Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Notatki - Filozofia, Notatki'z Filozofia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 March 2013

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Notatki - Filozofia, Notatki'z Filozofia. University of Warsaw

RTF (34.3 KB)
2 strony
636Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki dotyczące postaci Georga Wilhelma i Friedricha Hegela.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich HEGEL(Tatarkiewicz)1.Życiorys:a)Imię i nazwisko: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)b)Okresy w życiu:1801 1807 działalność akademicka w Jenie. Wpływ Schellinga, a później wyzwolenie się spod jego poglądówdo 1816 działalność pozaaakademicka w Bawarii czas formowania własnego systemu filozoficznego.po 1816 nowy okres akademicki w Bawarii dopracowanie szczegółów systemu. W tym okresie system Hegla zrobił furorę2.Orientacja w filozofii ostatni idealista, w przeciwieństwie do Schellinga bardziej humanista i historyk niż przyrodnik.3.Dzieła:a)okres Jenajski - Phanomenologie des Geistes b)okres bawarski Wissenschaft der logik c)okres berliński Encyklopedia nauk filozoficznych 4.Poglądy:a)Idealizm rewolucyjny:dualizm rzeczy i myśli jest błędny: myśl jest pierwotna, rzeczy to jej wytworybyt (tak jak myśl) jest natury logicznej (a więc jego rozwój podlega prawom logicznym)składniki bytu:pojęcieogólność stanowi istotę pojęć (a zarazem bytu)byt jest:tylko w całości jest absolutemzmiennykonieczny i rozumny (stąd cała rzeczywistość też taka jest)b)Metoda dialektyczna:każdemu twierdzeniu odpowiada zaprzeczenie, każdej tezie antyteza (z antytezy wyłania się synteza)żadne pojęcie nie jest w 100% prawdziwe a prawda i fałsz zespalają się ze sobą (antyteza), a nie są przeciwieństwamikażda postać bytu jest niezbędnym ogniwem rozwoju istota heglizmuc)Zakres filozofii Heglapostacie bytu:pojęcie pierwotna postać (odpowiada mu nauka logika)przyroda antyteza pojęcia, idea która oddzialiła się od myśli (odpowiada mu filozofia przyrody)duch (synteza idei i przyrody; odpowiada mu filozofia ducha)subiektywnyobiektywny (antyteza)absolutny (ich synteza)d)Filozofia państwa i dziejów:Państwo:Państwo najwyższym szczeblem ustroju społecznego. Wyższa postać niż społeczeństwo, bo społeczeństwo jest wytworem czynników naturalnych, a państwo ideowych Państwo jest boską ideą istniejącą na ziemi Dzieje:jednolity i konieczny rozwój idejkształtowany przez narody i państwa duch świata okresy w dziejach: wschodni, grecki, rzymski, germańskie)Filozofia sztuki:piękno wyrazem ducha absolutnegoestetyka przede wszystkim filozofią sztukipodział sztuki na okresy:wschodni (symboliczny) forma tylko symbolizuje treśćstarożytna (klasyczne połączenie formy i treści)chrześcijańska (romantyczna) przewaga treść ma przewagę nad formąprzeważają w sztuce:w architekturze symbolicznaw plastyce klasycznaw malarstwie i muzyce romantycznapoezja najdoskonalsza łączy te wszystkie trzy typyf)Filozofia religii:religia wyższa od sztukireligia nie jako uczucie, ale zespół wyobrażeńformy rozwoju:wschodnie religie naturyreligia indywidualności duchowejabsolutna religia prawdyg)Poznaniefilozofia poznaje przez pojęciażadna filozofia nie zawiera całej prawdy, ale całokształt historycznego jej rozwojuzadanie filozofii iści się dopiero w historii filozofiinie doceniał jednostkowych czynników rozwojuuczył łączyć dzieje filozofii z dziejami kulturyh)Istota heglizmu:jest on:idealizmem:obiektywnym (byt jest idealny)logicznym (natura bytu jest logiczna)ewolucyjnym (byt rozwija się)ze względu na metodę heglizm jest doktryną konstrukcyjnąnajważniejsza dziedzina filozofii Hegla to filozofia kultury:każda postać kultury jest przemijającym etapem rozwoju, ale koniecznym, wynikającym z poprzedniegoi)Poprzednicy:SchellingFichte na nim oparł swe główne poglądyj)Szkoła Hegla:zapanowała w Niemczech na co najmniej dwa pokoleniapodzieliła się na:lewicę: nowe kierunki, antykościelni (początkowo Marks i Engels)prawicę: konserwatyści, poglądy religijne zgodne z

chrześcijaństwemk)Opozycja:krytycy: Schopenhauer, Schelling, Stendhalw 1870 w Niemczech radykalnie zerwano ze szkołą Heglowską (powrót do Kanta), za to za granicą stała się ona bardzo popularna

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.