Slajdovi' predlog mikrobiologija za biologija i hemija’ studente

3 rezultat

Slajdovi najčešće preuzete beleške u mikrobiologija

Генетска модификација на претставниците од родот Lactobacillus

Ферментираната храна во голема мера ги задоволува нутритивните потреби на луѓето па затоа нејзината употребата и производството бележи постојан пораст. Модерната биотехнологија ја користи рекомбинантната DNA технологија за да понуди плејада можно...