Metody analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie

Zarządzanie

Opis: Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania dotyczące metody analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa.
Showing pages  1  -  4  z  15
1
METODY ANALIZY OTOCZENIA
KONKURENCYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
1. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA ........................................................................................................... 2
A. OTOCZENIE DALSZE- MAKROOTOCZENIE .............................................................................................................. 2
B. OTOCZENIE BLIŻSZE- OTOCZENIE KONKURENCYJNE ................................................................................................ 4
2. METODY ANALIZY OTOCZENIA BLIŻSZEGO KONKURENCYJNEGO ............................................................ 6
A. „5 SIŁ M. PORTERA..................................................................................................................................... 6
B. PUNKTOWA OCENA ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA .................................................................................................... 11
C. MAPA GRUP STRATEGICZNYCH ........................................................................................................................ 11
D. KRZYWA DOŚWIADCZENIA .............................................................................................................................. 13
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................. 15
2
1. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Otoczenie przedsiębiorstwa to ogół czynników zewnętrznych, tworzących
środowisko, w którym funkcjonuje firma, wpływających lub mogących wpływać na
działalność przedsiębiorstwa. Jego dynamika i potencjał określają warunki funkcjonowania
firmy, wyrażające się w stopniu niezależności działalności przedsiębiorstwa, charakterze
struktury przedsiębiorstwa, braku stabilności i niepewności działania, podziale zadań i działań
w przedsiębiorstwie itp.1
Kompleksowa i wieloczynnikowa analiza otoczenia ma umożliwić dostrzeżenie w porę
nie tylko zagrożeń, ale także szans w dynamicznym otoczeniu. Sygnały z otoczenia stanowią
podstawę racjonalnego planowania przyszłości oraz budowania strategii. Organizacja może
przy tym zwiększyć elastyczność swoich działań, jest mniej narażona na wstrząsy i kryzysy,
bardziej zaś nastawiona na zachowania twórcze, kreatywne.
Analizy otoczenia procesem monitorowania otoczenia organizacji w celu
zidentyfikowania istniejących i przyszłych szans i zagrożeń, które mogą mieć wpływ na
zdolność organizacji do osiągania swoich celów.
Opracowanie analiz otoczenia użytecznych dla organizacji wymaga przede wszystkim
określenia jego struktur. Powszechnie uznany jest podział otoczenia przedsiębiorstwa na
makrootoczenie (otoczenie dalsze) oraz otoczenie konkurencyjne, inaczej przemysłowe lub
sektorowe (otoczenie bliższe).
a. Otoczenie dalsze- makrootoczenie
Makrootoczenie jest zespołem warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa
wynikający z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie, w danym układzie
politycznym, prawnym itd.
Otoczenie dalsze to ten obszar otoczenia, którego zmiany wpływają na działanie firmy, ale
na który firma nie ma wpływu.
Do otoczenia dalszego zaliczamy:
otoczenie ekonomiczne,
otoczenie polityczno-prawne,
otoczenie socjokulturowe oraz
otoczenie technologiczne.
Otoczenie ekonomiczne obejmuje stan gospodarki, przykładowo: trendy rozwoju PKB,
bezrobocie koniunkturę gospodarczą, bezrobocie, itd.
Przedsiębiorstwo analizując otoczenie ekonomiczne musi sobie odpowiedzieć na
pytanie: w jakim stopniu na jego strategię będą miały wpływ następujące zjawiska:
stopa inflacji,
stopa bezrobocia,
tendencje rozwojowe płac i cen,
kursy walut,
1 Politechnika Wrocławska; Zakład Zarządzania Strategicznego;
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/z9/Rozdzia%C5%827.pdf
3
stopa oprocentowania kredytów,
koszt energii i paliw,
stopa wzrostu PKB i siła nabywcza ludności.
Otoczenie polityczno-prawne to podstawowe regulacje prawne dotyczące systemu
politycznego państwa jak i systemu ekonomicznego (kodeks pracy, kodeks handlowy) oraz
tendencje w stosunkach międzynarodowych. Inne zjawiska analizowane w tym obszarze to
m.in. cła importowe, normy zanieczyszczeń, certyfikaty dopuszczające np. leki, żywność, itd.
Otoczenie socjokulturowe to czynnik strategiczny ważny zwłaszcza w dłuższym
okresie czasu. Należą do niego m.in.: procesy demograficzne jakie zachodzą w
społeczeństwie, systemy wartości i postawy społeczne, mobilność ludzi, migracje lokalne i
międzynarodowe, zrzeszenia się konsumentów, itd.
Otoczenie technologiczne, to zmiany w nauce i technice prowadzące do zmian w
technologii wytwarzania lub produktu. Ponieważ rozwój technologii jest sprawa globalną
obok monitorowania zmian w technologii w skali kraju należy to robić w skali światowej.
