Metody analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie

Zarządzanie

Opis: Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania dotyczące metody analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa.
Showing pages  1  -  2  z  15
1
METODY ANALIZY OTOCZENIA
KONKURENCYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
1. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA ........................................................................................................... 2
A. OTOCZENIE DALSZE- MAKROOTOCZENIE .............................................................................................................. 2
B. OTOCZENIE BLIŻSZE- OTOCZENIE KONKURENCYJNE ................................................................................................ 4
2. METODY ANALIZY OTOCZENIA BLIŻSZEGO KONKURENCYJNEGO ............................................................ 6
A. „5 SIŁ M. PORTERA..................................................................................................................................... 6
B. PUNKTOWA OCENA ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA .................................................................................................... 11
C. MAPA GRUP STRATEGICZNYCH ........................................................................................................................ 11
D. KRZYWA DOŚWIADCZENIA .............................................................................................................................. 13
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................. 15
2
1. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Otoczenie przedsiębiorstwa to ogół czynników zewnętrznych, tworzących
środowisko, w którym funkcjonuje firma, wpływających lub mogących wpływać na
działalność przedsiębiorstwa. Jego dynamika i potencjał określają warunki funkcjonowania
firmy, wyrażające się w stopniu niezależności działalności przedsiębiorstwa, charakterze
struktury przedsiębiorstwa, braku stabilności i niepewności działania, podziale zadań i działań
w przedsiębiorstwie itp.1
Kompleksowa i wieloczynnikowa analiza otoczenia ma umożliwić dostrzeżenie w porę
nie tylko zagrożeń, ale także szans w dynamicznym otoczeniu. Sygnały z otoczenia stanowią
podstawę racjonalnego planowania przyszłości oraz budowania strategii. Organizacja może
przy tym zwiększyć elastyczność swoich działań, jest mniej narażona na wstrząsy i kryzysy,
bardziej zaś nastawiona na zachowania twórcze, kreatywne.
Analizy otoczenia procesem monitorowania otoczenia organizacji w celu
zidentyfikowania istniejących i przyszłych szans i zagrożeń, które mogą mieć wpływ na
zdolność organizacji do osiągania swoich celów.
Opracowanie analiz otoczenia użytecznych dla organizacji wymaga przede wszystkim
określenia jego struktur. Powszechnie uznany jest podział otoczenia przedsiębiorstwa na
makrootoczenie (otoczenie dalsze) oraz otoczenie konkurencyjne, inaczej przemysłowe lub
sektorowe (otoczenie bliższe).
a. Otoczenie dalsze- makrootoczenie
Makrootoczenie jest zespołem warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa
wynikający z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie, w danym układzie
politycznym, prawnym itd.
Otoczenie dalsze to ten obszar otoczenia, którego zmiany wpływają na działanie firmy, ale
na który firma nie ma wpływu.
Do otoczenia dalszego zaliczamy:
otoczenie ekonomiczne,
otoczenie polityczno-prawne,
otoczenie socjokulturowe oraz
otoczenie technologiczne.
Otoczenie ekonomiczne obejmuje stan gospodarki, przykładowo: trendy rozwoju PKB,
bezrobocie koniunkturę gospodarczą, bezrobocie, itd.
Przedsiębiorstwo analizując otoczenie ekonomiczne musi sobie odpowiedzieć na
pytanie: w jakim stopniu na jego strategię będą miały wpływ następujące zjawiska:
stopa inflacji,
stopa bezrobocia,
tendencje rozwojowe płac i cen,
kursy walut,
1 Politechnika Wrocławska; Zakład Zarządzania Strategicznego;
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/z9/Rozdzia%C5%827.pdf
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Polska85
wizyty: 1085
Pobrania : 2
Uniwersytet: Unknown
Upload date: 25/06/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome