Organizacja jako przedmiot zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 March 2013

Organizacja jako przedmiot zarządzania - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (4 MB)
116 strona
5Liczba pobrań
473Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z zakresu zarządzania: organizacja jako przedmiot zarządzania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 116
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 116 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 116 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 116 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 116 pages
Pobierz dokument

CZĘŚĆ II ORGANIZACJA JAKO PRZEDMIOT

ZARZĄDZANIA

docsity.com

1. POJĘCIE I MODEL ORGANIZACJI

docsity.com

ORGANIZACJA (definicja)

Znaczenie rzeczowe

Organizacja to całość złożona z ludzi współdziałających przy realizacji jakiegoś celu

Znaczenie atrybutowe

Organizacja to struktura rzeczy złożonych i procesów (np. przedsiębiorstwa, produkcji)

Znaczenie czynnościowe

Organizacja (organizowanie) to tworzenie i zmienianie struktur rzeczy i procesów (np. przedsiębiorstwa, produkcji)

docsity.com

TRÓJELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI

cele

ludzie technika

1)

2) 3)

4) struktura

5) otoczenie

docsity.com

CZTEROELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI (H.J. Leavitt)

Ludzie Zadania

TechnologiaStruktura

otoczenie

docsity.com

PIĘCIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI (L.Krzyżanowski)

OTSP MT

STR

G

K

G – cele, SP – system (podsystem) społeczny, MT – system (podsystem) materialno-techniczny, STR – struktura, K- człon kierowniczy, OT – otoczenie

docsity.com

SIEDMIOELEMENTOWY MODEL ORGANIZACJI (Model McKinseya – „7S”)

strategia

struktury

style systemy

pracownicykwalifikacje

wartości otoczenie

docsity.com

SYNERGIA – efekt organizacyjny

Synergia to efekt współdziałania, polegający na tym, że podmioty współdziałające osiągają więcej niż wynosi suma efektów podmiotów działających osobno.

Synergia nazywana jest efektem organizacyjnym.

przykład liczbowy

2 + 2 = 4 – łączny efekt podmiotów działających osobno

2 + 2 > 4 – efekt podmiotów współdziałających

docsity.com

TYPOLOGIA ORGANIZACJI

Klasyfikacja - podział zbioru na podzbiory, przy zachowaniu rozłączności i zupełności podziału.

Typologia - przeprowadzenie podziału zbioru na podzbiory nie spełniające wymogów stawianych klasyfikowaniu.

docsity.com

TYPY ORGANIZACJI (1)

ze względu na wielkość: małe średnie duże

ze względu na etap rozwoju: w etapie projektowania w etapie tworzenia nowe ustabilizowane w etapie schyłkowym

ze względu na nastawienie do zysku: nastawione na zysk nie nastawione na zysk

ze względu na jawność: jawne tajne

ze względu na legalność: legalne nielegalne

docsity.com

TYPY ORGANIZACJI (2)

ze względu na osobowość prawną: posiadające osobowość prawną nie posiadające osobowości prawnej

ze względu na przedmiot działania: administracyjne gospodarcze społeczne polityczne naukowe edukacyjne militarne i paramilitarne kulturalne

ze względu na charakter członkostwa: otwarte zamknięte przymusowe dobrowolne

ze względu na kwalifikacje członków: profesjonalne amatorskie

docsity.com

TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (1)

ze względu na przedmiot działalności: produkcyjne usługowe

ze względu na sektor gospodarki (własność): sektora publicznego sektora prywatnego

ze względu na sekcję gospodarki (PKD): rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo rybołówstwo i rybactwo przetwórstwo przemysłowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę budownictwo handel hurtowy i detaliczny, naprawy hotele i restauracje transport, gospodarka magazynowa i łączność pośrednictwo finansowe obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne edukacja ochrona zdrowia i opieka społeczna pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna

docsity.com

TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (2)

ze względu na formę prawną: indywidualni przedsiębiorcy spółki handlowe:

a) spółki osobowe: spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna

b) spółki kapitałowe: spółka z o.o. spółka akcyjna

przedsiębiorstwa państwowe spółdzielnie fundacje stowarzyszenia

ze względu na stosunek do rynku kapitałowego: publiczne nie publiczne

docsity.com

TYPY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH (3)

ze względu na zależności kapitałowe: niezależne dominujące zależne powiązane

ze względu na terytorium działania: lokalne krajowe międzynarodowe wielonarodowe transnarodowe

docsity.com

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij różnicę pomiędzy organizacją w sensie rzeczowym, atrybutowym i czynnościowym

2) Omów wybrane modele organizacji.

3) Wyjaśnij na czym polega efekt synergiczny i podaj co najmniej trzy przykłady tego efektu.

4) Na czym polega klasyfikacja, a na czym typologia organizacji.

docsity.com

2. ANALOGIE ORGANIZACJI

docsity.com

ISTOTA I PRZYKŁADY ANALOGII ORGANIZACJI

Analogia (metafora) organizacji - przenoszenie twierdzeń dotyczących jakiegoś obiektu na organizację na podstawie zachodzących pomiędzy nim a organizacją podobieństw, w celu wyjaśnienia pewnych aspektów budowy i funkcjonowania organizacji.

G.Morgan – odkrywca metafor organizacji

przykłady metafor organizacji: organizacja maszyna organizacja organizm organizacja gra

docsity.com

ORGANIZACJA MASZYNA (założenia)

1) twór sztuczny

2) ma cel - czemuś służy

3) składa się z części (ludzie trybiki)

4) części są wzajemnie dopasowane

5) istnieje hierarchia części (ich wzajemna zależność)

6) istnieje centralna część (centrum)

7) struktura jest stała (statyka)

8) części działają harmonijnie

9) obowiązują stałe procedury, schematy postępowania

10) warunki techniczne i fizjologiczne określają poziom wydajności

docsity.com

ORGANIZACJA MASZYNA (zalety i mankamenty modelu)

Zalety

ład, harmonia jasne zasady budowy i funkcjonowania niezawodność optymalizacja wyników łatwość zrozumienia łatwość zarządzania

Wady

brak miejsca na swobodę, inicjatywę, improwizację - schematyzm brak miejsca dla działań nieformalnych brak miejsca na rozwój brak miejsca na konflikt brak miejsca na relacje z otoczeniem

docsity.com

ORGANIZACJA ORGANIZM (założenia)

1) twór naturalny

2) żyje (rodzi się, rozwija, choruje, umiera)

3) składa się z układów

4) cel nadrzędny - przetrwać i rozwijać się

5) w stanie równowagi wewnętrznej (homeostaza)

6) centrum zarządzające - mózg organizacji

7) konflikt stanem chorobowym

8) struktura jest dynamiczna

9) zmiany są przewidywalne (determinizm)

10) pozostaje w relacji z otoczeniem

11) ma zdolność przystosowawczą (adaptacja)

docsity.com

ORGANIZACJA ORGANIZM (zalety i mankamenty modelu)

Zalety

wyjaśnia dynamikę rozwoju zwraca uwagę na relacje z otoczeniem adaptacja homeostaza sterowanie i regulacja zwraca uwagę na patologie

Wady

nadmierne akcentowanie determinizmu postrzeganie świata organizacji jako świata harmonii akcentowanie celów egzystencjalnych podkreślanie negatywnej roli konfliktów

docsity.com

ORGANIZACJA GRA (założenia)

1) członkowie organizacji - gracze

2) cele graczy różne

3) gracze rywalizują

4) reguły gry względnie określone

5) stawka w grze (władza, pieniądze, przywileje itp.)

6) gracze realizują swe polityki i strategie

7) gracze zawiązują koalicje

8) konflikt interesów motorem rozwoju organizacji

9) stan organizacji - ryzyko, niepewność

10) gracze popełniają błędy, uczą się

11) kompromis - sposób na zachowanie równowagi

docsity.com

ORGANIZACJA GRA (zalety i mankamenty modelu)

Zalety

zwraca uwagę na rolę konfliktu w procesie zmian uwzględnia ryzyko, niepewność

Wady

przesadne akcentowanie pozytywnej roli konfliktu bezwzględność (makiawelizm) trudność zrozumienia trudność zarządzania

docsity.com

ROLA METAFOR ORGANIZACYJNYCH

Pozytywna

pomagają opisać organizację pomagają zrozumieć organizację pomagają działać w organizacji

Negatywna

prowadzą do nadmiernych uproszczeń prowadzą do błędnych wniosków i błędnych posunięć prowadzą do sporów merytorycznych

docsity.com

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Które kierunki w nauce zarządzania operowały analogiami organizacji, jakimi?

2) Czy analogie organizacji są przydatne w teorii i praktyce? Uzasadnij odpowiedź.

3) Podaj przykłady trzech metafor organizacji różnych od prezentowanych na wykładzie. Opisz jeden z nich.

docsity.com

3. CELE ORGANIZACYJNE

docsity.com

DEFINICJA CELU

Celem jest pożądany stan rzeczy.

Organizacje to całości realizujące cele przekraczające możliwości jednego człowieka.

docsity.com

RODZAJE CELÓW ORGANIZACJI

Cele organizacji

Cele egzystencjalne

Cele zarządcze

Cele statutowe

docsity.com

CELE STATUTOWE

1) określają założyciele organizacji

2) tożsame z przedmiotem działania organizacji

3) zawarte w dokumencie założycielskim organizacji (statucie)

4) sformułowane ogólnie, nie mają horyzontu czasowego ani wymiaru

docsity.com

CELE ZARZĄDCZE

1) określają zarządzający organizacją

2) uzależnione od sytuacji i etapu rozwoju organizacji

3) zawarte w planach i programach działania organizacji

4) sformułowane szczegółowo, mają określony horyzont czasowy i wymiar

docsity.com

CELE EGZYSTENCJALNE

1) związane z bytem organizacji

2) nigdzie nie sformalizowane

docsity.com

TYPOLOGIA CELÓW ORGANIZACYJNYCH

1) ze względu na szczebel zarządzania: cele całej organizacji cele jednostek organizacyjnych cele pionów organizacyjnych cele komórek organizacyjnych cele stanowisk organizacyjnych

2) ze względu na realność: cele realne (osiągalne) cele nierealne (nieosiągalne)

3) ze względu na stopień trudności: cele łatwe cele trudne

4) ze względu na wymierność: cele wymierne (mierzalne) - ilościowe cele niewymierne - jakościowe

5) ze względu na powtarzalność: cele powtarzalne (realizowane stale) cele niepowtarzalne (realizowane doraźnie) cele okresowe (realizowane co jakiś czas)

6) ze względu na ważność: cele główne cele drugorzędne cele trzeciorzędne itd.

docsity.com

FUNKCJE CELÓW ORGANIZACYJNYCH

1) funkcja planistyczna - cele służą planowaniu

2) funkcja organizacyjna - cele ukierunkowują poczynania ludzi

3) funkcja motywacyjna - cele umożliwiają motywowanie i konstruowanie efektywnych systemów motywowania

4) funkcja kontrolna - cele umożliwiają ocenę i rozliczanie ludzi

docsity.com

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omów rodzaje celów w organizacji i podaj po trzy przykłady?

2) Jakie funkcje pełnią cele organizacyjne?

docsity.com

4. ZACHOWANIA NIEFORMALNE

docsity.com

SFERY ORGANIZACJI

Sfery organizacji

Sfera nieformalnaSferaformalna

struktura nieformalna

zachowania nieformalne

struktura formalna

zachowania formalne

docsity.com

PRZYKŁAD STRUKTURY FORMALNEJ

KN

K2

W4 W6W5

K3

W7 W9W8

K1

W1 W3W2

KN – kierownik naczelny K1, K2, K3 – kierownicy niższego szczebla W1 ... W9 – personel wykonawczy

docsity.com

PRZYKŁAD STRUKTURY NIEFORMALNEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ (SOCJOGRAM)

41

2

3

5

6

8

7

9

kobieta

mężczyzna

wybór dwustronny

wybór jednostronny

odrzucenie dwustronne

odrzucenie jednostronne

docsity.com

TYPOLOGIA GRUP NIEFORMALNYCH

ze względu na cel: ofensywne (atak) i defensywne (obrona) postępowe (nowatorskie) i konserwatywne

ze względu na skład: pionowe poziome mieszane

ze względu na stosunek do organizacji: symbiotyczne (wspierające organizację) pasożytnicze (żerujące na organizacji i jej członkach):

kliki gangi

docsity.com

GRUPA FORMALNA A GRUPA NIEFORMALNA

realizacja jakiejś funkcji organizacji towarzyskie, koleżeńskie itp.

służbowa społeczna

oficjalne, formalne nieoficjalne

Grupa formalnaCecha Grupa nieformalna

cele

hierarchia

kanały informacyjne

przynależność sformalizowana (umowa o pracę,kontrakt) niesformalizowana

podporząd- kowanie członków

dyscyplina służbowa konformizm grupowy

normy zachowań pisane (regulaminy, instrukcje) niepisane kodeksy postępowania

sankcje służbowe koleżeńskie, towarzyskie

docsity.com

RODZAJE ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH

Zachowania organizacyjne

Zachowania nieformalne

Zachowania formalne

docsity.com

RODZAJE ZACHOWAŃ NIEFORMALNYCH

Zachowania nieformalne

Ze względu na podmiot

Ze względu na cele organizacji

Ze względu na charakter

• sprzeczne z przepisami

• nie ujęte w przepisach • grupowe

• indywidualne

• negatywne

• pozytywne

docsity.com

GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZACHOWAŃ NIEFORMALNYCH

1) potrzeby ludzi

2) niezgodność celów organizacji i jej członków

3) techniczny brak możliwości sformalizowania wszystkich zachowań ludzi

4) konflikt ról społecznych i organizacyjnych

docsity.com

KONFLIKT RÓL SPOŁECZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Partia polityczna Rodzina

Koledzy

Zakład pracy

Pracownik

pozycja

rola

docsity.com

ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (1)

0 PF00 Max

oś wkładów

PF00- poziom formalnych oczekiwań organizacji 0 - zero wkładów Max - maksimum wkładów

docsity.com

ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (2)

0 PF00=ZF Max

ZF - zachowania formalne ZNNK - zachowania nieformalne nie karane ZNK - zachowania nieformalne karane GTO - granica tolerancji organizacji PK - początek kar

PKGTO

ZNK ZNNK

obszar tolerancji względnej

obszar tolerancji

bezwzględnej

oś wkładów

tendencja do minimalizacji wkładów

docsity.com

ZACHOWANIA NIEFORMALNE INDYWIDUALNE (3)

0 Max

PN - początek nagród ZNNN - zachowania nieformalne nie nagradzane ZNN - zachowania nieformalne nagradzane

PNPF00=ZF

ZNNN ZNN

bez nagród nagrody

oś wkładów

tendencja do maksymalizacji wkładów

docsity.com

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omów formalną i nieformalną sferę istnienia i funkcjonowania organizacji.

2) Czym różnią się struktury formalne od struktur nieformalnych?

3) Wyjaśnij istotę, rodzaje i źródła zachowań nieformalnych.

4) Przedstaw mechanizmy zachowań nieformalnych indywidualnych.

5) Jakie działania powinien podejmować menedżer wobec zachowań nieformalnych w firmie?

docsity.com

5. KULTURA ORGANIZACYJNA

docsity.com

POJĘCIE KULTURY

Kultura to ogół wytworów materialnych i niematerialnych człowieka.

poziomy analizy kultury: kultura jednostki kultura grupy kultura organizacji kultura narodowa kultura masowa

organizacja stanowi amalgamat kulturowy - częściowe zmieszanie i wzajemne przenikanie różnych kultur w firmie: kultura robotnicza, kultura urzędnicza, kultura menedżerska kultura kobieca, kultura męska kultura młodych, kultura starszych itd.

docsity.com

MODEL KULTURY ORGANIZACYJNEJ (E. Schein)

ARTEFAKTY (widoczne i uświadamiane,

ale wymagające interpretacji)

NORMY i WARTOŚCI (częściowo widoczne,

częściowo uświadamiane)

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE (niewidoczne, nieuświadamiane)

docsity.com

ARTEFAKTY FIZYCZNE

produkty

architektura budynków

architektura i wyposażenie wnętrz

maszyny i urządzenia

druki firmowe

foldery

uniformy

gazeta zakładowa

gadżety reklamowe

docsity.com

ARTEFAKTY SYMBOLICZNE

znaki

symbole

język

maksymy

anegdoty

legendy

docsity.com

ARTEFAKTY BEHAWIORALNE

tradycje

zwyczaje

obyczaje

ceremonie

rytuały

obrzędy

docsity.com

NORMY KULTUROWE

Normy to obowiązujące w organizacji nakazy i zakazy dotyczące zachowań. Złamanie normy naraża sprawcę na różne sankcje (nieprzyjemności).

Rodzaje norm:

a) ze względu na kierunek: nakaz - wymóg określonego zachowania się zakaz - wymóg powstrzymania się od określonego zachowania

b) ze względu na sposób upowszechnienia: normy pisane normy nie pisane

c) ze względu na charakter sankcji: normy prawne normy obyczajowe

docsity.com

WZORY KULTUROWE

Wzór kulturowy to zespół cech i zachowań ocenianych przez daną społeczność pozytywnie, wartych naśladowania.

Etos – charakterystyczny dla danej grupy zespół reguł obyczajowo- moralnych, całościowy wzór stylu życia.

docsity.com

WARTOŚCI KULTUROWE

Wartością kulturową jest wszystko to, co jest pożądane przez ludzi, do czego zdobycia ludzie dążą.

system wartości – układ wartości charakterystycznych dla jednostki lub grupy

hierarchia wartości – układ wartości ze względu na stopień pożądania

rodzaje wartości: wartości indywidualne, wartości grupowe wartości akceptowane, wartości deklarowane, wartości przestrzegane

docsity.com

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE (dominujące poglądy, przekonania, w tym światopoglądowe

członków organizacji)

założenia dotyczące otoczenia organizacji

założenia dotyczące natury człowieka

założenia dotyczące klientów

założenia dotyczące konkurencji itd.

docsity.com

TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (1)

ze względu na wyrazistość: kultura silna kultura słaba

ze względu na stosunek do tradycji, postępu, zmian: kultura konserwatywna (zachowawcza) kultura postępowa (nowatorska)

ze względu na stosunek do otoczenia: kultura introwertyczna (zamknięta) kultura ekstrawertyczna (otwarta)

ze względu na typ działalności: kultura urzędnicza kultura przemysłowa

docsity.com

TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (2)

ze względu na dominujące cechy: kultura męska (agresywna, z tendencją do dominacji, rywalizacji) kultura kobieca (łagodna, uległa, z tendencją do współpracy)

ze względu na skład członków: kultura elitarna kultura egalitarna

ze względu na orientację na wartości: kultura pracy kultura pieniądza kultura władzy kultura zhumanizowana

docsity.com

TYPY KULTUR ORGANIZACYJNYCH (3)

ze względu na preferowany sposób działania ludzi (praca, decyzje, odpowiedzialność): kultura indywidualistyczna (jednostka, rywalizacja) kultura kolektywistyczna (zespół, współpraca)

ze względu na stosowane metody oddziaływania na ludzi: kultura strachu (kary, zagrożenie, niepewność) kultura spokoju (nagrody, pewność)

ze względu na oceny ludzi: kultura pozytywna (akceptowana) kultura negatywna (nie akceptowana)

docsity.com

FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Funkcje wewnętrzne – wpływ kultury na funkcjonowanie organizacji

funkcja integrująca funkcja informacyjna funkcja wychowawcza funkcja produkcyjna

Funkcje zewnętrzne – wpływ kultury na relacje organizacji z otoczeniem

funkcja identyfikująca funkcja marketingowa funkcja społeczna

docsity.com

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Scharakteryzuj model kultury organizacyjnej E.Scheina.

2) Omów kulturę organizacyjną wybranej organizacji.

3) Jakie znaczenie ma kultura dla organizacji?

docsity.com

6. TECHNIKA

docsity.com

TECHNIKA

Technika stanowi całokształt środków i czynności wchodzących w skład działania ludzi.

docsity.com

ŚRODKI DZIAŁANIA

Środki działania obejmują:

przedmioty pracy

środki pracy

docsity.com

GENERACJE TECHNIKI (ze względu na środki działania)

1) technika ręczna

2) technika maszynowa

3) technika automatyczna

4) technika zrobotyzowana

5) technika informatyczna

docsity.com

METODY DZIAŁANIA

Metodą działania jest świadomie i konsekwentnie (systematycznie) stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu.

Metodami działania są:

zasady

reguły

sposoby

schematy

procedury

algorytmy

docsity.com

UNIWERSALNA METODA - CYKL DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO (H. Le Chatelier)

Oceń realizację celu

Sformułuj cel

Zaplanuj realizację celu

Zrealizuj cel

Przygotuj realizację celu

tp początek działania

tk koniec działania

docsity.com

UNIWERSALNE ZASADY DZIAŁANIA (1)

Etap formułowania celu: zasada dostępności celu zasada koniecznej ogólności i szczegółowości celu zasada zrozumiałości celu zasada wyodrębnienia celu głównego i celów ubocznych

Etap planowania realizacji celu: zasada rozpoznania stosowanych w praktyce sposobów realizacji danego

celu zasada określania warunków, środków i wykonawców celu zasada określania czynności cząstkowych i etapowych realizacji celów zasada budowy harmonogramu realizacji celu

Etap przygotowania realizacji celu: zasada pozyskania formalnego i faktycznego środków zasada pozyskania formalnego i faktycznego ludzi zasada stworzenia struktury organizacyjnej do realizacji celu

docsity.com

UNIWERSALNE ZASADY DZIAŁANIA (2)

Etap realizacji celu: zasada postępowania zgodnie z planem zasada stałego dostosowywania planu do przebiegu realizacji celu zasada bieżącej oceny postępów realizacji celu zasada podtrzymywania gotowości ludzi i środków

Etap oceny realizacji celu: zasada porównania wyniku końcowego z zamierzonym zasada poszukiwania przyczyny niesprawności

docsity.com

POJĘCIE DZIAŁANIA I SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA

Działanie to celowe zachowanie się człowieka (ludzi).

Działanie jest sprawne, jeżeli odznacza się szeregiem cech pozytywnie ocenianych, tj. walorów sprawnościowych.

Sprawność w sensie syntetycznym

Sprawność w sensie uniwersalnym

docsity.com

GŁÓWNE WALORY SPRAWNEGO DZIAŁANIA

skuteczność – miara stopnia realizacji celu działania skuteczne działania częściowo skuteczne działania nieskuteczne działania przeciwskuteczne działania nadskuteczne

korzystność – różnica pomiędzy wynikiem (W) z działania a kosztami na jego realizację (K)

W – K > 0 korzystne W – K = 0 obojętne W – K < 0 niekorzystne

ekonomiczność – stosunek pomiędzy wynikiem (W) z działania a kosztami na jego realizację (K)

ekonomiczne

obojętne

nieekonomiczne

1 K W

1 K W

1 K W

docsity.com

INNE WALORY SPRAWNEGO DZIAŁANIA

prostota

energiczność

czystość

udatność

dokładność

niezawodność

docsity.com

GŁÓWNE WYTYCZNE SPRAWNEGO DZIAŁANIA

Specjalizacja

Uniwersalizacja

Aktywizacja

Ograniczanie działania: potencjalizacja machinalizacja instrumentalizacja inwigilacja czysta

Kunktacja

Antycypacja

docsity.com

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Wyjaśnij pojęcie techniki i metody.

2) Scharakteryzuj generacje techniki i omów ich wpływ na działanie ludzi oraz struktury organizacyjne.

3) Przedstaw przykład działania racjonalnego posługując się modelem cyklu działania zorganizowanego H. Le Chatelier’a.

4) Wymień i objaśnij główne walory sprawnego działania.

5) Wymień i objaśnij główne wytyczne sprawnego działania.

docsity.com

7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

docsity.com

DEFINICJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

Struktura (w sensie ogólnym) to układ elementów w jakiejś całości. Obejmuje ona elementy tej całości i powiązania pomiędzy nimi.

Struktura organizacyjna obejmuje elementy składowe organizacji i powiązania pomiędzy nimi.

docsity.com

ELEMENTY SKŁADOWE ORGANIZACJI

stanowisko organizacyjne: kierownicze, sztabowe, wykonawcze jednoosobowe a wieloosobowe

komórka organizacyjna

jednostka organizacyjna

docsity.com

WIĘZI ORGANIZACYJNE

Więzi organizacyjne to relacje (powiązania, zależności) pomiędzy elementami organizacji (stanowiskami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi).

Typowe więzi w organizacji

1) więzi hierarchiczne

2) więzi funkcjonalne

3) więzi sztabowe

4) więzi kooperacyjne (technologiczne)

5) więzi informacyjne

docsity.com

WYMIARY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

1) Konfiguracja

2) Specjalizacja

3) Centralizacja

4) Standaryzacja

5) Formalizacja

docsity.com

KONFIGURACJA

Konfiguracja to stopień rozbudowy struktury organizacyjnej w pionie i poziomie.

docsity.com

KONFIGURACJA PIONOWA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ (Spiętrzenie kierownictwa)

KIEROWNIK ODDZIAŁU OBRABIAREK NUMERYCZNYCH

DYREKTOR NACZELNY

Z-ca DYREKTORA ds. PRODUKCJI

KIEROWNIK ZAKŁADU „A”

KIEROWNIK WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

SZEF PRODUKCJI

MISTRZ

BRYGADZISTA

Szczeble zarządzania

docsity.com

KONFIGURACJA POZIOMA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ (spłaszczenie struktury organizacyjnej)

Z-ca Dyrektora ds. Produkcji

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Z-ca Dyrektora ds. Handlowych

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Z-ca Dyrektora ds. Personalnych

DYREKTOR NACZELNY

docsity.com

ROZPIĘTOŚĆ I ZASIĘG KIEROWANIA

Rozpiętość kierowania – liczba podwładnych bezpośrednio podległych kierownikowi

Zasięg kierowania – liczba podwładnych podległych kierownikowi bezpośrednio i pośrednio

KN

K22 K23K21 K31 K32K11 K12

3 36

K1 2 9 K2

3 12 K3

2 12

5 5

2 2

4 4

2 2

3 3

5 5

5 5

docsity.com

DEPARTAMENTACJA A DYWIZJONALIZACJA

DEPARTAMENTACJA = proces grupowania stanowisk i komórek organizacyjnych w większe całości według kryterium funkcji

DYWIZJONALIZACJA = proces grupowania stanowisk i komórek organizacyjnych w większe całości według innych kryteriów

Typowe kryteria dywizjonalizacji:

wyrób rynek geograficzny etap procesu rodzaj klientów

docsity.com

DEPARTAMENTACJA

Z-ca Dyrektora ds. Produkcji

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Z-ca Dyrektora ds. Handlowych

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Z-ca Dyrektora ds. Personalnych

DYREKTOR NACZELNY

docsity.com

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA (dywizjonalizacja według wyrobu)

Z-ca Dyrektora ds. Produkcji Pieczywa

Z-ca Dyrektora ds. Produkcji Wędlin

Z-ca Dyrektora ds. Produkcji Sałatek

DYREKTOR NACZELNY

docsity.com

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA (dywizjonalizacja według rynku geograficznego)

Z-ca Dyrektora na Polskę Centralną

Z-ca Dyrektora na Polskę Płn.

i Zachodnią

Z-ca Dyrektora na Polskę Płd. i Wschodnią

DYREKTOR NACZELNY

docsity.com

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA (dywizjonalizacja według etapu procesu technologicznego)

Z-ca Dyrektora ds. Produkcji

Roślinnej

Z-ca Dyrektora ds. Produkcji

Zwierzęcej

Z-ca Dyrektora ds. Produkcji

Mięsa i Wędlin

DYREKTOR NACZELNY

docsity.com

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA (dywizjonalizacja według rodzaju klientów)

Z-ca Dyrektora ds. Klientów

Indywidualnych

Z-ca Dyrektora ds. Klientów

Instytucjonalnych

Z-ca Dyrektora ds. Klientów

Zagranicznych

DYREKTOR NACZELNY

docsity.com

SPECJALIZACJA

Specjalizacja to stopień złożoności i zakres różnorodności zadań realizowanych przez poszczególne elementy składowe organizacji (stanowiska, komórki itd.).

docsity.com

CENTRALIZACJA

Centralizacja to stopień skupienia władzy na najwyższym szczeblu.

docsity.com

STANDARYZACJA

Standaryzacja to stopień typowości działań, procedur, rozwiązań organizacyjnych.

docsity.com

FORMALIZACJA

Formalizacja to stopień ujęcia struktury organizacyjnej w ramy przepisów.

docsity.com

DETERMINANTY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

a) determinanty wewnętrzne: przedmiot działania etap rozwoju organizacji technika i technologia liczba i kwalifikacje ludzi działania nieformalne

b) determinanty zewnętrzne: koniunktura gospodarcza pozycja na rynku (siła konkurencji) odległość od źródeł zaopatrzenia odległość od rynku docelowego zakres kooperacji biernej i czynnej przepisy prawa

docsity.com

PYTANIA I PROBLEMY DO OPRACOWANIA

1) Omów elementy składowe organizacji.

2) Wyjaśnij pojęcie więzi organizacyjnych i podaj ich przykłady.

3) Czy się różni konfiguracja pionowa od poziomej konfiguracji struktury organizacyjnej?

4) Podaj miary centralizacji, specjalizacji, standaryzacji i formalizacji.

5) Scharakteryzuj determinanty wewnętrzne dowolnej struktury organizacyjnej.

6) Scharakteryzuj determinanty zewnętrzne dowolnej struktury organizacyjnej.

docsity.com

8. OTOCZENIE ORGANIZACJI

docsity.com

ORGANIZACJA A OTOCZENIE

Otoczenie to wszystko, co nie należy do organizacji, a pozostaje z nią w jakichś relacjach.

OTOCZENIE

ORGANIZACJA

docsity.com

STRUKTURA OTOCZENIA ORGANIZACJI

otoczenie „bliższe” (mikrootoczenie) – inne organizacje otoczenie „dalsze” (makrootoczenie) – uwarunkowania natury ogólnej

OTOCZENIE ‘’DALSZE’’

OTOCZENIE „BLIŻSZE”

ORGANIZACJA

oddziaływania wzajemne (relacje)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 116 pages
Pobierz dokument