Przykład piekarni - Notatki - Zarządzanie produkcją, Notatki'z Zarządzanie produkcją i operacjami. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 April 2013

Przykład piekarni - Notatki - Zarządzanie produkcją, Notatki'z Zarządzanie produkcją i operacjami. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (1 MB)
43 strony
7Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania produkcją odnoszące się do analiza branży,produkcji i dystrybucji na przykładzie piekarni.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 43
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 43 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 43 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 43 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 43 pages
Pobierz dokument

Piekarnia

Pod Bzem

- Spis treści -

1 ............................................................................................................................... 2 CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA....................................................................... 3 3 CZĘŚĆ MARKETINGOWA................................................................................ 7 3.1 Charakterystyka branży......................................................................................... 7 3.2 Misja firmy............................................................................................................ 8 3.3 Wizja firmy ....................................................................................................... 9 3.4 Cele organizacji..................................................................................................... 10 3.4.1 Strategiczne........................................................................................................... 10 3.4.2 Taktyczne.............................................................................................................. 10 3.4.3 Operacyjne............................................................................................................ 10 3.5 Opis produktu........................................................................................................ 11 3.6 Innowacje produktu............................................................................................... 13 3.7 ............................................................................................................................... 3.8 ............................................................................................................................... 3.9 7. Portret klienta.................................................................................................... 14 3.10 Segmentacja rynku................................................................................................ 15 3.11 ............................................................................................................................... 3.12 Analiza konkurencji.............................................................................................. 16 3.13 ............................................................................................................................... 3.14 Projekt kampanii reklamowo – promocyjnej........................................................ 18 3.15 ............................................................................................................................... 3.16 Dystrybucja........................................................................................................... 19

4 CZĘŚĆ ORGANIZACYJNO – WYTWÓRCZA................................................. 20 4.1 Produkt.................................................................................................................. 21 4.2 Proces wytwórczy................................................................................................. 21 4.3 Wyposażenie pomieszczeń.................................................................................... 22 4.3.1 Produkcja:............................................................................................................. 22 4.3.2 Magazyn:............................................................................................................... 25 4.3.3 Jadalnia:................................................................................................................ 26 4.3.4 Szatnia:.................................................................................................................. 27 4.3.5 Pomieszczenie biurowe:........................................................................................ 28 4.3.6 Apteczki ............................................................................................................... 29 4.3.7 3.Gaśnice.................................................................................................... 30 4.4 Projekt pomieszczeń produkcyjnych i pozaprodukcyjnych.................................. 31 4.4.1 Budynek................................................................................................................ 31 4.4.2 Oświetlenie............................................................................................................ 31 4.5 Analiza dostawców............................................................................................... 31 4.6 Struktura organizacyjna........................................................................................ 32 4.6.1 ............................................................................................................................... 4.6.2 Zakres obowiązków i uprawnień poszczególnych stanowisk:.............................. 33 4.6.3 Pracownicy............................................................................................................ 35 5 ANALIZA KOSZTÓW......................................................................................... 35 5.1 Sprzedaż................................................................................................................ 35 5.2 Koszty wyposażenia produkcji............................................................................. 36 5.3 Koszt wyposażenia magazynu.............................................................................. 36 5.4 ............................................................................................................................... 5.5 Koszty wyposażenia jadalni.................................................................................. 36 5.6 ............................................................................................................................... 5.7 Wyposażenie szatni............................................................................................... 37 5.8 Koszty wyposażenia biura.................................................................................... 37 5.9 Inne koszty............................................................................................................ 38 5.10 Koszty promocji.................................................................................................... 38 5.11 ............................................................................................................................... 5.12 Wynagrodzenie dla pracowników......................................................................... 38 5.13 ............................................................................................................................... 5.14 8.Woda.................................................................................................................. 40 5.15 ............................................................................................................................... 5.16 ............................................................................................................................... 5.17 ............................................................................................................................... 5.18 9. Media................................................................................................................ 40 5.19 ............................................................................................................................... 5.20 ............................................................................................................................... 5.21 10.Samochód......................................................................................................... 41 5.22 ............................................................................................................................... 5.23 11.Dostawcy.......................................................................................................... 41 5.24 ............................................................................................................................... 5.25 ............................................................................................................................... 5.26 13.Ogólnie............................................................................................................. 42 6 WNIOSKI............................................................................................................. 43

1. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA Piekarnia „Złote kłosy” to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdecydowałam się na tego rodzaju formę prawną ponieważ według mnie jest najkorzystniejsza. Jej zaletami są:

• Posiadanie przez spółkę osobowości prawnej - są podmiotem praw i obowiązków • Popularna forma prowadzenia działalności, ponieważ ryzyko wspólników ograniczone

jest do wysokości wnoszonych wkładów • Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki • Forma spółki umożliwia pozyskiwanie nowego kapitału i nowych wspólników • Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki • Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Może on składać się z jednego

lub większej liczby członków. .Krok pierwszy: Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Spółki te są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podlegają Kodeksowi Spółek Handlowych (obwiązuje kodeks z dnia 15 września 2000 roku, co roku wydawane są nowelizacje ).

Krok drugi: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta w Łodzi, Delegatura Łódź – Bałuty 91–065 Łódź, ul. Zachodnia 47

Złożenie zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:

• imię i nazwisko przedsiębiorcy,

• nazwę firmy (nieobowiązkowo),

• nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy,

• adres zamieszkania przedsiębiorcy,

• adres siedziby firmy,

• rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności

(PKD),

• miejsce wykonywania działalności,

• datę rozpoczęcia działalności.

Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości.

Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł.

Opłaty trzeba dokonać w kasie Urzędu Miasta Łodzi, w kasie właściwej delegatury

lub na jej konto bankowe:

Delegatura Łódź –Bałuty 42 1560 0013 2025 0000 0127 0002

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku, ale sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia.

Krok trzeci: Firmowe konto bankowe i pieczątka

Potrzebne formularze: brak

Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać

o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko

założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów

o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego przedsiębiorstwa w terminie

najdalej 14 dni od daty ich powstania.

Piekarnia „Pod Bzem” otworzy rachunek firmowy w mBanku - mBiznes konto. Jest to bank

uniwersalny, internetowy.

Otwierając rachunek mBIZNES konto firma otrzyma limit kredytowy do 10 000 zł

już od 1 dnia korzystania z rachunku. Limit zostanie przyznany bez konieczności przesyłania

żadnych dokumentów finansowych firmy, zaraz po dopełnieniu wszelkich formalności

związanych z otwarciem rachunku bieżącego mBIZNES konto.

Pozostałe atuty korzystania z rachunku mBIZNES konto: • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku firmowego,

• bezpłatne przelewy do ZUS i US przez Internet,

• bez prowizyjne wpłaty gotówki we wpłatomatach mBanku,

• brak wymaganego salda minimalnego i wpłat stałych,

• dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez Internet, telefon, SMS, WAP

i mSIM,

• automatyczne regulowanie stałych płatności poprzez polecenie zapłaty

i zlecenia stałe,

• wspólne zarządzanie rachunkami do 5 współwłaścicieli.

Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego

lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie

określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać:

• oznaczenie firmy (nazwę firmy),

• dane teleadresowe siedziby firmy,

• numer NIP,

• numer REGON.

Koszt: 30 zł.

Krok czwarty: Urząd Skarbowy w Łodzi, Łódź - Widzew

(792-312 Łódź, ul. Papiernicza) - NIP i wybór formy opodatkowania

Potrzebne formularze:

• Złożyć zgłoszenie NIP-2

• Wybrać formę opodatkowania – karta podatkowa – PIT-16

• Żaden ze wspólników nie prowadzi dodatkowo innej działalności gospodarczej zatem

należy dodatkowo wypełnić formularz - NIP-3

Formularze NIP-2 należy złożyć przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej

(przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu).

OPŁATY: Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego

lub zwolnionego – 152 zł

Wpłaty należy dokonać na rachunek Delegatury Łódź –Bałuty lub osobiście w kasie

Delegatury .

Urząd Skarbowy Łódź –Bałuty 42 1560 0013 2025 0000 0127 0002

Wydanie decyzji i potwierdzenia następuje w ciągu 30 dni od daty wpływu do urzędu

formularzy rejestracyjnych. Urząd Skarbowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni przesłać

potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT. Decyzja i potwierdzenie są doręczane za pośrednictwem poczty.

Krok piąty: Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi

(90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 2)

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:

• emerytalnemu,

• rentowemu,

• wypadkowemu,

• zdrowotnemu,

• dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy,

• dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe.

Zatrudniając pracowników, dodatkowo należy opłacić:

• składki ZUS dla pracowników,

• składki na Fundusz Pracy,

• składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do ZUS należy się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności

gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:

• ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy

• ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji,

w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny

sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują

dochody w inny sposób, czy nie.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę -

- stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki

dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

Krok szósty: Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi

(90-411 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 123)

Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu

30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy

Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego

o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia

wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej

dziedziny działalności.

Kredyty w bankach

Banki obecnie nie udzielają kredytów nowo powstałym przedsiębiorstwom ze względu

na obecny kryzys. Jedynym bankiem, który chciał udzielić kredytu był bank PKO BP

jednak wyłącznie w przypadku gdy będziemy posiadać kontrakty na najbliższe 3 lata.

Lokalizacja

Siedziba firmy znajdować się będzie w Łodzi na Teofilowie. Wpływ na decyzję

o wyborze lokalizacji miały:

• miejsce zamieszkania założycieli,

• dogodne położenie geograficzne Łodzi,

Opis lokalu:

Powierzchnia lokalu wynosi 660 m2. Teren jest ogrodzony, a posesja wyłożona jest kostką

brukową. Obiekt posiada również bramę wjazdową. Budynek składa się z kilku pomieszczeń:

część produkcyjna (450 m2), magazyn (150 m2), szatnia (15 m2), jadalnia (25 m2),

pomieszczenie biurowego (20 m2). Wysokość lokalu to 3,5 m. Lokal posiada wszystkie media

(ogrzewanie, kanalizacja, prąd, woda). Spełnia również wszelkie wymogi Sanepidu oraz Inspekcji Pracy dla adaptacji dla danej działalności. Nie wymaga przystosowań, ani

ponoszenia kosztów adaptacji.

Cena najmu to 5000 zł + opłaty.

Lokal znajduje się na Teofilowie, jest to osiedle Łodzi znajdujące się w zachodniej i

częściowo w południowo zachodniej części Bałut, Teofilów posiada dogodne połączenia

autobusowe i tramwajowe z pozostałymi osiedlami i częściami Łodzi,

do samego centrum jest zaledwie ok. 5 km.

2. CZĘŚĆ MARKETINGOWA

1. Charakterystyka branży

Pieczywo jest produktem spożywanym w naszym kraju codziennie. Przeciętne jego spożycie w Polsce wynosi 250-300 g dziennie na osobę. Podstawowym surowcem przemysłu piekarskiego jest mąka pszenna i żytnia. Inne rodzaje mąki, np.: jęczmienna, kukurydziana, owsiana, są używane w mniejszych ilościach. Poza mąką w piekarstwie stosuje się następujące surowce: - drożdże i chemiczne środki spulchniające, które mają na celu nadawanie pieczywu odpowiedniej struktury - środki słodzące, jak cukier, miód, syrop ziemniaczany, - tłuszcze roślinne i zwierzęce, - owoce i przetwory owocowe, - mleko spożywcze, twarogi, mleko w proszku, śmietana, - jaja i przetwory z jaj, - sól kuchenną - substancje smakowo zapachowe Przemysł piekarski produkuje różnego rodzaju pieczywo w zależności od rodzaju i gatunków użytej mąki, rodzaju dodatków i sposobu produkcji. Ogólnie pieczywo dzielimy na: - pszenne - żytnie - mieszane - półcukiernicze Pieczywo pszenne dzieli się na zwykłe i wyborowe. Do pieczywa pszennego zwykłego zalicza się: - bułki jasne (kieleckie, poznańskie, parki, bagietki francuskie) - bułki ciemne (grahamki),

- chleb pszenny

Do pieczywa pszennego wyborowego zalicza się: - bułki i bułeczki wyborowe wrocławskie, - chleb pszenny lecytynowy.

Pieczywo żytnie dzieli się na jasne i ciemne. Pieczywo mieszane jest produkowane z mąki pszennej i żytniej. Pieczywo półcukiernicze jest produkowane z mąki pszennej na drożdżach z dodatkiem cukru, tłuszczu, mleka, jaj, środków smakowo zapachowych. Do tego typu pieczywa zalicza się: rogale maślane, chały zdobne z kruszonką, herbatniki, krakersy.

Branża piekarska i cukiernicza jest w Polsce bardzo rozdrobniona. Przy tym bardzo często produkcja piekarska łączona jest z cukierniczą. Ponad połowa produkcji pieczywa pochodzi od firm najmniejszych. Pieczywo sprzedawane jest zarówno w małych sklepach spożywczych jak i w dużych

hipermarketach. Minusem jest dojrzały wiek sektora.

SPOŻYCIE PIECZYWA W POLSCE

2. Misja firmy

„Najlepszy chleb – dla Ciebie”

1. Zadowolenie naszych klientów

• Priorytetowym celem jest zrozumienie potrzeb klientów i spełnienie

ich oczekiwań,

• Tworzenie takich produktów dla klientów aby były odzwierciedleniem

ich potrzeb, preferencji oraz oczekiwań,

• Nieustanna dbałość o jakość, świeżość i najwyższą wartość odżywczą

naszych wyrobów,

• Dostosowanie dystrybucji towarów ściśle do wymagań klienta,

• Organizowanie promocji,

• Dbałość o dobre relacje z każdym klientem, wzajemne zaufanie

i lojalności,

• Stałe monitorowanie satysfakcji klienta,

• Solidność obsługi klienta,

• Kreowanie nowych produktów,

2 Inwestowanie w jakość

• Dobór najlepszych składników,

• Korzystanie z usług wyłącznie sprawdzonych dostawców,

• Zatrudnianie wykwalifikowanej kadry ludzi, którzy będą wykonywać

swoją pracę z zaangażowaniem,

• Przywiązywanie szczególnej uwagi do świeżości wyrobów

jak wysokiej wartości odżywczej,

• Stosowanie sprawdzonej technologii,

• Inwestowane w nowoczesne techniczne urządzenia i maszyny, • Ciągła kontrola produkowanych wyrobów,

3 Skupianie się na przyszłości:

• Dbanie o własny wizerunek i markę,

• Inwestowanie w nowe technologie,

• Otwartość i gotowość na zmiany,

• Wprowadzanie nowych produktów,

• Usprawnianie organizacji w firmie i przepływu informacji,

•..3 Wizja firmy

• Ekspansja na rynek krajowy, otworzenie minimum jednej piekarni w każdym mieście

w Polsce, które będą swoimi produktami odpowiadać nowoczesnym europejskim

sposobom żywienia,

• Dostarczanie produktów do hoteli, restauracji itp.,

• Dostarczanie produktów do wszystkich hiper i supermarketów Tesco w Polsce

i zagranicą, • Rozbudowa piekarni (większa ilość maszyn itp.), • Produkowanie wyrobów cukierniczych.

•..4 Cele organizacji

Strategiczne

• Nabycie własnego lokalu - nie wynajmowanie,

• Powiększenie liczby środków produkcji o 40% przed upłynięciem 3 lat od momentu

ruszenia produkcji,

• Poszerzenie oferty asortymentowej o wyroby cukiernicze,

• Modernizacja używanych maszyn (wymiana zużytych części) oraz zakup nowych

(do rozszerzenia asortymentu),

• Osiągnięcie zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Taktyczne

• Tworzenie sieci dystrybucji,

• Otwarcie własnych piekarni w większych miastach Polski.

Operacyjne

• Pozyskanie dostawców w wyniku podpisania umów z dostawcami, • Zakup niezbędnych, używanych maszyn,

• Wynajem lokalu,

• Rozpoczęcie produkcji towaru,

• Zatrudnienie pracowników,

• Przeszkolenie pracowników w sprawach BHP i obsługi sprzętu im podlegającego.

•..5 Opis produktu

Chleb pszenny z dodatkiem nasion jest to pieczywo otrzymywane z wypieku ciasta,

będącego połączeniem mąki pszennej, soli, wody oraz nasion, poddanego fermentacji

przy użyciu drożdży.

• Długość: 25 cm

• Waga: 400

Skład:

• 300 g mąki pszennej

• 30 g świeżych drożdży

• 0,25 l wody

• 2 łyżeczki soli (10 g)

• 1 łyżeczka cukru (5g)

• 30 g nasion

Uwagę konsumenta zwracają przede wszystkim takie cechy jak:

• Kształt, czyli wielkość, odpowiednia owalność bochenka chleba

• Objętość, czyli odpowiednie spulchnienie chleba

• Barwa, odpowiednio jasny a nie spieczony

• Zapach , przyjemny, pachnący dodatkami w nim zawartymi (ziarna słonecznika

i pestki dyni) • Smak- naturalny

Pieczywo będzie mieć zatem kształt harmonijny i symetryczny, odpowiedni zapach, smak

oraz barwę. Duża objętość natomiast świadczy o tym, że pieczywo jest dobrze spulchnione,

czyli porowate. Objętość ta zależy od stopnia rozrostu tzn. spulchnienia ukształtowanych

kęsów ciasta bezpośrednio przed wypiekiem.

Wartość odżywcza pieczywa.

Pieczywo należy do produktów otrzymanych z ziarna zbóż. Produkty zbożowe należą

do podstawowych produktów żywnościowych będących głównym źródłem węglowodanów

w diecie człowieka. Pieczywo stanowi produkt spożywczy o wysokiej wartości energetycznej.

Wysoka wartość odżywcza pieczywa zależy od takich składników jak: białko, węglowodany,

tłuszcze oraz składniki mineralne i witaminy.

Udział białka, węglowodanów oraz tłuszczu w pieczywie zależy w dużej mierze od rodzaju

pieczywa, oraz jakości zastosowanych składników recepturowych, a głównie mąki.

Wysoka wartość energetyczna pieczywa związana jest przede wszystkim z wysoką

zawartością cukrowców, które w zależności od gatunku chleba mogą stanowić od 40-80%

jego masy. Najuboższe w węglowodany jest pieczywo razowe. Wśród węglowodanów

występujących w pieczywie dominuje skrobia. Najbogatsze w skrobię jest pieczywo pszenne,

najuboższe pieczywo żytnie. Skrobia umożliwia dobrą przyswajalność gotowego produktu,

dzięki temu, że podczas wypieku ziarenka skrobi pękają tworząc kleistą masę. Cukry proste

stanowią od 2-7% łącznej ilości cukrowców. Spośród nich najwięcej znajduje się sacharozy.

Cukry proste przyśpieszają fermentacje ciasta oraz nadają intensywne zabarwienie skórce

pieczywa i kształt pieczywa.

Do czego służy produkt: • Oferowany przez nas chleb służy do konsumpcji.

Do czego jeszcze może służyć: • Do karmienia zwierząt, np.: ptaki, rybki, chomiki.

• Do dekoracji, specjalnie utwardzony chleb, może być nawet zabarwiany. Dekoracje

z takiego chleba można byłoby wieszać zamiast bombek na choinkę.

• Z chleba można także wypiekać figurki do szopki Bożonarodzeniowej,

ale także do święconki na Wielkanoc.

• Chleb może także służyć jako naczynie. Bochenki takie powinny być znacznie większych rozmiarów niż normalny chleb. Powinny także posiadać miękki miąższ,

aby łatwo można było wydrążyć chleb ale jednocześnie grubą i twardą skórkę

zwłaszcza spód. Jest to bardzo ważny element, ponieważ gdy te elementy były

niewystarczające to np. zupa nalana do takiego bochenka szybko zaczęłaby przeciekać

Do czego nie można go użyć: • Chleba nie można wykorzystywać do wszelkiego rodzaju prac gdzie potrzeba użycia

dużej siły np.: burzenie budynków, zgniatanie samochodów.

• Chleb nie może być używany podczas wszelkich prac domowych takich jak:

zmywanie, pranie, prasowanie, mycie okien. W pracach tych wykorzystuje się środki

chemiczne, które mogą po spożyciu przez człowieka wywołać niepożądane skutki.

• Chleba nie możemy używać jako nakrycie wierzchnie ani jako przedmiotu

do rozczesywania czegoś np.: włosów bądź usuwania paproszków z odzieży

czy dywanie.

• Chleb nie może służyć także jako element konstrukcji budynku, samochodu, roweru

bądź innej maszyny.

.5 Innowacje produktu

• Produkcja chleba dla nurków bądź dla osób, których praca wykonywana jest w sporej wilgotności powietrza. Chleb taki byłby znacznie dłużej odporny na rozmiękczenie

się w wodzie. Można byłoby nawet wypiekać chleb, którego spożycie byłoby możliwe

pod wodą. Chleb ten oczywiście nie traciłby swoich pierwotnych cech,

takich jak chrupiąca skórka i miękki ale zwięzły środek.

• Można także produkować chleb w proszku. Do takiego proszku wystarczyło by dodać odpowiednia ilość wody i odczekać kilkanaście minut. Po tym czasie można byłoby

się delektować świeżym i pachnącym chlebem. Takie rozwiązanie przydało

by się podczas wędrówek lub w długiej podróży.

• Mniej innowacyjny byłby chleb z różnego rodzaju dodatkami. Obecnie na rynku przeważają chleby z dodatkiem ziaren zbóż. Bardzo rzadko można spotkać chleb

z dodatkiem ziół np.: tymianku, rozmarynu, mięty, bazylii, oregano. Chleb taki miałby

bardzo zbliżone działanie co zawarte w nim zioła. Do chleba można także dodać

produkty spożywcze np. kawałki gotowanego jajka, parówki, sera, kawałki czekolady.

• Innowacyjny byłby także chleb ze znacząca ilością warzyw. Zamiast dodawać więcej mąki pszennej, która jest kaloryczna można dodać warzywa. Chleb taki miałby smak

dodanego warzywa i jednocześnie byłby mniej kaloryczny. Idealne rozwiązanie

dla osób lubiących jasne pieczywo ale jednocześnie dbających o swój wygląd.

Poza innowacyjnymi odmianami chleba, można w zaskakujący sposób

wykorzystać półprodukty używane do wypieku chleba:

• Zakwas chlebowy można byłoby dodawać do wody. Kąpiel taka mogłaby mieć właściwości odprężające, relaksujące bądź odmładzające. Wszystko zależało

by od pozostałych składników chemicznych.

• Do zakwasu chlebowego można dodać wszelkiego rodzaju otręby, ziarna bądź mielone orzechy i stosować jako pilling lub maseczkę do twarzy, stóp.

7. Portret klienta

W 2008 roku miesięcznie na osobę w Polsce przypadało 5,06 kg pieczywa. Obecnie

obserwuje się 4,3 % spadek konsumpcji chleba. Według GUS coraz mniej osób wybiera

się do pobliskiego sklepu po bochenek chleba i bułki. Przeważnie są to ludzie starsi

zamieszkujący obszary wiejskie. Jednocześnie przybywa konsumentów zaopatrujących

się w pieczywo na zapas, przy okazji większych zakupów w hiper- i supermarketach i dużych

sklepach spożywczych. Są to najczęściej osoby zamieszkujące większe miasta, pracujące,

które nie mają czasu na codzienne zakupy. Według GUS są to osoby zamieszkujące

jedno- czy dwuosobowe gospodarstwa domowe. W Polsce ale także w województwie

jak i samej Łodzi przybywa właśnie tego rodzaju gospodarstw.

Biorąc pod uwagę wyniki badań GUS, przypuszczamy że naszym największym

klientem będą osoby czynne zawodowo, robiące zakupy w dużych sklepach

(super-hipermarketach).

Liczba ludności miasta Łódź obecnie wynosi 774 000.

W 2002 roku liczba dwuosobowych gospodarstw domowych wynosiła 184 300.

Przypuszczam, że liczba ta mogła wzrosnąć do 20 000 tysięcy, biorąc pod uwagę

zmniejszającą się liczbę urodzeń oraz obecne tendencje ludzi młodych. Młode pokolenie

skupia się na wykształceniu i samorealizacji, przez co nie zakłada rodziny

i nie planuje jej powiększać.

Tak jak napisałam wyżej naszymi potencjalnymi klientami będą osoby czynne

zawodowo w wieku produkcyjnym. Liczba ta w Łodzi wynosi 486 700 natomiast poprodukcyjnym 155 700.

Biorąc pod uwagę fakt, że zamierzam dostarczać swoje pieczywo do super

i hipermarketów oraz większych sklepów spożywczych, przypuszczam że znaczącą grupą

klientów będą osoby należące właśnie do tych dwóch grup.

486 700 + 155 700= 642 400

642 400 tyle właśnie wynosiłaby liczba osób, która spożywałaby moje pieczywo

gdybym nie miała żadnej konkurencji. Niestety biorąc pod uwagę liczną w tej branży

konkurencję oraz fakt iż pieczywo sprzedawane w docelowych placówkach jest tańsze

niż moje, wstępnie szacuje że liczba klientów wynosić będzie 2 500 osób.

.8 Segmentacja rynku

Segmentacja obejmuje rynek dóbr konsumpcyjnych. Zapotrzebowanie na

produkty jest zgłaszane przez indywidualnych nabywców. Sytuacja materialna

gospodarstw domowych i liczba ludności to główne uwarunkowania popytu na

produkt mojej firmy. Produkty skierowane są do hiper i supermarketów sieci Tesco

znajdujących

się na terenie Łodzi. Kupują oni chleb pszenny, który następnie sprzedają w swoich

sklepach.

Supermarkety: Hipermarkety:

- ul. Dylika 2/6 - ul. Widzewska 22

- ul. Elsnera 21 - ul. Pojezierska 93

- ul. Kopcińskiego 31d - ul. Franciszkańska 31a

- ul. Marysińska 104 - ul. Piłsudskiego 15/23

- ul. Natalii 2 - ul. Gdańska 81

- ul. Przybyszewskiego 161/163

- ul. Retkińska 106

- al. Włókniarzy 156

- ul.Wyszyńskiego 107

- ul. Zgierska 221

Kryteria segmentacji rynku piekarniczego:

• Liczba ludności – mniejsza liczba mieszkańców obniży ilość zakupu chleba

w sklepach tym samym obniży się wielkość zamawianych u nas produktów

• Dochód i sytuacja materialna – im mniejszy dochód tym mniejszy zakup, mniej zamówień. Mniejszy dochód powoduje że ludzie wybierają tańszy chleb,

który zazwyczaj jest gorszy w smaku od droższego.

• Preferencje klientów – jaki rodzaj chleba chcą zakupić oraz jaka panuje obecnie moda i tendencje dietetyczne.

• Częstotliwość zakupu – częstsza sprzedaż chleba spowoduje wzrost zapotrzebowania na produkt przez sklepy tym samym zwiększenie zamówień.

.9 Analiza konkurencji

Z uwagi na bariery wejścia na rynek groźba pojawienia się nowych konkurentów

nie jest zbyt wysoka. Wysokość bariery wejścia jest podnoszona ze względu na konieczność

wstępnego zainwestowania znacznego kapitału w celu zakupienia urządzeń piekarniczych.

W naszym kraju jest bardzo dużo piekarni. Zaostrzona konkurencja na tym rynku

sprawiła, że obecnie możemy wybierać spośród kilkudziesięciu rodzajów pieczywa,

co było nie do pomyślenia jeszcze kilkanaście lat temu. Wiele piekarni zlokalizowanych

jest wewnątrz hipermarketów, dzięki czemu klient ma możliwość zakupu świeżego, często

jeszcze gorącego pieczywa. Najczęściej jednak jest to tzn. pieczywo mrożone, które zostaje

w sklepie na miejscu wypieczone ostatecznie. Jest ono jednak tańsze od tradycyjnie

wypiekanego i dowożonego pieczywa.

Nasz produkt z tego typu pieczywem może konkurować pod względem walorów smakowych oraz niespotykanego połączenia jakim jest chleb pszenny z ze słonecznikiem

bądź pestkami dyni.

Biorąc pod uwagę miejsca zbytu super i hipermarkety sieci Tesco, znaczącymi

konkurentami na rynku pieczywa pszennego są:

- piekarnia Grabowski z Łodzi

- piekarnia Nieborów

- GS Ozorków

Poza tymi trzema piekarniami konkurującymi z moim asortymentem muszę również

zwrócić uwagę na fakt, że na rynku pojawiają się również substytuty tj. pieczywo chrupkie, wafle

ryżowe, macę, które mogą stanowić zagrożenie dla mojej piekarni. Do zakupu

tych substytutów zachęca klientów zdrowy styl życia i smukła sylwetka.

Produkty te jednak w znaczący sposób różnią się pod względem cenowym, wagowym,

jakościowym, smakowym i zdrowotnym.

Przykładowe ceny produktów konkurencyjnych:

nazwa piekarni rodzaj chleba waga cena

Nieborów chleb pszenny 500 g 0,99 zł

Grabowski chleb baltonowski 550 g 1,79 zł

Oskroba chleb baltonowski 550 g 1,49 zł

Dla Tesco chleb wieloziarnisty 385 g 3,25 zł

Uważam przedstawione wyżej produkty jako konkurencyjne ze względu na ich skład

oraz wagę. Do tych produktów zaliczyłyśmy także chleb wieloziarnisty firmy Tesco,

ponieważ zamierzam produkować także chleb mix który byłyby cenowo konkurencyjny.

Można przypuszczać że firma Tesco zrezygnowałaby z produkcji swojego pieczywa,

a zastąpiła właśnie ten chleb, naszym mixem.

.10 Projekt kampanii reklamowo – promocyjnej

Promocja

Tak jak każde działanie marketingowe, pomyślnie przeprowadzona promocja

jest nieodmiennie rezultatem kombinacji jasno określonych celów, trafnego planowania,

starannego wykonania oraz pewnej dozy twórczości.

Reklama

Reklama jest jednym ze sposobów sugestywnego prezentowania produktów na rynku.

Właściwa reklama ułatwia konsumentom podejmowanie decyzji korzystnych dlatego,

kto ją stosuje, przy założeniu, że użyte w reklamie środki przyczyniają się do rzeczywistego

uzgodnienia oferowanych produktów i oczekiwań konsumentów.

Konsumenci oraz ich potrzeby stanowią aspekt reklamy.

Piekarnia „Pod Bzem” będzie stosować następujące formy reklamy:

Strona internetowa WWW

Wraz z rozwojem postępu technicznego przedsiębiorstwa reklamują się w Internecie.

Posiadanie własnej strony internetowej ułatwi nam dostęp do szerszej grupy klientów.

Dzięki stornie internetowej klienci łatwo będą mogli zdobyć informacje o firmie

i oferowanych przez mnie produktach oraz o nowościach, zmianach.

Ponadto zamierzam umieścić reklamę na stronie mojego partnera, sieć sklepów Tesco.

Firma projektująca stronę internetową: Spektrum

Koszt:

Cena zaprojektowania strony: 499 zł

Wykup domeny: 99 zł / rok

Utrzymanie strony na serwerze: 100 zł

Łącznie: 698 zł

Szyld nad piekarnią

Firma projektująca szyld: Button

Koszt:

Cena: 1156 zł

Oklejenie samochodu

Firma: Crimson Oak

Powierzchnia do oklejenia - 8 m2

Koszt:

Wycinanie podstawowe z przygotowaniem: 440 zł (55zł / m2)

Oklejanie podstawowe: 240 zł(30 zł/ m2)

Projekt wektorowy: 320 zł (40 zł / m2)

Łącznie: 1000 zł

.11 Dystrybucja

Dystrybucja będzie dotyczyła tylko w obrębie dostarczenia surowców

do wypieczenia chleba, natomiast za dostarczenie go do wszystkich punktów sprzedaży

odpowiedzialny będzie dostawca sieci Tesco .

Zlecenia przyjmowane będą zazwyczaj telefonicznie, a zapłaty za pomocą przelewów

lub bezpośrednio przy odbiorze.

3. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNO – WYTWÓRCZA Produkcja w firmie będzie produkcją małoseryjną. Serię wyrobów będą stanowić

poszczególne rodzaje chleba. Wielkość serii uzależniona będzie od zamówień i panującego

zapotrzebowania na dany rodzaj.

.1 Produkt

skład na 100 g chleba 75 g mąka pszenna 7,5 g drożdże 0,0625 l woda 2,5 g sól 1,25 g cukier 7,5 g nasiona

.2 Proces wytwórczy

chleb pszenny z dodatkiem nasion słonecznika i pestkami dyni

W piekarni chleb jest produkowany na bazie mąki pszennej, z dodatkiem ziaren

słonecznika, pestek dyni oraz mix dodatków.

Mąka w workach składowana jest w wydzielonym magazynie. Stamtąd potrzebne ilości

przewożone są do hali produkcyjnej<1>, w której początkowo przesiewa się mąkę<2>,

a następnie dodaje wodne roztwory soli i cukru<3>. Gdy wszystkie te składniki znajdują

się już w mieszarce, następuje wymieszanie ich<4>, po którym są one odstawione

do fermentacji na 2-3 godziny<5>. W między czasie sprawdza się czy ciasto nabywa

odpowiedniej konsystencji .Gdy ciasto nabierze odpowiedniej konsystencji, dodaje

się odpowiednią ilość ziaren bądź pestek <6>i po raz kolejny miesza się wszystko razem<7>.

Proces ten nazywa się przebijaniem ciasta. Po przebijaniu ciasta należy po raz drugi

pozostawić je do sfermentowania na około 20-30 minut<8>. Następnym etapem jest dzielenie

ciasta<9>, ważenie kęsów<10>, formowanie bochenków<11> ..Następnie bochenki z ciasta

wędrują do specjalnej komory (garownika) gdzie w temperaturze 40°C i przy dużej

wilgotności poddawane są fermentacji, około 10 minut<12>. Gdy ciasto wyrośnie formy

z bochenkami przekładane są do pieca. Wypiekanie odbywa się w temperaturze 220° -240°C

przez 1-1,5 godziny<13>. Po wypieku pieczywo jest wyjmowane i schładzane na specjalnych

wózkach<14>. Następnie bochenki pakowane są w opakowania jednostkowe<15>.

Zamknięte woreczki z bochenkami wkłada się do pojemników i rozsyła<16>.

.3 Wyposażenie pomieszczeń

Produkcja:

1. Przesiewacze do mąki

• Wydajność: 3 000 kg/h – 3 500 kg/h

• Pojemność zasypu: 50 l

• Masa: 175 kg

• Długość: 1 750 mm

• Wysokość: 1 560 mm

• Szerokość: 720 mm

• moc silnika: 0,75 Kw

• Cena: 2 500 zł.

2.Wózek piekarniczy:

• 8 – półkowy

• Głębokość: 61 cm

• Szerokość: 183 cm

• Wysokość: 173 cm

• Powierzchnia wózka: 8,93 m²

• Pojemność: 290 chlebów

• Cena: 800 zł

•..3 Dzielarka do chleba:

• Wydajność: 980 szt. /h

• Szerokość: 1200 mm

• Długość: 1400 mm

• Wysokość: 1600 mm

• Lej o pojemności: 80 kg

• Moc silnika: 0,75 kW

• Cena: 10 000 zł./szt.

•..4 Zaokrąglarko - wydłużaka do chleba:

• Długość: 260 cm

• Szerokość: 74 cm

• Wysokość: 155 cm

• Wydajność: 0,75 kW

• Walce teflonowe

• Płyta końcowego wydłużania teflonowa

• Osłony nierdzewne

• Regulowany rozstaw rynien zaokrąglarki

• Cena: 14 000 zł

5. Stół roboczy:

• Wysokość: 86 cm

• Długość: 180 cm

• Szerokość: 60 cm

• Cena: 500 zł

.6 Wałkownice

• Wysokość: 116 cm

• Długość: 338 cm

• Szerokość: 100 cm

• Długość taśmy: 150 x 2 cm

• Waga: 230 kg

• Moc: 0,75 kW

• Urządzenia sterowane są ręcznie lub za pomocą dźwigni nożnej

• Cena: 3 000 zł

.7 Garownik:

• Wysokość 205 cm

• Szerokość 200 cm

• Głębokość 204 cm

• moc grzałek powietrza 6kW,

• moc grzałek wytwornicy pary 3kW,

• wentylator 150W, • cyfrowy sterownik z wyświetlaczem oraz z niezależnym sterowaniem wilgotności i temperatury • ściany z płyty warstwowej 50mm z blachy kwasoodpornej

• konstrukcja samonośna

• na łączeniu płyt listwy kątowe ze stali kwasoodpornej

• drzwi dwuskrzydłowe symetryczne z oknem

• śluza wentylacyjna w suficie fi-150mm.

• Cena: 20000 zł

.8 Piec:

• Wysokość: 230 cm

• Głębokość: 140 cm

• Szerokość: 180 cm

• Powierzchnia pieczenia: 15 m2

• Ilość blach: 32 (60x80cm);

• Waga: 1 450 kg

• Moc: 50 kW

• Powierzchnia czołowa i komora pieczenia wykonane są ze stali nierdzewnej

Cena: 30 000 zł

.9 Maszyna do pakowania chleba:

• Model ATOR 1500

• Maksymalna wydajność(szt./h)- 1200 1/h

• Moc 0,4 kW

• Napięcie zasilania 230/ 400/ 50 Hz

• Wysoka wydajność do 1500 szt./h

• Pakowarka jest wyposażona w system liczący wykonane opakowania.

• Cena: 4 000 zł

10. Wózek do studzenia chleba:

• wysokość146 cm

• długość155 cm

• szerokość60 cm

• szerokość półek60 cm

• ilość półek 5

• wykonany ze stali kwasoodpornej

• Cena: 500 zł

11. Blachy wypiekowe:

• Długość: 80 cm

• Szerokość: 60 cm

• Cena: 40 zł

Magazyn:

.1 wózek magazynowy czteropałkowy

• Wysokość z kółkami: 180 cm

• Wysokość bez kółek: 156 cm

• Długość: 247 cm

• Szerokość: 73 cm

• Szerokość półki: 70 cm

• Długość półki: 243 cm

• Cena: 610 zł. / szt.

.2 regały magazynowe

• Wysokość: 245 cm

• Długość: 313 cm

• Szerokość: 80 cm

• Cena: 500zł. / szt.

Jadalnia:

.1 Kosze na śmieci

Odpady będą segregowane. W tym celu w jadalni umieszczone zostaną trzy plastikowe

pojemniki na śmieci: zielony na szkło, niebieski na papier oraz żółty na tworzywa sztuczne.

• Pojemność 90 l.

• Długość: 48 cm • Szerokość: 48 cm • Wysokość: 60 cm

• Cena za sztukę: 98 zł.

.2 Stół

• Stół na metalowym stelażu z rur

• Blat z laminatu bukowego

• Długość: 500 cm

• Szerokość: 180 cm

• Wysokość: 73 cm

• Cena: 900 zł

.3 Krzesła

• Krzesło ze stelażem z lakierowanej rury

• Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej

• Siedzisko 38 x 38 cm

• Cena: 80 zł 10szt

.4 Szafka górna

• Szerokość: 100 cm

• Wysokość: 72 cm

• Głębokość: 30 cm

• Cena: 162 zł

5. Szafka kuchenna dolna

• Szerokość: 100 cm

• Wysokość: 82 cm

• Głębokość: 53 cm

• Cena: 230 zł

6. Szafka kuchenna dolna pod zmywak

• Szerokość: 100 cm

• Wysokość: 82 cm

• Głębokość: 53 cm

• Cena: 162 zł

7. Lodówka

• Wysokość: 150 cm

• Szerokość: 60 cm

• Głębokość: 65 cm

• Cena: 1 000 zł

•..8 Czajnik elektryczny

• Czajnik bezprzewodowy

• Moc: 2 000 W

• pojemność 1,8 l

• Cena: 50 zł

9. kuchenka mikrofalowa

• Wysokość: 28 cm

• Szerokość: 46 cm

• Głębokość: 35 cm

• Cena: 250 zł

Szatnia:

1. Szafka

• Czterodrzwiowa szafa ubraniowa z kłódką

• Wykonana z blachy stalowej

• Wysokość 180 cm

• Szerokość 120 cm

• Głębokość 49 cm

• Waga 85 kg

• Cena: 845 zł - 2szt 2. Ławka

• Wysokość 42 cm

• Szerokość 30 cm

• Długość 100 cm

• Cena: 67 zł

3. Kosz na śmieci:

• Plastikowy

• Pojemność – 25 l

• Cena: 26 zł

Pomieszczenie biurowe:

.5 Biurko

• Wysokość: 75 cm

• Głębokość: 60 cm

• Szerokość: 100 cm

• Cena: 199 zł.

.1 Krzesło obrotowe:

• Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego • Cena: 80 zł

.2 Wieszak biurowy:

• Wieszak na ubrania

• Wysokość 1870 mm

• Cena: 50 zł.

.3 Regał biurowy:

• 5 półek

• Wysokość: 900 mm

• Grubość: 310 mm

• Szerokość: 2000 mm

• Cena: 200 zł.

.4 Szafka zamykana:

• Odstęp między półkami wynosi 35 mm

• Z zamkiem bębnowym i 2 kluczami

• Wysokość: 900 mm

• Grubość: 310

• Szerokość: 1250 mm

• Cena: 220 zł

.5 Kosz na śmieci:

• Plastikowy • Pojemność – 25 l • Cena: 26 zł.

Dodatkowe wyposażenie:

Apteczki

W budynku będą się znajdować:

1. Apteczki ścienne

• Apteczka ścienna TYP E 30 "EURO FARMA":

• Wymiary: 220 mm/320 mm/100 mm (dł./wys./szer.).

Wyposażenie:

1) Gaziki jałowe do dezynfekcji 4 szt.

2) Opaska dziana 5 cm x 4 m 1 szt.

3) Opaska dziana 10 cm x 4 m 1 szt.

4) Opaska z zapinką 1 szt.

5) Gaza jałowa 1/4m2 lub chusta trójkątna 1 szt.

6) Plaster z opatrunkiem 1 szt.

7) Plaster 57±3 mm x 16± mm 2 szt.

8) Plaster na szpulce 1 szt.

9) Kompres jałowy 5cm x 5cm 4 szt.

10) Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy 1 szt.

11) Rękawiczki jednorazowe 1 para

12) Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.

13) Nożyczki 1 szt.

14) Postępowanie powypadkowe 1 szt.

15) Wykaz telefonów alarmowych 1 szt. 16) Wykaz zawartości 1 szt. • Cena: 115 zł

2. Apteczka przenośna z uchwytem montowanym na ścianie

• wymiary 280 mm/210 mm/115 mm (dł./wys./szer.).

Wyposażenie:

1) Koc termiczny 1 szt.

2) Aparat do sztucznego oddychania 1 szt.

3) Chusta trójkątna 2 szt.

4) Nożyczki 1 szt.

5) Chusteczki higieniczne 1 op.

6) Opaska dziana 4mx5cm 8 szt.

7) Opaska dziana 4mx10cm 4 szt.

8) Opaska dziana 4mx15cm. 2 szt.

9) Kompres opatrunkowy, 10x10 cm 2 szt.

10) Plaster na szpulce 1 szt.

11) Zestaw plastrów z opatrunkiem 1 op.

12) Rękawiczki jednorazowe foliowe 2 pary

13) Rękawiczki jednorazowe winylowe 2 pary

14) Agrafka 2 szt.

15) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.

• Cena: 145,00 zł.

3.Gaśnice

Pomieszczenia Piekarni wyposażone będą w odpowiedni i sprawny podręczny sprzęt

gaśniczy. Będą to gaśnice proszkowe ABC o masie 4 kg proszku gaśniczego. Sprzęt

umieszczony będzie w miejscach łatwo dostępnych i widocznych (przy wejściach,

przejściach, korytarzach, i wyjściach za zewnątrz pomieszczeń). Natomiast miejsca

usytuowania gaśnic będą oznakowane zgodnie z Polską Normą PN-92/N-01256.01

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

Ogólne dane techniczne:

1) zakres zastosowania – do gaszenia pożarów grupy ABC,

2) masa całkowita – ok 6,8 kg,

3) masa środka gaśniczego – 4 kg,

4) rodzaj środka gaśniczego

– proszek gaśniczy ABC,

5) czas działania – min 9 s,

6) ciśnienie robocze – 16 bar

w temperaturze 20°C,

7) zakres temperatur stosowania od -20°C do 60°C.

Cena: 79 zł.

.4 Projekt pomieszczeń produkcyjnych i pozaprodukcyjnych

Budynek

Wynajmowany przez nas lokal ma powierzchnię 660 m2

• Pomieszczenie produkcyjne – 450 m2

• Magazyn – 150 m2

• Pomieszczenie biurowe – 20 m2

• Szatnia – 15 m2

• Stołówka – 25 m2

Budynek jest wentylowany za pomocą specjalnych kratek wentylacyjnych,

umieszczonych nad każdym oknem. Wyposażony jest również w centralne ogrzewanie, woda

zasilająca je ogrzewana jest w wymienniku ciepła przez wodę z sieci ciepłowniczej, a następnie płynie do odbiorników ciepła jakimi są grzejniki.

W całym obiekcie firmy grzejniki dobrane są tak, że pokrywają straty ciepła pomieszczenia,

a więc powodują, aby dostarczona ilość ciepła pozwoliła na utrzymanie założonej temperatury w pomieszczeniu.

Oświetlenie Oświetlenie pomieszczeń jest bardzo ważne dla zapewnienia komfortu

i wydajności osób pracujących zarówno w biurze jak i w miejscu produkcji. Właściwe

oświetlenie jest związane przede wszystkim z prawidłowym doborem natężenia

i równomierności oświetlenia.

W pomieszczeniach stałej pracy oświetlanie światłem naturalnym jest

niewystarczające, dlatego w pomieszczeniach piekarni zastosowane będzie oświetlenie

światłem sztucznym:

• oprawa przemysłowa 2x54W/IP65

• wymiary: 1280 mm/85 mm/15 5mm (dł./wys./szer.),

• zasilanie 230V i pierwszej klasie ochronności,

• Cena: 57 zł.

W pomieszczeniu biurowym dodatkowo:

lampa halogenowa – na biurku:

• max.50W

• z dwustopniowym przełącznikiem, • Cena: 30 zł.

.5 Analiza dostawców

Piekarnia chcąc piec chleb musi podjąć współpracę z dostawcami surowców

niezbędnych do produkcji. Aby nie musi podpisywać kilkunastu umów oraz szukać

dostawców każdego z potrzebnego surowca postanowiłyśmy wybrać jedną firmę

posiadającą w swojej ofercie wszystko czego będziemy potrzebować przy produkcji

chleba. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na naszą decyzje była odległość od naszej

piekarni.

Dostawcą jest firma Guntree, w ofercie której znajdują się:

- margaryny, oleje

- ziarna, bakalie

- koncentraty ciast i pieczywa

- produkty jajeczne, mleczarskie, mąki

- drożdże, polepszacze, emulgatory

oraz produkty niezbędne przy produkcji cukierniczej.

Sól

"Plus" Sp. z o.o. PPU

Kompleksowe zaopatrzenie przemysłu cukierniczego i piekarniczego, dodatki

funkcjonalne do żywności - ul. Tuwima 98

Wybór firmy uwarunkowany był bliskością, gdyż znajduje się na terenie Łodzi,

gwarantuje wymagane atesty i certyfikaty. Firma dysponuje środkami transportu o zróżnicowanej ładowności, dokonuje dowozu

towarów do klienta.

.6 Struktura organizacyjna

Całością przedsiębiorstwa kierować będą właściciele, którzy będą czuwać nad zapewnieniem środków niezbędnych do wykonania postawionych zadań, odpowiadać

za całość pracy, a przede wszystkim za wyniki techniczne i ekonomiczne działalności

przedsiębiorstwa. W początkowym etapie działalności przedsiębiorstwa właściciele sami będą

zajmować się sprawami marketingowymi, administracyjnymi oraz produkcyjnymi.

Można zatem wyróżnić:

1) Komórkę marketingu.

2) Komórkę administracyjną.

3) Komórkę produkcyjną.

Do głównych zadań komórki marketingu należeć będzie zatem:

a) dbanie o wizerunek firmy,

b) nawiązywanie współpracy z kontrahentami i kooperantami,

c) opracowywanie propozycji ofert dla Klientów,

d) szukanie nowych rynków zbytu,

e) opracowywanie strategii marketingowej firmy.

Komórka administracyjna zajmować się będzie:

a) sprawami ekonomiczno-finansowymi,

b) fakturowaniem dostaw materiałów i realizowanych zamówień,

c) gospodarką kadrami,

d) prowadzeniem księgowości firmy, e) terminowym regulowaniem płatności.

Do zadań komórki produkcyjnej należeć będzie:

a) realizacja procesu produkcyjnego,

b) dbałość o ciągłość produkcji,

c) terminowe wykonywanie zamówień,

d) zapewnienie wysokiej jakości wyrobów gotowych.

Dodatkowo do pomagania im w sprawach rachunkowości zatrudniona będzie księgowa.

Właścicielom podlegać będą również piekarze i pomoce piekarzy. Jeden z właścicieli będzie

rozwozić towar firmowym samochodem do sklepów.

Zakres obowiązków i uprawnień poszczególnych stanowisk:

1. Piekarz

a) Obowiązki

Piekarz miesza składniki i wypieka zgodnie z recepturą produkcji pieczywa. Odmierza

mąkę, dodatki i inne składniki. Wyrzuca z opakowań składniki do miski maszyny miksującej.

Wałkuje, tnie i nadaje kształt ciastu w formie rożków. Przygotowuje spody ciast i tortów i

produkty potrzebne przed pieczeniem. Umieszcza ciasto na blachach i piecze w piecach. Obserwuje kolor produktów w trakcie pieczenia i ustawia odpowiednią temperaturę pieca.

Może specjalizować się w pieczeniu jednego typu produktu, takiego jak chleby, rogale,

babeczki, bułki. Może sporządzać nowe receptury. Piekarze będą również zgłaszać swoim

przełożony zapotrzebowanie na dany surowiec.

Wykonywane czynności:

• cięcie,

• dzielenie,

• fermentowanie,

• krojenie,

• mieszanie,

• nadawanie formy,

• obserwowanie,

• odmierzanie,

• pieczenie,

• poprawianie,

• przygotowanie,

• wałkowanie,

• zawijanie. b) uprawnienia:

• prawo do pracy na odpowiednio wyposażonym stanowisku pracy,

• prawo do przerwy 15-minutowej w czasie pracy,

• prawo do terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,

c) wykształcenie:

• szkoła zawodowa; piekarz - cukiernik

•..2 Pomoc piekarza

•..2.)a Obowiązki

Osoba na tym stanowisku będzie podlegała piekarzowi, któremu będzie pomagać

przy wykonywaniu poszczególnych czynności. Na to stanowisko będą również

zatrudniane osoby do przyuczenia, odbywające staże, praktyki.

b) uprawnienia:

• prawo do przerwy 15-minutowej w czasie pracy,

• prawo do terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,

•.)c wykształcenie:

• szkoła zawodowa; piekarz – cukiernik

• osoby do przyuczenia

• starze, praktyki 3.1 Księgowa:

)a obowiązki:

• prowadzenie rachunkowości firmy

• dbanie o dokumentacje firmy

)b uprawnienia:

• prawo do pracy na odpowiednio wyposażonym stanowisku pracy,

• prawo do przerwy 15-minutowej w czasie pracy,

• prawo do terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę

)c wykształcenie:

• wiedz z zakresu rachunkowości

• wykształcenie ekonomiczne

• ukończona szkoła o odpowiednim profilu

W naszej Piekarni zatrudnionych będzie:

• 1 księgowa

• 3 piekarzy

• 4 pomocników piekarzy

Pracownicy

Wszyscy zatrudniani pracownicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie,

dotyczące zdolności do pracy na danym stanowisku i książeczkę sanepidowską.

Przeprowadzone zostanie szkolenie wstępne dla pracowników. Szkolenie dotyczyć

będzie zapoznania pracownika z oceną ryzyka zawodowego, zapoznania pracownika

z zakładem pracy, udzielaniem pierwszej pomocy, zapoznania z zagrożeniami związanymi

z wykonywaną przez nich pracą, ochroną przeciwpożarową oraz z regulaminem pracy

zakładu. Przeprowadzony zostanie również instruktaż stanowiskowy nowych pracowników

na stanowisku pracy. Każdy pracownik musi potwierdzić pisemnie o przebytym szkoleniu

wstępnym i instruktażu stanowiskowym oraz zapoznaniu się z regulaminem pracy.

4. ANALIZA KOSZTÓW

.1 Sprzedaż

Rodzaj chleba cena brutto [zł.]

Wielkość zamówienia [szt.] Wartość zamówienia [zł.]

dzienne miesięczne rocznie dzienne miesięczne rocznie

Pszenny zwykły

1,50 600 18 000 216 000 900 27 000 324 000

Pszenny ze słonecznikiem

2,10 300 9 000 108 000 630 18 900 226 800

Pszenny z pestkami dyni

2,30 300 9 000 108 000 690 20 700 248 400

Pszenny mix 2,90 300 9 000 108 000 870 26 100 313 200 SUMA - 1 500 28 800 540 000 3090 92 700 820800

Ilość sklepów: 15

wielkość zamówienia - dzienne [szt.]: 15 000

wielkość zamówienia - miesięczne [szt.] : 28 800

wielkość zamówienia - rocznie [szt.]: 540 000

wartość zamówienia - dzienne [zł.] : 3 090

wartość zamówienia - miesięczne [zł] : 92 700

wartość zamówienia - rocznie [zł.]: 820 800

.2 Koszty wyposażenia produkcji

Lp. Nazwa produktu Ilość [szt.] cena jednostkowa [zł.]

ogółem [zł.]

1 Przesiewacz do mąki 1 2 500 2 500 2 wózek piekarniczy 2 800 1 600 3 dzielarka do chleba 1 10 000 10000 4 zaokrąglarko - wydłużarka do

chleba 1 14 000 14 000

5 stół roboczy 2 500 1 000 6 wałkownica 1 3 000 3 000 7 garownik 1 20 000 20 000 8 piec 1 30 000 30 000 9 maszyna do pakowania 1 4 000 4 000 10 wózek do studzenia chleba 7 500 3 500 11 blachy wypiekowe 32 40 1 280

SUMA 40 - 90 880

3. Koszt wyposażenia magazynu

Lp. Nazwa produktu Ilość [szt.] cena jednostkowa [zł.]

ogółem [zł.]

1 wózek magazynowy czteropałkowy

1 610 610

2 regały magazynowe 4 500 2 000 SUMA 5 - 2 610

4. Koszty wyposażenia jadalni

Lp. Nazwa produktu

Ilość [szt.] cena jednostkowa [zł.]

ogółem [zł.]

1 Kosze na śmieci 3 98 294 2 Stół 1 900 900 3 Krzesła 8 80 640 4 Szafka górna 1 162 162 5 Szafka pod

zlewozmywak 1 162 162

6 Szafka dolna 1 230 230 7 Lodówka 1 1000 1000 8 Czajnik

bezprzewodowy 1 50 50

9 Kuchenka mikrofalowa

1 250 250

SUMA 18 - 3 688

3. Wyposażenie szatni

Lp. Nazwa produktu

Ilość [szt.]

cena jednostkowa [zł.]

ogółem [zł.]

1 Kosz na śmieci

1 26 26

2 Szafki poczwórne

2 845 1 690

3 Ławki 1 67 67 SUMA 4 - 1 783

4. Koszty wyposażenia biura

Lp. Nazwa produktu

Ilość [szt.] cena jednostkowa [zł.]

ogółem [zł.]

1 Biurko 1 199 199 2 Krzesła

obrotowe 1 80 80

3 Wieszak biurowy

1 50 50

4 Regał biurowy 2 200 400 5 Szafa zamykana 1 220 220 6 Kosz na śmieci 1 26 26 7 Urządzenie

wielofunkcyjne 1 100 100

8 Czajnik bezprzewodowy

1 50 50

9 Segregatory 20 5 100 SUMA 29 - 1 225

5. Inne koszty

Lp. Nazwa produktu

Ilość [szt.] cena jednostkowa [zł.]

ogółem [zł.]

1 Rejestracyjne 27 57,00 1 539,00 2 Lampa biurkowa 1 30,00 30,00 3 Gaśnica 4 kg 4 79,00 316,00 4 Apteczka

ścienna 1 115,00 115,00

5 Apteczka przenośna

1 145,00 145,00

SUMA 34 - 2 145,00

6. Koszty promocji

Lp. Nazwa produktu Koszt [zł.] 1 Strona internetowa 698 2 szyld nad

piekarnią 1 156

3 oklejenie samochodu

1 000

SUMA

2 854

7. Wynagrodzenie dla pracowników

Stanowisko

Liczba stanowisk

Płaca jednego pracownika (brutto) w zł.

Suma płac netto w zł.

Na jednego pracownika

Koszt pracodawcy na jednego pracownika

Koszt pracodawcy wszystkich

pracowników

Księgowa 1 3 000 2 156,72 3 554,40 3 554,40 Piekarz 3 2 500 1 808,1 2 962,00 8886,00

pomoc piekarza 4 1 000 1 459,48 2 369,60 9476,00 SUMA 5 - 5 424,3 7 886,00 21916.4

Narzuty na płace:

1) 19,52% emerytalne,

2) 6% rentowe,

3) 2,45% chorobowe,

4) 3,33% wypadkowe,

5) 2,45% fundusz pracy,

6) 0,10% fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,

7) 9,00% zdrowotne.

Koszty:

Brutto ZUS NFZ Zaliczka Netto Koszt Pracodawcy emeryt. rent. chorob. razem ZUS FP i

FGŚP Suma

I 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40 II 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40 III 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40 IV 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40 V 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40 VI 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40 VII 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40 VIII 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40 IX 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40 X 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40 XI 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40 XII 3000 292.80 45.00 73.50 411.30 232.98 199.00 2156.72 477.90 76.50 3554.40

Suma 36000.00 3513.60 540.00 882.00 4935.60 2795.76 2388.00 25880.64 5734.80 918.00 42652.80

Brutto ZUS NFZ Zaliczka Netto Koszt Pracodawcy emeryt. rent. chorob. razem ZUS FP i

FGŚP Suma

I 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00 II 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00 III 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00 IV 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00 V 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00 VI 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00 VII 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00 VIII 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00 IX 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00 X 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00 XI 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00 XII 2500 244.00 37.50 61.25 342.75 194.15 155.00 1808.1 398.25 63.75 2962.00

Suma 30000.00 2928.00 450.00 735.00 4113.00 2329.80 1860.00 21697.20 4779.00 765.00 35544.00

Brutto ZUS NFZ Zaliczka Netto Koszt Pracodawcy emeryt. rent. chorob. razem ZUS FP i

FGŚP Suma

I 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60 II 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60 III 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60 IV 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60 V 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60 VI 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60 VII 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60 VIII 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60 IX 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60

X 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60 XI 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60 XII 2000 195.20 30.00 49.00 274.20 155.32 111.00 1459.48 318.60 51.00 2369.60

Suma 24000.00 2342.40 360.00 588.00 3290.40 1863.84 1332.00 17513.76 3823.20 612.00 28435.20

8.Woda

Lp. Wyszczególnienie Cena za 1m^3 (zł)

Zużycie miesięczne

[m3]

Wartość na miesiąc (zł)

Wartość na rok

(zł) 1 Woda 2,45 50 122,5 1470 3 Ścieki 6,7 55 368,5 4422

SUMA 491 5 892,00

9. Media

Piekarnia pracować będzie w godzinach 21 – 5

1 zmiana – 8 h

Lp. Wyszczególnienie Zużycie w kW

Ilość godzin w miesiącu

Ilość sztuk

Zużycie w

miesiącu

Zużycie w roku

1 Czajnik bezprzewodowy 2,2 2 2 8,8 105,6 2 Lodówka 1,1 720 1 792 9504 3 Kuchenka mikrofalowa 0,95 4 1 3,8 45,6 4 Urządzenie wielofunkcyjne 0,04 4 1 0,16 1,92 5 Świetlówka 0,018 208 10 37,44 449,28 6 Żarówka (biurko) 0,04 70 1 2,8 33,6 7 Przesiewacz do mąki 0,75 13 1 9,75 117 8 dzielarka do chleba 0,75 65 1 48,75 585 9 zaokrąglarko - wydłużarka do

chleba 0,75 52 1 39 468

10 wałkownica 0,75 78 1 58,5 702 11 garownik 9 104 1 936 11232 12 piec 50 208 1 10400 124800 13 Pakowarka do chleba 0,75 78 1 58,5 702

SUMA12395,5 148746

Koszt miesięczny [zł.]: 12395,5 * 0,45 = 5577,98

Koszt roczny [zł.]:148746 * 0,45 = 66935,7

10.Samochód

Cena samochodu [zł.] 10000 Koszt utrzymania - miesięczny

[zł.] 1000

Miesięczne zużycie [l] 500 Cena paliwa [zł/l] 3,85

Koszt miesięczny [zł.] 1925

Ford Transit

Przestrzeń załadunkowa: • Wysokość: 1556

• Szerokość: 1390

• Długość: 3399

Diesel

2.0 Turbo Diesel 92 kW (125 KM)

Cykl miejski – 9,3 l/100 km

Poza miastem – 6,6 l/100 km

Średnie zużycie – 7,6 l/100 km

11.Dostawcy

Lp. Produkt Wielkość zamówienia na

miesiąc

Jednostka Cena za kg [zł.]

Koszt [zł.]

1 Mąka pszenna typ 650 chlebowa

13 500 kg 0.65 8775

2 Słonecznik 1 350 kg 7.90 10665 3 Pestki dyni 1 350 kg 15 20250 4 Drożdże 1 350 kg 7.90 10665 5 Sól 450 worek -

50kg 35 1750

6 Cukier 225 kg 2.55 573.75 SUMA 52678.75

12.Ogrzewanie

Pomieszczenie ma 3m wysokości, więc za 1 m2 płacimy 2,72 zł.

Miesięczny koszt za ciepło wynosi: 660 m2 x 2,72 zł = 1795,2 zł.

W ciągu roku jest średnio 6 miesięcy grzewczych, dlatego 1795,2 x 6 = 10771,2 zł.

13.Ogólnie

Wyszczególnienie Wartość [zł.] Wyposażenie produkcji 90 880 Wyposażenie magazynu 2 610

Wyposażenie jadalni 3 688 Wyposażenie biura 1 225 Wyposażenie szatni 1 783

Inne koszty 2 145 Promocja 2 854

Wynagrodzenie pracowników 21916.4 Media 12395,5 Woda 491

Samochód 10 000 Zużycie paliwa 1 925

Utrzymanie samochodu 1 000 Czynsz 5 000

Dostawcy 52678,75 Rejestracja działalności 287,50

RAZEM 208734.15

Po obliczeniu wszystkich kosztów stwierdzamy że wysokość kredytu wynosi 250000,00

zł. Jest to więcej niż wykazują nasze obliczenia, ale uważamy że lepiej mieć nadmiar gotówki .

5. WNIOSKI Według mojej oceny inwestycja w przemysł piekarniczy nie jest dobrym wyborem. Obecnie w tym dziale przemysłu istnieje ogólnie rzecz biorąc duża konkurencja, która to poza sama produkcja pieczywa posiada w swoim asortymencie także wyroby cukiernicze. Natomiast ja na początku zakładam produkcję jedynie chleba. Istniałaby możliwość osiągania zysków gdybym na przykład podpisała umowę z nowo powstającą siecią sklepów. Kolejną trudnością jaką dostrzegam jest ogólna tendencja społeczeństwa na spożywanie coraz mniejszej ilości chleba, wszelkiego rodzaju. Poza tym same koszty początkowe są sporym obciążeniem zwłaszcza jeśli chce rozpocząć działalność zaciągam kredyt w banku, na całą potrzebną nam sumę. Dostrzegam również ryzyko związane z powiększeniem się konkurencji, z którą nowo powstająca firma nie będzie sobie wstanie poradzić.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 43 pages
Pobierz dokument