Makrootoczenie można analizować za pomocą następujących metod:
Ekstrapolacja trendów
Metoda delficka
Strategiczna analiza luki
Metody scenariuszowe
Ekstrapolacja trendów - metoda pozwała na dostarczenie informacji o rozwoju
poszczególnych zjawisk. Pozwala badać zmiany. Prognozowanie danego trendu opiera się na
założeniu, że dane zjawisko będzie zmieniało się jak dotychczas i nie uwzględnia się
czynników oddziaływujących na przebieg wyznaczonej funkcji.
Metoda delficka - istotą tej metody jest korzystanie z pomocy ekspertów, którzy mają za
zadanie oszacować trendy w otoczeniu, wykorzystując metodę kolejnych przybliżeń.
Strategiczna analiza luki - pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy
wykorzystujemy możliwości tkwiące w zmianach otoczenia. Opiera s na analizie trendu
zachodzącego w otoczeniu w porównaniu z trendem odpowiadającego mu procesu wewnątrz
organizacji stąd możemy wyróżnić: lukę zgodności, lukę nadmiaru, lukę niedoboru.
Scenariusze możliwych zdarzeń - metoda polega na tworzeniu listy ważnych dla organizacji
wydarzeń możliwych do wystąpienia w przyszłości, identyfikacji przyczyn tych wydarzeń
oraz ustaleniu kierunku siły ich oddziaływania na organizację.
Scenariusze stanów otoczenia - metoda, która opiera się na analizie makrootoczenia,
otoczenia konkurencyjnego oraz tych składników które mają duży wpływ na organizację.
Na bazie identyfikacji tych czynników tworzy się 4 scenariusze: scenariusz optymistyczny,
scenariusz pesymistyczny, scenariusz niespodziankowy, scenariusz najbardziej
prawdopodobny.
Scenariusze symulacyjne - polegają na ocenie wyborów strategicznych organizacji w
zależności od oddziaływań otoczenia
4
b. Otoczenie bliższe- otoczenie konkurencyjne
Zanim omówię otoczenie konkurencyjne, przedstawię główne pojęcia związane z
tematem.
Konkurencja to zespół działań za pomocą których uczestnicy rynku, dążąc do realizacji
swych interesów i osiągania zysków, przedstawiają nabywcom korzystniejsze od innych firm
oferty zakupu bardziej atrakcyjnych towarów i usług, sprzedawanych po dogodniejszych
cenach i przy silniej oddziałującej promocji. ( T. Sztucki)
Warunki konkurencji:
działanie na danym rynku lub jego segmencie przynajmniej dwóch sprzedawców,
konflikt interesów pomiędzy sprzedawcami; cele, jakie mogą osiągnąć poszczególni
sprzedawcy zazębiają się,
sprzedawcy mogą konkurować ze sobą przy wykorzystaniu poszczególnych instrumentów
konkurencji,
sprzedawcy „zmuszani” do konkurowania ze względu na sprzeczność interesów oraz
możliwość realizacji zamierzonego celu w postaci pozyskania jak największej grupy
nabywców.
Wyróżniamy konkurencję:
ze względu na liczbę firm:
o Monopol – jedna firma mająca decydujący wpływ na przebieg warunków
rynkowych
o Oligopol od dwóch (duopol) do kilku (czasem przyjmuje się, że np. siedmiu)
firm tej samej branży działających na rynku
o O zbliżonym udziale w rynku od piętnastu do dwudziestu firm, gdzie każda z
nich jest na tyle silna, że utrzymuje się na rynku obok innych równie silnych
firm konkurencyjnych.
o Układ wolnej (pełnej) konkurencji duża liczba firm o niewielkim udziale w
rynku (około 1 2%), niemających większego wpływu na kształtowanie cen
rynkowych, gdyż to rynek je kształtuje
ze względu na stopień substytucyjności (wprowadzony przez Philipa Kotlera):
o W ramach marki produktu firmy produkujące bardzo podobne produkty,
różniące się jedynie nazwą, tzw. strategia półki sklepowej
o W ramach kategorii produktu bierze się tu szerszy zakres potrzeb, np. klient
chce kupić coś słodkiego i dokonuje wyboru pomiędzy różnymi kategoriami
typu: czekolada, baton, cukierek, itp.
o W ramach formy to jeszcze szerszy zakres, np. słodycze kontra inne
produkty
o Ogólna (generycompetation) - w ramach ograniczonego budżetu konsumentów
konkurencja sektorowa według Michaela Portera:
o Bezpośrednia firmy, które zaspokajają potrzeby w podobny sposób (oferując
podobne produkty).
o Ze strony substytutów inne rodzajowo produkty mające zdolność
zaspokajania tej samej potrzeby.
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Polska85
wizyty: 975
Pobrania : 2
Adres:
Uniwersytet: Unknown
Upload date: 25/06/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome