Design basic training, Study notes for Design Patterns
xanh-ngoc-nguyen
xanh-ngoc-nguyen

Design basic training, Study notes for Design Patterns

57 pages
9Number of visits
Description
for those who interesting in desire
20 points
Download points needed to download
this document
Download the document
Preview3 pages / 57
This is only a preview
3 shown on 57 pages
This is only a preview
3 shown on 57 pages
This is only a preview
3 shown on 57 pages
This is only a preview
3 shown on 57 pages
PowerPoint Presentation

By Meo Meo

BỐ CỤC MÀU CHI TIẾT

• Điểm chính – nhấn

• Tính cân bằng

• Tính dẫn dắt

• Tính liên kết

• Tính đơn giản

• Tính ứng dụng

• Nhóm màu

• Gam màu

• Tone màu

• Phốimàu

• Background

• Typography

• Fonts

• Căn chỉnh

• Hiệu ứng

• Khoảng âm

• Kết hợp

• Work in process

1. BỐ CỤC

2. MÀU – GAM – TONE

3. CHI TIẾT – TYPOGRAPHY

BỐ CỤC

Thế nào là

ĐIỂM CHÍNH?

Ấn tượng nhất

To –giữa-nổi- chi tiết

Truyền tải thông điệp

Điểm đầu tiên cần tạo trong thiết kế

_________________________________

“Một và chỉ một”

BỐ CỤC

BỐ CỤC

Thế nào là

ĐIỂM NHẤN?

Khuyến mại, điểm đặc sắc

Khác biệt – nổi bật – ngắn gọn – dễ nhớ

Có 1,2 điểm nhấn hoặc không có điểm

nhấn

___________________________________

“Hãy chú ý đến tôi”

BỐ CỤC

BỐ CỤC

Bố cục và

TỶ LỆ VÀNG?

Quy tắc 1/3

Điểm chính nằm trên đường vàng

và điểm tỷ lệ vàng

Thông tin chính = 1/3 thiết kế

BỐ CỤC

BỐ CỤC

BỐ CỤC

BỐ CỤC Tính cân bằng

Cân bằng đối xứng Cân bằng bất đối xứng

BỐ CỤC

BỐ CỤC

BỐ CỤC

BỐ CỤC

BỐ CỤC

BỐ CỤC

BỐ CỤC

BỐ CỤC Tính dẫn dắt

BỐ CỤC

THÓI QUEN

THỊ GIÁC

Tính dẫn dắt

BỐ CỤC

Thói quen thị giác

Tác dụng: đưa ng xem nhìn theo

hướng ta mong muốn

Điểm chính – điểm nhấn – thông

tin chính – thông tin phụ - logo -

contact

HƯỚNG NHÌN

Tính dẫn dắt

BỐ CỤC Tính liên kết

Bố cục

Nội dung

+

?

?

Tính liên kết

Cái gì được

lặp lại trong

thiết kế này?

-- Bố cục --

Tính liên kết

Kích thước

Vị trí

Tạo sự thống nhất và chuyên nghiệp

Đơn giản – dễ làm – hiệu quả cao

Sự lặp lại về hình khối – bố cục giữa 1

trang/ nhiều trang

Căn chỉnh vị trí, kích thước cho các yếu

tố, chi tiết trong thiết kế

-- Bố cục --

no comments were posted
This is only a preview
3 shown on 57 pages