Sylwetka Marii Montessori - Notatki - Historia wychowania, Notatki'z Historia. University of Lódz

Historia

Opis: Historia wychowania: notatki przedstawiające sylwetkę Marii Montessori.Jej życie i poglądy pedagogiczne.
Showing pages  1  -  2  z  3
Sylwetka Marii Montessori
Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 r. w miejscowości
Chiarawalle we Włoszech. Naukę rozpoczęła w rzymskiej szkole publicznej
w wieku sześciu lat. Ze szkoły Maria Montessori zapamiętała przede
wszystkim tłumienie aktywności uczniów i trzymanie ich w ciągłym
bezruchu. Po latach skrytykowała tak pojmowaną szkołę, której symbolem
była dla niej "szkolna ławka".
Po ukończeniu średniej szkoły technicznej, podjęła studia medyczne, które
ukończyła z wyróżnieniem. W roku 1897 M. Montessori podjęła pracę w
Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego.Obserwacje
upośledzonych umysłowo dzieci nasunęły jej myśl, że dzieci posiadają
wewnętrzną siłę stymulującą je do rozwoju. By mogła ona się ujawnić,
wystarczy im stworzyć odpowiednie warunki. Czytając prace Itarda i
Sequina poświęcone pedagogice specjalnej oraz prowadząc praktykę
medyczną i pracując z dziećmi upośledzonymi umysłowo M. Montessori
doszła do wniosku, że problem rozwoju i kształcenia dzieci upośledzonych
jest raczej natury pedagogicznej niż medycznej - dzieci te wymagają
jedynie odpowiednich warunków wychowawczych, czyli specjalnej metody
pracy nad ich rozwojem.
Wiosną 1890 roku, Narodowa Liga Wychowania Dzieci Upośledzonych
Umysłowo, której aktywnym członkiem była M. Montessori, otworzyła w
Rzymie Instytut Medyczno - Pedagogiczny Kształcenia Nauczycieli dla
Opieki i Wychowania Dzieci Umysłowo Upośledzonych, połączony ze szkołą
ćwiczeń. Kierowanie placówką powierzono właśnie M. Montessori.
Niebawem się okazało, że nauczane przez nią dzieci upośledzone
umysłowo, osiągały lepsze wyniki w nauce niż dzieci normalne. Według
Montessori, przyczyną tego były odmienne metody pracy dydaktycznej: jej
wychowankom ułatwiano rozwój, podczas gdy ich normalni rówieśnicy byli
krępowani i unicestwiani.
Panująca na początku XX wieku we Włoszech atmosfera reform
spowodowała powstanie w Rzymie specjalnej instytucji, która miała za
zadanie modernizacje domów w dzielnicy zamieszkałej przez rodziny
robotnicze, oraz resocjalizację jej mieszkańców, w tym zajęcie się dziećmi
pozostającymi bez opieki. W tym celu w każdym domu na parterze,
postanowiono otworzyć placówkę na wzór świetlicy-przedszkola. W
instytucjach tych zamierzano zatrudnić nauczycieli, lekarzy, a nad całością
miał czuwać odpowiednio przygotowany kierownik. To stanowisko
zaproponowano M. Montessori, która chętnie je przyjęła.
Montessori nazwała tę instytucję wychowawczą Case dei Bambini - Domy
Dziecięce. Pierwsze przedszkole pod tą nazwą zostało otwarte w 1907
roku. M. Montessori spędzała w nim każdą chwilę wolną od pracy na
Uniwersytecie Rzymskim i praktyki lekarskiej. Wyposażała placówkę w
meble dostosowane do potrzeb dzieci i stosowane w psychologii
eksperymentalnej materiały własnego projektu. Przygotowywała opiekunki
do pracy z dziećmi i nowymi pomocami. Zalecała, by niczego dzieciom nie
narzucały i nie przeszkadzały im w zajęciach, które same sobie wybiorą. Po
kilku tygodniach pobytu dzieci w placówce, M. Montessori zaobserwowała
zmiany zachodzące w ich zachowaniu - przede wszystkim wzrastało
zainteresowanie materiałem dydaktycznym - dzieci wybierały go chętniej
niż typowe zabawki.
Coraz bardziej doskonaliła opracowany przez siebie materiał dydaktyczny.
Zestaw pomocy został wzbogacony o nowe pomoce do nauki geograi,
gramatyki, matematyki oraz innych przedmiotów nauczania. Prowadząc
obserwacje, M. Montessori zauważyła zafascynowanie dzieci ciszą i
włączyła ją do swojego systemu wychowawczego w postaci tzw. "lekcji
ciszy". Wprowadziła też, jako zasadę pedagogiczną obowiązującą w
stosunku do dzieci, swobodny wybór materiałów dydaktycznych,
dowolność miejsca i czasu pracy. Zniosła nagrody i kary. Ograniczyła
czynności nauczyciela na rzecz samodzielności dzieci. Wprowadziła naukę
czytania i pisania oraz podstawy matematyki.
Sukces nowej placówki spowodował, że rosło zainteresowanie nowymi
metodami pedagogicznymi, a to powodowało z kolei powstawanie
następnych placówek. W roku 1910 M. Montessori podjęła decyzję o
rezygnacji ze wszystkich innych zajęć, łącznie z rezygnacją z prawa do
wykonywania zawodu lekarza. Od 1911 roku jej metodę zaczęto stosować
w szkołach w całych Włoszech, a także w Szwajcarii. Zaczęły powstawać
(m. in. w Anglii i USA) komitety popierające jej pedagogikę. M. Montessori
poświęca się odtąd całkowicie propagowaniu własnej metody. Powstają
nowe placówki pracujące według jej metody, a w ruch montessoriański
włączają się znane osobistości świata pedagogicznego.
W roku 1929 powstaje Associatio Montessori Internationale (AMI) -
Międzynarodowe Stwarzyszenie Montessori, które staje się centralną
organizacją koordynującą działalność placówek i towarzystw
montessoriańskich na świecie oraz zajmującą się kształceniem nauczycieli.
II wojna światowa i rządy faszystowskie w kilku krajach europejskich nie
sprzyjały rozwojowi metody (książki M. Montessori były np. palone w
Niemczech). Po zakończeniu działań wojennych, M. Montessori ponownie
podjęła wysiłki w celu odrodzenia ruchu społecznego na rzecz swojej
metody. Zaowocowały one reaktywowaniem starych i powoływaniem
nowych stowarzyszeń, ośrodków szkoleniowych, przedszkoli i szkół
montessoriańskich.
Za osiągnięcia pedagogiczne i humanistyczne przesłanie zawarte w ideach
swojej metody wychowawczej, M. Montessori była wyróżniona najwyższymi
odznaczeniami, przyznawanymi przez rządy i uniwersytety wielu krajów
(m. in. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Sorbonie, krzyż Legii
The preview of this document ends here! Please or to read the full document or to download it.
Informacje o dokumencie
Uploaded by: frankie82
wizyty: 1221
Pobrania : 0
Uniwersytet: University of Lódz
Subject: Historia
Upload date: 05/04/2013
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome