Postępowanie egzekucyjne w administracji - Notatki - Administracja

Opis: Notatki z zakresu administracji przedstawiające 68 pytań i odpowiedzi z postępowania egzekucyjnego.
Showing pages  1  -  2  z  8
Postępowanie egzekucyjne w administracji test 68 pytań +
poprawne odpowiedzi
1.Zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji jest skuteczne:a)tylko w odniesieniu do tych
rachunków, których numery zostały wskazane przez organ egzekucyjny w
zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, b)w
odniesieniu do wszystkich rachunków bankowych zobowiązanego,
niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał ich numery w
zawiadomieniu, z wyjątkiem rachunku bankowego prowadzonego dla
zobowiązanego i jego małżonka, c)w odniesieniu do wszystkich rachunków
bankowych zobowiązanego, również w odniesieniu do rachunków
bankowych prowadzonych dla kilku osób zycznych, których zobowiązany
jest współwłaścicielem, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny
wskazał ich numery w zawiadomieniu o zajęciu. POPRAWNA
2.Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji następuje:a)w
razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i
braku jego przedstawiciela ustawowego, POPRAWNA b)w razie braku
wymagalności należności pieniężnej, c)jeżeli egzekwowany obowiązek
został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z
orzeczenia sądu.
3.Podstawę zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
może stanowić:a)niewykonalność obowiązku o charakterze pieniężnym,
b)niezakończenie postępowania odwoławczego w sprawie należności
pieniężnej, c)prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny.
POPRAWNA
4.Osobie niebędącej zobowiązanym, która rości sobie prawo do rzeczy
zajętej w postępowaniu egzekucyjnym służy prawo:a)wniesienia zażalenia
na czynność egzekucyjną, b)wystąpienia do organu egzekucyjnego z
żądaniem wyłączenia spod egzekucji tej rzeczy, POPRAWNA c)wniesienia
skargi na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego.
5.Egzekucja z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, oraz z
ich majątków osobistych jest prowadzona na podstawie:a) tytułu
wykonawczego wystawionego na zobowiązanego, b) tytułu wykonawczego
wystawionego na oboje małżonków, POPRAWNA c) dwóch odrębnych
tytułów wykonawczych wystawionych na zobowiązanego i na małżonka
zobowiązanego.
6.Co do zasady, sprzedaż ruchomości zajętych w postępowaniu
egzekucyjnym nie może nastąpić wcześniej niż:a)siódmego dnia od daty
zajęcia, POPRAWNA b)czternastego dnia od daty zajęcia, c)dwudziestego
pierwszego dnia od daty zajęcia.
7.Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej,
jeżeli:a)kwota należności przekracza 1 mln zł, b)zobowiązany pomimo
posiadanych środków nansowych nie reguluje zobowiązania,c)brak
zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję. POPRAWNA
8.Odpis tytułu wykonawczego jest doręczany zobowiązanemu:a)przed
każdą podejmowaną przez organ egzekucyjny czynnością egzekucyjną,
b)jednoczenie z zastosowaniem pierwszego środka egzekucyjnego,
POPRAWNA c)równocześnie z przesłaniem zobowiązanemu upomnienia.
9.Postępowanie egzekucyjne dotyczące objętego tytułem wykonawczym
obowiązku, który przeszedł na osobę trzecią może być kontynuowane na
podstawie:a)tytułu wykonawczego wystawionego na zobowiązanego,
b)tytułu wykonawczego wystawionego na zobowiązanego, o ile
postępowanie to dotyczy środków egzekucyjnych zastosowanych przed
przejęciem obowiązku na osobę trzecią, POPRAWNA c)tytułu
wykonawczego wystawionego na osobę trzecią.
10.Sprzedaż nieruchomości przez zobowiązanego po jej zajęciu w
postępowaniu egzekucyjnym:a)powoduje odstąpienie przez organ
egzekucyjny od egzekucji z tej nieruchomości, b)powoduje konieczność
unieważnienia czynności sprzedaży, c)nie ma wpływu na dalsze
postępowanie egzekucyjne. POPRAWNA
11.Zobowi zany może dochodzić odszkodowania za szkody wyrządzone
przez organ egzekucyjny wskutek niezgodnego z przepisami prawa
wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego:a)w
postępowaniu administracyjnym przed organem nadzoru nad organem
egzekucyjnym, po okazaniu dowodów potwierdzających poniesienie
szkody, b)na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, POPRAWNA c)w
postępowaniu karnym.
12.W przypadku braku w Polsce majątku pozwalającego na egzekucję
zaległości podatkowych z tytułu VAT ciążących na zobowiązanym, który
wyjechał do pracy do państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
a)postępowanie egzekucyjne wszczęte w Polsce podlega umorzeniu,
b)zaległości mogą być egzekwowane przez państwo obce na podstawie
wniosku o pomoc w egzekucji przesłanego do tego państwa przez ministra
właściwego ds. nansów publicznych, POPRAWNA c)polski organ
egzekucyjny może kontynuować egzekucję na terenie państwa obcego z
wynagrodzenia zobowiązanego za pracę u obcego pracodawcy.
13.Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności
osoby trzeciej może zostać wszczęta:a)jeżeli egzekucja z majątku
podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna, POPRAWNA
b)niezależnie od egzekucji prowadzonej z majątku podatnika, c)jeżeli
egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości bezskuteczna.
14.Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu odpis obwieszczenia o
licytacji najpóźniej:a)7 dni przed licytacja, b)5 dni przed licytacja, c)3 dni
przed licytacja. POPRAWNA
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: kfiotek
wizyty: 2057
Pobrania : 0
Uniwersytet: Unknown
Subject: Unknown
Upload date: 24/07/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome