Dokumentacja planistyczna - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 March 2013

Dokumentacja planistyczna - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (97.6 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania strategicznego: dokumentacja planistyczna; zadanie,koszty, efekty.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Dokumentacja planistyczna zadanie koszty efekty Parametry przedsięwzięć rynkowych:

- koszty - zysk - konkurencja - specjalizacja pracowników

- wydajność pracy - wyposażenie

Szczegółowym rodzajem planowania jest planowanie strategiczne. Elementy charakteryzujące:

- podejście kompleksowe łączy proces decyzyjny - oczekiwane rezultaty – podstawy strategiczne - kreatywność - innowacyjność

Planowanie strategiczne jest planowaniem długookresowym, stanowi sformalizowaną procedurę podejmowania decyzji. a). zajmuje się zagadnieniami podstawowymi

- czym się zajmujemy, a czym powinniśmy - kim są, a kim powinni być nasi klienci

b). stworzyć ramy dla planowania bardziej szczegółowego c). pozwala na koncentrowanie zasobów przedsiębiorstwa d). jest dzielnością najwyższego szczebla kierowniczego i ma na celu: trwałe zabezpieczenie rentowności przedsiębiorstwa. Poszukuje odpowiedzi na pytania:

- w jakich domenach firma chce działać - w jaki sposób chce wygrywać - co jest długookresową podstawą sukcesu firmy

Planowanie strategiczne jest opracowywane na poziomie całego przedsiębiorstwa. Globalizacja – koncepcja podejścia w zarządzaniu, postrzeganie świata jako jednego rynku. Globalizację możemy rozpatrywać;

- wąsko- przedsięwzięcia rynkowe - szeroko – stan i sposób myślenia i działania firmy oparty na światowej

perspektywie

Proces globalizacji prowadzi do dużych związków przedsiębiorstw. W firmie globalnej strategie planuje się w długim czasie:

- jacy będą klienci w tej perspektywie - jak ma wyglądać zarządzanie firmą

Strategia globalna rozpatrywana rodzajowo. Przedsiębiorstwa prowadzą badania porównawcze, służą kreowaniu wizerunku.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.