Pitanja i odgovori-Ispit-Ekoloski menadzment-Menadzment 3, Ispiti' predlog Ekoloski menadzment. University of Belgrade

Ekoloski menadzment

Opis: Pitanja i odgovori,Ispit,Ekoloski menadzment,Menadzment,fon,fakultet organizacionih nuaka,pitanja,odgovori
Prikazivanje stranica  1  -  2  -  4
Autor-Golub
1. Kakvu nauku predstavlja ekologija?
Ekologija predstavlja nauku o uzajamnim odnosima između
organizama i njihove
životne sredine, koji uslovljavaju fizičku egzistenciju jedinki,
skupova jedinki
(populacija) i čitavih vrsta živih bića.
2. Od koga potiče pojam «ekologija»?
Pojam «ekologija» potiče od nemačkog biologa
Ernsta Hekela (Ernst Haeckel, 1866),
3. Od kojih reči potiče pojam «ekologija»?
Proistekao je iz dve grčke reči: oikos
(dom/stanište) i logos (slovo, reč, pojam, znanje, učenje,
nauka).
4. Podela ekologije prema M. Đukanović.
Autekologijuejdekologiju,
demekologiju, sinekologiju, humanu ekologiju, socijalnu
ekologiju,
kulturnu ekologiju, ekologiju zagađenih sredina, radijacionu
ekologiju, urbanu
ekologiju, sistemsku ekologiju, kosmičku ekologiju,
predeonu ekologiju i primenjenu
ekologiju
5. Kakvog je karaktera ekološka kriza?
čovečanstvo se danas suočava sa
krizama globalnog karaktera koje prete opasnošću kolapsa
celokupnog ekosistema
planete Zemlje i iscrpljivanjem njenih najvažnijih prirodnih
resursa.
6. Navedite globalne ekološke probleme.
-oštećenom biosferom i njenim ekosistemima;
ogromnim brojem stanovnika na planeti od oko 6 milijardi
sa težnjom ka
udvostručavanju u narednom periodu od 20 godina;
iscrpljenim i umanjenim količinama mnogih izvora
mineralnih i
energetskih sirovina;
zagađenjima i degradacijom svih medijuma (vazduha,
vode, zemljišta);
globalnim promenama klime;
uništenim mnogim vrstama biljnog i životinjskog sveta i
daljim
ugrožavanjem biodiverziteta;
beskućništvom 1/4 svetskog stanovništva;
oštećenjima ljudskog zdravlja i ugrožavanjima života;
nesavladivo velikim količinama otpadaka u sva tri
agregatna stanja.”1
7. Podela uticaja na životnu sredinu u odnosu
na ljudske aktivnosti.
input-uticaje koji nastaju korišćenjem resursa iz prirodne
sredine radi
njihove potrošnje kao inputa u procesima;
output-uticaje koji nastaju u vidu izlaznih materijalnih i
energetskih
tokova iz različitih procesa proizvodnje i drugih aktivnosti
8. Podela ekoloških kriza u odnosu na uticaje
na životnu sredinu.
ekološke input-krize i
ekološke output-krize.
9. Kada dolazi do razvoja ekološke svesti?
Do razvoja ekološke
svesti dolazi postavljanjem prvih teorija o životnoj sredini.
Početak teorijskih razmatranja vezanih za životnu sredinu i
njenu zaštitu vezuje se za
drugu polovinu 18. veka i Veliku Britaniju.
10. Na koji problem je ukazala teorija
maltuzijanstva?
Teorija maltuzijanstva (prema Tomasu Maltusu) prva je
skrenula pažnju na problem
rasta ljudske populacije.
11. Na šta je apelovala R. Karson u svojoj knjizi
«Tiho proleće» («Silent Spring»)?
Knjiga je
predstavljala apel čovečanstvu da smanji upotrebu pesticida
u poljoprivredi (naročito
DDT-a)
12. Na kom stanovištu se zasniva teorija
granice rasta – globalne ravnoteže?
Da rast populacije
nužno vodi porastu proizvodnje i potrošnje koji rezultuju
uvećanom potrošnjom
prirodnih resursa (naročito onih potrebnih za proizvodnju
hrane), povećanjem
zagađenosti i degradacije životne sredine.
13. Ko je razvio teoriju granice rasta
globalne ravnoteže?
Teoriju je razvila grupa naučnika i
industrijalaca okupljenih u tzv. “Rimskom klubu”
14. Kako se zvao prvi izveštaj Rimskog kluba?
“Granice rasta”
15. Koji su zaključci Rimskog kluba?
Kao zaključak istaknuta je hitna potreba za:
zaustavljanjem rasta populacije do 2000. godine
(ograničavanjem broja
dece u porodici na dvoje) i
zadržavanjem svetske industrijske proizvodnje po glavi
stanovnika na
nivou iz 1975. godine.
Autor-Golub
16. Kada i gde je održana Prva konferencija
UN o životnoj sredini?
Godine 1972. u Štokholmu je održana Prva
konferencija UN o životnoj sredini
17. Kada je Svetski dan životne sredine?
Peti jun, kao prvi dan
održavanja Konferencije u Štokholmu, proglašen je Svetskim
danom životne sredine
18. Šta podrazumevaju teorijske postavke
«ekoloških dimenzija»?
Podrazumevaju primenu svih mera zaštite životne sredine u
cilju
očuvanja osnovnih životnih uslova.
19. Kada i gde je prvi put pomenut pojam
održivog razvoja?
Pojam održivog razvoja prvi put je pomenut 1982. godine na
Konferenciji u Najrobiju.
20. Kada je ustavnovljen pojam održivog
razvoja?
Pojam održivi razvoj ustanovljen je 1989. godine
21. Kada je proklamovan pojam održivog
razvoja?
Bergenskom deklaracijom (1990. godine)
22. Kada je usvojen koncept održivog razvoja?
Koncept održivog razvoja usvojila je Evropska Unija 1990.
godine, a
Ujedinjene Nacije 1992. godine.
23. Definicija održivog razvoja prema
Bergenskoj deklaraciji.
Održivi razvoj zadovoljava potrebe sadašnjosti i ne dovodi u
pitanje
sposobnost budućim generacijama da zadovolje svoje
potrebe
24. Koja je suština koncepcije održivog
razvoja?
Suština koncepcije održivog razvoja zasniva se na principu
intergeneracijske pravde (=
intergeneracijske jednakosti).
25. Šta je princip intergeneracijske pravde?
Ovaj princip se odnosi na nasleđivanje istog stanja
životne sredine sa jedne na drugu generaciju.
26. Ko najviše utiče na održivi razvoj?
Na njega najviše utiču ljudi i
njihove aktivnosti.
27. Komponente održivog razvoja prema M.
Đukanović.
Usklađeni privredni rast, socijalna pravda i zdrava životna
sredina.
28. Šta je usklađeni privredni rast?
Usklađeni privredni rast (proizvodnja i potrošnja)
podrazumeva racionalno korišćenje
prirodnih resursa za proizvodnju proizvoda koji su
višenamenski i višekratni, sa
najmanjim mogućim količinama otpadnih materijala i štetnih
emisija.
29. Principi održivog razvoja.
-predostrožnost,
predviđanje rizika,
sprečavanje uzroka,
novo vrednovanje životne sredine,
promena načina ponašanja,
promena načina potrošnje,
uspostavljanje potrebnih demografskih institucija i procesa
30. Paralelni procesi održivog razvoja.
-Održiva ekonomija,
održivo korišćenje energije i drugih resursa i
održive industrijske aktivnosti.
31. Na čemu se zasniva održivo korišćenje
energije i drugih resursa?
Unapređenju njihove efikasnosti,
čuvanju i štednji u korišćenju i
korišćenju nezagađujućih i obnovljivih izvora energije i
drugih resursa.
Embed this document:
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome