Apunts futbol, Apuntes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universitat de Barcelona (UB)
pablorbt
pablorbt

Apunts futbol, Apuntes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universitat de Barcelona (UB)

46 páginas
1Número de descargas
16Número de visitas
Descripción
Asignatura: Futbol, Profesor: Vidal Paloma, Carrera: Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 46
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 46 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 46 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 46 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 46 páginas totales
Descarga el documento
Microsoft Word - Redactat Metodologia 1er.docx

!

! METODOLOGIA,!TÀCTICA!I!

TÈCNICA!! ! ! ! !

Apunts'simplificats'de'futbol'de'primer'INEF.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

'

!

2!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

!

METODOLOGIA.! ! En! el! següent! quadre! es! presenten! les! característiques!més! significatives! de! les! teories!reduccionistes!i!les!sistèmiques.! !

TEORIES!REDUCCIONISTES! TEORIES!SISTÈMIQUES5COMPLEXES!

El!joc!està!dividit!en!fases!(Atac!–!Defensa)! Les!fases!i!sub5fases!es!poden!distingir,!però!mai!separar!ja!que!formen!part!del!mateix!procés!

Les!estructures!del!jugador!s’optimitzen!aïlladament!(es!prioritza! l’estructura!condicional)!

Jugador!entès!com!a!unitat!funcional!(optimització!totes! estructures!simultàniament)!

El!rendiment!es!valora!a!través!d’aspectes!quantitatius! Prioritat!aspectes!qualitatius!

El!jugador!compleix!funcions!que!tenen!a!veure!amb!parts!del!joc! El!jugador!interacciona!per!un!correcte!funcionament!del!model!

Menyspreu!del!valor!contextual! El!context!determina!el!valor!del!futbolista.!

La!complementarietat!s’estableix!des!de!les!diferencies! La!complementarietat!s’estableix!des!de!les!similituds!

Lògica!inqüestionable! La!lògica!s’ha!de!qüestionar!per!poder!ampliar!la!realitat!

Cos!tècnic!és!el!propietari!del!coneixement! El!jugador!i!les!seves!possibilitats!de!interacció,!produeixen!el!model!

Figura%1.%Principals%característiques%de%les%teories%reduccionistes%i%les%sistèmiques.%Cano,%O.%2009%

!

! ! Aspectes!generals!a!tenir!present!per!tal!d’elaborar!el!nostre!model!de!joc! ! - Formulació!de!Principis!que!sustentin!i!guiïn!el!disseny!i!desenvolupament!del!

model!de!joc.! - Buscar!criteris!per!discriminar!com!i!per!què!funciona!un!model!de!rendiment.! - No!creure!en!exercicis! i/o!models!de!rendiment!ideals!sinó!en!el!propi!model!

adequats! o! no! a! les! característiques! d’una! determinada! situació! (no! copiar! models).!

- Les! relacions! que! es! donen! entre! tots! els! elements! de! rendiment! seran! no! lineals!i!per!tant!no!proporcionals.!

- CentrarUnos!més! en! entrenar! la! capacitat! d’adaptació! a! diferents! entorns! i/o! situacions!que!no!en!l’entrenament!de!patrons!fixes!o!rígids!de!comportament.!

- Entendre!el!rendiment!com!un!factor!sensible!a!qualsevol!canvi!del!context.! ! !

'

!

3!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

!

!

Relació!entre!orientació!metodològica,!situació!de!joc!i!estratègia!didàctica!

Una!metodologia!és!el!conjunt!de!procediments!o!estratègies!racionals!utilitzades! per!tal!d’ensenyar!quelcom.!! ! La! metodologia! descontextualitzada! es! caracteritza! principalment! per! no! respectar! la! presa! de! decisions!manifestada! al! futbol! i/o! pel! fet! de! no! tenir! cap! orientació!ni!relació!amb!el!model!de!joc!de!l’equip.!En!formen!par!la!metodologia! analítica!i!global.! ! La!metodologia! contextualitzada!es!caracteritza!principalment!per!respectar! la! presa!de!decisions!manifestada!al! futbol! i!pel! fet!d’orientarUla! i!relacionarUla!amb! un!model!de!joc!determinat.!És!pròpia!de!la!metodologia!sistèmica.! ! Una! estratègia! didàctica! és! la! tipologia! d’activitats! que! s’utilitzaran! per! tal! d’assolir! els! objectius!plantejats.! Per! exemple,! per! tal! d’optimitzar! l’acció! tècnica! del! regat! podem!utilitzar! diferents! estratègies! didàctiques! (un! joc! de! futbol,! una! conservació,!una!onada,!...).!! ! Les! situació! de! joc! són! tots! aquells! comportaments! o! accions! que! respecten! la! lògica!interna!del!futbol!i!que!es!produeixen!en!un!espai!i!moment!determinat.!Una! situació!de! joc!està!definida!per! la!zona!(inici! U!progressió! U! finalització),!el!carril! (dret! –! central! –! esquerre),! el! nº! de! jugadors,! la! procedència! de! la! pilota! i! el! nº! d’accions!a!través!de!la!qual!hi!ha!arribat,!i!l’orientació!que!li!dóna!el!posseïdor.!Tal! i! com! cita! Pol,% R.! (2009)! trobem! situacions! de! joc! en! estructura! completa! i! en! estructura!parcial.! ! Les! situacions! de! joc! en! estructura! completa! són! aquelles! en! les! que! es! troba! present!tot!l’equip!sobre!el!terreny!de!joc.!Es!

! !

!

!

! ! !

!! !

'

!

4!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

presenten!situacions!d'atacUdefensa!o!partits!condicionants!en!les!que!no!s’incideix! de! forma! preferent! sobre! un! tipus! d’interaccions! o! relacions! concretes! entre! els! jugadors! (pot!aparèixer!qualsevol! tipus!d’interacció).!Normalment! s’acostumen!a! utilitzar! en! la! fase! final! de! la! sessió! d’entrenament! i! també! per! a! observar! tendències!de!comportaments!entre!jugadors.! ! Les! situacions! de! joc! en! estructura! parcial! són! aquelles! en! les! que! es! troba! present!una!part!de! l’equip!sobre!el! terreny!de! joc.!En!elles!s’intenta!condicionar! certs! comportaments! per! tal! de! potenciar! les! interaccions! preferents! entre! determinats! jugadors.! ! L’objectiu! és! reforçar! i/o! modificar! alguns! d’aquets! comportaments!a!nivell!col·lectiu!en!diferents!contextos.!Per!tal!de!ferUho,!es!creen! situacions!fractals!de!joc!per!tal!de!reduir!el!nivell!d’interactivitat!entre!jugadors!i! per! condicionar! a! l’equip! en! situacions! on! no! s’aconsegueixi! un! comportament! eficaç.! Les! situacions! de! joc! en! estructura! parcial! es! subdivideixen! en! intersectorials!o!sectorials.! Les! situacions! de! joc! en! estructura! intersectorial! són! aquelles! tasques! de! col·laboració!–!oposició!amb!major!participació!de! jugadors!per!equip! (entre!6!–! 11)! que! ens! permeten! enllaçar! diferents! comportaments!sectorials.!Aquestes!tasques!han! de!respectar! la! interacció!entre!els!principis!del! model! de! joc! i! les! diferents! fases! del! joc.! Tanmateix,! per! al! seu! desenvolupament,! s’introdueixen! normes! de! provocació! per! tal! de! condicionar! les! respostes!a!nivell! col·lectiu!amb! l’objectiu! d’aconseguir! que! els! jugadors! responguin!òptimament!davant!d’una!situació!de! joc.!! ! Les!situacions!de!joc!en!estructura!sectorial!són! aquelles! tasques! de! col·laboració! –! oposició! per! una! línia,! carril! o! grup! reduït! de! jugadors! que! estan! en! relació! directe! amb! el! joc.! Acostumen! a!

!

Figura.%Tasca%en%estructura%completa%

!

!

!

!! !

!

!

!

!

!

'

!

5!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

participar!pocs!jugadors!per!equip!(<!5)!i!normalment!en!espais!reduïts.!El!jugador! ha!d’actuar!en!la!seva!posició!actual!i!complint!el!rol!que!determini!el!model!de!joc.! ! !

ORIENTACIONS!METODOLÒGIQUES!

DESCONTEXTUALITZADES! CONTEXTUALITZADES!

METODOLOGÍA!ANALÍTICA! METODOLOLOGÍA!GLOBAL! METODOLOGÍA!SISTÈMICA!

No!hi!ha!relació!amb!el!Model! de!Joc!

No!hi!ha!relació!amb!el!Model! de!Joc!

Hi!ha!relació!amb!el!Model!de!Joc!

Potència!el!treball!per!separat! de!les!diferents!estructures! que!intervenen!en!el!joc!

Les!diferents!estructures!són! exposades!conjuntament!

Les!diferents!estructures!són!exposades!conjuntament!i! contextualitzades!

Només!importen!els!factors! quantitatius!

Introdueix!aspectes! qualitatius!a!l’entrenament!

Aconsegueix!en!el!participant!sentiments!propis!del!futbol! (progressió,!orientació,!protecció!de!la!porteria...)!

Correcció!aspectes!!tècnics! (execució)!

Correcció!d’aspectes!tàctics! descontextualitzats!

Correcció!d’aspectes!tàctics!contextualitzats!

! !

! ! ! ! ! ! !

!

ESTRATÈGIES!DIDÀCTIQUES!

JOCS!ADAPTATS!FUTBOL! ONADES! CIRCUITS!

JOCS!ADAPTATS!FUTBOL! ONADES!

POSSESSIONS! PARTITS!

ONADES! POSSESSIONS!

PARTITS!

Figura%4.%Diferències%entre%l’orientació%metodològica%contextualitzada%i%descontextualitzada%

! ! La! metodologia! analítica! té! una! orientació! descontextualitzada! degut! a! que! no! manifesta!relació!directe!amb!el!model!de!joc!ni!proposa!situacions!d’entrenament! que!simulin!el!context!competitiu.!Utilitza!les!estratègies!didàctiques!circuit,!onada! i!jocs%adaptats%al%futbol.!! !

! !! !

'

!

6!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

! ! La! metodologia! global! té! una! orientació! descontextualitzada! degut! a! que! no! manifesta!relació!directe!amb!el!model!de!joc!ni!proposa!situacions!d’entrenament! que!simulin!el!context!competitiu.!Utilitza!les!estratègies!didàctiques!jocs%adaptats% al%futbol,!les!onades,!els!partits!i!les!possessions.! ! La! metodologia! sistèmica! té! una! orientació! contextualitzada! degut! a! que! manifesta!relació!directe!amb!el!model!de!joc!i!proposa!situacions!d’entrenament! que! simulen! el! context! competitiu.! Utilitza! les! estratègies! didàctiques! onades,! partits!i!possessions.!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

'

!

7!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

! !

Les!estratègies!didàctiques!

1.;!Els!circuits!

Els! circuits! són! tasques! que! no! respecten! la! lògica! interna! del! futbol! i! que! s’utilitzen!principalment!per!a!la!millora!de!les!habilitats!coordinatives!bàsiques!i! les!accions!tècniques!dels! jugadors!d’una! forma!descontextualitzada.!Són!tasques! pròpies!de! la!metodologia!analítica.!Les!activitats!que!planteja!aquesta!estratègia! didàctica! no! han! de! ser! prioritàries! en! les! nostres! sessions! d’entrenament! i! s’aconsella!ubicarUles!dins!de!la!part!inicial!(fase!activació).!!

!

2.;!Els!jocs!adaptats!al!futbol! ! Els!jocs!adaptats!al!futbol!són!tasques!que!no!respecten!la!lògica!interna!del!futbol! i! que! tenen! com!a! principal! objectiu! la! recreació! d’una! situació! lúdicaUesportiva.! Degut! a! l’orientació! descontextualitzada,! són! tasques! pròpies! de! la! metodologia! analítica! i! global.! Aquesta! estratègia! didàctica! no! ha! de! ser! prioritària! en! les! nostres!sessions!d’entrenament!i!s’aconsella!ubicarUles!dins!de!la!part!inicial!(fase! d’activació).!!

3.;!Les!onades!

Les! onades! són! tasques!que!pretenen! emfatitzar! i/o! corregir! una! situació!de! joc! molt!concreta!(normalment!aspectes!tècnics!–!tàctics)!on!el!desenvolupament!de!la! mateixa! es! produeix! de! forma! discontinua.! El! temps! de! l’activitat! dependrà! de! l’equip! que! tingui! la! possessió! de! la! pilota! (Castellano,! 2005;! Sans! i! Frattarola,! 1996).!! La! durada!mínima!ha! de! ser! una! fase! de! joc! (ofensiva! U! defensiva)! i! una! durada! màxima! d’una! unitat! de! competició,! és! a! dir,! l’equip! defensor! aconsegueix! recuperar! la! pilota! i! puntuar! fent! arribar! la! pilota! a! una! zona! determinada,! o! l’equip!que!comença!atacant!recupera!la!pilota!desprès!d’haverUla!perdut!(Álvaro,! Dorado,!González!Badillo,!González,!Navarro,!Molina,!Portolés!i!Sánchez,!1995).! !

'

!

8!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

És!una!estratègia!didàctica!pròpia!de!la!metodologia!analítica,!global!i!sistèmica.!El! tret!diferencial!cap!a!una!metodologia!o!una!altre!serà!l’orientació!contextualitzada! o!descontextualitzada.!! !

3.1.;!Les!onades!contextualitzades! ! ! Les!onades!contextualitzades!són!utilitzades!per!la!metodologia!sistèmica.!Poden! presentar! preses! de! decisió! complexes! (treball! de! línies! i! situacions! reduïdes),! presentarUne!de!simples!o!no!presentarUne!(accions!combinades).!No!obstant,!totes! elles!estan!relacionades!amb!el!model!de!joc!i!proposen!situacions!que!simulen!el! context!competitiu.!S’empren!per!tal!d’optimitzar!aspectes!tàctics!i!col·lectius.!! Les!onades!orientades!al!desenvolupament!del!model!de! joc!han!de!respectar!de! forma!total!o!parcial!les!opcions!de!passada!que!té!cada!jugador!en!un!partit!quan! aquest!està!en!possessió!de!la!pilota.!Tanmateix,!ha!de!respectar!el!posicionament! dels! jugadors! al! camp.!Aquets!han!de!participar! en! les! zones!pròximes! a! la! seva! zona!d’intervenció!preferent!durant!el!partit!(adaptat!de!Pol,%R.).! Les!situacions%reduïdes!ens!serveixen!per!tal!d’emfatitzar!aspectes!tàctics.!Ho!fem!a! través!d’estructures!de!joc!sectorial!en!la!que!els!jugadors!tenen!incidència!directe! en!el!joc.!Per!altre!banda,!el!treball%de%línies!uneix!diferents!sectors.!Ens!és!útil!per! optimitzar! aspectes! del! joc! col·lectiu.! Finalment,! les! accions% combinades! ens! permeten! simular! una! jugada! o! situació.! Per! tal! de! que! això! sigui! possible! presentarà!oposició!passiva!o!directament!no!en!presentarà.!! La! combinació! entre! les! situacions% reduïdes,! el! treball% de% línies! i! les! accions% combinades,% juntament! amb! les! altres! estratègies! didàctiques,! ens! permetrà! transmetre!a!l’equip!aquella!idea!de!joc!que!perseguim.!El!fet!d’utilitzar!les!accions% combinades,! a! pesar! de! no! presentar! oposició,! ens! pot! ajudar! en! una! primera! instància!a!transmetre!en!els!jugadors!una!recreació!mental!de!la!situació.! ! ! !

'

!

9!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

!

3.2.;!Les!onades!descontextualitzades! ! ! Les! onades! descontextualitzades! són! utilitzades! per! la! metodologia! global! i! analítica!degut!a!que!no!manifesten!relació!amb!el!model!de! joc! i/o!no!proposen! situacions!que!simulen!el!context!competitiu.!Poden!no!presentar!presa!de!decisió,! presentarUne!de!simples! (m.!analítica),!o!complexes! (m.!global).!S’empren!per! tal! d’optimitzar!descontextualitzadament!aspectes!tècnics,!tàctics!i!col·lectius.!

!

4.;!Les!possessions!

L’estratègia! didàctica! possessió! planteja! situacions! on! hi! ha! dos! equips,! que! es! disputen!el!manteniment!de!la!possessió!de!la!pilota!sense!l’objectiu!de!finalitzar!la! jugada!marcant!gol!a!una!porteria.!Tal!i!com!diu!Pol,!R.!(2009)!“la!possessió!de!la! pilota!no!ha!de!ser!una! finalitat,!sinó!un!mitjà!per!tal!d’aconseguir!progressar!en! direcció!a!la!porteria!rival”.!Així!doncs,!tal!i!com!cita!el!mateix!autor,!els!objectius! que!pot!perseguir!un!equip!en!possessió,!poden!ser!els!següents:! !

- Superar! una! línia! a! traves! d’una! passada! a! un! jugador! que! pugui! rebre! darrera!d’una!línia!rival.!

- Trobar!un! jugador!que!mitjançant! la! recepció!d’una!passada!a! l’espai,!una! conducció!o!un!regat!pugui!conquistar!l’espai!existent!darrera!de!la!defensa! rival.!

- Trobar!un! jugador!que!pugui! progressar! cap! a! la! porteria! rival! o! que!per! posició!al!camp!i!característiques!individuals!pugui!finalitzar!la!jugada.!

! Les!possessions!sempre!presenten!presa!de!decisions!complexes,!per!tant,!és!una! estratègia!didàctica!pròpia!de!la!metodologia!global!i!sistèmica.!El!tret!diferencial! cap! a! una! metodologia! o! una! altre! serà! l’orientació! contextualitzada! o! descontextualitzada.!! ! !

'

!

10!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

!

!

4.1.;!Les!possessions!contextualitzades! ! Les!possessions! contextualitzades!són!utilitzades!per! la!metodologia!sistèmica,! per!tant,!presenten!preses!de!decisió!complexes,!estan!relacionades!amb!el!model! de! joc! i!proposen!situacions!que!simulen!el!context!competitiu.!Totes!elles! tenen! orientació! i! direccionalitat! i! s’empren! per! tal! d’optimitzar! aspectes! tàctics! i! col·lectius.!La!diferència!entre!un!joc%de%posició!i!un!joc%de%posició%específic!recau!en! que! aquest! últim,! a! més! de! respectar! les! posicions! naturals! dels! jugadors! en! el! terreny!de!joc!i!les!opcions!totals!o!parcials!de!passades!del!posseïdor,!es!centra!en! corregir!consignes!específiques!al!model!(adaptat!de!Pol,%R.).!

!

'

!

11!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

!

4.2.;!Les!possessions!descontextualitzades! ! Les!possessions!descontextualitzades! són!utilitzades!per! la!metodologia!global! degut!a!que!no!manifesten!relació!amb!el!model!de!joc!i/o!no!proposen!situacions! que! simulen! el! context! competitiu.! Poden! presentar,! o! no,! orientació! i! direccionalitat! i,! per! tal! de!diferenciarUles!de! les! contextualitzades,! utilitzarem!el! terme! conservació.! No! respecten! la! posició! dels! jugadors! en! el! terreny! de! joc! i! s’empren!per!tal!d’optimitzar!aspectes!tècnics,!tàctics!i!col·lectius.!! !

5.5!Els!partits!

L’estratègia!didàctica!partit!planteja!tasques!on!el!desenvolupament!es!continu,!és! a! dir,! la! possessió! de! la! pilota! pot! passar! d’un! equip! a! un! altre! sense! que! això! condicioni! el! temps! final!de! la! tasca.!Per! tant,! es!produeix!una! continuïtat! en!els! moments! del! joc! (atac! –! transició! defensiva! –! defensa! U! transició! ofensiva).! Tanmateix,!l’espai!de!joc!està!polaritzat!(Castellano,!2005),!és!a!dir,!sempre!hi!ha!2! equips!que!defensen!i!ataquen!a!una!o!més!d’una!porteria!ubicades!a!cada!extrem! del!camp.!! Els! partits! sempre! presenten! presa! de! decisions! complexes,! per! tant,! és! una! estratègia!didàctica!pròpia!de!la!metodologia!global!i!sistèmica.!El!tret!diferencial! cap! a! una! metodologia! o! una! altre! serà! l’orientació! contextualitzada! o! descontextualitzada.!! ! Els!partits! contextualitzats!són!utilitzats!per! la!metodologia!sistèmica,!per!tant,! estan! relacionades! amb! el! model! de! joc! i! proposen! situacions! que! simulen! el! context! competitiu.! Tots! ells! estan! polaritzats! i! s’empren! per! tal! d’optimitzar! aspectes!tàctics!i!col·lectius!en!els!diferents!moments!i!fases!del!joc.!! ! Quan!l’equip!es!troba!en!possessió!de!la!pilota!(moment!atac!organitzat!i!transició! defensa! –! atac),! l’estratègia! didàctica! partit! busca! optimitzar! la! fase! iniciació,! conservació% –% progressió% i! finalització! en! el! joc.! Per! contra,! quan! no! es! troba! en! possessió! de! la! pilota! (moment! defensa! organitzada! i! transició! atac! –! defensa),!

!

'

!

12!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

pretén! optimitzar! les! fases! evitar% la% iniciació% en% el% joc,! evitar% la% conservació% –% progressió!i!en!última!instància!evitar%la%finalització%de!l’equip!rival.!L’alternança!en! els!moments!i!fases!durant!un!partit!és!continua.!Totes!elles!es!produeixen!en!una! determinada!zona!i!carril!del!terreny!de!joc:! ! !

La!tasca!d’entrenament!

Les!tasques!d’entrenament!són!la!principal!eina!que!tenim!els!entrenadors!per!tal! d’arribar! als! nostres! jugadors.! A! través! d’elles! podem! transmetre! els! continguts! proposats!per!tal!d’optimitzar!les!diferents!estructures!dels!jugadors!i!orientar!les! formes! de! joc! de! l’equip! en! les! diferents! fases! i! moments! del! joc.! Alhora! de! dissenyar! les! nostres! tasques! d’entrenament! hem! de! tenir! present! una! sèrie! d’aspectes!generals:! ! - Intentar!fomentar!la!vivència!i!experimentació!de!les!“tendències”!informatives!

que! es! donen! en! l’entorn! per! tal! de! millorar! la! capacitat! d’adaptació! dels! nostres!jugadors!a!diferents!situacions!de!joc.!

- El! jugador!ha!d’aprendre! a! percebre!possibilitats! d’acció! en! el! context! de! joc! seguint!sempre!una!línia!i!una!lògica!metodològica.!

- Crear! entorns! d’entrenament! que! estimulin! la! percepció! de! les! possibilitats! d’acció!correlacionades!amb!la!competició!i!en!relació!amb!el!nostre!model!de! joc!(tasques!contextualitzades).!

- De!vegades!podem!estar!complint!l’objectiu!d’una!tasca!però!alhora!promovent!! una!sèrie!de!comportaments!contraproduents!amb!la!lògica!interna!del!joc.!Per! exemple,! en! una! tasca! proposem! la! normativa! de! que! s’han! de! realitzar! 5! passades!abans!de!poder!finalitzar,!ja!que!volem!que!aparegui!un!gran!nombre! de!passades.!No!obstant,!què!passa!si!la!opció!idònia!per!finalitzar!es!produeix!a! la!3a!passada?!

- L’ús!excessiu!de!situacions!molt!rígides!(automatitzades),!a!més!de!tenir!poca! transferència! a! les! situacions! reals! del! joc,! pot! limitar! la! potencialitat! dels!

'

!

13!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

jugadors! i! de! l’equip! alhora! de! percebre! possibilitats! d’acció! eficaces! en! la! competició.!

- La! realització!excessiva!de!possessions! sense!orientació!ni!direccionalitat!pot! fomentar!una! limitació!alhora!d’orientar! la!progressió!en!el! joc.!Evitar! també! un! ús! excessiu! de! situacions! en! espais! reduïts! ja! que! no! respecten! la! lògica! interna!del!joc.!!

- Per! tal! d’intentar! optimitzar! els! nostres! jugadors! en! les! diferents! estructures! d’entrenament,!les!tasques!hauran!d’oferir!una!estimulació!suficient!per!tal!de! crear!la!necessitat!de!generar!noves!adaptacions!i!recursos.!

- Generar! ! situacions! de! joc! on! els! comportaments! dels! jugadors! s’hagin! de! coordinar!amb!l’evolució!del!joc!de!forma!tan!veloç!a!la!que!ho!han!de!fer!en!la! competició.! !

!

Els!condicionants!de!la!tasca!

Els!condicionants!de!la!tasca!fan!referència!a!tots!aquells!aspectes!relacionats!amb! l’exercici! que! ens! permet! orientar! o! modificar! la! mateixa! cap! a! l’assoliment! de! diferents!objectius.!Hem!de!ser!conscients!que!la!inclusió!d’algun!condicionant!pot! modificar! molt! la! lògica! interna! i! les! interaccions! que! es! produeixen! entre! els! jugadors.!Per!aquest!motiu!la!incorporació!de!cada!un!d’ells!ha!de!ser!reflexionat! detingudament!atenent!a!les!possibles!conseqüències.!!! !

CONDICIONANTS! DE!LA!TASCA! VARIABLES! CONSEQÜÈNCIES!

MATERIAL! Número,!dimensió!de!

porteries!i/o!utilització!de! material!addicional!

- Es!perdrà!transferència!amb!la!lògica!interna!del!joc!però! pot!ser!útil!en!ocasions! (jocs!adaptats!al! futbol,! circuits,! potenciació!de!conductes!i/o!capacitats,!oposició!passiva,! treball!preventiu...).!

TEMPS! Augmentar!o!disminuir!la!duració!de!la!tasca.!

- Assimilació!dels!continguts!i/o!!objectius!proposats.! - Donar!major!o!menor!continuïtat.! - Potenciar! diferents! capacitats! condicionals! (en! relació!

amb!l’espai).!

Dimensions!i!forma! ! - Ex:!Camp!allargat!i!estret!per!emfatitzar!la!conducció!

ESPAI!

Modificació!de!l’estructura! - Modificació!de!la!distribució!i!conductes!dels!jugadors!al!camp!en!funció!del!context!!

'

!

14!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

Zones!prohibides! !

- Modificació!!de!conductes!individuals!i!col·lectives.! - Possibilitat! d’adaptar! el!Model! de! Joc! per! accedir! a! una!

zona!determinada!del!camp.! - Adoptar!certs!comportaments!de!l’equip!no!posseïdor!en!

relació!a!zones!del!camp.!

!

Zones!puntuació! !

- Modificació!conductes!individuals!i!col·lectives.! - Tendència!a!buscar!determinades!zones!del!camp.!

Igualtat!numèrica! - Mateixes!condicions!per!ambdós!equips.!!

Inferioritat!numèrica!de! l’equip!amb!pilota!

!

- Necessitar! de! col·laborar! per! trencar! l’equilibri! rival! i! assolir!l’objectiu.!

- Necessitat! de! tenir! bon! joc! posicional! per! aconseguir!! avantatges!posicionals!

Inferioritat!numèrica!de! l’equip!sense!pilota!

- Necessitat! ! de! tancar! espais! de! forma! col·lectiva! i! coordinada.!

Superioritat!numèrica!de! l’equip!amb!pilota!

!

- Facilitat! de! relació! amb! companys! lliures! i! generar! superioritats!en!zona!de!finalització.!

- Poca!exigència!a!nivell!posicional.!

RELACIÓ! NÚMERO!DE! JUGADORS!

ENTRE!EQUIPS! !

Superioritat!numèrica!de! l’equip!amb!pilota!

- Facilitat! per! orientar! les! possibilitats! de! progressió! de! l’equip!rival.!

- Poca!exigència!en!tancar!espais!de!forma!col·lectiva! ! ! !

CONDICIONANTS! DE!LA!TASCA! VARIABLES! CONSEQÜÈNCIES!

Jugadors!de! recolzament!

- Ajudar! només! al! seu! equip! a! facilitar! la! consecució! de! l’objectiu!creant!superioritat!numèrica.!

Jugadors!comodins! interiors!

! - Possibilitat!de!crear!superioritat!numèrica!en!l’espai!principal!

de!joc.!

Jugadors!comodins! exteriors!

! - Possibilitat! de! crear! superioritat! numèrica! en! subUespais! o!

fora!de!l’espai!principal!de!joc.!

JUGADORS! PARTICIPANTS!

!

Combinació!comodins! interiors!i!exteriors!

- Possibilitat! de! crear! superioritat! numèrica! en! subUespais! o! fora!de!l’espai!principal!de!joc.!

Limitació! !

- Limitació!del!temps!disponible!per!relacionarUse!amb!el!joc.! - Limitació! del! temps! per! ajustar! moviments! col·lectius!

(passadaUdesmarcatge).! - Limitació!de!les!possibilitats!de!relació!del!jugador!amb!el!joc.!

NÚMERO!DE! TOCS!

! Obligació!

- Limitació!de!les!possibilitats!de!relació!del!jugador!amb!el!joc.! - Necessitat! de! relacionarUse! amb! companys! en! una! zona!

defensivament!desocupada.!

OBJECTIUS! SECUNDARIS!

! Fer!“X”!número!de!tocs!

!

- Estimulació!a!crear!recolzaments!constants!al!posseïdor.! - Fer! el! joc! d’atac! més! lent! i! crear! variacions! en! la! pressió!

defensiva.! - Descentralització!circulació!de!pilota.! - Limitació!de!les!possibilitats!de!relació!del!jugador!amb!el!joc.!

'

!

15!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

Tocant!la!pilota!“X”! número!de!jugadors!

- Augment!de!la!participació!activa!dels!jugadors.! - Fer! el! joc! d’atac! més! lent.! Descentralització! circulació! de!

pilota.! - Limitació!de!les!possibilitats!de!relació!del!jugador!amb!el!joc.!

!

Fer!arribar!la!pilota!a! una!zona!

!

- Orientació! del! joc! cap! a! zones! determinades! i! desencadenar! comportaments!de!relació!entre!jugadors!en!aquestes!zones.!

- Limitació!de!les!possibilitats!de!relació!del!jugador!amb!el!joc.!

Porteria! !

- Emfatitzar! l’instint! dels! jugadors! d’atacar! tenint! com! a! referencia!una!porteria!per!a!marcar!gol!(direccionalitat).!

- Mantenir! la! lògica! interna! i! la! transferència! real! de! partit! (sempre!i!quan!cada!equip!ataqui!i!defensi!una!porteria!de!les! dimensions!reals!de!competició).!

Amb!diferents! superfícies!de!contacte!

!

- Emfatitzar! determinades! conductes! i/o! formes! d’execució! (rematada! de! cap,! diferents! superfícies! de! contacte! del! peu,! cama!no!hàbil,!tir!llunyà,!tir!proper...etc).!

FORMES!DE! PUNTUAR!O! MARCAR!GOL!

!

Fent!“X”!número!de!tocs! !

- Estimulació!a!crear!recolzaments!constants!al!posseïdor.! - Possibilitat!de! fer!el! joc!d’atac!més! lent! i!provocar!una!major!

pressió!defensiva.! - Limitació!de!les!possibilitats!de!relació!del!jugador!amb!el!joc.!

! ! ! ! ! !

CONDICIONANTS! DE!LA!TASCA! VARIABLES! CONSEQÜÈNCIES!

Tocant!la!pilota!“X”!número!de! jugadors!

- Augment!de!la!participació!activa!dels!jugadors.! - Fer!el!joc!d’atac!més!lent.!! - Limitació!de!les!possibilitats!de!relació!del!jugador!amb!

el!joc.!FORMES!DE! PUNTUAR!O! MARCAR!GOL!

! Fer!arribar!la!pilota!a!una!zona!

- Orientar!el!joc!cap!a!zones!determinades!i!desencadenar! comportaments! de! relació! entre! jugadors! en! aquestes! zones.!

- Limitació!de!les!possibilitats!de!relació!del!jugador!amb! el!joc.!

Tècniques!descontextualitzades! - Aïllar! la! correcció! d’habilitats! coordinatives!

específiques! del! context! real! de! competició! (no! han! d’abundar!ja!que!no!recreen!una!realitat!del!joc).!Poden! ser!“útils“!en!circuits!o!jocs!en!etapes!de!formació.!

TècnicUtàctiques! descontextualitzades!

- Aïllar!la!correcció!d’una!acció!tècnica!en!una!situació!de! joc! on! no! hi! ha! relació! amb! el! Model! de! Joc! .! (Ex:! correcció! d’accions! de! rematada! en! un! partit! descontextualitzat)!

Tàctiques!descontextualitzades! - Assimilació!de!conceptes!tàctics!generals! !sense!relació!amb!el!Model!de!Joc.!

CONSIGNES! !

Tàctiques!contextualitzades! !

- Assimilació! de! conceptes! tàctics! relacionats! amb! el! Model!de!Joc.!

'

!

16!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

! - Assolir! comportaments! tàctics! col·lectius! generals! per! part! de! tot! l’equip! en! diferents! situacions! de! joc! i! en! relació!al!Model!de!Joc!(Principis).!

- Assolir! comportaments! tàctics! col·lectius! ! per! part! de! sectors! de! l’equip! en! diferents! situacions! de! joc! i! en! relació!al!Model!de!Joc!(SubUPrincipis).!

- Assolir!comportaments!tàctics!individuals!per!part!dels! jugadors! en! diferents! situacions! de! joc! i! en! relació! al! Model!de!Joc!(SubU!SubUPrincipis).!Possibilitat!de!reduir! o! augmentar! els! graus! de! llibertat! dels! jugadors! (opcions! d’interacció! amb! els! companys)! en! diferents! situacions!de!joc.!

No!presa!de!decisió!simple!/! presa!de!decisió!simple!

- Ens!permet!recrear!la!situació!amb!facilitat!(onada!–joc! col·lectiu).!Ens!pot!ser!útil!per!tal!de!transmetre!imatge! mental!als!jugadors!!del!que!volem!en!una!determinada! situació!

PRESA!DE! DECISIÓ!

Presa!de!decisió!complexa! - ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

'

!

17!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

!

TÈCNICA!! !

1.U!Les!habilitats!coordinatives!específiques! ! Les! habilitats! coordinatives! específiques! són! aquelles! que! ens! permeten! relacionarUnos!eficaçment!amb!el!mòbil!o!objecte!de! l’entorn.!Els! futbolistes,!han! d’adequar! les! seves! accions! a! les! característiques! concretes!dels! objectes! amb!el! qual!es!relacionen:!posició,!trajectòria,!velocitat,!acceleració,!la!dimensió,!forma,!el! color,!el!pes,!etc.!Aquest!tipus!d’habilitats! inclouen!les!habilitats!bàsiques.!Així,!el! futbolista,! a! més! de! desplaçarUse! (habilitat! bàsica)! a! d’aprendre! a! coordinar! les! seves!accions!amb!la!pilota!(habilitats!tècniques).!! Tal! i! com! ens! explica! Sarasa,% J.% 2013,! la! manipulació! de! l’instrument! persegueix! finalitats!específiques!diverses:!  Llançaments:! Acció! que! consisteix! en! deixar! anar! un! instrument! que! tens!

agafat,!transmetentUhi!un!determinat!!impuls!!i!una!orientació!que!li!permeti! aconseguir!un!destí!més!o!menys!prefixat.!(passada!amb!la!mà!del!porter).!

Copejaments:!Acció!d’entrar!en!contacte!amb!un!objecte!amb!qualsevol!part! del! cos! o! complement,! accelerant! o! descelerant! l’instrument! alhora! que! li! permet!donarUhi!una!orientació.!(Passada!o!remat)!

Transports:!Acció!que!consisteix!en!agafar!un!objecte!i!portarUlos!d’un!lloc!a! un! altre! de! l’espai.! (Porter! que! ha! blocat! la! pilota! i! s’acosta! a! la! frontal! de! l’àrea!per!a!realitzar!un!desplaçament!en!llarg))!!

Aturades:! Acció! que! consisteix! en! agafar! un! objecte! que! es! troba! en! moviment,!reduint!la!seva!velocitat.!(Realitzar!un!control!de!la!pilota)!

Recollides:! Acció! que! consisteix! en! agafar! un! objecte! que! està! necessàriament!aturat.!(Recollida!en!placatge!de!rugbi)!

Deixades:!És!l’acció!de!deixar!anar!un!objecte!que!el!tens!agafat!sense!donarU li!aparentment!cap! impuls.! (Deixada!del!porter!per!realitzar!una!passada!en! llarg)!

!

'

!

18!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

!

2.;!Les!habilitats!coordinatives!específiques!del!futbol! ! Una!acció!tècnica!és!qualsevol!habilitat!coordinativa!específica!que!es!manifesta!en! les! diferents! situacions! de! joc.! En! el! cas! del! futbol! trobem! l’acció! del! regat,! la! conducció,!la!passada,!el!control,!la!protecció,!el!remat,!l’entrada,!i!el!rebuig.!El!nivell! tècnic!de!cada!una!d’aquestes!accions!està!subjecte!a!l’adequació!de!la!mateixa!a!la! situació!específica!de!joc.!Per!exemple,!el!central!percep!que!disposa!d’un!espai!per! sortir! en! conducció! però,! si! no! ho! realitza! amb! la! velocitat! d’execució! òptima,! donarà!temps!a!la!reestructuració!defensiva!rival!i!l’acció!ja!no!serà!eficaç.! !

!

UD2!–!ACCIONS!DE!LA!TÈCNICA! !

UD!2.1!Els!criteris!per!a!definir!les!accions!tècniques! ! A! l’hora! de! classificar! i! definir! les! accions! tècniques! es! poden! seguir! diferents! criteris;!  Segons!la!fase!del!joc,!podem!diferenciar!entre:!

- Ofensiva! - Defensiva!!

 Segons!els!principis!individuals!amb!pilota!podem!diferenciar:! - Entrar!en!contacte!amb!la!pilota! - MantenirUla!!

Figura%4.%Exemplificació%d’una%habilitat% coordinativa%específica%en%una%determinada%

situació%de%joc%

Figura%5.%L’eficàcia%tècnica%i%les%variables% determinants.%(Vidal%Paloma%2014)%

'

!

19!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

- Despendre’s!d’ella!  Segons!els!principis!col·lectius,!podem!establir!diferents!objectius:!

- Mantenir! - Progressar! - Finalitzar! - Recuperar!

 Segons!la!finalitat!principal!perseguida:! - EnviarUla!un!company!! - EnviarUla!fora!d’una!zona!de!perill! - DeixarUla!en!disposició!de!ser!jugada!ràpidament! - EnviarUla!a!porteria!per!fer!gol! - TraslladarUla!d’un!punt!a!un!altre!de!l’espai! - Desposseir!i!donar!continuïtat!ofensiva! - Evitar!que!arribi!al!seu!destí!

!

ACCIÓ! FAMILIA!DE!

DMG!

FASE!DE!

JOC!

RELACIÓ!

JUGADOR/PILOTA!

PRINCIPI!

COL·LECTIU! FINALITAT!

Control!

Orientat! Copejament! Ofensiva! Entrar!en!possessió! Mantenir/progressar!

DeixarUla!en!disposició!de! ser!jugada!ràpidament!

Passada! Copejament! Ofensiva! Despendre’s!d’ella! Mantenir/progressar! Enviar!la!pilota!a!un!

company!

Tir! Copejament! Ofensiva! Despendre’s!d’ella! Finalitzar! Enviar!la!pilota!en! direcció!a!porteria!

Conducció! Copejament! Ofensiva! MantenirUla! Mantenir/progressar! TraslladarUnos!jugador!i! pilota!d’un!punt!a!un!altre!

Regat! Copejament! Ofensiva! MantenirUla! Mantenir/progressar! TraslladarUnos!jugador!i! pilota!d’un!punt!a!un!altre!

Protecció! Copejament! Ofensiva! MantenirUla! Mantenir! Evitar!que!l’adversari!ens!

la!prengui!

Entrada! Copejament! Defensiva! Entrar!en!possessió! Recuperar! Desposseir!i!donar! continuïtat!ofensiva!

Rebuig! Copejament! Defensiva! Despendre’s!d’ella! Interrompre!atac!rival! TreureUla!d’una!

zona/situació!de!perill!

'

!

20!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

!

UD!2.2!Les!consignes!! ! Per! tal!de!que! l’aprenentatge!d’un!contingut!(accions! tècniques)!sigui!significatiu! hem! de! tenir! en! compte! tota! una! sèrie! de! consignes.! Aquestes,! fan! referència! directe! a! tota! aquella! informació! determinant! que! ens! permetrà! la! millora! de! l’acció!en!qüestió.!Per!exemple,!si!estem!treballant!l’acció!tècnica!de!la!conducció,! una!consigna!podria!ser!conduir%sempre%que%es%dona%la%situació%optima,%o%per%fixar% rivals.! Les! consignes! formaran!part!de! les!nostres! tasques!d’entrenament! i! seran! l’element!clau!per!a!la!millora!dels!futbolistes.!Així!doncs,!a!través!de!la!informació! que!els!entrenadors!els!hi!aportem,!seran!capaços!de!resoldre!les!situacions!que!es! trobarà!en!competicó.!

UD!2.3!Les!accions!tècniques!!

La!conducció! ! La! conducció! és! l’acció! tècnica! amb! la!qual!podem! traslladarUnos!d’un!punt! a!un! altre!del!terreny!de!joc!amb!la!pilota!als!peus!(modificat!de!Moreno,!M.!2008).!És! una!acció!que! sempre!es!produeix!durant! la! fase!ofensiva!del! joc! i! l’objectiu!que! persegueix! és! el! manteniment! o! la! progressió! de! la! pilota.! Per! tal! de! que! l’aprenentatge!del!contingut!conducció!sigui!significatiu,!podem!utilitzar!la!següent! proposta!de!consignes:!

- Conduir!la!pilota!amb!el!cap!aixecat!observant!l’entorn!proper.!(Ruiz,!L.! 1998)!

- Protegir!la!pilota!(conduir!la!pilota!amb!la!cama!més!allunyada!respecte! l’oponent)!(Sarasa,!J.!2013)!

- Canviar! la! de! direcció! per! dificultar! l’acció! dels! adversaris.! (Sans,A.! Frattarola,!C.!1998)!

- Utilitzar!un!nombre!alt!de! contactes! (curts)! en!espais! ! amb!adversaris! propers!i!menys!tocs!(més!llargs)!en!espais!!sense!adversaris.!

- Conduir!sempre!la!pilota!!quan!es!dóna!la!situació!òptima!(espai!lliure)!o! per!fixar!adversaris.!(Cano,!O.!2010)!

'

!

21!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

!

La!passada! ! La!passada!és!l’acció!tècnica!que!ens!permet!fer!traslladar!la!pilota!d’un!punt!a!un! altre!del!camp!per!tal!de!conservar! la!possessió.!(Modificat!Moreno,!M.!2008).!És! una! acció! que! sempre! es! produeix! durant! la! fase! ofensiva! del! joc! i,! tenint! en! compte!els!principis!col·lectius!del!joc,!l’objectiu!que!persegueix!és!el!manteniment! o! la! progressió!de! la! pilota.! ! Per! tal! de!que! l’aprenentatge!del! contingut!passada! sigui!significatiu,!podem!utilitzar!la!següent!proposta!de!consignes:! !

- Alternar!passades!curtes!i!llargues.!(Hernandez,!D.!Romagosa,!C.!2005)! - Prioritzar! les! passades! cap! a! espais! amb! avantatge.! .! (Casais,! L.!

Dominguez,!E.!Lago,!C!!2009)!! - Donar!la!passada!facilitant!l'acció!del!company.!(Smelio,!J.!2007)! - Mantenir!la!vista!alçada!per!controlar!les!opcions!de!passada.!(Moreno,!

M.!2008)! - !

El!control! ! El!control!és! l’acció! tècnica!de! ferUse!amb!el!control!de! la!pilota!per!poder!donar! continuïtat!a!l’acció!ofensiva!del!nostre!equip.!(Modificat!Moreno,!M.!2008).!És!una! acció! que! es! produeix! durant! la! fase! ofensiva! del! joc! i,! tenint! en! compte! els! principis! col·lectius! del! joc,! l’objectiu! que! persegueix! és! el! manteniment! o! la! progressió! de! la! pilota.! Per! tal! de! que! l’aprenentatge! del! contingut! control! sigui! significatiu,!podem!utilitzar!la!següent!proposta!de!consignes:! - Atacar! o! no! la! pilota! en! funció! de! la! distància! de! marcatge.! (Casais,! L.!

Dominguez,!E.!Lago,!C!!2009)! - No!aturar!mai!la!pilota.!.!(Hernandez,!D.!Romagosa,!C.!2005)!! - Orientar!la!pilota!cap!als!espais!lliures.!(Ruiz,!L!1998)! - Orientar! la! pilota! preferiblement! amb! la! cama! més! allunyada! del! nostre!

defensor.!(Sans,A.!Frattarola,!C.!1998)! - Mirar!i!tenir!informació!sobre!l’entorn!proper!abans!de!controlar.!

!

'

!

22!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

Figura%10.%Exemplificació%d’una%tasca%per%a%treballar%el%contingut%control%%

!

El!remat! ! El! control!és! l’acció! tècnica!de! fer!arribar! la!pilota!a! la!porteria! contrària!amb! la! intenció! de! fer! gol.! (Modificat! Moreno,! M.! 2008).! És! una! acció! que! es! produeix! durant! la! fase!ofensiva!del! joc! i,! tenint!en!compte!els!principis!col·lectius!del! joc,! l’objectiu! que! persegueix! és! la! finalització.! Per! tal! de! que! l’aprenentatge! del! contingut! remat! sigui! significatiu,! podem! utilitzar! la! següent! proposta! de! consignes:! - Fixar!el!remat!a!baix.!(Hernandez,!D.!Romagosa,!C.!2005)! - Donar!continuïtat!a!l’acció!després!de!tirar!a!porteria.!! - Orientar!el!cos!en!direcció!a!porteria.! - Rematar!el!més!ràpid!possible.!(Casais,!L.!Dominguez,!E.!Lago,!C!!2009)! - AnticiparUse!a!l’acció!dels!defenses.!(Moreno,!M.!2008)! - Arribar!ràpid!a!l’acció!i!definir!segons!la!direcionalitat!del!tir.!(Hernandez,!D.!

Romagosa,!C.!2005).! - Rematar!cap!avall!en!accions!de!cop!a!porteria.! - Atacar! la! pilota! amb! determinació.! No! esperar.! (Casais,! L.! Dominguez,! E.!

Lago,!C!!2009)!

!

L’entrada! ! L’entrada!és!l’acció!tècnica!que!té!la!intenció!de!recuperar!la!pilota!que!un!rival!té! controlada! (Modificat!Moreno,!M.! 2008).! És!una! acció!que! es!produeix!durant! la! fase!defensiva!del!joc!i,!tenint!en!compte!els!principis!col·lectius!del!joc,!l’objectiu! que! persegueix! és! la! recuperació! de! la! possessió! per! tal! de! donar! continuïtat! ofensiva.! Per! tal! de! que! l’aprenentatge! del! contingut! entrada! sigui! significatiu,! podem!utilitzar!la!següent!proposta!de!consignes:! - Evitar!ser!desbordat.!(Sans!,A.!Frattarola,!C.!1998)! - Col·locarUse!lateralment!orientant!al!jugador!cap!als!espais!de!fora.!(Moreno,!

M.!2008)!

'

!

23!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

- Entrar! al!moment!que! l’adversari! perd! el! control! de! la!pilota.! (Moreno,!M.! 2008)!

- Mantenir!una!distància!òptima!davant!la!conducció!de!l'adversari.! - Atacant!d'esquena!amb!pilota!controlada,! reduir!distància!òptima.! (Ruiz,!L.!

1998)! !

!

El!rebuig! ! El! rebuig! és! l’acció! tècnica! que! té! com! a! finalitat! desprendre’s! de! la! pilota! quan! aquesta! està! en! una! situació! perillosa! per! poder! mantenirUne! el! seu! control! (Modificat!Moreno,!M.!2008).!És!una!acció!que!es!produeix!durant!la!fase!defensiva! del!joc!i,!tenint!en!compte!els!principis!col·lectius!del!joc,!l’objectiu!que!persegueix! és! la! interrupció! momentània! de! l’atac! de! l’equip! contrari.! Per! tal! de! que! l’aprenentatge! del! contingut! rebuig! sigui! significatiu,! podem! utilitzar! la! següent! proposta!de!consignes:! - Orientar!el!rebuig!cap!amunt!i!cap!a!les!bandes.!(Moreno,!M.!2008)! - Rebutjar!sortint.!(Ruiz,!L.!1998)! - Rebutjar!lluny!i!amb!determinació.!(Moreno,!M.!2008)! - Aturar! la! sortida! després! d'haver! rebutjat! i! que! l'equip! contrari! hagi!

controlat!la!pilota.!(Casais,!L.!Dominguez,!E.!Lago,!C!!2009)! - No!deixar!botar!la!pilota.!(Moreno,!M.!2008)!

! Figura%13.%Exemplificació%d’una%tasca%per%a%treballar%el%contingut%rebuig%%

!

Protecció! ! La!protecció!és!l’acció!tècnica!que!ens!permet!conservar!la!pilota!d’un!rival!que!ens! pressiona!intensament!(Modificat!Moreno,!M.!2008).!És!una!acció!que!es!produeix! durant! la! fase!ofensiva!del! joc! i,! tenint!en!compte!els!principis!col·lectius!del! joc,! l’objectiu! que! persegueix! és! el! manteniment! de! la! pilota.! Per! tal! de! que! l’aprenentatge!del!contingut!protecció!sigui!significatiu,!podem!utilitzar!la!següent! proposta!de!consignes:!

Figura%12.%Exemplificació%d’una%tasca%per%a%treballar%el%contingut%entrada%

'

!

24!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

! - Posar!el!cos!entre!l'adversari!i!la!pilota.!(Moreno,!M.!2008)! - Estirar!el!braç!i!contactar!amb!l'adversari.! - Situar!la!pilota!a!la!cama!més!allunyada.!(Sans!,A.!Frattarola,!C.!1998)!!

El!regat! ! El! regat!és! l’acció! tècnica!que!ens!permet! traslladarUnos!d’un!punt!a!un!altre!del! terreny! de! joc! amb! la! pilota! als! peus! sortejant! a! un! o! varis! rivals! (Modificat! Moreno,!M.!2008).!És!una!acció!que!es!produeix!durant! la! fase!ofensiva!del! joc! i,! tenint! en! compte! els! principis! col·lectius! del! joc,! l’objectiu! que! persegueix! és! la! progressió! de! la! pilota.! Per! tal! de! que! l’aprenentatge! del! contingut! regat! sigui! significatiu,!podem!utilitzar!la!següent!proposta!de!consignes:! - Donar!informació!falsa.!(Moreno,!M.!2008)! - Canviar! de! ritme! de! lent! a! ràpid! o! de! ràpid! a! lent.! (Sans! ,A.! Frattarola,! C.!

1998)! - Donar!continuïtat!a!l'acció!després!del!regat.!(Casais,!L.!Dominguez,!E.!Lago,!

C!!2009)! - Retallar!l'espai!amb!l'adversari!creuant!per!davant!de!la!seva!carrera.!(Ruiz,!

L.!1998)! - Observar!la!situació!dels!peus!de!l’adversari.!(Casais,!L.Dominguez,!E.Lago,!C!

2009)! !

Figura%15.%Exemplificació%d’una%tasca%per%a%treballar%el%contingut%regat%%

!

UD!3!–!PLANIFICACIÓ!DELS!CONTINGUTS!TÈCNICS!

UD!3.1!Proposta!de!Lassiera!i!Lavega!(1994)!

La!proposta!que!planteja!Lassiera!i!Lavega!(1994)!té!les!seves!bases!en!les!teories! de! Jean! Piaget! i! els! estudis! sobre! les! diferents! etapes! evolutives.! El! seu! treball,! basat! en! la! observació,! el! raonament! i! la! investigació,! descriu! l’evolució! o! el! desenvolupament!del!nen!en!termes!de!pensament!i!adquisició!de!coneixement.!En!

'

!

25!

Apunts'assignatura'Esport'Col.lectiu:'Futbol.''Curs%2014*15!

definitiva,! es!descriu!una! sèrie!de!períodes!amb!característiques!qualitativament! diferents!entre!si.! ! Certs! aprenentatges! es! produeixen! en!un!determinat!moment! de! la! vida.! Aquets! aprenentatges!no!poden!accelerarUse!si!no!existeix!la!maduració!física!o!psicològica! necessària!per!tal!d’adquirirUlos!significativament.!Cada!un!dels!aprenentatges!ha! de!ser!congruent!a!les!característiques!del!nen.!Per!exemple!a!l’escola,!primer!ens! ensenyen!els!números,!després!a!sumar,!restar,!multiplicar,!dividir,...!però!en!cap! cas! comencem!per! les! equacions.! Així! doncs,! Lassiera! i! Lavega! (1994),! tenint! en! compte!l’estat!cognitiu!i!la!interpretació!del!joc,!planteja!tres!etapes;!la!egocèntrica,! la!sumativa!i!la!col·lectiva.! ! !

Etapes!cognitives!dels!jugadors!

! Etapa!Egocéntrica! ! Quan!mirem!un!partit!de!futbol!de!preUbenjamins!en!el!carrer,!el!col·legi!o!inclús!en! el! club! al! qual! estan! apuntats,! quin! comportament! característic! tenen! tots! ells?! Tots! volen! la! pilota! i! hi! van! al! darrera! per! ferUse! amb! el! control! de! la!mateixa.! Inclús,!són!capaços!de!treure’s!la!pilota!entre!membres!del!propi!equip.!En!aquesta! etapa!primària!el!nen!no!accepta!la!participació!conjunta!ni!li!agrada!compartir.!En! definitiva,!és!feliç!amb!la!seva!pròpia!pilota.! ! ! ! Les! característiques! generals! exposades! anteriorment! resumeixen! l’etapa! egocèntrica!que,! segons! l’autor,! oscil·la! entre!els!2! i! els!6!anys! i! en! la!qual! se’ls! hauria!de!presentar!jocs!senzills,!individuals!i!totalment!egocèntrics.!Així!doncs,!en! aquesta!etapa!haurien!de!primer!els!objectius!i!continguts!de!caràcter!individual.! ! Etapa!Sumativa!!

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 46 páginas totales
Descarga el documento