Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „NADIYA” - конспект - Международные отношения, Конспект из Международные отношения
Guzeev_anton
Guzeev_anton11 June 2013

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „NADIYA” - конспект - Международные отношения, Конспект из Международные отношения

PDF (306.5 KB)
33 страница
498количество посещений
Описание
Samara State University of Economics . Конспект лекций по предмету Международные отношения. Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоеконом...
20очки
пункты необходимо загрузить
этот документ
скачать документ
предварительный показ3 страница / 33
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
предварительный показ закончен
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
предварительный показ закончен
консультироваться и скачать документ
??????? ??????

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Основи ЗЕД»

на тему:

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „NADIYA”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Затверджено Зав. каф. менеджменту ___________________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни

Основи ЗЕД

студентці групи М-31

Іванчик А.І.

1. Виконати курсову роботу на тему: Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “Nadiya”

2. Основні вихідні дані: 2.1. Варіант: прямий експорт 2.2. Об'єкт угоди: парфуми 2.3. Базисна умова поставки (згідно Incoterms 2000): DES 2.4. Валюта ціни: долар 2.5. Валюта платежу: долар 2.6. Умови платежу. 2.6.1. Вид: готівка 2.6.2. Форма: акредитив 2.7. Спосіб встановлення контакту з іноземним контрагентом: тверда оферта, запит 2.8. Конкурентні матеріали: зовнішньо-торгівельний контракт

3. Додаткові вихідні дані 3.1. Стиль проведення переговорів – в залежності від ділової культури країни контрагента 3.2. Форма проведення переговорів - особиста зустріч

Строк виконання курсової роботи _______

Дата отримання завдання ______________

Підпис студента: _______________________

Завдання видав: старший викладач Ковальчук А.П. (посада та ПІБ керівника курсової роботи)

28

ЗМІСТ

ВСТУП. 4

Розділ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ. 8

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ “Nadiya” 16 Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ВАТ “Nadiya”. 22 Розділ 4. ПІДГОТОВКА І УКЛАДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО

КОНТРАКТУ. 29

4.1. ВСТАНОВЛОННЯ КОНТАКТІВ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ. 29 4.2. ПРОРОБКА БАЗИСНИХ ТА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ УМОВ

КОНТРАКТУ. 31

4.3.ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ КОНТРАКТУ. 32 4.4. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ТА УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ 38 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 41 ДОДАТКИ. 42

28

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий

інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД),

надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну

продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до

управління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною

діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки

зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну

цікавість.

На думку ряду спеціалістів, поняття “зовнішньоекономічна діяльність” (ЗЕД)

з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з

центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої

торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок

і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів.

Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку

XXI сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із

найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними

відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є

зовнішньоекономічна діяльність.

Сучасний етап розвитку світогосподарських зв'язків характеризується

розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого

росту продуктивних сил, який обумовлений прискоренням науково-технічного

прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й

укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації

господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації

виробництва.

Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст

міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами

28

виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку

послуг (страхових, лізингових, транспортних, тощо).

В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось

два поняття; "зовнішньоекономічні зв'язки" (ЗЕЗ) і "зовнішньоекономічна

діяльність" (ЗЕД).

На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і методи"

зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює

зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій,

підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність

виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних

функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в

зовнішньоекономічних операціях.

Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути:

1. Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою

максималізації прибутку.

2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і

обладнання.

3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з

урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з

внутрішнім ринком.

4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва,

зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних

ринках.

5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні

виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки.

ЗЕД розглядають як один із аспектів ЗЕЗ. Разом з тим, це самостійна діяльність

підприємства, яка являється, з одного боку, складовою частиною господарської

діяльності підприємства, а з другої-такою частиною його діяльності, котра

28

здійснюється на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв'язку з господарськими

суб'єктами інших країн.

Матеріальна основа ЗЕД — зовнішньоекономічний комплекс країни (регіону).

Він являє собою сукупність галузей, підгалузей, об'єднань, підприємств і

організацій, що виробляють продукцію на експорт чи використовують імпортну

продукцію та здійснюють інші види і форми ЗЕД.

Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни

являється об'єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності /в єдину

органічну, успішно функціонуючу систему. Умовами успішного розвитку

зовнішньоекономічного комплексу сьогодні являються:

 зміцнення і нарощування експортного потенціалу;

 активна участь в різних формах міжнародного спільного підприємництва;

 підвищення конкурентноздатності підприємств і виробничо-господарського

комплексу;

 розширення самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів країни в

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

ЗЕД як об'єкт управління являється складовою частиною господарської

діяльності підприємства, то і менеджмент ЗЕД розглядається як складова частина

загального менеджменту підприємства-Такий підхід до визначення поняття

менеджменту ЗЕД має важливе практичне значення. Він дає можливість глибше

розглянути його зміст, з'ясувати спільні риси і відмінні особливості в співставленні

з внутрішнім менеджментом.

Будучи складовою частиною загальнофірмового управління, менеджмент ЗЕД

має з ним спільні риси. Насамперед, це відноситься до загальної стратегії

підприємства. Загальна ринкова стратегія підприємства — основний орієнтир при

організації управління ЗЕД. Спільними в своїй основі для внутрішнього і

зовнішнього менеджменту являються також принципи і функції управління,

технологія прийняття рішень, основні методи управління.

28

Треба підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту в

сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний

розвиток не тільки країни але й кожного господарського суб'єкта.

ЗЕД — поняття багатогранне. Воно включає наступні види діяльності:

зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування, міжнародне

науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво,

валютно-фінансові і кредитні операції.

Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Наприклад, формами

зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, реекспорт: реімпорт. Формами

виробничої кооперації — спільне виробництво на основі спеціалізації – спільні

підприємства двох чи більше іноземних партнерів, підрядна кооперація та ін.

Мета курсової роботи:

Оцінити ЗЕД ВАТ “Nadiya”.

Завдання курсової роботи:

Оцінити ефективність ЗЕД ВАТ “Nadiya” встановити контакти з новим

партнером, підготувати проект контракту, провести переговори та укласти його.

28

РОЗДІЛ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - діяльність суб'єкта господарської

діяльності України й іноземного суб'єкта господарської діяльності, побудована на

взаєминах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. ЗЕД

являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, спрямованих на

організацію, проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами,

результатами творчої діяльності. Міжнародний обмін товарами економічно до

цільний для країн. якщо на виробництво експортних товарів країна витрачає менше

суспільної праці, ніж повинна була б витраті іти на виробництво товарів замість

імпортованих на суму. яка виручена від експорту.

Експорт - продаж товарів іноземним суб'єктам і господарської діяльності і

вивіз товарів через митний кордон України, крім тих випадків, коли суб'єкт ЗЕД

передає майно господарської діяльності іноземному суб'єкту як натуральну частку

участі у формуванні статутного капіталу при спільній господарській діяльності.

Реекспорт — продаж іноземним суб'єктам ЗЕД і вивіз за межі України товарів,

які були раніше імпортовані на територію України і не піддавалися переробці.

Імпорт — закупівля в іноземних суб'єктів ЗЕД товарів і їхній увіз на територію

України, включаючи закупівлю товарів, призначених для власного споживання

установами й організаціями України, розташованими за її межами.

Реімпорт - увіз через границю раніше вивезеної за межі митної території

продукції, яка не піддавалася там переробці.

Транзит - переміщення товарів, вироблених за межами України через

територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній

території.

Класифікація зовнішньоекономічних операцій, етапи їхнього проведення.

28

Міжнародна практика проведення зовнішньоекономічних операцій припускає

здійснення певних видів комерційної діяльності Таблиця 1, що складається з

окремих етапів і стадій, на кожному з яких вирішуються конкретні задачі і

виконуються формальності, що пов'язані з оформленням, пересиланням і обробкою

документації, необхідної для забезпечення виконання угоди.

Таблиця 1.

Класифікація зовнішньоекономічних операцій.

№ Ознака класифікації Види операцій

1 За напрямками торгівлі. Експортні, імпортні, реекспортні, реімпортні,транзиті.

2 За групами товарів. Купівля-продаж машин і устаткування, сировинних і продовольчих, непродовольчих товарів і тд.

3 За ступенем готовностітовару до продажу. Поставка готової продукції, вузлів і деталей для зборки, комплектного устаткування і т.д.

4 Товарообмінні операції. Зустрічні закупівлі, бартер, викуп застарілої продукції, переробка давальницької сировини й інші.

5

Торгівля науково-технічними досягненнями і надання послуг.

Купівля-продаж ліцензій, "ноу-хау", інжиніринг, факторинг, оренда, туризм, підряд, транспортування і інші.

6 Торговельно-посередницька діяльність. Консигнаційні, комісійні, агентські, брокерські операції.

7 Торгівля змагальноготипу. Аукціони, біржова торгівля, міжнародні торги.

28

28

Процес проведення зовнішньоекономічних операцій розбивається на кілька

етапів і стадій:

1. Підготовчий етап:

 аналіз кон'юнктури міжнародного ринку, рівня його монополізації великими

компаніями, можливості проникнення на цей ринок;

 вибір форми і методів роботи на ринку;

 вибір контрагентів;

 аналіз і розрахунок цін;

 рекламна кампанія.

Вивчення ринку проводиться за програмою маркетингу.

Сучасна міжнародна торгівля пов’язана з великою кількістю товарів, тому й

об’єкти дослідження залежать від роду діяльності фірми. Відповідно й методи, що

застосовуються в ході дослідження, можуть істотно розрізнятися. Поряд з тим існує

ряд найважливіших факторів, що завжди вивчаються під час підготовки будь-якої

зовнішньоекономічної операції:

1. Політичні відносини з країною-контрагентом. Напружені політичні

відносини з країною-контрагентом, природно, не будуть сприяти можливості

укладання контракту. Введення ембарго проти тієї чи іншої держави також

спрямоване на досягнення визначених політичних цілей за допомогою економічних

інструментів (уданому випадку зовнішньої торгівлі). Крім цього в рамках

політичних і військових об'єднань (таких, як, наприклад, НАТО) діють комітети і

комісії, що встановлюють обмеження на торгівлю визначеними товарами з

зазначеними країнами (наприклад. Східною Європою).

2. Ємкість і кон'юнктура товарних ринків. Вивчення ємкості ринку дозволяє

визначити загальні умови, у яких можлива торгівля. Кон'юнктурні спостереження

дозволяють перевірити правильність прийнятого рішення щодо ємкості ринку,

28

виявити коливання і найвигідніші умови продажу і покупок, методи здійснення

зовнішньоторговельних операцій, час і місце виходу на ринок.

3. Торгово-політичні умови. Серед торгово-політичних умов велика увага

приділяється розмірам мита і зборів, методам розрахунку мита, умовам зберігання

на митних складах. Крім цього вивчається ліцензійна система і порядок одержання

ліцензій, можливість встановлення квот, валютних обмежень; умови торгових

договорів даної країни з іншою країною-контрагентом, система

санітарно-гігієнічних правил та ін.

4. Транспортні умови. Вони відіграють важливу роль, тому що впливають на

ціну товару. Тому варто вивчити наявність прямих рейсів, тарифи лінійного

судноплавства, фрахтові ставки; залізничні тарифи, ступінь механізації

вантажно-розвантажувальних робіт, вартість збереження вантажу, ставки портових

зборів, правила й особливі умови перевезень.

5. Умови платежу і кредиту. Необхідно вивчити можливість надання кредиту,

його форми, що найчастіше використовуються в торгівлі тими чи іншими товарами,

вартість кредиту.

6. Правові умови. Велике значення має вивчення законодавства про здійснення

торгових операцій: страхування і торгове судочинство, закони про правове

положення і діяльність іноземних фірм, охорону промислової власності,

патентування винаходів, реєстрацію торгових знаків, арбітраж.

7. Специфічні вимоги ринку. У різних країнах склалися певні вимоги до

номенклатури, асортименту товарів і їхньої якості. Вони обумовлені географічними,

кліматичними умовами, традиціями, смаками і повинні обов'язково враховуватися

під час підписання контракту.

8. Канали і методи збуту. Вивчається товарозбутова мережа в країні збуту,

роль посередників. Особлива увага приділяється аналізу збутової мережі

конкурентів, методам і техніці збуту, нормам обслуговування, рекламі.

Вибір контрагента.

28

На підготовчому етапі до укладання угоди необхідно вибрати контрагента.

У країнах з ринковою економікою відпрацьована чітка система класифікації

фірм за рядом критеріїв.

За видом господарської діяльності і характером операцій фірми поділяються

на: промислові, сільськогосподарські, агропромислові, торговельні, будівельні,

транспортні, страхові, інжинірингові, лізингові й інші.

Промислові кампанії складають одну із самих численних груп До їхнього числа

відносяться фірми, у яких 50% обороту і більше складає продукція їхніх власних

підприємств.

За характером власності фірми поділяються на: державні державно-приватні,

приватні.

За приналежністю капіталу фірми поділяються на: національні, змішані,

міжнародні.

2. Організаційний етап:

 встановлення контакту з потенційними контрагентами;

 підготовка і проведення переговорів;

 укладання контракту.

Після вибору іноземного контрагента, необхідно установити з чим контакт,

тобто провести роботу з підготовки до укладання угоди.

Процедура підготовки експортної угоди.

У процесі підготовки експортної угоди продавець може використовувати різні

способи встановлення контактів з потенційними покупцями:

 направити пропозицію (оферту) безпосередньо одному чи декільком можливим

іноземним покупцям;

 прийняти і підтвердити замовлення покупця;

 направити покупцю пропозицію у відповідь на його запитання із указівкою

конкретних умов майбутнього контракту чи проформою контракту;

28

 прийняти участь в торгах;

 прийняти участь у виставках і ярмарках;

 зробити рекламне оголошення в засобах масової інформації, каталогах,

проспектах.

3. Виконавчий етап:

 підготовка товару до відвантаження (експортером) і підготовка до прийому

товару (імпортером);

 укладання допоміжних контрактів (страхових, транспортних, і т.п.);

 врегулювання суперечок:

 здійснення розрахунків.

Світова практика свідчить, що виробничі фірми або підприємства, маючи на

меті реалізацію своєї продукції на міжнародному ринку, можуть обирати різні

методи організації зовнішньоторговельної діяльності. Такий вибір залежить від

багатьох чинників, зокрема: масштабів виробництва фірми та характеру продукції,

що випускається; особливих рис регіональних ринків, на яких реалізується

продукція; глибини участі підприємства у міжнародному поділі праці;

специфічного методу реалізації товарів або послуг на зовнішньому ринку, що е

традиційним для цієї товарної групи або був обраний керівництвом даного

підприємства, тощо. Тому під методом міжнародної торгівлі слід розуміти

організаційну форму та порядок здійснення зовнішньоторговельної операції.

Усі численні методи організації зовнішньоторговельної діяльності

об'єдну