Rynek EWG - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Ubezpieczenia i ryzyko. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 March 2013

Rynek EWG - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Ubezpieczenia i ryzyko. University of Wroclaw

PDF (134.2 KB)
2 strony
545Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: rynek EWG; ryzyko handlowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Obecnie na rynku EWG działa Międzynarodowy Związek Ubezpieczycie li kredytów Międzynarodowych

Prze II wojną światową ubezpieczenia kredytów nie rozwijały się w Polsce po 1945, też nie było takiej potrzeby ponieważ cały przemysł wytwórczy był w rękach państwa. Straty

były rekompensowane z dotacji celowych. 1956 r po śmierci Stalina nastąpił powolny rozwój handlu zagranicznego i ubezpieczeń. Do 1971 roku były tylko ubezpieczenia handlowe, ubezpieczenia kredytu ale tylko krótkoterminowe. Ubezpieczycielem była Warta, która ubezpieczała ubezpieczenia zagraniczne i tzw. Trudne ryzyko. W 1971 roku uchwałą RM powołano organ, który sprawował pieczę nad ubezpieczeniami kredytów bankowych od kontrahentów zagranicznych. Zawiera z Wartą polisy z podmiotami gospodarki uspołecznionej to gwarancją było udzielenie pożyczki przez banki tej jednostce. Mogła ta jednostka uzyskać pożyczkę z każdego polskiego banku bez poręczenia ponieważ jeśli eksporter towaru ulegał zniszczeniu to Warta płaciła odszkodowanie przejmował bank jako należną wierzytelność (polisa była zastawem). Uchwałą RM z 1974 roku rozszerzono zakres ubezpieczeń. Do niego weszło ryzyko niehandlowe. Nastąpił rozwój ubezpieczeń w stosunkach międzynarodowych. Uchwała ta dawała ministrom, prawo dawania poleceń zawarcia ubezpieczeń jeśli przedsiębiorstwo zajmowało się handlem zagranicznym. RM powołała przy Ministerstwie Finansów Komitet Ubezpieczeń, który opiniował i doradzał w zakresie polityki ubezpieczeń kredytowych. W 1984 roku. Gdy dochodzi do wahań Warta wprowadziła to aby zabezpieczyć się przed stratami związanymi z wahaniami kursów. Zmiana w systemie handlu międzynarodowym nastąpiła w 1990 roku na podstawie ustawy o ubezpieczeniach w obrocie krajowym i międzynarodowym. W 1991 roku powołano Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Ma ona zajmować się ubezpieczeniami kredytów od ryzyk handlowych i niehandlowych. Ta korporacja nie rozwiązuje nie rozwiązuje jednak sprawy ponieważ:

1. brak systemu finansowania eksportu 2. hamulcem jest też bilans płatniczy 3. kont kredytu jest wysoki 4. barierą jest kapitał – budżet nie ma odpowiedniej ilości środków na

dofinansowanie tej korporacji aby mogła ona udzielić gwarancji bezpieczeństwa eksportu.

W 1995 roku rozporządzenie ministra finansów określa na jakie towary

Eksportowe korporacja może udzielać gwarancji, udziela spłaty (tylko na polskie towary i wytworzone w Polsce gdzie określono minimum surowca polskiego. Tu też określono, że mogą to być towary polskiego pochodzenia od eksporterów krajowych i zagranicznych.

Ryzyko:

Jeśli eksporter nie utrzyma należności z kontraktu to musi to zgłosić zagrożenie stratą i określić jej wysokość. Korporacja ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Podobnie w obrocie krajowym też są zachowane terminy spłaty odszkodowania, choć nie ma tych terminów w polisie. Do każdego rodzaju ryzyka ustala się odrębne warunki. Obecnie KUKE zawiera polisy które są jednocześnie dokumentami poręczenia jak wcześniej w Warcie. KUKE przejmuję z chwilą wypłaty odszkodowanie żądania spłaty od importera (który nie płaci za towar). Jest to roszczenie zwrotne: daje możliwość interwencji w stosunkach międzynarodowych (można dochodzić roszczeń na drodze dyplomatycznej, na drodze arbitrażu międzynarodowego czy Trybunału Sprawiedliwości).

Ważna data zaistnienia ryzyka handlowego:

- bankructwo importera - zawieszenie wypłat lub wystąpienie wierzyciela o spłaty. Do wierzyciela występuje

się o układ i zwrot pieniędzy. - Może się okazać, że występując egzekucją importer nie ma żadnych środków.

Kalkulacje przedstawia się ubezpieczycielowi. - W kontrakcie określa się zwłokę i jeśli ona wpłynęła to występuje się do

ubezpieczyciela.

docsity.com

Podmioty prywatne i państwowe nie ubezpieczają się od strat pośrednich czy ubocznych. KUKE nie tylko gwarantuję zwrot szkód poniesionych w kontrakcie. Ma ona też swój wywiad w poszczególnych krajach ponieważ od stabilności kraju zależy wysokość składki. Jest ona czynnikiem pewności eksportowej w chwili zawierania umowy ostrzega eksportera. Można też ubezpieczyć eksport usług. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności i jest też odpowiedzialność cywilna w tej działalności.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.