Biografia Edwarda Stachury - Notatki - Dziennikarstwo, Nieokreślony'z Dziennikarstwo internetowe

Dziennikarstwo internetowe

Opis: Dziennikarstwo: notatki z zakresu dziennikarstwa przedstawiające biografię Edwarda Stachury.
Showing pages  1  -  2  z  8
Biograa, twórczość oraz analiza i interpretacja Fabuly rasy
Edwarada Stachury.
18 sierpnia 1937 r. w gminnym szpitalu w Charvieu przyszedł na świat
drugi syn Stanisława Stachury i Jadwigi Stępkowskiej i otrzymał imiona
Jerzy Edward (Georges Eduard). Pierwszy syn Ryszard, przychodzi na świat
w 1928 r., potem rodzi się właśnie Sted, następnie przychodzi na świat
Eliana w 1939 r., zaś najmłodszy syn Jan rodzi się w 1943 r. 23 września
1948 r. Stachurowie wraz z czworgiem dzieci i całym dobytkiem, szafą,
ubraniami, radiem, naczyniami kuchennymi i zapasem jedzenia
( suchą kiełbasą, salami i innym prowiantem w drewnianych skrzyniach),
wracają do Polski.
Czterodniową podróż pociągiem z Lyonu do Gliwic, przez przejście
graniczne w Międzylesiu, odbywają w wagonie towarowym wraz z innymi
repatriantami. Następnie kontynuują podróż osiedlając się w
Aleksandrówku pod Aleksandrowem Kujawskim. Edward rozpoczął
edukacje jesienią 1948r w klasie czwartej Szkoły Podstawowej nr 2 w
Aleksandrowie Kujawskim, starszy o rok od pozostałych uczniów Sted
zyskuje pseudonim Francuz . Najprawdopodobniej w tym okresie, w 1949
r. Edward wymyśla sobie swój pseudonim Sted , tworząc go od dwóch
pierwszych liter nazwiska i imienia, miał wtedy dwanaście lat. Dalszą
naukę kontynuuje Stachura w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku
(rozpoczyna ją w czerwcu 1952 r.). Tam zaprzyjaźnia się z Januszem
Kwiatkowskim, uczniem tamtejszego liceum, synem kierownika miejscowej
szkoły podstawowej. Kwiatkowski wyróżnia się wśród rówieśników
wrażliwością i inteligencją, pisze wiersze. To właśnie on jako pierwszy
inspiruje Edwarda do tworzenia. Jeden z pierwszych wierszy pisze z okazji
imienin Janusza Kwiatkowskiego ( 11 listopada 1954r.). Stachura jednak
nie jest pokornym i grzecznym uczniem. Liczne nieporozumienia z
nauczycielami, naganne zachowanie z powodu ucieczek z lekcji, kłótnie z
ojcem, powodują, że Sted rezygnuje z dalszej nauki w Ciechocinku.
Przenosi się do brata Ryszarda, do Gdyni, gdzie kontynuuje naukę w
Liceum Ogólnokształcącym nr 3. Początkowo mieszka u brata, potem z
powodu zatargów z bratową zamieszkuje w hotelu robotniczym. Ryszard
pokrywa wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem. W 1955 w klasie
maturalnej, od początku roku szkolnego, planuje Stachura podjęcie
studiów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Później jednak
zmienia decyzję, zamierza zdawać egzaminy wstępne do trójmiejską
Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. Pomimo jednak pozytywnie
zdanego egzaminu maturalnego Stachura nie zostaje dopuszczony do
egzaminu wstępnego na wydziale malarstwa w PWSSP. W 1956 r. poznaje
Mieczysława Czychowskiego, poetę, prozaika, plastyka. To właśnie dzięki
tej znajomości 25 października drukuje swoje wiersze w piśmie Kontrasty.
Mimo tego sukcesu wyjeżdża z Trójmiasta do Aleksandrowa Kujawskiego.
Zatrudnia się tam w Spółdzielni Ogrodniczej, gdzie zbija drewniane
skrzynki na warzywa. Zarabia niewiele, w niskich temperaturach. Dlatego
też rezygnuje z tej pracy. W tym czasie pogarszają się jego kontakty z
ojcem. Stachura informuje w swym liście Czychowskiego: Ojciec
oświadczył mi, że jeśli nie będę pracował, wyrzuci mnie z domu . Sted
zaczyna coraz częściej bywać w tym czasie w Toruniu. Odgrzewa przyjaźń
z Januszem Kwiatkowskim, który studiuje na UMK lologię polską. Z
Leszkiem Rojkiem, zostaje wolnym słuchaczem na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK. Zawiera wiele znajomości artystycznych, m.in. Jerzego
Koperskiego, który reaktywuje Klub Młodych Twórców (późniejszy Pomorski
Klub Literacki).
W 1956 Stachura drukuje też swoje wiersze w jedynym numerze pisma
Helikon, które zostało wydane przez Radę Uczelnianą Zrzeszenia
Studentów Polskich w Toruniu. W lipcu następnego roku w 6 numerze
gdańskiego dwutygodnika Uwaga, Stachura publikuje dwa swoje wiersze:
Metamorfoza i Odnalazły się marzenia. Rok 1957, to rok, kiedy to Stachura
składa podanie na Wydział Romanistyki na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Po wstępnym, pisemnym egzaminie z języka francuskiego, z
którego otrzymał ocenę dostateczną, zostaje on przyjęty na w/w wydział.
Ten czas, nie jest jednym z lepszych dla poety. Stachurę ciągle właściwie
nękają kłopoty nansowe. Dlatego też składa wniosek o przyznanie
stypendium socjalnego i miejsca w domu studenckim. Jego sytuacja
materialna przedstawia się jednak tragicznie. Sypia na dworcach
kolejowych, chodzi w podartych, zniszczonych ubraniach. Zdobywa
pieniądze po prostu prosząc ludzi o datki. W końcu przygarniają Steda
znajomi i nocuje w bursie UMCS-u, bez zezwolenia. Dopiero po wielu
tygodniach jego prośba o przyznanie miejsca w akademiku i stypendium
zostaje pozytywnie rozpatrzona. Jednak tylko na czas określony.
W 1958 r. ukazuje się w Tygodniku Powszechnym niewielkie opowiadanie
Stachury Najlepszy człowiek świata. Ta publikacja jest uznawana za debiut
autora Fabuly rasy w dziedzinie prozy. Tego samego roku w lipcu Sted
zostaje skreślony z listy studentów. Przyczyną decyzji dziekana jest
niezaliczenie semestru letniego roku akademickiego 1957/1958. Ponownie
składa egzamin wstępny na tę samą uczelnię, wydział i kierunek.
Otrzymuje ocenę dostateczną i zostaje przyjęty na rok akademicki 1958/
1959 .Jednakże i tym razem nie udaje mu się zaliczyć roku. Z powodu
częstych wyjazdów w różne cześci kraju i niestawienia się na zajęcia,
zostaje skreślony z listy studentów. Rok źniej pisze do dziekanatu prośbę
o przesłanie jego dokumentów. Musi się po nie jednak udać osobiście.
Wkrótce potem po rozmowie z dziekanem Wydziału Humanistycznego UW
zostaje przyjęty na drugi rok studiów romanistyki. Studia kończy w 1965, z
tytułem magistra. Stachura wiele podróżował nie tylko po Polsce, ale
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Karolina_90
wizyty: 559
Pobrania : 0
Uniwersytet: Unknown
Upload date: 27/05/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome