English-any color Filipino

English-any color Filipino

17 pages
41Number of visits
Description
English is not a whole number is divided
20 points
Download points needed to download
this document
Download the document
Preview3 pages / 17
This is only a preview
3 shown on 17 pages
This is only a preview
3 shown on 17 pages
This is only a preview
3 shown on 17 pages
This is only a preview
3 shown on 17 pages
ANO NGA BA ANG LIPUNAN? EMILE DURKHEIM “Ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain. Ito ay patuloy na kumikilos at nagbabago.”(Mooney, 2011) KARL MARX “Ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan. Ito ay nabubuo dahil sa pag- aagawan ng mga tao sa limitadong pinagkukunang- yaman upang matugunan ang kanilang pangangailangan. ”(Panopio, 2007) CHARLES COOLEY “Ang lipunan ay binubuo ng tao na may magkakawing na ugnayan at tungkulin. Nauunawaan at higit na nakikilala ng tao ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa iba pang miyembro ng lipunan.”(Mooney, 2011) ANO ANG LIPUNAN? “* Ang lipunan ay tumutukoy sa mga taong sama- samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may iisang batas, tradisyon at pagpapahalaga. * Binubuo ng iba’t ibang institusyon, ugnayan at kultura. ANO ANG BUMUBUO SA LIPUNAN 1. Istrukturang Panlipunan 2. Kultura MGA ELEMENTO NG ISTRUKTURANG PANLIPUNAN 1. Institusyon - isang organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan. a. pamilya b. edukasyon c. ekonomiya lihiyon . pamahalaan 2. SOCIAL GROUP - ito ay tumutukoy sa dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang panlipunan. 2 uri ng Social Group 1. Primary group — tumutukoy sa malapit at impormal na ugnayan ng mga indibidwal. 2. Secondary group — binubuo ng mga indibiduwal na may pormal na ugnayan Sa isa’t isa. 3. STATUS - tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang indibiduwal sa lipunan. 2 uri: 1. Ascribed Status - nakatalaga sa isang indibiduwal simula nang siya ay ipanganak. Hindi ito kontrolado ng isang indibiduwal. 2. Achieved Status - nakatalaga sa isang indibiduwal sa bisa ng kaniyang ikap. aaring magbago ang isang indibiduwal ang kaniyang ed status. 4. GAMPANIN (ROLES) - tumutukoy ang mga gampaning ito sa mga karapatan, obligasyon at mga inaasahan ng lipunang kanyang ginagalawan. - ang mga gampaning ito ang nagiging batayan din ng kilos ng isang tao sa lipunanng kanyang ginagalawan. B. KULTURA > ang kultura ay isang kumplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan o isang lipunan sa kabuuan. ( Andersen at Taylor ) >» ito ang kabuuang konseptong sangkap sa pamumuhay ng mga tao, ang batayan ng kilos at gawi, at ang kabuuang gawain ng tao. (Panopio) > tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay na naglalarawan sa isang lipunan. (Mooney) DALAWANG URI NG KULTURA 1. Materyal - binubuo ito ng mga gusali, likhang — sining, kagamitan at iba pang bagay na nakikita at nahahawakan at gawa o nilikha ng tao. - ang mga bagay na ito ay may kahulugan at mahalaga sa pag- unawa ng kultura ng isang lipunan. 2. Hindi Materyal — kabilang dito ang batas, gawi, ideya, paniniwala at norms ng isang grupo ng tao. - hindi ito nahahawakan subalit ito ay maaaring makita maobserbahan. - ito ay bahagi ng pang araw — araw na pamumuhay ng sistemang panlipunan. MGA ELEMENTO NG KULTURA 1. Paniniwala ( Beliefs ) - tumutukoy ito sa mga kahulugan at paliwanag tungkol sa pinaniniwalaan at tinanggap na totoo. - maituturing itong batayan ng pagpapahalaga ng isang grupo o lipunan sa kabuuan. 2. Pagpapahalaga ( Values ) - maituturing itong batayan ng isang grupo o ng lipunan sa kabuuan kung ano ang katanggap-tanggap at kung ano ang hindi. Batayan kung tama o mali, maganda at kung ano ang nararapat at hindi pat. 3.Norms - tumutukoy ito sa mga asal, kilos o gawi na binuo at nagsisilbing pamantayan sa isang lipunan. - nagsisilbing batayan ng mga ugali, aksyon at pakikitungo ng isang indibiduwal sa lipunang kaniyang kinabibilangan. Dalawang Uri: a. Folkways — ang pangkalahatang batayan ng kilos ng mga tao sa isang grupo o sa isang lipunan sa kabuuan. b. Mores — tumutukoy sa mas mahigpit na batayan ng pagkilos. Ang paglabag sa mores ay agdudulot ng mga legal na parusa. 4. Simbolo ( Symbols ) - ang paglalapat ng kahulugan sa isang bagay ng mga taong gumamit dito. - kung walang simbolo, walang magaganap na komunikasyon at hindi rin magiging posible ang interaksiyon ng mga tao sa lipunan. Kabuuan LIPUNAN ISYU ISTRUKTURANG PANLIPUNAN INSTITUSYON SOCIAL STATUS STATUS GAMPANIN (ROLES) KULTURA PANINIWALA PAGPAPAHALAGA NORMS SIMBOLO
no comments were posted
This is only a preview
3 shown on 17 pages