Metody pozyskiwania i wykorzystania kapitału - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie

Zarządzanie

Opis: Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania przedstawiające metody pozyskiwania i wykorzystania kapitału.
Showing pages  1  -  4  z  14
1
METODY POZYSKIWANIA I WYKORZYSTANIA KAPITAŁU
Literatura:
1. Brickam, Podstawy zarządzania finansami, tom 2 i 3.
2. Durcy, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,.
Struktura rynku finansowego:
Rynek finansowy
r. kapitału pożyczkowego r. walutowy
r. tytułów własnościowych
r, kapitałów krótkoterminowych
( pieniężny ) r. kapitałów długoterminowych
( kapitałowy)
r. pożyczek i lokat instytucji
finansowych i poza bankowych r. kredytów i lokat bankowych
r. papierów wartościowych
r. transakcji kasowych r. transakcji terminowych
struktura rynku finansowego
I wg kryterium przedmiotowego uwzględni rodzaj aktywu finansowego, będącego
przedmiotem transakcji na rynku.
1. rynek kapitału pożyczkowego:
a) wiąże się z korzystaniem z kapitału obcego i z czasowym udostępnianiem w
określonej wysokości kapitału pożyczkowego.
b) wiąże się z koniecznością zwrotu
c) z zabezpieczeniem interesów wierzycieli
d) z zapłatą ceny za korzystanie z kapitału
Dlatego też głównym parametrem r. kapitału pożyczkowego jest stopa procentowa.
2. rynek tytułów własnościowych:
a) wiąże się z transferem praw własnościowych
b) zmianą struktury własnościowej podmiotu
c) nabywaniem praw własnościowych innych podmiotów
Głównym parametrem tego rynku są indeksy cen akcji.
Rynek kap. pożyczkowego i rynek tytułów własnościowych decydują w przedsiębiorstwie o
strukturze kapitału, o wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa na rynku, jego płynności i
wykorzystania efektu dzwigni finansowej.
3. Rynek walutowy wiąże się ze zmianą sposobu wyceny waluty krajowej na inną
walutę. Głównym parametrem jest tu kurs walutowy.
2
II wg kryterium czynnika czasu
1. rynek kapitałowy krótkoterminowy ( pieniężny )
2. rynek kapitałowy długoterminowy ( kapitałowy )
Ad. 1.)
a) jest związany w przedsiębiorstwie z:
zarządzaniem w przedsiębiorstwie płynnością finansową
zabezpieczeniem potrzeb transakcyjnych podmiotów ( potrzeba na pieniądz, który
powinien być w obrocie )
pozwala na lokowanie czasowo wolnych środków pieniężnych
b) transakcje tego rynku:
duży stopień płynności
stosunkowo niskie ryzyko dokonywanych transakcji
zabezpieczenie elastyczności działania całego systemu finansowego
Dla przedsiębiorstw ten segment jest obszarem podejmowania decyzji bieżących,
efektywnego zarządzania płynnością, racjonalizacji kosztów utraconych korzyści ( z tytułu
utrzymywania długoterminowych środków pieniężnych )
Ad. 2.)
a) jest związany z:
zabezpieczeniem potrzeb finansowych dla szeroko rozumianych procesów rozwojowych
inwestowaniem środków pieniężnych na rynku finansowym
motywem dochodowym
czynnikiem czasu:
czas: 1. Zmienna wartości pieniądza w czasie
2. Konieczność dyskontowania przyszłych wpływów i
wydatków
3. Konieczność uwzględnienia w decyzjach rozłożenia
wpływów i wydatków w czasie
4. Konieczność uwzględnienia w decyzjach aktualnej wartości
wpływów i wydatków
b) wiąże się z decyzjami:
o wysokim stopniu ryzyka
dla przedsiębiorstwa są to decyzje strategiczne
Pełni istotną funkcję alokacyjną decydując o kierunku wykorzystania kapitału.
III wg charakteru dokonanych transakcji i instrumentów pozyskiwania i wykorzystania
kapitału
1. rynek papierów wartościowych
dzieli się na:
a) - rynek papierów wartościowych rynku pieniężnego
- rynek papierów wartościowych rynku kapitałowego
3
b) - rynek transakcji kasowych
- rynek transakcji terminowych: r. transakcji rzeczowych i r. tr. nierzeczowych
c) - pap. wartościowe rynku pierwotnego ( wprowadzenie pap. wartościowych do
obiegu – emisja własna lub obca )
- pap. wartościowe rynku wtórnego (obrót papierami wartościowymi
wprowadzonymi do obiegu – obrót giełdowy lub poza giełdowy)
I Czynnikami różnicującymi transakcje na segmentach rynku finansowego:
Są one uwzględnione w procesach decyzyjnych ( tzn. uwzględnionych w decyzjach o alokacji
i źródle jego pozyskania ) wynikają z:
1. Różnych warunków dostępu do kapitału tzn. zróżnicowanych wymagań informacji,
zróżnicowanej wiarygodności finansowej i różnej wysokości zaangażowanych
kapitałów własnych dla pozyskania kapitałów z zewnątrz.
2. Zróżnicowane koszty pozyskania kapitałów i zróżnicowane koszty wejścia na dany
segment rynku i utrzymania na nim swojej pozycji.
3. Różny stopień zależności pomiędzy pozyskującym i udostępniającym kapitał,
zwłaszcza różny stopień zindywidualizowania kontaktów między podmiotami i różne
możliwości bezpośredniego negocjowania warunków umowy.
4. Różnice w wysokości maksimum pozyskiwanego kapitału i różnice w
dyspozycyjności pozyskiwanego kapitału ( możliwość swobodnego wykorzystania ).
5. Zróżnicowane wymagania w zakresie zabezpieczeń interesów podmiotów
uzyskujących kapitał i dla podmiotów udostępniających kapitał.
6. Różny stopień ryzyka, sposób jego mierzenia i różne możliwości zabezpieczenia się
przed jego skutkiem.
II Parametry rynku finansowego i ich wykorzystanie w decyzjach przedsiębiorstw.
Głównym parametrem rynku finansowego jest cena kapitały wyrażająca sytuację na tym
rynku i oddziałująca na dokonywane wybory przedsiębiorstwa.
Cenę kapitału można rozpatrywać jako:
1. Stopę procentową, jako parametr rynku pożyczkowego
2. Indeksy kursu akcji, jako ceny nabycia praw własnościowych lub rezygnacji z części
praw własnościowych.
3. kurs walutowy jako cena waluty obcej wyrażona w pieniądzu krajowym, jako
parametr rynku walutowego.
Rola stopy procentowej na rynku finansowym wiąże się z:
1. Tym jaką funkcję pełni st.% w ocenie pozyskującego i udostępniającego kapitał.
2. Powiązaniem st.% z poziomem st. Inflacji.
3. Wyróżnianiem nominalnej st.% i realnej st.%
4. Strukturą czasową st.%
5. Powiązaniem st.% z indywidualnym ryzykiem transakcyjnym ( zależy także od
oczekiwanej st. zwrotu kapitałodawcy i wiarygodności podmiotu.
Funkcja st.%:
1. Z punkt widzenia dysponenta kapitału
4
( parametr sterujący płynnością finansową podmiotu )
a) cena za rezygnację z płynności kapitału
b) wyznacznik kosztów utraconych korzyści
( parametr decydujący o alokacji kapitału )
a) ---??--- dzisiejszej siły nabywczej kapitału w stosunku do przyszłej siły nabywczej
(cena czasu)
b) cena za podejmowane ryzyko inflacji i ryzyko indywidualne transakcji kapitałowej
c) wyznacznik krańcowej użyteczności kapitału
2. Z punktu widzenia pozyskującego kapitał
( parametr kształtujący strukturę kapitałów przedsiębiorstwa )
a) cena za korzystanie z obcego kapitału
b) wyznacznik kosztu kapitału
c) odzwierciedlenie stopnia rzadkości kapitału
( parametr decydujący o sposobie wykorzystania pozyskanego kapitału
)
a) wyznacznik nominalnej st. efektywności, alokacji pozyskanego kapitału (nominalna
norma efektywności)
st.% = realna st.% + czas (inflacja) + cena za indywidualne ryzyko
istotne przy wycenie
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Polska85
wizyty: 335
Pobrania : 0
Adres:
Uniwersytet: Unknown
Upload date: 25/06/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome