FORMALNA GENETIKA-Slajdovi-Humana genetika sa biologijom-Medicina, Slajdovi' predlog Humana genetika sa biologijom. University of Belgrade
45kifli.protic
45kifli.protic23 July 2013

FORMALNA GENETIKA-Slajdovi-Humana genetika sa biologijom-Medicina, Slajdovi' predlog Humana genetika sa biologijom. University of Belgrade

PDF (584 KB)
29 strane
1000+broj poseta
Opis
FORMALNA GENETIKA,Slajdovi,Humana genetika sa biologijom,Medicina,monohibridno ukrstanje, oblik semena,dominantan,naboran,nasledni faktor,recesivna osobina,,seme,okruglo,,bastenski grasak,,homozigot,roditeljska generacij...
20poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 strane / 29
ovo je samo pregled
3 shown on 29 pages
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 shown on 29 pages
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 shown on 29 pages
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 shown on 29 pages
preuzmi dokument
Slide 1

FORMALNA GENETIKA

Gregor Johann Mendel, osnivač genetike

P X

F1

F1 X F1 X

F2

Fn 100% okrugla

P X F1 100% naborana

Monohibridno ukrštanje

P X

F1 100% okrugla

F1 X F1 X

F2

3 : 1

Tumačenje rezultata monohibridnog ukrštanja

Osobina: oblik semena okrugao (dominantna osobina)

naboran (recesivna osobina)

Nasledni faktor javlja se u dva oblika, dominantan (A) određuje dominantnu, a recesivan (a) recesivnu osobinu. Kada se nađu zajedno, dominantan faktor se u potpunosti ispoljava, seme ima okrugao oblik.

Tri moguća genotipa: AA Aa aa

Fenotipovi:

P X

F1 100% okrugla

AA aa

(Aa)

F1 X F1 X

F2

3 : 1

Aa Aa

AA Aa Aa aa

P : AA aa

Gameti: A A a a

F1: Aa

F1  F1: Aa Aa

Gameti: A a A a

F2: AA Aa Aa aa

Shematski prikaz monohibridnog ukrštanja za oblik semena kod baštenskog graška.

F1  P: Aa aa

Gameti: A a a a

B1: Aa aa

Povratno ukrštanje F1 monohibrida baštenskog graška sa recesivnim homozigotima iz roditeljske generacije (B1-prva generacija povatnog ukrštanja)

Testiranje genotipa monohibrida

Jednika sa dominantnim fenotipom ?

AA

Aa

P X

F1 100 % okruglih, to znači da je testirana jedinka homozigot (AA)

P X

F1 50 % okruglih, to znači da je testirana jedinka heterozigot (Aa)

Osobina: boja semena žuta (dominantna osobina)

zelena (recesivna osobina)

Nasledni faktor javlja se u dva oblika, dominantan (B) određuje žutu boju, a recesivan (b) zelenu osobinu. Kada se nađu zajedno, dominantan faktor se u potpunosti ispoljava, seme ima žutu boju.

Tri moguća genotipa: BB Bb bb

Fenotipovi:

P X

F1 100% žuta

BB bb

(Bb)

F1 X F1 X

F2

3 : 1

Bb Bb

BB Bb Bb bb

Tabela 1. Prikaz originalnih Mendelovih rezultata za nasleđivanje sedam različitih morfoloških osobina kod baštenskog graška ____________________________________________________________________________________ Osobina Rezultat u F2 generaciji Brojni odnos ____________________________________________________________________________________ Oblik semena 5 474 okruglih : 1850 naboranih 2,96 : 1 Boja kotiledona 6 022 žuta : 2001 zelena 3,01 : 1 Boja semenjače 705 sivo-smeđih : 224 bela 3,15 : 1 Oblik mahune 882 nabubrele : 299 sa suženjima 2,95 : 1 Boja mahune 428 zelenih : 152 žute 2,82 : 1 Položaj cveta 651 aksijalan : 207 terminalan 3,14 : 1 Visina stabljike 787 visokih : 277 patuljstih 2,84 : 1 ____________________________________________________________________________________ Ukupno: 14 889 dominantnih : 5 010 recesivnih 2,98 : 1 ____________________________________________________________________________________

Dihibridno ukrštanje

P X

F1 100% okrugla, žuta (Bb)

AABB aabb

F1 X F1 X AaBb AaBb

F2 A-B- A-bb aaB- aabb

9 : 3 : 3 : 1

P: AABB aabb (okruglo, žuto) (naborano, zeleno)

Gameti: AB AB ab ab

F1: AaBb (okruglo, žuto)

F1F1: AaBb AaBb

Gameti: ♂ AB, Ab, aB, ab  ♀ AB, Ab, aB, ab

/ AB Ab aB ab

AB AABB AABb AaBB AaBb

Ab AABb AAbb AaBb Aabb

aB AaBB AaBb aaBB aaBb

ab AaBb Aabb aaBb aabb

Fenotipovi: Genotipovi

1. A-B- (AABB, AABb, AaBB, AaBb)

2. A-bb (AAbb, Aabb)

3. aaB- (aaBB, aaBb)

4. aabb

Broj fenotipova u F2 generaciji pri n-hibridnom ukrštanju

2n Broj tipova gameta n – broj heterozigotnih genskih lokusa

3n Broj genotipova u F2 generaciji pri n-hibridnom ukrštanju

Genotip: AA Broj tipova gameta = 2n = 20 = 1 (gamet A)

Genotip Aa Broj tipova gameta = 2n = 21 = 2 (gameti A i a)

Genotip AaBb Broj tipova gameta = 2n = 22 = 4 (gameti AB, Ab, aB i ab)

Genotip AAbbCCddEEffGgHHIIJjKk Broj tipova gameta = 23 = 8.

Oblici interakcija među genskim alelima:

1. dominantno – recesivni AA Aa aa

2. nepotpuna dominantnost (intermedijarnost) AA Aa aa

P X

AA aa

F1

F2

100% roze (genotip Aa)

1 : 2 : 1

3. Kodominantnost genski aleli: IA, IB i IO

Krvne grupe ABO sistema kod čoveka

Fenotip genotip antigeni na eritrocitima

(krvna grupa)

1. A IAIA, IAIO

2. B IBIB, IBIO

3. AB IAIB

4. O IOIO

Imunološka detekcija krvnih grupa kod čoveka

Interakcije nealelnih gena

EPISTAZA (u užem smislu reči) predstavlja inhibiciju jednog gena drugim.

KOMPLEMENTARNOST – sadejstvo gena. Da bi se ispoljila fenotipska osobina oba gena moraju da budu aktivni.

P: AACC aacc (aguti) (albino)

F1: AaCc (aguti)

F1  F1: AaCc AaCc

F2: 1. aguti 9/16 (A-C-) 2. crni 3/16 (aaC-) 3. albino 4/16 (A-cc, aacc)

Primer: boja dlake kod miševa (recesivna epistaza)

♂ / ♀ AC Ac aC ac

AC AACC AACc AaCC AaCc

Ac AACc AAcc AaCc Aacc

aC AaCC AaCc aaCC aaCc

ac AaCc Aacc aaCc aacc

Odnos fenotipova: 9 : 3 : 4 1. aguti 9/16 (A-C-) 2. crni 3/16 (aaC-) 3. albino 4/16 (A-cc-, aacc)

♂ / ♀ AB Ab aB ab

AB AABB AABb AaBB AaBb

Nasleđivanje gluvoće kod ljudi (dvostruko recesivna epistaza ili komplementarnost)

A i B su normalni genski aleli. Da bi osoba imala normalan sluh, oba gena moraju da sadrže bar jedan funkcionalan genski alel

Ukrštanje AaBb X AaBb

Ab AABb Aabb AaBb Aabb

aB AaBB AaBb aaBB aaBb

ab AaBb Aabb aaBb aabb

Odnos fenotipova

9 : 7

normalni

gluvi

komentari (0)
nema postavljenih komentara
budi prvi koji ce napisati!
ovo je samo pregled
3 shown on 29 pages
preuzmi dokument