Co to jest Unia Europejska - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Edukacja europejska
Kuba2013
Kuba20137 June 2013

Co to jest Unia Europejska - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Edukacja europejska

RTF (37.8 KB)
2 strony
221Liczba odwiedzin
Opis
Notatki: dokumenty z zakresu edukacji europejskiej przedstawiające istotę Unii Europejskiej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Co to jest Unia Europejska

Co to jest Unia Europejska Unia Europejska to nie są Stany Zjednoczone Europy ani superpaństwo ze stolicą w Brukseli. Jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów dobrowolnie przekazały Unii w drodze umów międzynarodowych pewne kompetencje, tak aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. W ten sposób powstał jedyny w skali świata związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.Jak wyglądają symbole unijne. Flaga Unii przedstawia dwanaście złotych gwiazd tworzących krąg na ciemnoniebieskim tle. Liczba gwiazd jest stała, nie powiększa się wraz z przyjęciem nowych członków i nawiązuje do symboliki Maryjnej. Jako hymn europejski wybrano kompozycje Ludwiga van Beethovena do tekstu Ody do radości Fryderyka Schillera. Symbolem unijnej waluty - euro - jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami. Jakie cele stawia sobie Unia Celami Unii zawartymi w jej podstawowych dokumentach są: promowanie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej, ciągły i zrównoważony wzrost gospodarczy większa stabilizacja, przyspieszenie tempa podnoszenia poziomu życia, zacieśnienie związków miedzy państwami. Służyć temu ma otwarcie granic, swobodny przepływ ludzi, kapitału, usług i towarów oraz tworzenie więzów solidarności poprzez wdrażanie wspólnej polityki i instrumentów finansowych ( wspólna waluta)Jak potężna jest Unia Europejska Unia jest potęgą w handlu i gospodarce. Przypada na nią 23% światowej produkcji przemysłowej i jedna piąta światowego eksportu, zaś w unijnych skarbcach znajduje się 34% światowych rezerw walutowych. UE tworzy obecnie 15 krajów o łącznej powierzchni 3,2 mln kilometrów kw. Zamieszkałych przez ok. 375 mln mieszkańców.Członkami Unii są Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy, Dania, Irlandia i Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Grecja i Szwecja. Do zakończenia negocjacji, a zatem do członkostwa w Unii już w 2004 r. zbliża się obecnie dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry i Polska. W jaki sposób Unia pomaga młodzieży Główne cele unijnej polityki wobec młodzieży to : podnoszenie jakości nauczania, upowszechnienie znajomości języków państw członkowskich, wymiana uczniów, studentów i nauczycieli, współpraca szkół i uczelni, rozwój kształcenia ustawicznego. Państwa Unii wzajemnie uznają swoje

świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów, co umożliwia podejmowanie nauki w dowolnym państwie Unii Europejskiej. Polska podpisała umowę o uznawaniu dyplomów przez ośrodki akademickie w Austrii i Niemczech. Ważna rolę w realizacji tych celów pełni Program Młodzież mający na celu ułatwienie młodym ludziom w wieku od 15 do 25 lat zdobycie wykształcenia umiejętności i kwalifikacji, tak aby w przyszłości mogli odgrywać aktywną rolę w społeczeństwie. Poprzez udział w różnych formach wymiany międzynarodowej uczy poszanowania praw człowieka, tolerancji szacunku i zrozumienia różnic kulturowych w Europie. W realizacji programu może uczestniczyć również młodzież z Polski. Co daje Europejczykom obywatelstwo Unii Każdy obywatel państwa członkowskiego jest również obywatelem Unii Europejskiej. Obok uprawnień wynikających z obywatelstwa swego kraju zyskuje dzięki temu nowe prawa i możliwości.Podstawowym unijnym prawem jest swoboda wyboru miejsca pracy i zamieszkiwania na terenie całej unii. Obywatel każdego z państw członkowskich może też uczestniczyć w wyborach samorządowych i do parlamentu europejskiego w dowolnym państwie UE, pod warunkiem zamieszkiwania w nim na stale. Poza obszarem Unii jej obywatele korzystają ze wspólnej opieki dyplomatycznej i konsularnej. W podróżach po całym świecie obywatele UE posługują się paszportem swojego państwa, którego okładki maja kolor wina burgundzkiego ( bordowy) i opatrzone są nazwa państwa które go wydało oraz napisem Unia Europejska. Na granicy ( wewnątrz strefy Schengen ) ich posiadacze nie muszą stać w kolejkach do odprawy paszportowej.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.