a, Apuntes de Antropología Social. Universitat de Barcelona (UB)
korenn1
korenn1

a, Apuntes de Antropología Social. Universitat de Barcelona (UB)

14 páginas
8Número de visitas
Descripción
Asignatura: Antropologia de les fronteres, Profesor: mikel aramburu, Carrera: Antropologia Social i Cultural, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 14
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 14 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 14 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 14 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 14 páginas totales
Descarga el documento
[Tema 5.4] Formes de parentiu no procreatiu

[Tema 5.5]

Formes de parentiu no procreatiu

Antropologia del Parentiu (UB)

Curs 2017-18 Prof. Ferran Estrada i Bonell

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

Altres formes de reconèixer el parentiu

El parentiu no procreatiu

Formes de parentiu no procreatiu:

1. Parentiu per adopció

2. Parentiu per alimentació

3. Parentiu ritual

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

Diversitat de situacions sota el concepte adopció:

• Prendre legalment un infant per fill/a.

 Circulació d’infants entre adults que implica una reorganització de les relacions socials i econòmiques.

• Tractar com a parent persones que no són consanguínies o afins (p.e. els fills de la parella).

• Triar, escollir, crear una relació privilegiada amb uns parents concrets.

Són formes que se situen als marges del parentiu consanguini.

Altres formes de reconèixer el parentiu

Adopció

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

Diversitat de situacions que van des de:

• Adopció parcial: s’assumeixen només alguns trets de la relació i només amb algunes persones. Pot ser temporal. Paternitat compartida.

• Adopció plena: es trenquen els vincles amb uns pares i es reemplacen amb uns altres. Relació equivalent a la filiació. És permanent i el vincle s’estén a tots els parents.

Altres formes de reconèixer el parentiu

Adopció

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

L’adopció posa en qüestió les “veritats” del parentiu genealògic occidental:

1. És una forma de paternitat i maternitat basada en allò social (llei, actituds, comportament) / parentiu procreatiu.

2. Relació post-natal / vincle biològic pre-natal.

3. Procés d’emparentament / el parentiu com una relació donada, estàtica i permanent.

4. La paternitat i la maternitat com a elecció / La paternitat i maternitat com a resultat de la relació sexual

Altres formes de reconèixer el parentiu

Adopció

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

• Noció de consubstancialitat.

• L’alimentació com a forma de crear i d’adquirir substància i, per tant, parentiu.

• L’alimentació es combina amb la procreació  modifica els vincles sorgits de la procreació.

• El parentiu com una relació fluida, variable, que es va construint i reconstruint.

• Distingir:

– Aliments lligats a la procreació, produïts pel cos  La llet materna.

– Menjar compartit: aliments produïts, cuinats i consumits en contextos específics  creen la carn i la sang.

Altres formes de reconèixer el parentiu

Alimentació

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

Rida’a  Parentiu que s’estableix entre dues persones que han estat alletades per la mateixa dona.

• Genera prohibicions matrimonials (Alcorà, Sura 4: v23):

– El nen o nena alletat i la mare de llet i el seu marit.

– Germans i germanes de llet.

– Els xiïtes prohibeixen també el matrimoni amb els parents consanguinis d’un parent de llet.

• Explicació de les prohibicions en termes de substància compartida i en termes d’integració familiar.

• Usos del parentiu de llet:

– Ampliar de la xarxa de relacions amb un nou tipus de parentiu.

– Limitar les possibilitats de matrimoni dels fills.

Altres formes de reconèixer el parentiu

El parentiu de llet en l’Islam

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

Altres formes de reconèixer el parentiu

El parentiu de llet en l’Islam

Altorki, S. (1980) “Milk-kinship in Arab society. An unexplored problem in the ethnography of marriage”. Ethnology, 19(2):233-244.

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

• S’adquireix participant en un ritual que vincula a dues o més persones o grups a través d’una persona, objecte o ocasió que fa de mediadora.

• Relació nova, diferent al parentiu adquirit per procreació. Estén les relacions més enllà.

• L’objectiu és crear vincles amb persones amb les quals no hi ha parentiu sovint implica l’exclusió de parents consanguinis i per aliança.

• Possibilitat d’elecció (per les dues parts)  Estratègies i capacitat adaptativa, a diferència del parentiu per filiació i, en menor mesura, del parentiu per aliança.

Altres formes de reconèixer el parentiu

Parentiu ritual

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

Un home no es pot casar amb la filla d’un company del seu grup d’edat

«perquè és la seva filla». La sang que els companys de promoció han

vessat junts al terra durant la seva iniciació crea un cert tipus de

parentiu. En circumstàncies determinades, un company de grup d’edat

pot reclamar una vaca del preu de la núvia de la filla d’un dels seus

companys, i un home no pot estar, al mateix temps, en posició d’haver

de pagar el preu i tenir dret a reclamar-lo. Els nuer també diuen que si

un home es casés amb la filla d’un company de grup d’edat, els seus

pares es convertirien en sogres, i el respecte que hauria de demostrar

envers ells no seria compatible amb la familiaritat amb la que ha de

tractar els seus companys de grup i les seves esposes i amb les llibertats

que es pot prendre amb ells(Evans-Pritchard 1951).

Evans-Pritchard, E.E. (1951) Kinship and marriage among the Nuer. Oxford: Clarendon Press.

Altres formes de reconèixer el parentiu

Parentiu ritual. Els grups d’edat nuer

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

• Rols a partir de la seva participació en el bateig catòlic:

– Iniciat (nen/a); el fillol.

– Padrí/padrina o padrins.

– Pares de l’iniciat.

• Suposa quatre tipus de relació:

– Pares  infant

– Padrins  fillol/a

– Pares  padrins  compares, compadres

– Fillols  fills dels padrins

Altres formes de reconèixer el parentiu

Parentiu ritual. El compadrazgo

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

• Respecte i l’ajuda mútua entre compares. Està normativitzat però permet estratègies.

• Flux de béns i serveis que facilita les relacions de reciprocitat i clientelisme.

• Mintz i Wolf (1950) distingeixen entre:

Compadrazgo horitzontal (estatus socioeconòmic semblant)  reciprocitat.

Compadrazgo vertical (estatus socioeconòmic diferent)  clientelisme.

Mintz, S. W., & Wolf, E. R. (1950). “An analysis of ritual co-parenthood (compadrazgo)”. Southwestern Journal of Anthropology, 6(4): 341–368.

Altres formes de reconèixer el parentiu

Parentiu ritual. El compadrazgo

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

• Funcions socials del compadrazgo:

– Solidaritat social;

– Canalitzar les tensions socials; clientelisme.

– Obtenir força de treball i altres avantatges en relacions horitzontals (béns, allotjament)

Altres formes de reconèixer el parentiu

Parentiu ritual. El compadrazgo

Curs 2017-18 Antropologia del Parentiu (UB) Prof. Ferran Estrada i Bonell

Altres formes de reconèixer el parentiu

Diversitat de parentius a occident

Biològic Social i cultural

No legal Jurídic Ritual Aliment. No Jurídic

Il·legítim Consanguini Adopció

Aliança Padrinatge

Germandat de llet

Metafòric - Mare pàtria - Brother - Primo

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 14 páginas totales
Descarga el documento