Slajdovi' predlog hemija zivotne sredine za fizika’ studente

0 rezultat

Slajdovi najčešće preuzete beleške u hemija zivotne sredine

Uvod-Slajdovi-Hemija zivotne sredine-Hemija

Uvod,Slajdovi,Hemija zivotne sredine,Hemija, atmosfera, jonosfera, litosfera, Troposfera, Hidrosfera, Geološki rad hidrosfere, Biosfera, Površinski sloj litosfere, Pedosfera, nastanak zemljišta, sinteza i razlaganje organskih supstanci