Podstawy prawa- Notatki - Podstawy prawa - Część 1. University of Warsaw

Opis: Notatki dotyczące cechy pism prawnych i komunikatywność tekstu prawnego itp.
Showing pages  1  -  2  z  12
1
bcWYKŁAD 29.11.05 r.
ZDANIA DEONTYCZNE- zdania stwierdzające
JĘZYK PRAWNY- język normy, przepisu (ma oddziaływać na adresatów normy)
JĘZYK PRAWNY ≠ JĘZYK PRAWNICZY
Quasi idiomy idiomy niewłaściwe
Technika kondensacji tekstu prawnego
CECHY TEKSTÓW PRAWNYCH:
1. ADEKWATNOŚĆ
ELASTYCZNOŚC TEKSTU PRAWNEGO:
ŚRODKI:
- posługiwanie się zwrotami a także klauzulami generalnymi np.: „szczególna staranność”,
„wielki uszczerbek”
- konsekwencja: swoboda decyzji dla podmiotu stosującego prawo
- nie da się w pełni wszystkiego zdefiniować
brak zaufania do podmiotu stosującego prawo
PRECYZJA TEKSTU PRAWNEGO
- Unikać wieloznaczności oraz terminów nieostrych definiowanie
- gdy określone słowo ma wiele znaczeń
- znaczenie słowa – podaje się aby uzyskać komunikatywność
- przydatne do jasnego i precyzyjnego wyrażenia zamiarów prawodawcy
- język wyspecjalizowany „wdziera się” do języka prawnego
- potrzeba zamieszczania definicji w tekście prawnym
DEFINICJE LEGALNE - nazwa własna
- formułowane w ustawach
- nazywane definicjami ustawowymi
Przybierają różne formy:
równościowe (klasyczne) - DEFINIENDUM + ZWROT ŁĄCZĄCY + DEFINIENSA
(genus, różnice gat.)
Nieklasyczne nie da się wyróżnić genus i różnicy gat(?)
DEFINICJE CZĄSTKOWE - Definicje mogą być w różnych miejscach, najczęściej w
słowniczkach służą skrótowości (pozwalają unikać powtórzeń)
Czasem zamiast w słowniczkach definicje pojawiają się na początku ustawy.
2. KOMUNIKATYWNOŚĆ TEKSTU PRAWNEGO
- tekst powszechnie komunikatywny (taki który rozumie większość społeczeństwa)
docsity.com
2
Formułowanie tytułów aktów normatywnych adekwatnych do treści tych aktów , aby na
ich podstawie można było powiedzieć jakie spory reguluje akt prawny
Podział tekstu norm na mniejsze części
konsekwentna struktura każdego aktu normatywnego określenie przepisów w nim
zamieszczonych jest określeniem zawsze w takiej samej kolejności
staranne formułowanie przepisów uchylających . Prawodawca powinien formułować
krótkie, proste zdania, używać powszechnego słownictwa unikać neologizmów, powinien
zrezygnować z języka wyspecjalizowanego.
3. ZWIĘZŁOŚĆ TEKSTÓW PRAWNYCH
- w możliwie największej
- -praktyka prawnicza i nauka prawa
Środki służące uzyskiwaniu zwięzłości:
Posługiwanie się odesłaniami, spójnikami w zdaniach złożonych
ODESŁANIE
I. Wewnętrzne (do odpowiednich przepisów tego aktu)
II. Zewnętrzne (do innych aktów normatywnych)
CHARAKTER WEWNĄTRZSYSTEMOWY (w ramach istniejącego systemu prawa)
NP.: odesłanie do prawa UE – ODESŁANIE POZA SYSTEMOWE
SPÓJNIKI
ALTERNATYWNE (LUB, ALBO):
1. Alternatywa rozłączna (zdanie z dwóch zdań składowych, które wyklucza prawdziwość
obu zdań składowych)
2. Alternatywa nierozłączna (dwa zdania, jedno wyklucza prawdziwość drugiego)
KONIUNKTURALNE (I, ORAZ, a TAKŻE, JAK RÓWNIEŻ) oba zdania musza być
spełnione
KLAUZULE GENERALNE jest to przepis, który zawiera odesłanie do jakiegoś systemu
ocen, norm innych niż prawne
Normy aksjologiczne:
- Zawierają odesłania poza systemowe, zewnętrzne wobec prawa, nie w ramach prawa
- Upoważnia organ aby:
1) Rozstrzygając sprawę oparł swoje rozstrzygnięcie na analizie wszechstronnej danego
przypadku
2) Oparł rozstrzygnięcie na pozaprawnych zasadach współżycia społecznego
2 RODZAJE KLAUZUL GENERALNYCH:
które odsyłają do zasad systemu prawnego
które odsyłają do zasad spoza systemu prawnego
docsity.com
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Lady_Pank
wizyty: 627
Pobrania : 0
Adres: Prawo
Uniwersytet: University of Warsaw
Subject: Unknown
Upload date: 04/03/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome