Testiranje Optickih Vlakana-Opticke telekomunikacije-Slajdovi-Elektrotehnicki fakultet, Slajdovi' predlog Opticke telekomunikacije. University of Belgrade

Opticke telekomunikacije

Opis: Testiranje Optickih Vlakana-Opticke telekomunikacije-Slajdovi-Elektrotehnicki fakultet; Teorijske osnove merenje insertion loss (IL) vrednosti; OTDR – Optical Time Domain Relfectometer; Splajs – trajni spoj dva vlakna; Mikro i makrosavijanja fibera; Mrtva zona događaja i mrtva zona slabljenja; Izračunavanje vrednosti Loss Budget;
Prikazivanje stranica  1  -  4  -  22
Docsity.com
Vežbe iz optičkih komunikacija
TESTIRANJE OPTIČKIH
VLAKNA
Docsity.com
Optički kablovi (skup optičkih vlakana) predstavljaju
osnov svakog savremenog komunikacionog sistema
Velika brzina prenosa
Nema preslušavanja između dva kabla
Mali gubici, odnosno mogućnost slanja informacija na
ogromnu daljinu bez obnavljanja
Potrebna mnogo manja snaga za prenos informacija u odnosu
na druge sisteme ekonomičniji su
Nema interferencije između dva signala na bliskim talasnim
dužinama što daje mogućnost slanja velikog broja nezavisnih
poruka istim optičkim vlaknom osnov za WDM –
Wavelength Division Multiplexers
Docsity.com
Da bi se obezbedio ispravan i neprekidan rad jednog
sistema neopodno je vršiti testiranje svih komponenti:
Nakon instaliranja, da bi se utvrdilo da li mreža zadovoljava
zakonom predviđene standarde. Tada zakonski ovlašćena
ustanova pristupa merenju performansi komponenti i izdaje
sertifikat o ispravnosti celog sistema.
U toku eksploatisanja sistema vrše se merenja trenutnih
karakteristika sistema radi dobijanja predstave o stanju sistema.
Na osnovu dobijenih rezultata vrši se planski remont kritičnih
komponenti ukoliko one postoje. Pri tome se vodi računa da ne
dođe do prekida saobraćaja ili da on bude minimalan.
Docsity.com
Da li je zaista potrebno testirati optičke kablove i
ostale komponente?
Zaštita investitora od nekvalitetnog pružanja usluga od strane
izvođača
Investitori, kako bi imali dokaz da kvalitetno ispunjavaju svoje
obaveze
Svaki prekid informacija, koliko god da je kratak može doneti
veoma velike gubitke:
U bankarskim sistemima (razne transakcije)
Telekomunikacijama (mobilna i fiksna telefonija)
Industriji (daljinska kontrola, proces proizvodnje)
Televiziji (sportske i druge manifestacije)
Medicini, pre svega u telemedicini
Blagovremenim testiranjem sistema mogu se predvideti i otkloniti
kvarovi bez prekida saobraćaja
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome