Dobór materiałów konstrukcyjnych - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 March 2013

Dobór materiałów konstrukcyjnych - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (3 MB)
35 strona
674Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: dobór materiałów konstrukcyjnych; sprężystość i wytrzymałość, naprężenie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 35
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
M Dobor 2-4-got cz1.pdf

Dobór materia ów konstrukcyjnych

Dr in!. Hanna Smole"ska

Materia y edukacyjne DO U#YTKU WEWN$TRZNEGO

Cz%&' II

docsity.com

Spr%!ysto&' i wytrzyma o&'

docsity.com

Napr%!enie – odkszta cenie spr%!yste

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Sofa

docsity.com

Sofa: nowoczesne meble (cz( walory estetyczne z fizycznym komfortem (zwykle!). Poniewa! istotny jest projekt, koszty i metoda produkcji, dobór materia ów gra istotn( rol%.

Nowoczesny fotel zaprojektowany z pianki polimerowej umieszczonej w metalowym szkielecie

docsity.com

Komfort mebla b%dzie zale!ny od:

•Mi%kko&ci materia u – ograniczenie nacisku na cia o •Sztywno&ci materia u – cia o nie mo!e „ton('” w fotelu szczególnie w momencie siadania

W asno&ci mechaniczne: napr%!enia &ciskaj(ce pod wp ywem masy cia a nie mog( spowodowa' odkszta cenia przekraczaj(cego za o!one granice.

Rozpatrywane w asno&ci to: •Wspó czynnik odkszta cenia obj%to&ciowego (K), •Przewodno&' cieplna •Absorpcja wody

docsity.com

Ci&nienie wywierane na fotel w momencie siadania wynosi ok. 0,4 0,5 MPa, a wst%pne odkszta cenie fotela wynosi ok. 80%

! "

#K

MPa MPa

63,0 8,0

5,0 #

794 1063,0

5,0 3

# $ % GPa MPa

Problem ogranicza si% do wyboru pianki dla której wspó czynnik odkszta cenia obj%to&ciowego jest równy K ~0.60 MPa, czyli stosunek napr%!e" &ciskaj(cych do wspó czynnika odkszta cenia obj%to&ciowego [MPa/GPa] jest bliski 800.

docsity.com

Zestawienie W asno&ci materia u piankowych: napr%!enia &ciskaj(ce/wspó czynnik odkszta cenia obj%to&ciowego ("/K) versus przewodno&' cieplna

Z warunku deformacji korzystnym wyborem s(: Poliuretanowa pianka elastomerowa PU (Polyurethane elastomer foam), speniony polimer &redniej g%sto&ci (foamed polymer -medium density) i spienione polimery du!ej g%sto&ci (foamed polymers -high density). Ten ostatni wykazuje tak!e najlepsze w asno&ci cieplne, nisk( absorpcj% wody (~0.1%) oraz cen% porównywaln( z pozosta ymi.

docsity.com

Napr%!enie – odkszta cenie trwa e

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Krzywa napr%!enie-odkszta cenie dla materia ów poch aniaj(cych energi%. Obszar pod p askim (plateau) odcinkiem krzywej odpowiada poch oni%tej energii W lub energii na jednostk% obj%to&ci Wvol

docsity.com

docsity.com

A – materia sztywny i s aby np. CERAMIKA

B - materia sztywny i wytrzyma y np. CERAMIKA

C - materia sztywny i wytrzyma y np. METAL

C` - materia &rednio sztywny i wytrzyma y np. METAL

D- materia gi%tki i &rednio wytrzyma y np. POLIMER

E - materia gi%tki i s aby np. POLIMER

docsity.com

docsity.com

Re – granica plastyczno&ci dla ró!nych grup materia ów –

bardziej prawid owo "f – wytrzym o&' t.j. napr%!enia niszcz(ce:

Re – metale i polimery,

wytrzyma o&' na &ciskanie - ceramika,

wytrzyma o&' na rozdarcie - elastomery,

wytrzyma o&' na rozci(ganie - kompozyty

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Przej&cie w stan kruchy

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Materia na spr%!yn% p ask(

Spr !yna o kszta"cie blaszki, prostok#tnej w przekroju, podpartej na ko$cach i obci#!onej w %rodku si"# F, ugina si o warto%& delta '

3

3

4Ebt

Fl #&

docsity.com

Najwi%ksze napr%!enie na powierzchni wynosi

2 2

3

bt

Fl #"

Warunkiem poprawnej pracy jest aby w trakcie u!ytkowania nie nast(pi o trwa e odkszta cenie. Jednocze&nie maksymalne napr%!enia nie mog( przekracza' napr%!e" niszcz(cych

f bt

Fl "'

2 2

3 2

6

l

t

E

f &" ()) *

+ ,, -

.

Najlepsze b%d( materia y dla których najwi%kszy b%dzie wska)nik M

E M

f"#

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Zbiornik ci&nieniowy

Cz%&' I

docsity.com

Dobór materia ów na zbiornik ci&nieniowy o minimalnej masie

Napr%!enie w &cianie zbiornika:

Cienko&cienny, sferyczny zbiornik o promieniu r i grubo&ci &cianki t do przechowywania medium pod ci&nieniem p

docsity.com

Promie" zbiornika r – narzucony przez projekt Ze wzgl%dów bezpiecze"stwa konieczne jest zastosowanie wspó czynnika bezpiecze"stwa S wi%c

S

f"" /

Masa zbiornika 01 trm 24# st(d 01 24 r

m t #

wstawiaj(c t do równania na napr%!enia w sferycznym zbiorniku

m

rpr

S

f 01" 24 2

2 ) ) *

+ , , -

. #

f

rSm " 0

1 32

minimalna mas gwarantuje materia" najmniejszej warto%ci

f" 0

lub najwi kszej warto%ci

0

" f

docsity.com

docsity.com

6 10

f" 0 6

10 f

c

" 0materia" "f

[MNm-2] 0

[Mgm-3] c

[$ ton-1] [s2m-2] [$m-1N-1]

Beton zbrojony 200 2,5 290 13 3,5

Stal stopowa 1000 7,8 1100 7,8 8,6

Stal niskow glowa

220 7,8 490 36 17

Stop aluminium 400 2,8 2200 6,8 15

W"ókno szklane 200 1,8 2420 9,0 22

CFRP 600 1,5 198 000 2,5 510

docsity.com

Ko o zamachowe

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument