Biała księga - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 March 2013

Biała księga - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (4 MB)
44 strony
382Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: biała księga; definicja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 44
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 44 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 44 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 44 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 44 pages
Pobierz dokument

Biała Księga w sprawie ulepszenia ram

prawnych wspólnego rynku dla funduszy inwestycyjnych

Dr Renata Pałka PRAWO FINANSOWE Wykonał: Stanisław Dyżewski studia niestacjonarne sem. III FOP

Fundusze inwestycyjne

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery

wartościowe (UCITS) oraz fundusze niebędące przedsiębiorstwami zbiorowego

inwestowania w zbywalne papiery wartościowe

Fundusze inwestycyjne

 Fundusze inwestycyjne  Przedsiębiorstwa zbiorowego

inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

 Fundusze nie będące przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (non-UCITS)

Fundusze inwestycyjne

Odrębne instrumenty inwestycyjne, tworzone wyłącznie w celu gromadzenia aktywów inwestorów oraz inwestowania

tych aktywów w ramach zdywersyfikowanego portfela.

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery

wartościowe (UCITS)

Fundusze inwestycyjne utworzone i zatwierdzone zgodnie z dyrektywą 85/611/EWG która określa dla funduszy jednolite wymogi organizacyjne, zarządcze i nadzorcze. Ustala ona zasady dywersyfikacji funduszy, płynności funduszy oraz zastosowania dźwigni. Zawiera listę aktywów, w które inwestować może fundusz.

Fundusze nie będące przedsiębiorstwami zbiorowego

inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (non-UCITS)

Wszystkie fundusze niezharmonizowane, niezależnie czy podlegają przepisom krajowym czy nie. Do grupy tej należy szereg bardzo różnych form inwestycji i produktów inwestycyjnych np.: otwarte fundusze nieruchomości, fundusze towarowe i fundusze kapitału prywatnego „private equity”

Dyrektywa w sprawie funduszy UCITS Główne elementy dyrektywy nie działają skutecznie Nadane uprawnienia związane są ze zbyt wysokimi

kosztami monitoringu zgodności przestrzegania przepisów Nie daje towarzystwom funduszy inwestycyjnych

wystarczającej elastyczności w zakresie organizowania lub restrukturyzowania działalności

Podnosi to koszty i zmniejsza zyski dla inwestorów Konieczne jest osiągnięcie skutecznej konkurencji na każdym etapie łańcucha wartości sektora funduszy

Rozwiązanie większych problemów

1. Powstaje coraz większa luka pomiędzy sektorem UCITS a rzeczywistością rynkową

2. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych staną się jednym z podstawowych podmiotów dostarczających osobom fizycznym produkty służące oszczędzaniu na czas emerytury

Rozwiązanie większych problemów

3. Konkurencyjne produkty finansowe 4. Sprostanie wyzwaniom globalnej

konkurencji

Biała księga – działania:

1. Wzmocnienia swobód wspólnego rynku tj. skuteczniejsza obsługa inwestorów europejskich oraz globalnych przez sektor funduszy inwestycyjnych

2. Zapewnienia inwestorom możliwości podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych oraz polegania na wykwalifikowanych pośrednikach służących obiektywną, specjalistyczną pomocą

Biała księga – działania:

3. Określenia, czy należy stworzyć ramy wspólnego rynku umożliwiające transgraniczne oferowanie europejskim inwestorom prywatnym niektórych rodzajów funduszy niezharmonizowanych oraz najskuteczniejszego sposobu ich ewentualnego stworzenia

Biała księga – działania:

4. Rozpoczęcia prac nad europejskim systemem prywatnego plasowania, aby usprawnić sprzedaż funduszy niezharmonizowanych oraz instrumentów finansowych inwestorom instytucjonalnym i posiadających zaawansowaną wiedzę w innych państwach członkowskich

Wspieranie wydajności w europejskim sektorze funduszy

 Wąskie gardła oraz braki w „europejskim paszporcie” UCITS

 Nie spełniające standardów ujawnienie informacji inwestorom

 Wzrost liczby małych funduszy o niskiej wydajności

 Przeszkody w specjalizacji funkcjonalnej i geograficznej

Usuwanie barier administracyjnych w sprzedaży transgranicznej

 Szczegółowa weryfikacja ex-ante dokumentacji funduszu przez instytucję w kraju docelowym

 Maksymalnie dwumiesięczny okres oczekiwania na weryfikację zgodności z krajowym prawem reklamowym

 Dokumentacja oraz inne informacje przekazywane na szczeblu organów regulacyjnych

 Wprowadzenie mechanizmów współpracy organów nadzoru do szybkiego rozwiązywania stwierdzonych problemów

 Organy nadzoru w państwie docelowym powinny koncentrować się na monitorowaniu przestrzegania krajowych przepisów w zakresie sprzedaży i reklamy przez pośredników bezpośrednio odpowiedzialnych za te działania w docelowej jurysdykcji, a nie czynnościach zagranicznych towarzystw funduszy inwestycyjnych

Ułatwienia transgranicznych fuzji funduszy

 Stworzenie odpowiednich warunków prawnych i regulacyjnych w przypadku fuzji funduszy

 Fundusze w pełni będą brały pod uwagę potrzeby swoich inwestorów

 Skuteczne informowanie o fuzji z wyprzedzeniem oraz umożliwienie posiadaczom jednostek bezpłatnej ich odsprzedaży

 Rozszerzenie o neutralność krajowych regulacji pod względem podatkowym w przypadku fuzji funduszy z siedzibą w różnych państwach członkowskich

Łączenie aktywów (asset pooling)

Łączenie aktywów pozwala na jednoczesne zarządzanie aktywami zgromadzonymi przez różne fundusze przy utrzymaniu obecności funduszy krajowych na różnych rynkach docelowych.

Umiejętności i koszty dobrych zespołów zarządzających aktywami mogą zostać rozłożone na większą grupę aktywów.

Łączenie aktywów (asset pooling)

Komisja zaproponuje zmiany do zasad dywersyfikacji oraz innych postanowień dyrektywy celem umożliwienia szerszego łączenia rzeczywistego

„Paszport” dla spółek zarządzających

Zadaniem paszportu będzie: • Rozwianie obaw organów nadzoru związane

z rozdzieleniem odpowiedzialności za nadzór nad administracją funduszu od odpowiedzialności za nadzór nad zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi

• Nie komplikuje wydajnego pod względem podatkowym ukształtowania łańcucha funduszu

• Nie likwiduje wszystkich możliwości nadzoru w kraju, w którym zlokalizowano fundusz

„Paszport” dla spółek zarządzających

• Jasno określa zakres odpowiedzialności różnych organów nadzoru

• Wyjaśnia obowiązki jednych organów nadzoru wobec innych Ma to zwiększyć zaufanie do stabilności struktur transgranicznych

Zmiany do dyrektywy umożliwiające zatwierdzonemu

towarzystwu funduszy inwestycyjnych zarządzanie funduszami korporacyjnymi i kontraktowymi w innych państwach członkowskich

Wzmocnienie współpracy w ramach nadzoru

Skuteczny nadzór nad strukturami i funkcjami transgranicznymi musi być poparty pełną i terminową współpracą między odpowiednimi instytucjami krajowymi

Wyjaśnienie obowiązków jednych organów nadzoru wobec innych

Instytucje odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów

 Zapewnienie pomocy w odpowiednim terminie

 Interwencjonowanie w przypadku pojawienia się trudności powstałych w obrębie ich jurysdykcji

Warunkiem jest: Posiadanie uprawnień do ścigania i nakładania kar za nieprawidłowe postępowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych

Usprawnienia niewymagające zmian dyrektywy

 Ścisły termin zatwierdzania w państwie, w którym fundusz ma swoją siedzibę

 Obieg informacji oraz obsługa/rozliczanie zleceń funduszy

 „Paszport” depozytariusza

Usprawnianie wspólnego rynku funduszy z korzyścią dla inwestora

końcowego

 Uproszczony prospekt emisyjny  Systemy dystrybucyjne: pierwszeństwo dla

interesu inwestorów

Uproszczony prospekt emisyjny

Udostępnianie inwestorom i pośrednikom podstawowych informacji o:

 podsumowanie kosztów i ryzyka  oczekiwanych wyników produktu

Takie same podstawowe informacje dla wszystkich UCITS z siedzibą w dowolnym państwie UE

Systemy dystrybucyjne

 Przejście od zamkniętych systemów dystrybucji do otwartej lub ukierunkowanej struktury

 Informacje o wysokości prowizji płaconej przez właścicieli funduszu dystrybutorom nie powinny wpływać na wybór funduszu

 Pośrednicy muszą sumiennie wykonywać swoje obowiązki wobec klientów indywidualnych

 Narzędzia zachęty muszą być jawne i mogą być przekazywane jedynie, jeżeli służą interesom klienta

Rozwiązania wspólnego rynku dla niezharmonizowanych

funduszy przeznaczonych dla klientów indywidualnych

Komisja oceni prawdopodobne koszty, korzyści i ryzyko wprowadzenia odpowiednich ram prawnych wspólnego rynku dla niezharmonizowanych produktów przeznaczonych dla klientów indywidualnych i oceni, czy produkty te są przeznaczone w pierwszym rzędzie dla transgranicznej sprzedaży inwestorom. Jeśli po szczegółowej analizie i uwzględnieniu opinii branży, inwestorów i organów nadzorczych okaże się, że opracowanie rozwiązań w ramach wspólnego rynku dla niektórych produktów niezharmonizowanych jest zasadne, Komisja rozważy dostępne opcje oraz charakter zmian w ramach prawnych UCITS, które byłyby w tej sytuacji konieczne. W 2008 r. Komisja złoży sprawozdanie Radzie i Parlamentowi z wniosków wynikających przeprowadzonej oceny.

Oferowanie i sprzedaż produktów „Inwestorom kwalifikowanym”

Dyrektywa w sprawie rynków papierów wartościowych zastępuje surowe ograniczenia marketingu i sprzedaży niektórych instrumentów pewnym kategoriom inwestorów poprzez system nakładający na spółkę inwestycyjną obowiązek stwierdzenia, czy dana inwestycja jest odpowiednia w przypadku poszczególnego klienta. W wielu państwach członkowskich stanowi to nowe podejście do ochrony inwestorów. Organy wykonawcze będą musiały pojąć znaczny wysiłek w celu zapewnienia, że spółki inwestycyjne rozumieją, czego się od nich oczekuje. Wdrożenie tego podejścia będzie starannie monitorowane, aby zapewnić rygorystyczne stosowanie elementów kontrolnych w spółkach inwestycyjnych w całej Europie.

Służby Komisji, w bliskiej współpracy z władzami krajowymi, zbadają rodzaje ograniczeń marketingu i sprzedaży, które miałyby zostać zniesione w związku z przesunięciem punktu ciężkości w kierunku przestrzegania zasad prowadzenia działalności na szczeblu spółek inwestycyjnych. W procesie tym uwagę będzie się zwracać zwłaszcza na marketing i sprzedaż funduszy niezharmonizowanych, z którymi wiąże się stosunkowo wysokie prawdopodobieństwo wyjątkowo niekorzystnego wyniku inwestycyjnego. Komisja będzie pracować nad liberalizacją transakcji transgranicznych pomiędzy określonymi kontrahentami w zakresie, w jakim będą podlegać wspólnemu systemowi prywatnego plasowania. Dyrektywa w sprawie rynków papierów wartościowych i dyrektywa w sprawie prospektów emisyjnych ustanowiły zapewnienie niestosowania zasad prowadzenia działalności oraz ograniczeń sprzedaży w przypadku pewnych transakcji. Usunięcie pozostałych barier wynikających z krajowych przepisów w zakresie zatwierdzania produktów.

Służby Komisji, przy współpracy z CESR (Komitetem Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych) oraz władzami krajowymi przeanalizują rodzaje ograniczeń marketingu i sprzedaży, które powinny być uchylone oraz zastąpione systemem, w którym odpowiedzialność za sprzedaż produktów klientom indywidualnym przeniesiona zostanie na spółki inwestycyjne. W ramach tego procesu Komisja i CESR będą systematycznie gromadzić informacje oraz przeprowadzać analizy krajowych ograniczeń w prywatnym plasowaniu instrumentów finansowych wśród inwestorów instytucjonalnych i innych kwalifikujących się inwestorów.

Wnioski

W białej księdze przedstawiono pakiet działań mających na celu uproszczenie środowiska, w którym funkcjonują fundusze inwestycyjne – zwłaszcza poprzez korektę uciążliwych procedur zatwierdzania oraz racjonalizację uproszczonego prospektu emisyjnego.

1.Działania te stworzą nowe możliwości dla podmiotów działających na wspólnym rynku, bez obciążania innych uczestników rynku znacznymi dodatkowymi kosztami.

2.Identyfikuje również potrzebę udostępnienia inwestorom lepszych narzędzi do podejmowania świadomych decyzji.

3.Zapewnienia, że otrzymają obiektywną i bezstronną pomoc ze strony dystrybutorów.

Pakiet działań stanowi starannie przygotowany program, wpływający bezpośrednio na europejski sektor funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów.

Wystąpi potrzeba monitorowania na bieżąco modyfikacji i rozwoju unijnych ram legislacyjnych. Najnowsze innowacje w zakresie technik i produktów inwestycyjnych oznaczają, że UE i władze krajowe będą nadal musiały stawiać czoła złożonym problemom dotyczącym zakresu i struktury europejskich ram legislacyjnych dla funduszy inwestycyjnych.

Propozycja zmiany dyrektywy 85/611

1). uproszczenia obecnych mechanizmów „paszportu europejskiego” oraz rozszerzenia uprawnień funduszy UCITS towarzystw zarządzających nimi;

2). poprawy uproszczonego prospektu i jego skutecznego stosowania;

3). rozszerzenia współpracy organów nadzoru.

Zmienione lub nowe przepisy dyrektywy pozwolą na zastosowanie precyzyjnych przepisów wykonawczych w celu określenia sposobu egzekwowania praw i obowiązków. Doprowadzi to do większej pewności prawnej i spójności we wdrażaniu praw i obowiązków wynikających z dyrektywy oraz elastyczniejszego dostosowania do zmieniającego się rynku i potrzeb inwestorów.

Działania nielegislacyjne na rzecz usprawnienia

ram prawnych funduszy UCITS

• Krajowe traktowanie podatkowe zysków kapitałowych w przypadku fuzji funduszy z siedzibą w tym samym państwie powinno zostać rozszerzone na fuzje funduszy mających siedzibę w różnych państwach członkowskich

• Weryfikacja zalecenia Komisji w sprawie uproszczonego prospektu emisyjnego, na podstawie wskazówek CESR, wyników konsultacji oraz testów wśród konsumentów.

• Komunikat/zalecenie Vademecum służb Komisji w sprawie stosowania odpowiednich postanowień dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wobec zbiorowych inwestycji/UCITS.

• w sprawie przekazania funkcji powierniczych przez depozytariuszy oraz wyznaczanie oddziałów banków mających siedzibę w UE jako depozytariusza.

Niezharmonizowane fundusze inwestycyjne

Przegląd krajowych zasad plasowania instrumentów finansowych, w tym określonych funduszy, wśród kwalifikowanych inwestorów oraz pierwsza ocena wariantów budowy wspólnego europejskiego systemu prywatnych plasowań Nowe badanie w zakresie strategii inwestycyjnych funduszy zharmonizowanych i niezharmonizowanych oraz związanych z nimi zyskami i ryzykiem

Powołanie grupy ekspertów ds. otwartych funduszy nieruchomości Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu w sprawie oceny potrzeby oraz możliwych wariantów rozwoju ram prawnych wspólnego rynku dla określonych niezharmonizowanych funduszy przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 44 pages
Pobierz dokument