Postępowanie administracyjne ogólne zwane też jurysdykcyjnym - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo administracyjne
Filip_B
Filip_B30 May 2013

Postępowanie administracyjne ogólne zwane też jurysdykcyjnym - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo administracyjne

PDF (112.3 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące postępowania administracyjnego ogólnie zwane też jurysdykcyjnym.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

1. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE ZWANE TEŻ JURYSDYKCYJNYM. Ma na celu przyznanie uprawnienia lub nałożenia obowiązku w formie decyzji administracyjnej np: przyznanie koncesji, wydanie pozwolenia na budowę itp. Nałożenie obowiązku to np: - większy wymiar podatku w drodze decyzji administracyjnej, - nakaz rozbiórki samowoli budowlanej, - nakaz zlikwidowania stada zwierząt dotkniętych chorobą zakaźną. DEF. Postępowanie administracyjne – jest tociąg czynności organu administracji

publicznej oraz innych podmiotów i uczestników postępowania mające na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej

poprzez wydanie decyzji oraz weryfikacja tej decyzji. Elementy definicji: 1. Ciąg czynności - postępowanie odbywa się w trzech stadiach:

a) stadium wszczęcia postępowania - wszczyna się na wniosek lub z urzędu, b) stadium wyjaśniające - zwane dowodowym lub rozpoznawczym, c) stadium orzekania - organ wydaje decyzję ewentualnie zawiera ugodę.

2. Organ administracji publicznej- art. 5 &2 pkt. 3 kpa naczelne i centralne organy

administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego.

3. Inne podmioty - czyli strona tzn. adresat decyzji, oraz podmioty na prawach strony

(organizacja społeczna, Rzecznik Praw Obywatelskich) obok podmiotu są uczestnicy postępowania - osoby, które mają pojedyncze uprawnienia lub obowiązki w postępowaniu, ale sprawa ich nie dotyczy np. świadkowie, biegli, osoby trzecie, które mają okaz. przedmiot oględzin.

4. Indywidualna sprawa administracyjna - tzn. dotyczące konkretnej osoby znanej z

imienia, nazwiska i adresu, dotycząca konkretnej

sytuacji. 5. Sprawa administracyjna - tzn. uregulowana przepisami prawa

administracyjnego.Musi to być jednocześnie sprawa indywidualna i sprawa administracyjna.

6. Forma decyzji administracyjnej - przepisy kpa przewidują załatwienie sprawy

poprzez wydanie decyzji. Decyzja w przepisach prawa może występować pod nazwą np. koncesja, licencja, zezwolenie, pozwolenie, nakaz, zakaz, świadczenie, obowiązek, uprawnienie, itp.

Postępowanie obejmuje również weryfikację decyzji. Postępowanie administracyjne odbywa się w jednym z dwóch trybów głównym lub

nadzwyczajnym. Postępowaniew trybie głównym - to postępowanie w pierwszej i drugiej instancji.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.