Projekti' predlog ekonomija za high school - communication orientation’ studente

1 rezultat

Ajčešće preuzete beleške u ekonomija

Franšiza

U ovom završnom radu obrađena je tema ''Franšiza'', navedeni su i pojašnjeni pojmovi vezani za Franšizu. Objašnjene su vrste Franšiza, načini poslovanja, te su dani primjeri američkih davatelja franšiza.