Komparativna pravna historija Atina, Study notes for Andragogy
Mikimisko
Mikimisko

Komparativna pravna historija Atina, Study notes for Andragogy

1 page
2Number of download
158Number of visits
Description
Licni status,Porodično pravo,Nasljedno pravo
20 points
Download points needed to download
this document
Download the document
Preview1 page / 1
Download the document

Lični status: U Atini su postajale tri kategorije stanovnika:građani,stranci i robovi.Polovinom 5 vijeka p.n.e ustanovljena je praksa da se punopravnim atinskim građaninom smatra samo ono lice koje potiče od roditelja Atinjana.Atinski momci sa navršenih 17 godina dobivali su samo formalno status građanina nakon postupka koji se zvao dokimasia.Građanski status je davao pojedincu pravo da glasa,vrši javnu službu,obavlja poslove na gradskom trgu,ima imovinu,učestvuje u zakonodavnom procesu i sudskom procesu,i da sklopi brak.Stranci su imali status „stanca sa pravom boravka“ i zvali su se metik.Većina robova u Atini su bili stranog porijekla i tretirani su kao imovina.U nekim aspektima robovi su imali ograničen stepen individualne slobode i odgovornosti.Takav je slučaj bio sa robovima koji su radili izvan doma svog vlasnika i mogli bi da zarađuju nov ac,i da kupe slobodu i onda bi dobivali status metika. Imovinsko pravo:Vlasništvo nad stvarima je veoma važno,tako da je vlasniku zemljišta pripadalo i sve ono što se na zemljištu nalazi.Atinskop ravo je poznavalo i vlasništvo nad ličnom imovinom.Neki autori su razlikovali vidljivu i nevidljivu imovinu te onu koja je naslijeđena od predaka i onu koja je stečena.Atinjani su razlikovali vlasništvo od posjeda.Priznavali su originarni izvor sticanja vlasništva kao što je okupacija.Umjesto testamneta primjenjivan je zakonski nasljedni red.Atinsko pravo osiguravalo je i formalne mehanizme za rješavanje imovinskih sporova. Porodično pravo: Centar Atinske porodice bilo je domaćinstvo.Glava porodice bio je otac koji je služio kao staratelj supruzi i djeci.Žene su imale neka prava ali nisu mogle učestovati u pravnim poslovima.Atinsko pravo nije dopuštalo brak između bliskih srodnika i tražilo se minimum 17 godina za momka a 14 godina za djevojku.Tipična forma braka bila je engue.Riječ je o sporazumu između mladoženje i oca mlade.Ako bi otac umro ostavljajuci kćerku kao jedinog nasljednika atinsko pravo je predviđalo da se nasljednica uda za svog najbližeg rođaka da bi se imovina očuvala u porodici.DA bi se dijete smatralo zakonitim moralo se poticati od roditelja koji su sklopili brak u formi engue ili epidikasia.

Nasljedno pravo: U pogledu nasljeđivanja važilo je da sinovi bez obzira na red rođenja nasljeđuju ostavštinu oca na jednake djelove.U slučaju kćerke jedinice,brak u formi epidikasia osiguravao je kontinuitet domaćinstva ostavioca.Ukoliko ostavilac nije imao djece,red nasljeđivanja bio je :braća i polubraća od istog oca,sestre,polusestre od istog oca,drugi srodinici po očevoj liniji,polubraća od iste majike,polusestre od iste majke i ostali stodnici po majčinoj liniji.Atinsko nasljedno pravo b ilo je bazirano na principu per stipes. Krivično pravo:Stari Atinjani su imali propise koji su se bavili kaznama za ubisvo,krađu,polne prekršaje i povrede.Drakon je udario temelje atinskim propisima o ubistvu.Namjerno ubistvo je bilo kaznjavano smrću i gubitkom imovine.Sud Aeropag je bio nadležan za slučajeve namjernog ubistva.Ostale slučajeve ub istva raspravljao je sud Ephetai.Kazna za krađu varirala je u zavisnosti od vrijednosti ukradene stvari.Silovanje je kažnjavano novčanom kaznom koju je počinilac plaćao žrtvi.Zavođenje je smatrano većim deliktom nego silovanje zato što je podrazumjevalo mentalnu varku.Preljuba udate žene je smatrana za nevaljalo djelo.Ženska prostitucija je bila pravno i društveno dozvoljena. Međunarodno pravo:Razvoj trgovine u grčkom svijetu doveo je do potrebe da se iznađu mehanizmi riješavanja sporova među pojedincima koji su pripadali različitim polisima.Formalni ugovori koji su sklapani između polisa radi regulisanja postupaka koji će se primjeniti u slučaju spora među njihovim građanima nazivali su se symbola.Ugovorima su sklapani i savezi među grčkim državicama.Ugovori o miru sklapani su sa stranim državama.

no comments were posted
Download the document