Podstawy prawa- Notatki - Podstawy prawa - Część 1. University of Warsaw

Opis: Notatki dotyczące cechy pism prawnych i komunikatywność tekstu prawnego itp.
Showing pages  1  -  4  z  12
1
bcWYKŁAD 29.11.05 r.
ZDANIA DEONTYCZNE- zdania stwierdzające
JĘZYK PRAWNY- język normy, przepisu (ma oddziaływać na adresatów normy)
JĘZYK PRAWNY ≠ JĘZYK PRAWNICZY
Quasi idiomy idiomy niewłaściwe
Technika kondensacji tekstu prawnego
CECHY TEKSTÓW PRAWNYCH:
1. ADEKWATNOŚĆ
ELASTYCZNOŚC TEKSTU PRAWNEGO:
ŚRODKI:
- posługiwanie się zwrotami a także klauzulami generalnymi np.: „szczególna staranność”,
„wielki uszczerbek”
- konsekwencja: swoboda decyzji dla podmiotu stosującego prawo
- nie da się w pełni wszystkiego zdefiniować
brak zaufania do podmiotu stosującego prawo
PRECYZJA TEKSTU PRAWNEGO
- Unikać wieloznaczności oraz terminów nieostrych definiowanie
- gdy określone słowo ma wiele znaczeń
- znaczenie słowa – podaje się aby uzyskać komunikatywność
- przydatne do jasnego i precyzyjnego wyrażenia zamiarów prawodawcy
- język wyspecjalizowany „wdziera się” do języka prawnego
- potrzeba zamieszczania definicji w tekście prawnym
DEFINICJE LEGALNE - nazwa własna
- formułowane w ustawach
- nazywane definicjami ustawowymi
Przybierają różne formy:
równościowe (klasyczne) - DEFINIENDUM + ZWROT ŁĄCZĄCY + DEFINIENSA
(genus, różnice gat.)
Nieklasyczne nie da się wyróżnić genus i różnicy gat(?)
DEFINICJE CZĄSTKOWE - Definicje mogą być w różnych miejscach, najczęściej w
słowniczkach służą skrótowości (pozwalają unikać powtórzeń)
Czasem zamiast w słowniczkach definicje pojawiają się na początku ustawy.
2. KOMUNIKATYWNOŚĆ TEKSTU PRAWNEGO
- tekst powszechnie komunikatywny (taki który rozumie większość społeczeństwa)
docsity.com
2
Formułowanie tytułów aktów normatywnych adekwatnych do treści tych aktów , aby na
ich podstawie można było powiedzieć jakie spory reguluje akt prawny
Podział tekstu norm na mniejsze części
konsekwentna struktura każdego aktu normatywnego określenie przepisów w nim
zamieszczonych jest określeniem zawsze w takiej samej kolejności
staranne formułowanie przepisów uchylających . Prawodawca powinien formułować
krótkie, proste zdania, używać powszechnego słownictwa unikać neologizmów, powinien
zrezygnować z języka wyspecjalizowanego.
3. ZWIĘZŁOŚĆ TEKSTÓW PRAWNYCH
- w możliwie największej
- -praktyka prawnicza i nauka prawa
Środki służące uzyskiwaniu zwięzłości:
Posługiwanie się odesłaniami, spójnikami w zdaniach złożonych
ODESŁANIE
I. Wewnętrzne (do odpowiednich przepisów tego aktu)
II. Zewnętrzne (do innych aktów normatywnych)
CHARAKTER WEWNĄTRZSYSTEMOWY (w ramach istniejącego systemu prawa)
NP.: odesłanie do prawa UE – ODESŁANIE POZA SYSTEMOWE
SPÓJNIKI
ALTERNATYWNE (LUB, ALBO):
1. Alternatywa rozłączna (zdanie z dwóch zdań składowych, które wyklucza prawdziwość
obu zdań składowych)
2. Alternatywa nierozłączna (dwa zdania, jedno wyklucza prawdziwość drugiego)
KONIUNKTURALNE (I, ORAZ, a TAKŻE, JAK RÓWNIEŻ) oba zdania musza być
spełnione
KLAUZULE GENERALNE jest to przepis, który zawiera odesłanie do jakiegoś systemu
ocen, norm innych niż prawne
Normy aksjologiczne:
- Zawierają odesłania poza systemowe, zewnętrzne wobec prawa, nie w ramach prawa
- Upoważnia organ aby:
1) Rozstrzygając sprawę oparł swoje rozstrzygnięcie na analizie wszechstronnej danego
przypadku
2) Oparł rozstrzygnięcie na pozaprawnych zasadach współżycia społecznego
2 RODZAJE KLAUZUL GENERALNYCH:
które odsyłają do zasad systemu prawnego
które odsyłają do zasad spoza systemu prawnego
docsity.com
3
WYKŁAD 6.12.05 r.
RODZAJE PRZEPISÓW PRAWNYCH:
1. ze względu na sposób wyznaczania zachowania normy prawne
dzielimy na:
a. nakazujące coś czynić (wyrażanie nakazu: musi, jest
zobowiązany)
b. zakazujące (zakaz wyraża się : nie wolno, jest zakazane)
c. zezwalające ( może, ma prawo, ma wolność, przysługuje
roszczenie)
2. ze względu czy przepis normuje jakieś zachowanie czy tez odsyła
do unormowania w jakichś innych przepisach:
a. przepisy odsyłające (wczesnej)
b. przepisy blankietowe ograniczają się do wskazania w jaki
sposób mogą albo muszą być uregulowane dane sprawy
(Obywatelstwo polskie nabywa się.....)
3. Zależnie od tego jak określone okoliczności w których norma
wyrażona w przepisie znajduje zastosowanie:
a. przepisy bezwzględnie wiążące (jus cogens ?)/ zwany
imperatywnym i bezwzględnie obowiązującym - Jego
zastosowanie nie może zostać wyłączone ani nie może zostać
ograniczone decyzjami zainteresowanych stron
b. przepisy względnie wiążące(jus dispositivum) / dyspozytywne
znajdują zastosowanie wtedy i tylko wtedy gdy
zainteresowane strony nie uregulowały , nie uzgodniły
konsekwencji prawnej jakichś zachowań lub zdarzeń. Strony
mają możliwość uregulowania konsekwencji prawnych ,
zgodnie ze swoją wola i ze swoimi interesami. Jeżeli tego nie
uczynią , wówczas znajdzie zastosowanie przepis w którym te
konsekwencje określono. Znajdzie zastosowanie Jus
dispositivum.
c. Przepisy imperatywne / semi dyspozytywne ich zadaniem
jest wyznaczenie minimalnego zakresu ochrony jednej ze stron.
WYKŁADNIA PRZEPISÓW PRAWNYCH:
ZESPÓŁ CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH , KTÓRE ZMIERZAJĄ DO
ODTWORZENIA NORM PRAWNYCH Z PRZEPISÓW PRAWNYCH
WYKŁADNIA (interpretacja, egzegeza tekstu prawnego)
DYREKTYWY INTERPRETACYJNE- przyjęte w danej kulturze reguły
WYKŁADNIE proces zmierzający do zrozumienia procesów prawnych
WYKŁADNIA PRAGMATYCZNA
oznaczenie procesu interpretowania tekstu i rezultatu tego procesu
docsity.com
4
WYKŁADNIA APRAGMATYCZNA
ZADANIA WYKŁADNI:
Odtworzenie intencji znaczeniowej prawodawcy WYKŁADNIA SUBIEKTYWNA
(jakie znaczenie nadawał interpretowanemu tekstowi jego twórca-prawodawca)
WYKŁADNIA OBIEKTYWNA niezależna od zamysłu twórcy
KONCEPCJE WYKŁADNI:
STATYCZNA koncepcja wykładni tekst prawny ma jedno jedyne znacznie
DYNAMICZNA koncepcja wykładni - ten sam tekst prawny może z zmieniać swoją
tożsamość, sens, znaczenie zależnie od zmian występujących w języku
Współcześnie przyjmuje się ze te dwie koncepcje statyczna i dynamiczna nie dają dobrych
rezultatów. Podejmuje się próby kompromisu miedzy dwiema koncepcjami.
KTO DOKONUJE WYKŁADNI PRAWA?
KAŻDY, kogo dotyczy przepis prawny i każdy, kto określony przepis prawny stosuje.
WYKŁADNIA MERYTORYCZNA każdy kto zna reguły jezyka w którym zapisany jest
przepis prawny, każdy kto zna
reguły wykładni i potrafi je zastosować, musi być na odpowiednim poziomie kompetencji
językowej
Każdy proces prawny jest złożony.
Z punktu widzenia podmiotu, który dokonuje tej wykładni wyróżniamy:
Wykładnia dokonywana przez autorytety naukowe WYKŁADNIA DOKTRYNALNA
WYKŁADNIA PRAKTYCZNA dzieli się na wykładnie
- sądową
- pozasądową
ŹRÓDŁEM INFORMACJI O REZULTATACH WYKŁADNI ( w szczególności kiedy
mamy do czynienia z wykładnią doktrynalną) :
1. Komentarze do aktów normatywnych (kodeksy i inne doniosłe ustawy)
2. Glosy (komentarze do poszczególnych orzeczeń i uzasadnień tych orzeczeń)
3. Opracowania naukowe o charakterze monograficznym
4. Podręczniki
Obok wykładni merytorycznej można wyróżnić:
WYKŁADNIA FORMALNA /oficjalna, legalna/ - jest dokonywana przez
określone, upoważnione podmioty. Rezultaty takiej wykładni mają charakter wiążący. [ taka
wykładnia jest „silniejsza” od rezultatów wykładni doktrynalnej]
docsity.com
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: Lady_Pank
wizyty: 593
Pobrania : 0
Adres:
Uniwersytet: University of Warsaw
Subject: Unknown
Upload date: 04/03/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome