Sylwetka Marii Montessori - Notatki - Historia wychowania, Notatki'z Historia. University of Lódz

Historia

Opis: Historia wychowania: notatki przedstawiające sylwetkę Marii Montessori.Jej życie i poglądy pedagogiczne.

Sylwetka Marii Montessori Maria  Montessori  urodziła  się   31   sierpnia   1870  r.   w   miejscowości   Chiarawalle   we  Włoszech. Naukę  rozpoczęła w rzymskiej szkole publicznej w wieku sześciu lat. Ze  szkoły Maria Montessori zapamiętała przede wszystkim tłumienie aktywności uczniów i  trzymanie  ich   w   ciągłym  bezruchu.  Po   latach   skrytykowała  tak   pojmowaną   szkołę,  której symbolem była dla niej "szkolna ławka".  Po ukończeniu średniej szkoły technicznej, podjęła studia medyczne, które ukończyła  z wyróżnieniem. W roku 1897 M. Montessori podjęła pracę  w Klinice Psychiatrycznej  Uniwersytetu  Rzymskiego.Obserwacje  upośledzonych  umysłowo  dzieci  nasunęły  jej  myśl, że dzieci posiadają wewnętrzną siłę stymulującą je do rozwoju. By mogła ona się  ujawnić, wystarczy im stworzyć odpowiednie warunki. Czytając prace Itarda i Sequina  poświęcone pedagogice specjalnej oraz prowadząc praktykę  medyczną  i pracując z  dziećmi   upośledzonymi   umysłowo   M.   Montessori   doszła   do   wniosku,   że   problem  rozwoju   i   kształcenia   dzieci   upośledzonych   jest   raczej   natury   pedagogicznej   niż  medycznej  ­   dzieci  te   wymagają   jedynie  odpowiednich  warunków  wychowawczych,  czyli specjalnej metody pracy nad ich rozwojem.  Wiosną   1890  roku,   Narodowa  Liga   Wychowania  Dzieci  Upośledzonych  Umysłowo,  której aktywnym członkiem była M. Montessori, otworzyła w Rzymie Instytut Medyczno  ­  Pedagogiczny Kształcenia  Nauczycieli dla  Opieki i Wychowania Dzieci  Umysłowo  Upośledzonych,   połączony   ze   szkołą   ćwiczeń.   Kierowanie   placówką   powierzono  właśnie   M.   Montessori.   Niebawem   się   okazało,   że   nauczane   przez   nią

Pobierz oryginalny dokument

  dzieci  upośledzone umysłowo, osiągały lepsze wyniki w nauce niż  dzieci normalne. Według  Montessori,   przyczyną   tego   były   odmienne   metody   pracy   dydaktycznej:   jej  wychowankom ułatwiano rozwój, podczas gdy ich normalni rówieśnicy byli krępowani i  unicestwiani.  Panująca   na   początku   XX   wieku   we   Włoszech   atmosfera   reform   spowodowała  powstanie w Rzymie specjalnej instytucji, która miała za zadanie modernizacje domów  w   dzielnicy   zamieszkałej   przez   rodziny   robotnicze,   oraz   resocjalizację   jej  mieszkańców,  w  tym  zajęcie   się   dziećmi  pozostającymi  bez  opieki.  W  tym  celu  w  każdym   domu   na   parterze,   postanowiono   otworzyć   placówkę   na   wzór   świetlicy­ przedszkola.   W   instytucjach   tych   zamierzano   zatrudnić   nauczycieli,   lekarzy,   a   nad  całością   miał   czuwać   odpowiednio   przygotowany   kierownik.   To   stanowisko  zaproponowano M. Montessori, która chętnie je przyjęła.  Montessori nazwała tę  instytucję  wychowawczą Case dei Bambini ­ Domy Dziecięce.  Pierwsze   przedszkole   pod   tą   nazwą   zostało   otwarte   w   1907   roku.   M.   Montessori  spędzała w nim każdą  chwilę  wolną  od pracy na Uniwersytecie Rzymskim i praktyki  lekarskiej. Wyposażała placówkę w meble dostosowane do potrzeb dzieci i stosowane  w   psychologii   eksperymentalnej   materiały   własnego   projektu.   Przygotowywała  opiekunki do pracy z dziećmi i nowymi pomocami. Zalecała, by niczego dzieciom nie  narzucały  i   nie   przeszkadzały  im  w   zajęciach,  które   same  sobie  wybiorą.  Po  kilku  tygodniach   pobytu   dzieci   w   placówce,   M.   Montessori   zaobserwowała   zmiany  zachodzące   w   ich   zachowan

Pobierz oryginalny dokument

iu   ­   przede   wszystkim   wzrastało   zainteresowanie  materiałem dydaktycznym ­ dzieci wybierały go chętniej niż typowe zabawki.  Coraz   bardziej   doskonaliła   opracowany  przez   siebie   materiał   dydaktyczny.   Zestaw  pomocy został wzbogacony o nowe pomoce do nauki geografii, gramatyki, matematyki  oraz innych przedmiotów nauczania. Prowadząc obserwacje, M. Montessori zauważyła  zafascynowanie  dzieci  ciszą   i   włączyła  ją   do  swojego  systemu  wychowawczego  w  postaci tzw. "lekcji ciszy".  Wprowadziła też, jako zasadę  pedagogiczną  obowiązującą  w stosunku do dzieci, swobodny wybór materiałów dydaktycznych, dowolność miejsca  i czasu  pracy. Zniosła nagrody i kary. Ograniczyła czynności nauczyciela na rzecz  samodzielności   dzieci.   Wprowadziła   naukę   czytania   i   pisania   oraz   podstawy  matematyki.  Sukces   nowej   placówki   spowodował,   że   rosło   zainteresowanie   nowymi   metodami  pedagogicznymi, a to powodowało z kolei powstawanie następnych placówek. W roku  1910 M. Montessori podjęła decyzję o rezygnacji ze wszystkich innych zajęć, łącznie z  rezygnacją   z   prawa   do   wykonywania   zawodu   lekarza.   Od   1911   roku   jej   metodę  zaczęto   stosować   w   szkołach   w   całych   Włoszech,   a   także   w   Szwajcarii.   Zaczęły  powstawać (m. in. w Anglii i USA) komitety popierające jej pedagogikę. M. Montessori  poświęca się odtąd całkowicie propagowaniu własnej metody. Powstają nowe placówki  pracujące według jej metody, a w ruch montessoriański włączają się znane osobistości  świata pedagogicznego.  W roku 1929 powstaje Associatio Montessori Internationale (AMI) ­ Międzynarodowe  Stwarzyszenie   Montessori,   które   staje   si

Informacje o dokumencie
Uploaded by: frankie82
wizyty: 434
Pobrania : 0
Adres:
Uniwersytet: University of Lódz
Subject: Historia
Tags:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome