Materiał - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 March 2013

Materiał - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (3 MB)
35 strona
535Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: materiały; klasyfikacja, definicje; proces projektowania, metodologia wyboru.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 35
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
M Dobor 1-4got cz1.pdf

Materia – co to jest?

W technice MATERIA to tworzywo lub substancja o

okre!lonych w asno!ciach, stosowana w budownictwie

oraz do wytwarzania wyrobów codziennego u"ytku,

maszyn narz#dzi lub preparatów.

docsity.com

Jak klasyfikowa$ materia y?

Ze wzgl#du na pochodzenie:

• NATURALNE

• SZTUCZNE (IN%YNIERSKIE)

docsity.com

Ze wzgl#du na budow# i w asno!ci:

•METALE I ICH STOPY

•CERAMIKA

•POLIMERY

•KOMPOZYTY

Ze wzgl#du na zastosowanie:

•MATERIA&Y KONSTRUKCYJNE

•MATERIA&Y FUNKCJONALNE

docsity.com

Miejsce analizy doboru materia u w procesie projektowania

docsity.com

Proces projektowania

Proces stworzenia, przekszta!cenia i uzyskania

opisu obiektu

Proces przekszta!cenia pocz"tkowego obrazu

obiektu w ostateczny

Przekszta!cenie to generuje opisy przej#ciowe -

rozwi"zania przej#ciowe

Rozwi"zanie ostateczne - proces decyzyjny

wyboru jednego rozwi"zania z wielu przej#ciowych

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Metodologia

wyboru

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Historia odkurzacza

docsity.com

docsity.com

Porównanie ceny, mocy i masy odkurzaczy

Rodzaj odkurzacza i

data produkcji

Podstawowy

materia

Moc [W] Masa [kg] Cena*

Nap!d r!czny, 1900 Drewno p ótno,

skóra

50 10 £240/$380

Cylindryczny, 1950 Stal niskow!glowa 300 6 £96/$150

Cylindryczny, 1985 Wyciskany ABS i

polipropylen

800 4 £60/$95

Dyson, 1995

(typu cyklon)

Polipropylen,

poliw!glan, ABS

1200 6,6 £190/$300

* ceny odniesione do roku 1995

docsity.com

Whirlwind, Chicago 1869 – ma

wi#kszo!$ elementów wspó czesnego odkurzacza z wyj'tkiem nap#du. Si a ss'ca by a realizowana za pomoc' wentylatora z nap#dem pasowym i korbk' n górze uchwytu

Hercules 1904 Regina, Model A,

1905

docsity.com

Wersja ameryka(ska

Hubert Cecil Booth 1901

Sk ada si! pompy t okowej, bez szczotek,

czyszczenie wykonywa a rura ss"ca z dysz"

na ko#cu; nap!d silnikiem spalinowym,

pó$niej elektrycznym

docsity.com

Hoover Model O

1907

Electrolux Model V 1925

Hoover Constellation model 822

1954

poduszka powietrzna!

The Root Cyclone

1980 (Dyson)

docsity.com

docsity.com

=g/cm3

docsity.com

WASNO)CI EKONOMICZNE

DOST*PNO)+

• Ilo!$

• Lokalizacja

• Praco- i energoch onno!$ pozyskiwania

• Próg op acalno!ci ekonomicznej

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Wzrost zu"ycia

• Stal o3,5% rocznie – podwaja si# co 20 lat

• Aluminium o 8% rocznie - podwaja si# co 9 lat

• Polimery o ok.. 20% rocznie - podwaja si# co ~4 lata

docsity.com

Okres po owicznego wyczerpania zasobów

• Gaz ziemny i ropa naftowa – 25 lat

• Srebro, cyna, wolfram, cynk, o ów, rt#$ - 50÷80 lat

• Aluminium, "elazo, krzemiany – kilkaset lat

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument