Pitanja i odgovori-Ispit-Ekoloski menadzment-Menadzment 3, Ispiti' predlog Menadžment životne sredine. University of Belgrade
anakin.solo
anakin.solo30 October 2012

Pitanja i odgovori-Ispit-Ekoloski menadzment-Menadzment 3, Ispiti' predlog Menadžment životne sredine. University of Belgrade

PDF (82 KB)
4 strane
1000+broj poseta
Opis
Pitanja i odgovori,Ispit,Ekoloski menadzment,Menadzment,fon,fakultet organizacionih nuaka,pitanja,odgovori
20poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 strane / 4
ovo je samo pregled
3 shown on 4 pages
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 shown on 4 pages
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 shown on 4 pages
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 shown on 4 pages
preuzmi dokument
1

Autor-Golub

1. Kakvu nauku predstavlja ekologija?

Ekologija predstavlja nauku o uzajamnim odnosima između organizama i njihove životne sredine, koji uslovljavaju fizičku egzistenciju jedinki, skupova jedinki (populacija) i čitavih vrsta živih bića.

2. Od koga potiče pojam «ekologija»?

Pojam «ekologija» potiče od nemačkog biologa Ernsta Hekela (Ernst Haeckel, 1866),

3. Od kojih reči potiče pojam «ekologija»?

Proistekao je iz dve grčke reči: oikos (dom/stanište) i logos (slovo, reč, pojam, znanje, učenje, nauka).

4. Podela ekologije prema M. Đukanović. Autekologijuejdekologiju, demekologiju, sinekologiju, humanu ekologiju, socijalnu ekologiju, kulturnu ekologiju, ekologiju zagađenih sredina, radijacionu ekologiju, urbanu ekologiju, sistemsku ekologiju, kosmičku ekologiju, predeonu ekologiju i primenjenu ekologiju

5. Kakvog je karaktera ekološka kriza? čovečanstvo se danas suočava sa krizama globalnog karaktera koje prete opasnošću kolapsa celokupnog ekosistema planete Zemlje i iscrpljivanjem njenih najvažnijih prirodnih resursa.

6. Navedite globalne ekološke probleme. - oštećenom biosferom i njenim ekosistemima; ogromnim brojem stanovnika na planeti od oko 6 milijardi sa težnjom ka udvostručavanju u narednom periodu od 20 godina; iscrpljenim i umanjenim količinama mnogih izvora mineralnih i energetskih sirovina; zagađenjima i degradacijom svih medijuma (vazduha, vode, zemljišta); globalnim promenama klime; uništenim mnogim vrstama biljnog i životinjskog sveta i daljim ugrožavanjem biodiverziteta; beskućništvom 1/4 svetskog stanovništva; oštećenjima ljudskog zdravlja i ugrožavanjima života; nesavladivo velikim količinama otpadaka u sva tri agregatna stanja.”1

7. Podela uticaja na životnu sredinu u odnosu na ljudske aktivnosti.

input-uticaje koji nastaju korišćenjem resursa iz prirodne sredine radi njihove potrošnje kao inputa u procesima; output-uticaje koji nastaju u vidu izlaznih materijalnih i energetskih tokova iz različitih procesa proizvodnje i drugih aktivnosti

8. Podela ekoloških kriza u odnosu na uticaje na životnu sredinu.

ekološke input-krize i ekološke output-krize.

9. Kada dolazi do razvoja ekološke svesti?

Do razvoja ekološke svesti dolazi postavljanjem prvih teorija o životnoj sredini. Početak teorijskih razmatranja vezanih za životnu sredinu i njenu zaštitu vezuje se za drugu polovinu 18. veka i Veliku Britaniju.

10. Na koji problem je ukazala teorija maltuzijanstva?

Teorija maltuzijanstva (prema Tomasu Maltusu) prva je skrenula pažnju na problem rasta ljudske populacije.

11. Na šta je apelovala R. Karson u svojoj knjizi «Tiho proleće» («Silent Spring»)?

Knjiga je predstavljala apel čovečanstvu da smanji upotrebu pesticida u poljoprivredi (naročito DDT-a)

12. Na kom stanovištu se zasniva teorija granice rasta – globalne ravnoteže?

Da rast populacije nužno vodi porastu proizvodnje i potrošnje koji rezultuju uvećanom potrošnjom prirodnih resursa (naročito onih potrebnih za proizvodnju hrane), povećanjem zagađenosti i degradacije životne sredine.

13. Ko je razvio teoriju granice rasta – globalne ravnoteže?

Teoriju je razvila grupa naučnika i industrijalaca okupljenih u tzv. “Rimskom klubu”

14. Kako se zvao prvi izveštaj Rimskog kluba?

“Granice rasta”

15. Koji su zaključci Rimskog kluba? Kao zaključak istaknuta je hitna potreba za: zaustavljanjem rasta populacije do 2000. godine (ograničavanjem broja dece u porodici na dvoje) i zadržavanjem svetske industrijske proizvodnje po glavi stanovnika na nivou iz 1975. godine.

Autor-Golub

16. Kada i gde je održana Prva konferencija UN o životnoj sredini?

Godine 1972. u Štokholmu je održana Prva konferencija UN o životnoj sredini

17. Kada je Svetski dan životne sredine?

Peti jun, kao prvi dan održavanja Konferencije u Štokholmu, proglašen je Svetskim danom životne sredine

18. Šta podrazumevaju teorijske postavke «ekoloških dimenzija»?

Podrazumevaju primenu svih mera zaštite životne sredine u cilju očuvanja osnovnih životnih uslova.

19. Kada i gde je prvi put pomenut pojam održivog razvoja?

Pojam održivog razvoja prvi put je pomenut 1982. godine na Konferenciji u Najrobiju.

20. Kada je ustavnovljen pojam održivog razvoja?

Pojam održivi razvoj ustanovljen je 1989. godine

21. Kada je proklamovan pojam održivog razvoja?

Bergenskom deklaracijom (1990. godine)

22. Kada je usvojen koncept održivog razvoja?

Koncept održivog razvoja usvojila je Evropska Unija 1990. godine, a Ujedinjene Nacije 1992. godine.

23. Definicija održivog razvoja prema Bergenskoj deklaraciji.

Održivi razvoj zadovoljava potrebe sadašnjosti i ne dovodi u pitanje sposobnost budućim generacijama da zadovolje svoje potrebe

24. Koja je suština koncepcije održivog razvoja?

Suština koncepcije održivog razvoja zasniva se na principu intergeneracijske pravde (= intergeneracijske jednakosti).

25. Šta je princip intergeneracijske pravde?

Ovaj princip se odnosi na nasleđivanje istog stanja životne sredine sa jedne na drugu generaciju.

26. Ko najviše utiče na održivi razvoj?

Na njega najviše utiču ljudi i njihove aktivnosti.

27. Komponente održivog razvoja prema M. Đukanović.

Usklađeni privredni rast, socijalna pravda i zdrava životna sredina.

28. Šta je usklađeni privredni rast?

Usklađeni privredni rast (proizvodnja i potrošnja) podrazumeva racionalno korišćenje prirodnih resursa za proizvodnju proizvoda koji su višenamenski i višekratni, sa najmanjim mogućim količinama otpadnih materijala i štetnih emisija.

29. Principi održivog razvoja.

- predostrožnost, predviđanje rizika, sprečavanje uzroka, novo vrednovanje životne sredine, promena načina ponašanja, promena načina potrošnje, uspostavljanje potrebnih demografskih institucija i procesa

30. Paralelni procesi održivog razvoja.

- Održiva ekonomija, održivo korišćenje energije i drugih resursa i održive industrijske aktivnosti.

31. Na čemu se zasniva održivo korišćenje energije i drugih resursa?

Unapređenju njihove efikasnosti, čuvanju i štednji u korišćenju i korišćenju nezagađujućih i obnovljivih izvora energije i drugih resursa.

Autor-Golub

32. Koji faktori obezbeđuju efikasnost sprovođenja održivog razvoja?

društva, preko obrazovnih programa o održivom razvoju; razmena informacija na nacionalnom (razvijanje ekološke svesti za sve nacije, za sva životna doba i za sve slojeve) i međunarodnom nivou; obezbeđivanje učešća javnosti u donošenju odluka i sprovođenju mera, usvajanje onog razvojnog projekta i rešenja koji će uz najmanju moguću štetu po životnu sredinu pružiti najveću društveno- ekonomsku korist.

33. Načini sprovođenja strategija održivog razvoja.

kapacitet sredine ili najbolja praktična opcija.

34. Kada su se pojavili prvi rastući ekološki problemi?

  1945. godine

35. Zahtevi ekološkog menadžmenta.

Da: 1. Identifikuje ciljeve. 2. Utvrdi mogućnost ostvarivanja postavljenih ciljeva. 3. Razvije i implementira sredstva za realizaciju procenjeno ostvarivih ciljeva.

36. Ciljevi ekološkog menadžmenta.

- Prevenciju i rešavanje ekoloških problema; uspostavljanje granica; uspostavljanje i održavanje institucija koje efektivno pomažu ekološka istraživanja, monitoring i menadžment; upozorenje na opasnosti i identifikovanje mogućnosti za njihovo prevazilaženje; održavanje i ako je moguće poboljšanje postojećih resursa; gde je moguće poboljšanje “kvaliteta života”; identifikovanje korisnih novih tehnologija ili politika.

37. Pristupi ekološkog menadžmenta.

1. Savetnički 2. Ekonomski ili fiskalni 3. Regulatorni

38. Dileme ekološkog menadžmenta.

1. Etičke dileme 2. Dileme efikasnosti 3. Dileme pravičnosti 4. Dileme slobode 5. Dileme nesigurnosti 6. Dileme procene

39. Čime su najčešće prouzrokovani ekološki problemi?

Ekološki problemi su najčešće prouzrokovani ljudskim ponašanjem (posebno potrošača), rastom ljudske populacije i potreba za energijom.

40. Koje su sve profesionalne institucije i agencije uključene u ekološki menadžment?

Vladine agencije (npr. Evropska ekološka agencija), međunarodna tela i pomoćne organizacije (kao UNEP, FAO, Svetska banka, USAID, itd.), istraživački instituti (npr. IIED), nevladine organizacije (npr. WWF, IUCN, “Prijatelji zemlje”, itd), javnost.

41. Motivi ekološkog menadžmenta.

Pragmatični razlozi. Želja za smanjenjem troškova. Popuštanje Promena u etici. Makroekonomija

42. Kada je osnovan ekološki program UN-a?

1973. godine.

43. Navesti neke eko menadžment sisteme.

britanski BS 7750 ISO 14000 EVROEMAS

44. Ko propisuje smernice ekološke politike?

Međunarodna trgovinska komora (ICC)

45. Šta se podrazumeva pod ekološkim upravljanjem?

Pod ekološkim upravljanjem se podrazumeva upravljačko usmeravanje organizacionih sistema ka postizanju manje/više konkretizovanog cilja opstanka ekosistema, a radi ostvarivanja ekološke politike i određenih ekoloških ciljeva.

Autor-Golub

46. Koji su to «ekološki standardi»?

ISO 14000 na kojima je omogućavanje efikasnog ekološkog upravljanja na različitim organizacionim nivoima, kao i njihovo međusobno usklađivanje

47. Šta je otpad?

Otpad je nešto odbačeno, napušteno ili ostavljeno u prirodi, na takav način ili u određenoj količini da može da ima negativan uticaj na prirodu.

48. Šta obuhvata program 3R?

Reduce Reuse Recycle

49. Koji materijali se najviše recikliraju?

Aluminijum,papir,staklo i plastika.

50. Pet mogućih posledica NATO bombardovanja SRJ.

- Poremećaj centralnog nervnog sistema - Psihičke tegobe - Genetski poremećaji - Povećanje steriliteta kod iba pola - Uništavanje ozonskog omotača - Probavne smentje - Itd.

komentari (0)
nema postavljenih komentara
budi prvi koji ce napisati!
ovo je samo pregled
3 shown on 4 pages
preuzmi dokument