Skripte' predlog fizicka hemija za biologija i hemija’ studente

7 rezultat

Skripte najcesce pregledane beleške u fizicka hemija

Hemijska ravnoteza-Skripta-Fizicka hemija-Hemija

Hemijska ravnoteza,Skripta,Fizicka hemija,Hemija, KONSTANTA RAVNOTEŽE, Opšti termodinamicki uslov hemijske ravnoteže, Odnosi konstanti, Termodinamicka konstanta ravnoteže, Reakciona izoterma, Gibsove energije, Vanthofove reakcione izoterme, Uticaj...

Ravnotezna faza-Skripta-Fizicka hemija-Hemija

Ravnotezna faza,Skripta,Fizicka hemija,Hemija, Cvrsta tecna ili gasna Faza, Komponenta, jednofazni ili homogeni sistem, višefazni ili heterogeni Sistem, Stepeni slobode, Ekstenzivni Parameter, Intenzivni Parameter, Ravnotežni Uslov, Mehanicka ravn...

Ajčešće preuzete beleške u fizicka hemija

Gasovito stanje-Skripta-Fizicka hemija-Hemija

Gasovito stanje,Skripta,Fizicka hemija,Hemija, čvrstom, tečnom, gasnom i stanju gasne Plazme, energiji međumolekulskih interakcija, molekuli se kreću slobodno, idealno stanje gasa, Bojl-Mariotov zakon, Gej-Lisakov i Šarlov zakon, Avogadrov zakon,...

Hemijska ravnoteza-Skripta-Fizicka hemija-Hemija

Hemijska ravnoteza,Skripta,Fizicka hemija,Hemija, KONSTANTA RAVNOTEŽE, Opšti termodinamicki uslov hemijske ravnoteže, Odnosi konstanti, Termodinamicka konstanta ravnoteže, Reakciona izoterma, Gibsove energije, Vanthofove reakcione izoterme, Uticaj...

Ravnotezna faza-Skripta-Fizicka hemija-Hemija

Ravnotezna faza,Skripta,Fizicka hemija,Hemija, Cvrsta tecna ili gasna Faza, Komponenta, jednofazni ili homogeni sistem, višefazni ili heterogeni Sistem, Stepeni slobode, Ekstenzivni Parameter, Intenzivni Parameter, Ravnotežni Uslov, Mehanicka ravn...

I zakon Termodinamike-Skripta-Fizicka hemija-Hemija

I zakon Termodinamike,Skripta,Fizicka hemija,Hemija, TEMODINAMIČKI SISTEM I JEDNAČINA STANJA, Termodinamički sistem, otvoren, zatvoren, izolovan, parametrima stanja, termodinamička ravnoteža, PRVI ZAKON TERMODINAMIKE, Nulti zakon termodinamike, Is...

Najnoviji skripte pregleda u fizicka hemija

Hromatografija-Skripta-Fizickahemija-Hemija

Skripta iz predmeta Fizickahemija. Hromatografija. Hemijski fakultet,skripta,Fizickahemija,Plemeniti plinovi,petrohemija,bioetanol,tecna goriva,proizvodnja,emisija stetnih gasova,sagorevanje,bilans energije,GHG,sirovine,tehnologija proizvodnje,fa...

Uvod-Skripta-Fizicka hemija-Hemija

Uvod,Skripta,Fizicka hemija,Hemija, hemija, fizika, minerologija, geologija, biologija, FIZICKA HEMIJA KAO INTERDISCIPLINARNA NAUKA, Carnot, Joule, Helmholtz, Clausius, Thomson, I i II zakon termodinamike, Guldberg, Waage, Gibbs, hemijska ravnote...

Ravnotezna faza-Skripta-Fizicka hemija-Hemija

Ravnotezna faza,Skripta,Fizicka hemija,Hemija, Cvrsta tecna ili gasna Faza, Komponenta, jednofazni ili homogeni sistem, višefazni ili heterogeni Sistem, Stepeni slobode, Ekstenzivni Parameter, Intenzivni Parameter, Ravnotežni Uslov, Mehanicka ravn...

I zakon Termodinamike-Skripta-Fizicka hemija-Hemija

I zakon Termodinamike,Skripta,Fizicka hemija,Hemija, TEMODINAMIČKI SISTEM I JEDNAČINA STANJA, Termodinamički sistem, otvoren, zatvoren, izolovan, parametrima stanja, termodinamička ravnoteža, PRVI ZAKON TERMODINAMIKE, Nulti zakon termodinamike, Is...