przeróżnych rozwiązań szczegółowych.

⋆ Technika niezależna od języków programowania.

⋆ Przykłady z życia:

◮ wyszukiwanie słowa w słowniku,

◮ budowa domu – podział na mniejsze podzadania, różni wykonawcy specjalizujący się w różnych pracach: murarz, cieśla, stolarz, kowal, . . .

◮ rodzina – podział obowiązków,

◮ budowa komputera – procesory, karty graficzne, monitory, sieci, audio, . . .

⋆ Przykłady z programowania:

◮ mnożenie przez dodawanie,

◮ mnożenie pisemne przez dodawanie i tabliczkę mnożenia do 10,

◮ liczenie potęgi przez redukowanie do mniejszych potęg, ogólniej rekurencja,

◮ metody sortowania (o nich później),

Rekurencja

⋆ Rekurencja (z łac. recurrere, przybiec z powrotem) to odwołanie się definicji do samej siebie.

⋆ Definicje rekurencyjne:

◮ Zbiór liczb naturalnych N: 1. 0 ∈ N, 2. n ∈ N ⇒s(n) ∈ N. W myśl tej definicji 1 = s(0), 2 = s(s(0)) itd. s to operator następnika.

◮ Ciąg Fibonacciego xn =

(

1 o ile n < 3,

xn−1+xn−2 w przeciwnym wypadku.

◮ Silnia n ∈ N: n! =

(

1 o ile n < 2,

n ∗(n−1)! w przeciwnym wypadku.

docsity.com

Obrazy rekurencyjne – fraktale

Dwa proste przykłady: dywan i trójkąt Sierpińskiego

Rekurencja w programowaniu

Silnia rekurencyjnie

1 function Silnia(n : integer) : longint 2 begin 3 if n < 2 then 4 Silnia := 1; 5 else

6 Silnia := n ∗ Silnia(n−1);

7 end Stos wywołań funkcji

⋆ Przy wywołaniu funkcji wewnątrz innej funkcji należy zapamiętać stan tej przerywanej, by przejść do wykonywania tej wywołanej.

⋆ Uwaga na nieskończone wywołania – powodują przepełnienie stosu.

⋆ Obsługa stosu kosztuje - zarówno czasowo jak i pamięciowo.

⋆ Optymalnie napisane funkcje nierekurencyjne są zawsze szybsze niż rekurencyjne.

⋆ Kiedy stosować rekurencję? Gdy spełnione są dwa warunki:

◮ natura problemu jest rekurencyjna (wtedy czytelność kodu jest bardzo dobra),

◮ nie ponosimy istotnych strat obliczeniowych, np:

• złożoność metody się nie pogorszy,

• funkcja nie jest wołana setki/tysiące razy na sekundę.

⋆ Złożoność w rekurencji - zwykle liczba wywołań jest najistotniejsza.

⋆ Złożoność silni: O(n). Przykładowy stos wywołań: 1 Silnia(4) 2 Silnia(3) 3 Silnia(2) 4 Silnia(1)

⋆ Uwaga na lawinowe narastanie wywołań!

Rekurencja a ciąg Fibonacciego

Przykład absolutnie niewłaściwej implementacji:

1 function FibR(n : integer) : longint;

docsity.com

2 begin 3 if n < 3 then 4 FibR := 1 5 else

6 FibR := FibR(n−1) + FibR(n−2)

7 end; Hierarchia wywołań: 1 = 20 FibR(n) 2 = 21 FibR(n-1) FibR(n-2) 4 = 22 FibR(n-2) FibR(n-3) FibR(n-3) FibR(n-4) Można udowodnić, że liczba wywołań > 2n 2 . Koszmarnie dużo!

Komputer liczący miliard wywołań na sekundę liczyłby FibR(120) ponad 36 lat.

Ciąg Fibonacciego iteracyjnie

Uwaga: W kodzie poniżej, array oznacza tzw. tablicę n elementów typu longint tzn.

n ponumerowanych wartości tego samego typu.

1 function Fib(n : integer) : longint;

2 var f : array[1..n] of longint; i : integer; { prawie Pascal! }

3 begin

4 f[1] := 1; f[2] := 1

5 for i := 3 to n do

6 f[i] := f[i−1] + f[i−2];

7 Fib := f[n];

8 end;

Złożoność czasowa O(n), pamięciowa O(n).

To już co innego, ale jeszcze ta pamięć!

Ciąg Fibonacciego iteracyjnie i oszczędniej z pamięcią

1 function Fib(n : integer) : longint; 2 var pop, ppop, nast : longint; i : integer; 3 begin 4 if n < 3 then 5 Fib := 1 6 else 7 begin 8 pop := 1; ppop := 1; 9 for i := 3 to n do 10 begin 11 nast := pop + ppop; 12 ppop := pop; 13 pop := nast; 14 end; 15 Fib := nast; 16 end 17 end; Złożoność czasowa O(n), pamięciowa O(1). To lubimy!

Jak zepsuć potęgowanie?

Na przykład tak:

1 function Potega(x : real; n : integer) : real; 2 begin

docsity.com

3 if n = 0 then 4 Potega := 1 5 else 6 if n mod 2 = 0 then

7 Potega := Potega(x, n div 2) ∗ Potega(x, n div 2)

8 else

9 Potega := x ∗ Potega(x, n div 2) ∗ Potega(x, n div 2)

10 end; Spartaczone potęgowanie

Przykładowa hierarchia wywołań:

1 = 20 Potega(x,17) 2 = 21 Potega(x,8) Potega(x,8) 4 = 22 Potega(x,4) Potega(x,4) Potega(x,4) Potega(x,4)

8 = 23 . . . 8 × Potega(x,2) . . .

16 = 24 . . . 16 × Potega(x,1) . . .

32 = 25 . . . 32 × Potega(x,0) . . .

Razem wywołań 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 2 * 32 - 1 = 63

Złożoność O(2k), gdzie k to głębokość wywołań (rzędu log2 n, gdzie n to wykładnik). Ostatecznie 2log2 n = n, czyli złożoność O(n). Jak na potęgowanie to i tak fatalnie!

Potęgowanie poprawnie

1 function Potega(x : real; n : integer) : real; 2 var pom : real; 3 begin 4 if n = 0 then 5 Potega := 1 6 else 7 begin 8 pom := Potega(x, n div 2); 9 if n mod 2 = 0 then

10 Potega := pom ∗ pom

11 else

12 Potega := x ∗ pom ∗ pom

13 end 14 end; Maksymalnie jedno wywołanie wewnątrz, więc lawiny nie będzie! Wywołania dla

n = 17 → n = 8 → n = 4 → n = 2 → n = 1 → n = 0. Złożoność O(logn).

Indukcja matematyczna

Zasada domina: Z faktu, że każda kostka przewrócona przewraca następną oraz że pierwsza została przewrócona wynika gwarancja przewrócenia wszystkich kostek.

W matematyce: Aby udowodnić, że prawdziwe jest stwierdzenie Z(n) dla każdej liczby naturalnej n (n

= 1,2, . . . ), potrzeba i wystarcza by:

1. prawdziwe było zdanie Z(1),

docsity.com

2. z prawdziwości zdania Z(n) wynikała prawdziwość zdania Z(n+1).

Dowód przez indukcję matematyczną

Przykład:

Udowodnić, że dla każdego n = 1,2, . . . liczba 10n−4 jest podzielna przez 6.

Dowód:

Z(n) ≡ „liczba 10n−4 jest podzielna przez 6”

1. Dla n = 1 mamy Z(1) ≡ „101−4 = 6 jest podzielna przez 6”. Prawda.

2. Z(n) ⇒ Z(n+1).

Zakładamy, że „liczba 10n−4 jest podzielna przez 6” i dowodzimy, że „liczba

10n+1−4 jest podzielna przez 6”.

Zauważmy, że

10n+1−4 = 10 ∗10n−10 ∗4+9 ∗4 = 10 ∗(10n−4)+36.

Oba składniki dzielą się przez 6, więc ich suma też. _ [koniec dowodu]

Szukanie w tablicach

Dane: Tablica obiektów.

Cel: Czy tablica zawiera pewien obiekt? Pobranie tego obiektu.

Przykłady:

⋆ Wyszukiwanie słów w słowniku.

⋆ Wyszukiwanie liczb w tablicy liczb.

⋆ Szukanie osoby urodzonej 1.04.2000 w kolekcji danych o osobach.

⋆ Szukanie działki o powierzchni 10 arów w kolekcji działek na sprzedaż. Uwaga: Całkiem inne podejście gdy dane są odpowiednio uporządkowane niż

kiedy porządek jest losowy.

Szukanie liniowe (sekwencyjne)

Gdy porządek jest nieokreślony, trzeba przeglądać całą tablicę element po

elemencie.

1 function SzukajLiniowo(x : array[1..n] of Typ; klucz : TypKlucza) : Typ; 2 var i : integer; 3 begin 4 for i := 1 to n do 5 if KluczObiektu(x) = klucz then 6 begin 7 SzukajLiniowo := x; 8 koniec 9 end; 10 SzukajLiniowo := nie_znaleziono 11 end; Jeśli szukanego elementu nie ma, przejrzymy całą tablicę. Jeśli obiekt w tablicy

istnieje, możemy skończyć wcześniej, ale nie zmienia to średniej złożoności O(n), gdzie n jest liczbą elementów w tablicy.

docsity.com

Szukanie binarne

Jeśli dane są uporządkowane wg klucza wyszukiwania, to można szukać znacznie

krócej niż liniowo.

Dane: tablica x, klucz, zakres szukania [początek,koniec].

Procedura szukania:

⋆ Jeśli klucz < KluczObiektu(x[początek]) lub klucz > KluczObiektu(x[koniec]) to nie znajdziemy.

⋆ środek := (początek + koniec) div 2;

⋆ Jeśli klucz < KluczObiektu(x[środek]) to szukamy w podprzedziale [początek, środek], w przeciwnym przypadku w przedziale [środek, koniec].

Uwaga: Sprawdzanie warunku zawierania się klucza w zakresie, być może warto

wykonać raz przed przystapieniem do szukania, ale nie w każdym (rekurencyjnym)

wywołaniu.

Złożoność O(logn), gdzie n to długość tablicy. Na przykład: szukanie wśród 1000 obiektów wymaga ok. 10 porównań, wśród

miliarda obiektów – ok. 30 porównań.

Szukanie heurystyczne

Metody heurystyczne to takie, które próbują odgadnąć rozwiązanie (nie dają

gwarancji dobrego rozwiązania, ale działają w krótkim czasie).

Jeśli dane są uporządkowane wg klucza wyszukiwania, i znamy mniej-więcej rozkład

wartości klucza to można szukać jeszcze krócej niż binarnie!

Podpowiedź: Szukając w słowniku słowa „binarny” od razu próbujemy szukać w miejscu, gdzie się tego słowa spodziewamy.

Dane: tablica x, klucz, zakres szukania [początek,koniec].

Procedura szukania:

⋆ próg := ZgadnijGdzie(klucz, początek, koniec);

⋆ Jeśli klucz < KluczObiektu(x[próg]) to szukamy w podprzedziale [początek, próg], w przeciwnym przypadku w przedziale [próg, koniec].

Złożoność: nawet O(1), przy odpowiednio dobrej ocenie rozkładu statystycznego kluczy.

Uwaga: Szukanie binarne jest przypadkiem szczególnym szukania heurystycznego

(z dość kiepską heurystyką).

Problem sortowania

⋆ Sortowanie = układanie w odpowiednim porządku.

⋆ Co i jak porządkujemy?

◮ liczby: rosnąco, malejąco, . . .

◮ napisy: alfabetycznie, wg kodów ASCII, wg długości, . . .

◮ dane o osobach: wg daty urodzenia, wg wzrostu, wg nazwiska i imienia, wg wyników w nauce, . . .

◮ . . .

docsity.com

⋆ Przykład: 44 55 12 42 94 18 06 67 06 12 18 42 44 55 67 94

⋆ Można abstrahować od typu obiektów sortowanych oraz relacji porządku.

Metody sortowania

⋆ Prosty wybór

⋆ Bąbelkowe

⋆ Szybkie

⋆ Łączenie

⋆ Zliczanie

⋆ i wiele innych Uwaga na precyzję określeń! element minimalny def = nie większy niż którykolwiek inny element najmniejszy def = mniejszy od każdego innego Algorytmy in situ (łac. „w miejscu”) to takie, które nie wymagają dodatkowej pamięci zależnej od rozmiaru danych wejściowych (złożoność pamięciowa O(1)). Tutaj: trzy pierwsze są in situ, kolejne dwa nie.

Sortowanie przez prosty wybór

Idea: Znajdujemy element minimalny i zamieniamy go z pierwszym, a potem w ten

sam sposób zajmujemy się pozostałymi (pomijając pierwszy).

Przykład: 0 44 55 12 42 94 18 06 67 1 06 55 12 42 94 18 44 67 2 06 12 55 42 94 18 44 67 3 06 12 18 42 94 55 44 67 4 06 12 18 42 94 55 44 67 5 06 12 18 42 44 55 94 67 6 06 12 18 42 44 55 94 67 7 06 12 18 42 44 55 67 94

Liczba porównań: n−1+n−2+. . .+1. Złożoność czasowa O(n2).

Sortowanie bąbelkowe

Idea: Porównujemy i zamieniamy tylko sąsiednie elementy. Po przebiegu przez całą

tablicę, jeden element jest na pewno na swoim miejscu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.