Przyczyny i skutki gospodarcze ubóstwa - Notatki - Ekonomia rozwoju, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

Ekonomia

Opis: W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z ekonomii rozwoju: przyczyny i skutki gospodarcze ubóstwa.
Showing pages  1  -  1  z  1
Przyczyny ubóstwa i jego skutki dla gospodarki
Brak pracy i niskie płace to dwie klasyczne przyczyny ubóstwa w społeczeństwie
przemysłowym. W nowej gospodarce przyczyny te nie znikają, ale akcent przesuwa się w kierunku
współwystępowania ich z niskimi lub bardzo niskimi kwalifikacjami. Oznacza to przesuwanie się
problemu rynku pracy bardziej w kierunku problemów strukturalnych niż koniunkturalnych.
Współczesnemu ubóstwu bardziej zagraża bezrobocie długookresowe niż bezrobocie w ogóle. W
krajach, w których przemiany w rolnictwie pozostawały w tyle za industrializacją, ludność
utrzymująca się z rolnictwa dłużej pozostaje w sytuacji zagrożenia ubóstwem.
Inne zjawisko współczesnego rynku pracy rzutujące na zjawisko ubóstwa to jego segmentacja,
prowadząca do ukształtowania s rynków lepszych i gorszych, zarówno pod względem warunków
pracy, jak i płacy oraz satysfakcji i prestiżu. Znaczna część gorszego rynku pracy to szara strefa.
Sprzyja jej nieefektywna i przeregulowała gospodarka oraz wysoka podaż zasobów pracy o niskich
kwalifikacjach, w tym – imigrantów.
Bezrobocie długookresowe wyłącza ludzi z aktywności, izoluje społecznie, a praca w szarej
strefie dezawuuje, pozbawia godnych warunków i relacji z innymi. Powstaje zjawisko społecznego
wykluczenia na tle braku dostępu do legalnej i godziwej pracy. Ponadto, nie stanowi źródła
oszczędności dochodów na starość w postaci składek na ubezpieczenie emerytalne.
Ogólnie rzecz biorąc, przyczyny ubóstwa można podzielić na:
a) obiektywne (względne):
- bezrobocie,
- zbyt niskie płace,
- niski dochód narodowy,
- wysoki przyrost naturalny
b) subiektywne (absolutne):
- wielodzietność,
- brak pomocy ze strony dorosłych dzieci dla starzejących się rodziców
- uchylanie się od pracy,
- patologia społeczna (alkoholizm, narkomania)
Trzy stanowiska dotyczące przyczyny ubóstwa:
1. Teoria skażonych charakterów ubóstwo uważane jest za wynik indywidualnych wad, ułomności i
defektów. Każdy może powiększyć swoje dochody, biedny jest ten kto nie włożył odpowiedniego
wysiłku. Istotę tej teorii oddaje formuł „biedny, bo głupi, głupi bo biedny”.
2. Teoria ograniczonych możliwości – ubożenie jednostek pozostaje poza kontrolą jednostki. Biednym
jest się dla tego, że nie ma się równego dostępu do szkół miejsc pracy, istnieją różne rodzaje
dyskryminacji, czy też z powodu nieodpowiedniej polityki rządu wobec ekonomicznie najsłabszych.
3. Teoria Wielkiego Brata rząd przez wysokie podatki i liczne programy socjalne prowadzi do tego,
że rodziny nie mają motywacji do poprawy swojej sytuacji ekonomicznej i uzależniają się od państwa.
Skutki ubóstwa (dla gospodarki):
- zmniejszenie popytu
- zmniejszone wpływy do budżetu państwa (m.in. z podatku dochodowego)
- obciążenie budżetu państwa wydatkami socjalnymi
- Wzrost obciążeń podatkowych (wynikający z wydatków socjalnych)
- Zmniejszenie oszczędności, a w konsekwencji inwestycji
- Ograniczenie rozwoju gospodarczego - obniżenie tempa wzrostu PKB
- deprecjacja kapitału ludzkiego
- bezrobocie
docsity.com
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Henryka
wizyty: 747
Pobrania : 0
Adres: Ekonomia
Uniwersytet: Warsaw School of Economics
Subject: Ekonomia
Upload date: 24/03/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome