poticanje malog i srednjeg biznisa od strane neprofitnih organizacija-seminarski rad-Marketing-Marketing i PR

Marketing

Opis: Poticanje malog i srednjeg biznisa od strane neprofitnih organizacija,seminarski rad,Marketing,Marketing i PR, TEMELJNE ODREDNICE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I MARKETINGA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA,Karakteristike neprofitnih organizacija,Volonterizam/ dragovoljni rad, Vrste neprofitnih organizacija,SUBJEKTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA,Financiranje (Fund raising) neprofitnih organizacija,Osvrt na postojeću zakonsku ragulativu malih i srednjih poduzeća u BIH,PRIMJER IZ PRAKSE 1: UDRUGA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI,IZ PRAKSE 2: BOSANSKE RUKOTVORINE, PRIMJER IZ PRAKSE 3: MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE,Nastanak i razvoj mikrokreditne organizacije,Djelovanje MKO,Budućnost MKO u BIH Show more
Prikazivanje stranica  1  -  4  -  17
EKONOMSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
TEMA: Poticanje malog i srednjeg biznisa od strane neprofitnih
organizacija
(seminarski rad)
Mentor: prof.dr. Boris Tihi
Predmet: Marketing neprofitnih organizacija
1
SADRŽAJ
1.UVOD.............................................................................................................................2
2. TEMELJNE ODREDNICE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I MARKETINGA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA................................................................................................3
2.1.Karakteristike neprofitnih organizacija............................................................................. ..5
2.2. Volonterizam/ dragovoljni rad............................................................................................6
2.3. Vrste neprofitnih organizacija............................................................................................7
3.SUBJEKTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA....................................................................8
3.1. Financiranje (Fund raising) neprofitnih organizacija...................................................10
3.2. Osvrt na postojeću zakonsku ragulativu malih i srednjih poduzeća u BIH.......................10
4. PRIMJER IZ PRAKSE 1: UDRUGA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI............................11
5. PRIMJER IZ PRAKSE 2: BOSANSKE RUKOTVORINE.................................................12
6. PRIMJER IZ PRAKSE 3: MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE.................................... . 12
6.1. Nastanak i razvoj mikrokreditne organizacije........................................................12
6.2. Djelovanje MKO................................................................ ...................................13
6.3. Budućnost MKO u BIH.....................................................................................................13
7. ZAKLJUČAK.............................................................................................................15
8. LITERATURA............................................................................................................16
2
1. UVOD
U vremenu posvemašnje globalizacije, razvoja tehnologije i napretka svih oblika
komunikacije, niti marketing, niti društveno djelovanje kroz neprofitne organizacije nisu
posebna novost. Međutim, brojnost dionika civilnog društva i njihovih korisnika, kao i sve veći
zahtjevi za profesionalizacijom - te drugi izazovi – snažno ukazuju na potrebu sustavnog i
kvalitetnog izučavanja svih područja relevantnih za uspješno komuniciranje s ciljnim
skupinama i upravljanje marketingom u neprofitnim organizacijama.
U istraživanju se polazi od potrebe osiguranja financijskog temelja neprofitnih
organizacija kao primarnog zadatka, a sve u cilju omogučavanja njihove evolucije i ostvarenja
značajnijeg doprinosa i utjecaja na društvo. Pri tome je važno osigurati neutralnost neprofitnog
sektora, omogućiti očuvanje temelja socijalnog društva, te postizanje uspješnosti i efikasnosti
neprofitnih djelatnosti. Neprofitni marketing koristi iste tehnike i principe kao i konvencionalni
marketing, služeći pritom ispunjavanju posebnih, neprofitnih ciljeva. Ispunjavanje ljudskih
potreba, ishodište je i profitnog i neprofitnog marketinga, dok je kod neprofitnog marketinga
izvedeni cilj ostvarenje opće društvene koristi, a u slučaju konvencionalnog marketinga, profit.
Neučinkovitost neprofitnih organizacija pod državnom vlašću dovela je do pojave neprofitnog
marketinga u tim djelatnostima i tržišnih zakonitosti u cilju rješavanja spomenutih
neučinkovitosti. Uvođenje tržišnih zakonitosti u neprofitni sektor utjecalo je daljnji razvoj i
proširenje djelokruga njihovog rada, kao i na društvo i okolinu što ide u pravcu održivosti i
signifikantnije razine suradnje s ostalim profitnim organizacijama, te neprofitnog sektora kao
značajnog izvora zaposljavanja. Spoznaja o potrebi za pomaganjem drugima, te motivima
volontiranja nužna su kako bi marketeri mogli strukturirati proizvode i usluge neprofitnih
organizacija, te privući resurse, uz istodobno osiguranje zadovoljstva svih nositelja interesa.
Da bi razmjena poprimila zadovoljavajuće okvire, svi sudionici u razmjeni moraju ostvariti
određeni ekvivalent za uloženi trud, sredstva ili neki drugi resurs. To je jedini način postizanja
dugoročnog opstanka neprofitnih organizacija, gdje se vodi računa o ispunjenju motiva i
potreba svih sudionika razmjene. Praktičan dio istraživanja proveden je na uzorku od 15
neprofitnih organizacija, te je pridonio verifikaciji i nadogradnji postavljenih hipotezi u radu.
Rasprava o proučavanim elementima, ukazat će na najvažnije spoznaje generirane
istraživanjem koje je pokazalo da su uz financijski problem, neprofitne organizacije suočene i s
drugim podjednako važnim problemom nedostatka ljudskih resursa, čime se nadograđuje
radna hipoteza postavljena ranije u radu. Drugi aspekt te hipoteze ukazivao je na potrebu
neutralnog oblika financiranja neprofitnog sektora (model tržište-država) kao najoptimalnijeg,
što je ovim istraživanjem i potvrđeno kroz postojanje dva najznačajnija izvora financiranja
ispitanih subjekata, i to donacija, te državne potpore.
Neprofitne organizacije su “agenti humanitarnih promjena”, postoje kako bi poboljšale ljudske
živote, važne su za kvalitetu života u nekom društvu i na usluzi su društvu.
Budući da marketing ustvari označava traženje, ovdje se radi o tržištu roba i usluga,
odnosno kompletne ponude i potražnje koja se odvija u neprofitnom sektoru. U tom smjeru je
moguće ostvariti odnos između aktera upravo ovog tržišta te dobiti izvrsne rezultate usprkos
mnogim naizgled nepremostivim barijerama. U svijetu je, uglavnom na Zapadu, ovaj segment
društvenih aktivnosti vrlo aktivan i veoma učinkovit, dok je to kod nas manje slučaj i riječ je o
pojavi koja tek treba uzeti maha. U ovom radu ćemo se baviti prvenstveno neprofitnim
organizacijama koje su u funkciji podržavanja malog i srednjeg biznisa, u ekonomskoj sferi
itekako bitnog kreatora temelja privrednog razvoja. Time više jer je samoincijativno
zapošljavanje u ovoj državi od velikog značaja i prijeko potrebno, te ponekad predstavlja jedini
3
izvor egzistencije brojnim obiteljima koje su u vihoru rata izgubile priliku za stabilnu financijsku
egzistenciju kroz nestanak mnogih radnih mjesta.
2. TEMELJNE ODREDNICE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I MARKETINGA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Osim zadovoljavanja potreba primarnog ciljnog tržišta vodi se računa i o javnom
interesu i potrebama cjelokupnog društva, kao i prijedlog za termin implementacije
marketinške koncepcije u neprofitnim organizacijama nameće se društvena orijentacija koja
navodi da je glavna zadaća institucije u određenju potreba, želja i interesa njenih potrošača te
u njenoj prilagodbi kako bi omogućila zadovoljstva koja čuvaju ili uvećavaju dobrobit i
dugoročne interese korisnika i društva.
S aspekta što marketing može ponuditi neprofitnim organizacijama i što marketing mora
uzeti u obzir kada zalazi u sferu neprofitnog sektora:brojni klijenti, nefinancijski ciljevi, usluge i
ponašanje radije nego roba, javno netržišni pritisak i tenzija između misije i zadovoljstva
potrošača.
Koraci koje je potrebno provesti za izgradnju Organizacije temeljene na vrijednostima:
su stvaranje i određivanje vrijednosti «koje vrijednosti trebamo usvojiti da ispunimo našu
viziju?»
komuniciranje na svrhovit način na temelju određenih vrijednosti sa svim stranama što
uključuje zaposlene, prodavače, partnere, podugovarače, itd.
izvršiti odozgo prema dolje svih politika, procedura, prodajnih praksa i pisanih materijala
nastaviti postavljati pitanja «gdje smo pogriješili odnosno propustili ispuniti obećanja
koja se tiču vrijednosti”
Jedno od bitnih obilježja suvremenog poslovanja jest težnja za izvrsnošću. Izgradnja
proizvoda i programa visoke kvalitete, kvaliteta organizacije, ljudskih potencijala postaju
temeljni zahtjevi koji se postavlja pred menadžment. Težnja za izvrsnošću u
neprofitnim organizacijama može biti poticaj ostalim organizacijama da slijede primjere
koji potiču kvalitetu i donose pozitivne rezultate.
Neprofitne organizacije već dobro znaju važnost motivacije i produktivnosti kreativnih
stručnjaka – radnika znanja. Izgradnja organizacija koje se temelje na znanju počiva na
potrebi prepoznavanja znanja i stručnjaka-profesionalaca kao ključnih nositelja napretka
odnosno kreativnosti i inovacija.
Neprofitne organizacije “prodaju uslugu” te se usluge velikim dijelom temelje na novim
znanjima.
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience please switch to Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ or Safari! Preuzmite Google Chrome