apunts assignatura, Apuntes de Trabajo Social. Universidad de Alcalá (UAH)
lluis_bi
lluis_bi

apunts assignatura, Apuntes de Trabajo Social. Universidad de Alcalá (UAH)

2 páginas
9Número de visitas
Descripción
Asignatura: historia de la accion social, Profesor: ns nc, Carrera: Ingeniería en Geodesia y Cartografía, Universidad: UAH
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento
cas_vfinal.docx

Ús i aplicació de les TIC 2on Semestre Curs 2016-2017

PAC1. TIMELINE: Com treballar en equip en entorns virtuals 1

Ús i aplicació de les TIC

Guia debat: TIMELINE: Com treballar en equip en entorns virtuals

Estudis de Dret

Objetius • Conèixer i prendre consciència dels elements clau que faciliten el treball en equip en

entorns virtuals.

• Promoure el coneixement entre els estudiants per facilitar la formació de grups.

Presentació de TIMELINE El treball en equip és bàsic per el desenvolupament de la

matèria Ús i Aplicació de les TIC en l’entorn virtual de la UOC.

Cadascun de vosaltres serà el principal motor del seu

aprenentatge que adquirireu a través del desenvolupament d’un

projecte a través d’un equip virtual de companys/es.

Per a poder reflexionar sobre aquesta forma de desenvolupar un

projecte, et proposem el visionat del següent vídeo: Timeline –

Com treballar en equip en entorns virtuals.

En el mateix vídeo, a través de la protagonista, es van desglossant els trets característics i

bàsics per un correcte funcionament d’un equip de treball virtual.

Elements per a la reflexió Una vegada visualitzat atentament el vídeo, us demanem que reflexioneu sobre algunes

qüestions i realitzeu aquesta segona activitat, de la PAC1, amb la qual us donareu més a

conèixer i mostrareu les vostres afinitats.

Aquesta activitat, al igual que les presentacions al Langbloc, facilitarà la posterior formació

de grups de treball que iniciarem pròximament.

En concret, és necessari que feu arribar com a mínim dos missatges, de diferents

preguntes, a l’espai Debat inicial de la PAC1 de l’aula, situant-los correctament a la

carpeta corresponent segons els fils de debat que trobareu definits.

Podeu redactar aquests missatges, de forma argumentada, seguint algun dels següents fils

de debat. Recordeu tractar només un tema a cadascuna de les vostres intervencions:

o Quines creieu que són les actituds més positives que han de mostrar els components

d’un equip virtual?

o Com es poden conciliar les tasques i obligacions personals amb la dinàmica d’un

equip virtual?

El treball en equip

El treball en equip no és la suma del

treball de les individualitats, sinó

que és el consens entre diverses

maneres de pensar, fer i raonar. Per

assolir un èxit significatiu és

necessari una bona organització,

dinamització i compromís en un

ambient constructiu, obert, cordial,

realista i sincer.

Ús i aplicació de les TIC 2on Semestre Curs 2016-2017

PAC1. TIMELINE: Com treballar en equip en entorns virtuals 2

o De quina manera repartiríeu les tasques per a formar part d’un equip equilibrat i

evitant conflictes?

o Quines estratègies de comunicació creieu que són necessàries per a dur a terme un

treball en equip virtual?

Una vegada finalitzat el debat en torn a aquestes preguntes, s’obrirà una carpeta de

CONCLUSIONS a la que cada participant enviarà un missatge especificant, segons el seu

criteri, 3 requeriments bàsics per a poder dur a terme un treball en equip en entorns

virtuals amb èxit.

Recordeu que, tal i com s’especifica a l’enunciat de la PAC1, per a la valoració d’aquesta

segona activitat es considerarà molt especialment “la claredat de la informació

compartida i l’estil de comunicació utilitzat “. Per aquesta raó és molt recomanable:

1. Fer ús d’elements de format de text per ressaltar idees importants que vulgueu

expressar (negreta, subratllat, vinyetes, etc.).

2. Utilitzar els correctors ortogràfics per corregir el text abans d’enviar-lo al Debat.

3. Ser clars i concisos a l’exposició d’arguments, no allargant excessivament els missatges per facilitar la comprensió de la idea a expressar. http://www.l-h.cat/gdocs/d4796928.pdf

4. Seguir les normes formals de participació pròpies d’un Debat virtual que

trobareu expressades en el document "Orientacions sobre els Debats virtuals

que localitzareu a l’àrea de Materials i fonts d’informació de la nostra aula (pareu

atenció especial al capítol que porta per nom “Normes formals de participació”).

No hay comentarios
Descarga el documento