Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności bankowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo. University of Warsaw

Prawo

Opis: Prawo: notatki z zakresu prawa opisujące formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności bankowe.
Showing pages  1  -  2  z  2
Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 13. Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 13.
Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności bankowej
w Polsce.
Istnieje oddzielna ustawa o NBP, w ramach systemu bankowego
funkcjonują baki działające w formie przedsiębiorstw państwowych,
spółek akcyjnych i spółdzielni.
Banki państwowe tworzone są na mocy postanowienia Rady Ministrów
za zgodą prezesa NBP. W drodze rozporządzenia premiera powstało 9
banków (Bank Gdański, BPH, WBK) państwowych, następnie owe
banki zostały przekształcone, również przez rozporządzenie, w spółki
akcyjne. W banku państwowym organami banku są: rada nadzorcza i
zarząd. Przewodniczącego rady nadzorczej powołuje i odwołuje
premier, pozostałych członków rady nadzorczej w równej liczbie
powołuje minister finansów, prezes NBP i pracownicy banku. Prezesa
zarządu powołuje rada nadzorcza, wiceprezesów też rada, na wniosek
prezesa.
Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością banku, przyjmuje
jego bilans, może zawieszać w czynnościach członków zarządu banku.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością banku i reprezentuje go na
zewnątrz.
Każdy bank państwowy ma swój statut nadany przez Radę Ministrów.
Dziś w tej formie prawnej działają tylko: PKO BP i Bank
Gospodarstwa Krajowego.
Utworzenie banku spółdzielczego następuje na podstawie prawa
spółdzielczego za zgodą Prezesa NBP w porozumieniu z Ministrem
Finansów. Bank spółdzielczy jest spółdzielnią, w sprawach
nieuregulowanych prawem bankowym stosuje się prawo spółdzielcze.
Istnieje ustawa z 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i
BGŻ. Kilkanaście banków spółdzielczych jest do dziś samodzielnych,
reszta (około 1.200) została akcjonariuszami banków regionalnych w
formie spółek akcyjnych. Istnieje 8 spółek akcyjnych - banków
regionalnych, podległych BGŻ, którego akcje ma Skarb Państwa.
Wśród banków spółdzielczych nastąpił proces konsolidacji - banki
spółdzielcze (akcjonariusze banku regionalnego) stworzą
skonsolidowany bilans będący kumulacją bilansów poszczególnych
banków. Dziś bilans skonsolidowany może być tworzony również
przez grupy holdingowe. Konsolidacja bilansu sprzyja wyrównywaniu
strat i zysków (alokacji).
Spółki akcyjne to kolejna forma banków. W sprawach
nieuregulowanych prawem bankowych stosuje się tu przepisy kodeksu
handlowego. Różnice między bankiem S.A., a inną S.A.:
tworzony za zgodą prezesa NBP (bez tego sąd nie zarejestruje
spółki)
brak rady nadzorczej, zamiast niej istnieje rada banku składająca się
z co najmniej 5 osób. Powoływana jest przez walne zgromadzenie,
chyba że statut stanowi inaczej.
zarząd banku powinien się składać z minimum trzech osób: przepis
mówi „prezesa, wiceprezesów i innych członków zarządu powołuje
rada banku, chyba że statut stanowi inaczej”. Powołanie prezesa
banku S.A. wymaga opinii Prezesa NBP.
liczba założycieli nie może być mniejsza niż 3 osoby prawne i 10
osób fizycznych
jednoosobowym założycielem może być Skarb Państwa, bank
krajowy, zagraniczny lub międzynarodowa instytucja finansowa
Utworzenie banku może nastąpić jeżeli:
kapitał własny będzie dostosowany do rodzajów czynności
bankowych przewidzianych do wykonywania oraz do rozmiarów
zamierzonej działalności (zarządzenie prezesa NBP mówi o 5 mln
ECU przy wykonywaniu całego spektrum usług).
pomieszczenia powinny być dostosowane do należytego
zabezpieczenia przechowywanych w banku wartości
założyciele oraz osoby przewidziane do obejmowania stanowisk
kierowniczych powinny dać rękojmę o należytym wykonywaniu
czynności bankowych
co najmniej dwie osoby na stanowiskach kierowniczych muszą
posiadać wykształcenie i doświadczenie zawodowe
przedstawiony przez założycieli plan działalności banku na okres co
najmniej 3 lat wskazuje, że środki tam przechowywane będą
bezpieczne
kapitał nie może pochodzić z pożyczki itd. musi być wolny i
nieobciążony
wniosek o utworzenie banku składa się do Prezesa NBP, powinien
on zawierać
nazwę i siedzibę banku
rodzaj wykonywanych czynności
Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 13. Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 13.
dane dotyczące założycieli i osób na stanowiskach
kierowniczych
dane o przygotowywanym i zgromadzonym kapitale
projekt statutu banku
program działalności banku na okres co najmniej 3 letni
Na podstawie tych danych Prezes NBP decyduje o wymaganym
kapitale założycielskim banku.
jeden podmiot nie może objąć połowy kapitału lub więcej (nie może
istnieć dominacja jednoosobowa banku), w praktyce przyzwala się
na posiadanie do 30% akcji banku
Prezes NBP może odmówić zgody:
gdy nie zostały spełnione wymagania potrzebne przy założeniu
banku
gdy zamierzona działalność banku naruszałaby przepisy prawa lub
nie gwarantowała bezpieczeństwa dla gromadzonych w banku
środków.
Decyzja taka może być zaskarżona do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
NBP utworzony został 31 stycznia 1989 roku ustawą o Narodowym
Banku Polskim. Z mocy prawa posiada osobowość prawną (na mocy
ustawy), siedzibą NBP jest Warszawa. Działalnością NBP kieruje
prezes. Powoływany jest przez sejm RP na wniosek Prezydenta.
Kadencja trwa 6 lat, maksymalnie można zapodać dwie kadencje.
Przed upływem kadencji można odwołać Prezesa NBP na takich
samych zasadach jak Prezydenta RP (ustąpienie, choroba,
przestępstwo).
Pozostałych członków zarządu powołuje Prezes NBP. Wynagrodzenie
prezesa i wiceprezesów ustala się na podstawie przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze bankowym. Prezes NBP z urzędu
uczestniczyć może w posiedzeniach sejmu, senatu i Rady Ministrów.
W NBP istnieje rada ekonomiczna i rada naukowa. Organy te działają
na podstawie regulaminów prezesa. Prezes ustala liczbę członków,
powołuje członków z przedstawicieli środowisk handlowych,
przemysłowych i naukowych.
NBP może być reprezentowany przez prezesa, dwie osoby zarządu
oraz pełnomocników powołanych przez prezesa.
NBP posiada centralę i oddziały okręgowe wraz z departamentami i
innymi komórkami organizacyjnymi.
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Lady_Pank
wizyty: 418
Pobrania : 0
Adres: Prawo
Uniwersytet: University of Warsaw
Subject: Prawo
Upload date: 19/06/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome