Postępowanie egzekucyjne w administracji - Notatki - Administracja

Opis: Notatki z zakresu administracji przedstawiające 68 pytań i odpowiedzi z postępowania egzekucyjnego.
Showing pages  1  -  4  z  8
Postępowanie egzekucyjne w administracji test 68 pytań +
poprawne odpowiedzi
1.Zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji jest skuteczne:a)tylko w odniesieniu do tych
rachunków, których numery zostały wskazane przez organ egzekucyjny w
zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, b)w
odniesieniu do wszystkich rachunków bankowych zobowiązanego,
niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał ich numery w
zawiadomieniu, z wyjątkiem rachunku bankowego prowadzonego dla
zobowiązanego i jego małżonka, c)w odniesieniu do wszystkich rachunków
bankowych zobowiązanego, również w odniesieniu do rachunków
bankowych prowadzonych dla kilku osób zycznych, których zobowiązany
jest współwłaścicielem, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny
wskazał ich numery w zawiadomieniu o zajęciu. POPRAWNA
2.Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji następuje:a)w
razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i
braku jego przedstawiciela ustawowego, POPRAWNA b)w razie braku
wymagalności należności pieniężnej, c)jeżeli egzekwowany obowiązek
został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z
orzeczenia sądu.
3.Podstawę zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
może stanowić:a)niewykonalność obowiązku o charakterze pieniężnym,
b)niezakończenie postępowania odwoławczego w sprawie należności
pieniężnej, c)prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny.
POPRAWNA
4.Osobie niebędącej zobowiązanym, która rości sobie prawo do rzeczy
zajętej w postępowaniu egzekucyjnym służy prawo:a)wniesienia zażalenia
na czynność egzekucyjną, b)wystąpienia do organu egzekucyjnego z
żądaniem wyłączenia spod egzekucji tej rzeczy, POPRAWNA c)wniesienia
skargi na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego.
5.Egzekucja z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, oraz z
ich majątków osobistych jest prowadzona na podstawie:a) tytułu
wykonawczego wystawionego na zobowiązanego, b) tytułu wykonawczego
wystawionego na oboje małżonków, POPRAWNA c) dwóch odrębnych
tytułów wykonawczych wystawionych na zobowiązanego i na małżonka
zobowiązanego.
6.Co do zasady, sprzedaż ruchomości zajętych w postępowaniu
egzekucyjnym nie może nastąpić wcześniej niż:a)siódmego dnia od daty
zajęcia, POPRAWNA b)czternastego dnia od daty zajęcia, c)dwudziestego
pierwszego dnia od daty zajęcia.
7.Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej,
jeżeli:a)kwota należności przekracza 1 mln zł, b)zobowiązany pomimo
posiadanych środków nansowych nie reguluje zobowiązania,c)brak
zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję. POPRAWNA
8.Odpis tytułu wykonawczego jest doręczany zobowiązanemu:a)przed
każdą podejmowaną przez organ egzekucyjny czynnością egzekucyjną,
b)jednoczenie z zastosowaniem pierwszego środka egzekucyjnego,
POPRAWNA c)równocześnie z przesłaniem zobowiązanemu upomnienia.
9.Postępowanie egzekucyjne dotyczące objętego tytułem wykonawczym
obowiązku, który przeszedł na osobę trzecią może być kontynuowane na
podstawie:a)tytułu wykonawczego wystawionego na zobowiązanego,
b)tytułu wykonawczego wystawionego na zobowiązanego, o ile
postępowanie to dotyczy środków egzekucyjnych zastosowanych przed
przejęciem obowiązku na osobę trzecią, POPRAWNA c)tytułu
wykonawczego wystawionego na osobę trzecią.
10.Sprzedaż nieruchomości przez zobowiązanego po jej zajęciu w
postępowaniu egzekucyjnym:a)powoduje odstąpienie przez organ
egzekucyjny od egzekucji z tej nieruchomości, b)powoduje konieczność
unieważnienia czynności sprzedaży, c)nie ma wpływu na dalsze
postępowanie egzekucyjne. POPRAWNA
11.Zobowi zany może dochodzić odszkodowania za szkody wyrządzone
przez organ egzekucyjny wskutek niezgodnego z przepisami prawa
wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego:a)w
postępowaniu administracyjnym przed organem nadzoru nad organem
egzekucyjnym, po okazaniu dowodów potwierdzających poniesienie
szkody, b)na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, POPRAWNA c)w
postępowaniu karnym.
12.W przypadku braku w Polsce majątku pozwalającego na egzekucję
zaległości podatkowych z tytułu VAT ciążących na zobowiązanym, który
wyjechał do pracy do państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
a)postępowanie egzekucyjne wszczęte w Polsce podlega umorzeniu,
b)zaległości mogą być egzekwowane przez państwo obce na podstawie
wniosku o pomoc w egzekucji przesłanego do tego państwa przez ministra
właściwego ds. nansów publicznych, POPRAWNA c)polski organ
egzekucyjny może kontynuować egzekucję na terenie państwa obcego z
wynagrodzenia zobowiązanego za pracę u obcego pracodawcy.
13.Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności
osoby trzeciej może zostać wszczęta:a)jeżeli egzekucja z majątku
podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna, POPRAWNA
b)niezależnie od egzekucji prowadzonej z majątku podatnika, c)jeżeli
egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości bezskuteczna.
14.Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu odpis obwieszczenia o
licytacji najpóźniej:a)7 dni przed licytacja, b)5 dni przed licytacja, c)3 dni
przed licytacja. POPRAWNA
15.Z rachunku bankowego zajętego w celu zabezpieczenia:a)nie mogą być
dokonywane żadne wypłaty, b)wypłaty mogą być dokonywane za zgodą
organu egzekucyjnego, po przedstawieniu przez zobowiązanego
wiarygodnych dokumentów świadczących o konieczności poniesienia
wydatków dla wykonywania działalności gospodarczej, POPRAWNA
c)wypłaty mogą być dokonywane za zgodą organu egzekucyjnego, po
przedstawieniu przez zobowiązanego dokumentów świadczących o
konieczności poniesienia wydatków niezbędnych na utrzymanie
zobowiązanego i jego rodziny.
16.Uprawnienie organu egzekucyjnego do przeprowadzania kontroli
realizacji zastosowanego w postępowaniu egzekucyjnym środka
egzekucyjnego:a)obejmuje wszystkie podmioty będące dłużnikiem zajętej
wierzytelności, b)nie obejmuje banków, POPRAWNA c)nie obejmuje
banków i organów rentowych.
17.Koszty egzekucyjne obejmuj:a)wydatki egzekucyjne, opłaty za
czynności egzekucyjne i opłatę manipulacyjną, POPRAWNA b)koszty
upomnienia, opłaty za czynności egzekucyjne i wydatki egzekucyjne,
c)wydatki egzekucyjne i opłatę komorniczą.
18.Stwierdzenie nabycia w postępowaniu egzekucyjnym praw własności
następuje w drodze:a)zaświadczenia organu egzekucyjnego,
b)postanowienia, POPRAWNA c)decyzji.
19.Zajęte ruchomości, które nie zostały sprzedane przez organ
egzekucyjny:a)podlegają zniszczeniu komisyjnemu, b)podlegają
zniszczeniu przez poborcę skarbowego, c)podlegają zwrotowi
zobowiązanemu. POPRAWNA
20.Wydatkami egzekucyjnymi są:a)opłaty za czynności egzekucyjne,
opłata manipulacyjna i opłata komornicza, b)koszty upomnienia i opłata
komornicza, c)koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w
związku z prowadzeniem egzekucji. POPRAWNA
21.Zabezpieczenie należności pieniężnej w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji następuje na podstawie:a)tytułu wykonawczego
wystawionego przez wierzyciela, b)decyzji o zabezpieczeniu, c)zarządzenia
zabezpieczenia. POPRAWNA
22.Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki:a)grzywny
i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej,
POPRAWNA b)kwoty otrzymane jako stypendia, c)kwoty otrzymane z tytułu
obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych.
23.Organ egzekucyjny bada z urzędu:a)zasadność obowiązku objętego
tytułem wykonawczym, b)wymagalność obowiązku objętego tytułem
wykonawczym, c)dopuszczalność egzekucji administracyjnej. POPRAWNA
24.Wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia
postępowania egzekucyjnego:a)powoduje zawieszenie postępowania,
b)nie wstrzymuje tego postępowania, POPRAWNA c)wstrzymuje
postępowanie egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu.
25.Zobowi zany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne,
jest obowiązany do powiadomienia organu egzekucyjnego o każdej
zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc w
terminie:a)7 dni, POPRAWNA b)14 dni, c)bez zbędnej zwłoki.
26.Jeżeli podczas przeszukania egzekutor natra na dokument opatrzony
klauzula tajności to:a)odstępuje od jego egzekucji, POPRAWNA b)przed
przystąpieniem do egzekucji, zawiadamia o tym fakcie Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, c)nie ma prawa odstąpić od jego
egzekucji.
27.W przypadku złożenia zarzutu organ egzekucyjny może wstrzymać
postępowanie egzekucyjne do czasu jego rozpatrzenia :a)wyłącznie ze
względu na ważny interes publiczny, b)ze względu na interes
zobowiązanego, c)w uzasadnionych przypadkach. POPRAWNA
28.Rozpatrzenie zażalenia na postanowienie organu egzekucyjnego w
sprawie zgłoszonych zarzutów następuje w terminie:a)7 dni od dnia
doręczenia organowi odwoławczemu, b)14 dni od dnia doręczenia
organowi odwoławczemu, POPRAWNA c)bez zbędnej zwłoki.
29.W sytuacji, gdy z rzeczy przeprowadzona została egzekucja przez
sprzedaż:a)nie może być zgłoszone żądanie wyłączenia tej rzeczy spod
egzekucji, POPRAWNA b)służy jedynie prawo wniesienia powództwa do
sądu powszechnego, c)wyłączenie spod egzekucji wymaga zgody
wierzyciela.
30.Organ egzekucyjny zezwoli osobie przeprowadzającej czynności
egzekucyjne na dokonanie czynności egzekucyjnej w dni wolne od pracy
lub w porze nocnej pomiędzy godziną 21 a godziną 7 jeżeli:a)inne
obowiązki uniemożliwiają mu wykonanie tych czynności w godzinach
pracy, b)cel egzekucji tego wymaga, POPRAWNA c)takie postępowanie
jest uzasadnione z przyczyn technicznych.
31.O ile przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie
stanowią inaczej, skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego
lub osoby przeprowadzającej czynności egzekucyjne wnosi się w
terminie:a)14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności,
POPRAWNA b)14 dni od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
c)niezwłocznie po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.
32.Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu:a)na wniosek dłużnika
zajętej wierzytelności, b)na prośbę zobowiązanego, c)na żądanie
wierzyciela. POPRAWNA
33.Postępowanie egzekucyjne umarza się:a)w przypadku stwierdzenia, że
w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej uzyska
się kwotę nieznacznie przewyższając wydatki egzekucyjne, b)jeżeli
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: kfiotek
wizyty: 1935
Pobrania : 0
Adres:
Uniwersytet: Unknown
Subject: Unknown
Upload date: 24/07/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome