Apunts personalitat, Ejercicios de Psicología de la Personalidad. Universitat Ramon Llull (URL)
sinsuspensos
sinsuspensos

Apunts personalitat, Ejercicios de Psicología de la Personalidad. Universitat Ramon Llull (URL)

56 páginas
6Número de visitas
Descripción
Asignatura: Psicologia de la personalitat, Profesor: Ursula Oberst, Carrera: Psicologia, Universidad: URL
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 56
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 56 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 56 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 56 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 56 páginas totales
Descarga el documento

TEMA 1. HISTORIA I MODELS, TEORIES NO-CIENTÍFIQUES I PRE- CIENTÍFIQUES

1. Introducció Mitjançant la personalitat de les persones pots fer prediccions sobre la seva conducta.

Com es pot veure la personalitat de la persona? Científic Pràctic Econòmi

c Cultural Vàlid Fiable Sistemàti

c Interacció X X X X

Dibuixos X X X X Grafia Observació X X X X Tasques X X X X Experiència X X X X S. Zodíac Morfopsico Vestimenta XarxesSocials X X X X Preferènciesmús ica Colors

• La grafia no és vàlida ni és fiable. • Els dibuixos: esbrinar que és el que els hi passa, però no tant per a

la personalitat. No es fiable del tot però si que és vàlid. • La morfopsicologia no és vàlida, però determinades personalitats

com una persona que sempre està feliç presenta unes fraccions determinades de la cara. Però afecten essencialment als músculs i no als ossos.

• Mitjançant les xarxes socials es produeix la gestió de la impressió, que tenen els altres. Això a Facebook es pot far més fàcilment ja que mitjançant aquesta xarxa social la persona pensa i es conscient de les coses que penja i publica.

Colors: Lüscher. Test de Lüscher. “El Test de Lüscher o Test de los Colores es un test de tipo proyectivo ideado por Max Lüscher para evaluar el estado psicofisiológico de una persona, su estilo de afrontamiento del estrés y otras características estables de su personalidad.”

• Un exemple de tasques seria un joc d’apostes. Quina és per exemple la teva personalitat en un joc de poker (però és poc sistemàtica). La conducta, la vestimenta, els gustos. Alhora, preguntar com es la

persona es molt vàlid a l’hora de l’estudi de la personalitat de les persones, pero no del tot fiable.

Per que un instrument sigui científic ha de ser sistemàtic i vàlid, però sobretot vàlid. Per mesurar d’intel·ligència puc mesurar la

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

circumferència del crani, però això no es vàlid. Mesurar es que es mesuri allò que realment es vol estudiar. Grau en que aquesta mesura es fiable amb la realitat.

2. Historia i models Teories pre-científiques

Les teories científiques es diferencien de les no-científiques, sobretot en que el fet de poder donar evidències i proves a favor de les hipòtesis que es plantegen. I les pre-científiques es refereixen a totes aquelles que duien a terme investigadors, tot i que no amb els mètodes adequats per portar-les a terme de forma òptima. Definició de tipus

És la forma característica de constitució o estructura mental d’un individu que ho distingeix particularment d’altres individus. LA TRADICIÓ MÈDICA

Galeno (129-199 aC) va formular la teoria dels 4 humors tot i que qui va plantejar els 4 humors va ser hipòcrates. El que Galè va fer es atribuir-li trets de la personalitat.. Aquesta, determinava el temperament segons la predominança dels humors corporals. Defensaven que les malalties sorgien de l’equilibri i de com es portaven els líquids corporals. D’aquests, en distingien 4:

Bilis groga: coléric,persona amb tendència a la ira (ardent, pràctic, força de voluntat; ira sociabilitat i hostilitat). Ho va dir perquè si.

Bilis negra: melancòlics (analític, perfeccionista, introverida, interessos artístic, negatiu, pessimista, depresiu)

Sang: sanguini (extrovertit, alegre, càlid; ruidós, atropellat) • Mucositat (flegma): flemàtic (tranquil, serena, no s’altera

facilment, lent, ociós, inflexible. Es una teoria d’una época en que no es podia obrir el cos humà i

que es pot dir que no es ni practica, ni valida, ni sistmàtica, etc. Teoria de Galé amb la morfopsicologia en relació als quatre humors

presentats. (Son teories no científiques) Temperament

El temperament, en relació a la personalitat, es la part biològicament determinada de la personalitat (Millon & Everly, 1994).

El temperament és la primera diferencia individual en la infància, ja que es la part biològica que després forma part en la formació de la personalitat. Té una base hereditària i està lligat amb la emociona imitat i la excita limitat. Si tot va bé, de gran serà de gran una persona més flemàtica, tranquil·la; si es més nerviós serà una persona més colèric. Model de temperaments de Tomàs & Chess (Thomas, Chess & Birch, 1970)

Temperament fàcil: estat d’ànim positiu, regular en les funcions fisiològiques, intensitat moderada en les seves reaccions, bona capacitat d’adaptació i tendència a l’aproximació davant de noves situacions

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

Temperament difícil: irregularitat en les funcions biològiques, amb reaccions intenses, amb tendència al retraïment davant de nous estímuls, lent amb el procés d’adaptació a noves situacions i un estat d’ànim negatiu

Temperament d’adaptació lenta: baix nivell d’activitat, tendència al retraïment davant de situacions noves, lentitud en el procés d’adaptació, estat d’ànim negatiu i baixa intensitat en les reaccions.

Les tipologies somàtiques (Kretschmer)

Era una psiquiatra alemanya de l’any 1925 que va publicar “Constitució i caràcter”. Va descriure tres tipus somàtics que eren:

Leptosomàtico: de constitució més prima. Persona esvelta, rostre allargat, esquena estreta. Son tímids, tímids, sensibles...

Pícnics: són més grasos, el rostre més ample, coll curt, estatura mitjana, ventre gruixut. Es manifesta de manera jovial, sociable.

Atlètic: enèrgics, amb força, cap fort, musculós, estatura mitjana. Es manifesten amb energia, amb audàcia i força Observar els seus pacients esquizofrènica i va pensar que molts dels

seus pacients son molt prims i molts bipolar són més grassos. Es per això que va pensar que hi ha una relacció entre el trastorns i el cos, però posteriorment es va demostrar que aquesta relació era inexistent. La personalitat influeix en el estil de vida, això sí.

Va fer un bon intent però ha d’assumir una continuïtat entre la conducta i personalitat normal i patològica, però es basa en una classificació clínica i després s’estén en el model de la personalitat. Alhora, fa un intent que no resulta de la comprovació empírica de la relació constitució corporal i patologia mental. Alhora, no té en compte que Varia amb el sexe, l’edat, les malalties, dieta. Teories que no tenen valor incrementals: les tipologies

El Ennegrama afirmacions Barnum Myers-Rings Type indicador (MMBT) afirmacions Barnum

Definició de tipus

“La forma característica de constitució o estructura mental d’un individu que el distingeix particularment d’altres individus” Enneagrama

Es diu enneagrama perquè hi ha 9 tipus de personalitat diferent. Això ens porta a pensar que som d’una tipologia en concret de les 9 i, a la vegada, tendim a categoritzar a la persona en una sola tipologia. Hem de tenir en compte que no s’ha de classifica en un tipus sinó que, som un perfil que destaquem mes o menys en totes les tipologies que el formen. El concepte de personalitat ja no parla de tipus sinó que ara parla de personalitat. Aquí ens trobem amb un perfil de 9 dimensions. La psicologia de la personalitat parla de la personalitat a través de diferents dimensions, en aquest cas, de 9. Diferencia tipologia – perfil: EXAMEN Tècniques projectives Tècnica de Rorscach

Manxes de tinta: es veuen com papallones.

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

La realitzen els psicoanalistes i segons el que diu el pacient s’interpreta d’una manera o una altre. S’acostuma a tenir unes categories per tal de poder arribar a realitzar la interpreta.Això no té fiabilitat per a la psicologia, però te una certa validesa .

Test de percepció temàtica

Et donen una imatge i es suposa que tu interpretes la imatge segons la teva experiència i el que t’està afectant en aquest moment. Si tens un problema sexual, llavors si que veuràs dones despullades. La carta més alta

La carta més alta si que pot ser vàlid i serveixen en un determinat context però potser com a teoria científica no ho és gaire.

Resum: teories de la personalitat amb insuficient valor científic Absència de marc teòric: la meva opinió personal • Absència de contrastació o insuficient contrastació Absència de valor incremental (acostumen a tenir cert grau de

validesa i fiabilitat, però no aporten res nou • Efecte barmun: dic coses que son vàlides per mi i per tothom. Ets

una persona amiga dels teus amics. Quan jo dic això de la teva personalitat

Tipologies psicològiques Fisiognòmica, frenologia, tarot, horòscop

TEMA 2. Psicologia de la personalitat com a ciència Per que una teoria o model sigui científica, es necessari que hi hagi

una teoria en la que es bàsic i un mètode amb el que es pugui discernir si una tècnica es valida o no. Teoria

• Model de la realitat que s’utilitza per a racionalitzar, explicar i predir fenòmens (conductes)

• En les ciències, s’exigeix a una teoria que es pugui sotmetre a comprovació a través d’una metodologia apropiada (observació i experimentació)

Mètode

• En general s’utilitza el mètode científic el qual es empíric • En psicologia de la personalitat:

Metodologia clínica (observació, entrevista, estudis de casos, anàlisis de textos, història de la vida...). Observar pacients ver veure que es el que succeeix.

Mètode correlacional: qüestionaris • Mètode experimental

Elaborar un fonament teòric i un mètode clínic Mètodes clàssics dels autos

Psicoanàlisis i les seves variants (Freud, Jung, Adler): Freud parla d’aparent psíquic ja que no existia la personalitat. Parlen dels processos inconscients

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

Models humanistes (Rogers, Maslow, ...: processos significatiu Ha d’explicar com és la persona sana, la seva personalitat i la

persona que té un trastorn. Aquestes teories el que fan es explicar això. Això a psicologia s’accepta com a científic, però no es tant científic

com una teoria de la física. Aquestes teories, que tenen molts seguidors, també ha psicologia es consideren científics lights, “acceptats”. Però aspectes com la grafologia no estan així d’acceptats ja que no tenen una teoria al darrere, però realment no son plenament científics, però s’accepta. Contrastació empírica (mètode cor racional i/o experimental) Models empiristes Diferencia correlacional/experimental

Models clàssics conductual: processos d’aprenentatge de la conducta i els hàbits.

Models cognitius-socials: processos cognitius i d’interacció social • Models biològics Models dimensionals (psicometria): taxonomia

TEMA 3+4. Diferents perspectives i dominis d’estudi + Fonts d’informació Aspectes acceptats per treure informació sobre la personalitat Dades de vida (Life L)

Relacions, feina que té, parella, si està casat els esdeveniments vitals de la seva vida, la seva vida laboral. Tot el que poden saber de la persona dins del seu context. Una d’aquestes coses per si soles, no ens dona cap informació però tot el conjunt, ens pot donar idea sobre com es la personalitat d’aquesta persona.

Inferències sobre la personalitat: Si aquesta informació no es molt exacta o excessivament fiable, però ens ajuda. Son una font vàlida sobre la personalitat Dades d’observador

Podem observar a una persona per treure una informació. És un mètode científic. Hi ha molts contextos en que es poden observar a una persona, tant natural com artificial

Natural: els diferents contextos de la vida de la persona: a l’escola, a casa, a la feina, etc. Veiem una riquesa de conductes, però necessitem molt de temps per omplir la informació. Si volem avaluar la personalitat de nens, s’acostuma a mirar en el context del pati, per exemple. El Facebook es una observació naturalista, és vàlida tot i que perd una mica respecte a la observació cara a cara

Artificial: laboratori. Aquí podem trobar per exemple l’experiment d’Stanford de la pressó. Pot estar condicionat.

Dades de prova (test T)

Situacions estandarditzades Tècnica projectiva o no test projectiu: això no és científic, però és

una prova perquè es una situació estandaritzada. • Registre mecànic de la conducta: els registres fisiològiques. Per

exemple ensenyar una pel·lícula estressant i així mesurar com la

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

persona reacciona davant aquesta. Per mesurar això es pot fer amb per exemple amb la freqüència cardíaca, la taxa metabòlics basal, el tremolor,la quantitat de riure, etc. Amb al de terror, veure com augmenta la freqüència cardíaca i la suor. Que tindria la persona que li augmenta respecte a l’altre: més sensible, més vulnerable, més “empàtica”. L’altre persona es podria que s’ha pogut i insensibilitzat a aquest tipus de persones o que no son més sensibles. És bastant experimental

Test d’intel·ligència Dades d’auto-informe (qüestionaris Q)

Qüestionaris d’autoinforme • Hi ha que no estan estructurats que poden ser preguntes obertes

o entrevistes. Són dades d’autoinforme. Té l’inconvenient de ser poc fiable, i pot costar arribar a la informació necessària.

• Poden ser estructurades, les quals nomenen escales: Llista d’adjectius: alegre, simpàtic, responsable, etc. Tu et

puntuen el grau entre (0-10) en que et consideres aquest adjectius. A això se li diu escala de likers (escala de respostes)

Preguntes/afirmacions: hi ha preguntes i no adjectius. Afirmacions amb les que es pugui identificar la persona. Ex: m’agrada anar de festa i puntues del 1-10.(ITEM: qualsevol element d’un qüestionari estructurat que s’ha de respondre i que pot ser una pregunta, afirmació o adjectiu)

Objectius d’estudi de la personalitat ✓ Explicar el funcionament intrapersonal • L’individu • Peculiaritat dels patrons de la conducta • Estabilitat d’aquests patrons

La característica de la personalitat s’ha de poder veure en diferents contextos. Es per aquest motiu que l’estabilitat és important. Això és important com a futurs psicòlegs Explicar les diferencies interindividuals • Diferències i similituds • Analogies entre individus • Estabilitat de les diferències

Això és important a nivell d’investigació Definició “Personalitat” Larsen y Buss, 2005

“La personalitat és el conjunt de trets psicològics i mecanismes dins de l’individu que són organitzats i relativament estables que influeixen en les seves interaccions i adaptacions a l’ambient

intrapsiquic, físic i social” Moreno, 2007

“La personalitat no és altra cosa que els processos que la formen, la seva interacció i capacitat d’autoregulació. Emocions, cognicions i conducta no són el resultat de la personalitat. El procés real és

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

l’invers, són els processos psíquics els que generen les formes en que la personalitat és assumida.

Conceptes afins Temperament: dimensió biològica, diferencia més temprança entre individus: model temperamental de thomas &Chess Caràcter:

A. Sinònim B. Part integrativa de l’estructura psíquica o “ego” en psicoanàlisis C. Aspectes socials i morals de la personalitat

Estil de vida: Conjunt de patrons de conducta, especialment en psicologia de la salut (per exemple: estil de vida saludable). Patró de conductes, metes, pensaments Objectius de l’avaluació de la personalitat: fer prediccions

• Establir conducta típica: Cap a on pot arribar una persona amb la seva memòria. S’utilitza un qüestionari i vol saber allò típic de la persona

• Prediccions del comportament com el éxit acadèmic, el treball • Vulnerabilitat per a certs trastorns • Objectius clínics (selecció de tractament) • Investigació

TEMA 5. La teoria dels trets i l’estructura factorial de la personalitat Els trets de personalitat són disposicions. Disposicions

Atributs o propietats estables dels individus que suposem que són a la base de super conducta habitual (= Hàbits) i que ens permetia predir el seu comportament certa precisió i interactuar amb ells amb unes determinades perspectivas.

Las disposicions no es puc observar directament, sinó s'infereixen (por Exemple a través de les conductes) i són, per tant, constructes teòrics. No són atributs de les conductes, sinó dels subjectes.

1. El paradigma disposicional • Estudia els aspectes consistents y estables de la personalitat: las

disposicions (trets) • ha de ser consistent en diferents entorns i en gran part del

temps, no puntualment. • Estudia les diferencies entre persones (les persones es difereixen en

el grau d’expressió dels trets) • Està intrínsecament vinculat amb l’ avaluació (mesura) de la

personalitat. No podem dir que rialler és una disposició de la personalitat, si no indiquem la manera en que avaluen i el grau en que una persona és Riallera.

• Utilitza instruments quantitatius de mesura de la personalitat: és dimensional

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

Utilitza procediments matemàtic-estadístic (principalment correlacions y anàlisis factorial) para la construcció d’instruments de mesura de la personalitat. D’aquí també: paradigma correlacional

Grau en que una persona te una disposició concreta dos objectius vinculats

PSICOMETRIA(EXAMEN) AVALUACIÓ DE LA PERSONALITAT

Definir el constructe/ tret que volem mesurar

Aplicació d'instruments correctament

Crear instruments d’avaluació Interpretar els resultats per obtenir informació vàlida sobre la personalitat d’una determinada

personal Avaluar la seva qualitat (bondat –

validesa i fiabilitat Psicometria: Com es construeixen els instruments com el EPQ i hem d’entendre com s’han construït i com s’avalua la qualitat per tal de tenir criteri de distingir un instrument (test) de si es bo o dolent. Psicometria = creació d’instruments per avaluar, Avaluació = ús de la psicometria.

1. Què són els trets? 1. Simple descriptors: resumeixo el que observo

• Conducta observada amb certa freqüència • Depenen de les situacions

2. Característiques internes causals: • Estan dins de la personalitat • Son un element causal de la conducta

La persona Riallera no es una manera de classificar sinó que la persona que ho és, riurà al carrer, a casa, a la feina... si la persona Riallera no riu a casa, tot i no ser-ho en un context, ho continua sent. ✓ Son elements fonamentals de la personalitat ✓ Disposició personal a comportar-se d’una manera similar en moltes

i diverses situacions ✓ Sempre es un constructe teòric que no es poden observar

directament ✓ Predisposició de respondre d’una forma determinada ✓ Descriptors i categories bàsiques

Utilitat

Predictiva: és rialler, se que si li explico un acudit riurà ♦ Descriptiva: descric a la persona amb un conjunt de trets. ♦ Classificatòria Explicativa: riu perquè és Riallera. Explica la causalitat

PARADIGMA E-R Paradigma E-O-R Estímul provoca la resposta La conducta no es un resultat directe de

l’estimul

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

Explica la especificitat de la conducta i la seva estabilitat enfront de situacions similars

Explica la variabilitat interindividual de la conducta

Semàfor en Ambar - Frenar Explica consistència i estabilitat intraindividual de la conducta en situacions diferents

A la persona li expliquen un acudit bo i riu (extrovertit)

O: variable del organisme, cognició s, emocions i DISPOSICIONS

A la persona B li expliquen un acudit bo. Somriure (baixa extraversió)

Hi ha altres factors. Pensaments: cognicions, pensaments que tens un moment determinat

Exemple

Situació observable: veig a una persona demanant diners en el metro

Estat físic: relaxat, satisfet • Emoció: llàstima • Cognició: Pensar que s’ha d’ajudar (associada a l’altruisme) “Es

trist demanar però més trist es robar” • Tret: ser altruista, solidari ✓ Reacció (conducta observable: dono diners Moreno diu que els trets de personalitat no són una altre cosa que el

conjunt dels estats físics emocions i cognició. La sintesi d’això és la personalitat. Exemple 2: de la conducta al tret

Conducta observable en noia X • Dona diners a una persona en el metro en aproximadament la

meitat dels cas • En el bar, s’ofereix a buscar cafès més vegades que els seus

companys • Es membre d’una ONG • Es va anar 3 mesos en un projecte de cooperació a Àfrica • Sempre que una amiga ve amb un problema, escolta i ajuda a

buscar solucions Trets de personalitat: solidari, altruista

Hàbits Tret Resposta observable Variable latent (inferida):

només podem observar conductes

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

Especificitat situacional Relacionat amb hàbits Especificitat situacional Consistència trans-situacional Definició empíricament Definició teòrica

TEMA 6. Del tret al factor de personalitat Personalitat com a conjunt de trets Quan parlem de personalitat parlem d’un conjunt de trets

• Visió actual predominant de la psicologia científica: personalitat com un conjunt de tret que configuren una estructura psicològica

• Aquesta estructura sosté la individualitat de la persona, fa la persona similar i diferent de les altres. Configuració que permet dir en quins aspectes són diferents a unes persones i similars a les mateixes o a altres.

• Exemple: persona X és introvertida, certament amable i relativament flemàtica, molt xxx. Per un altre costat, la persona Y és molt poc introvertida, bastant amable i certament flemàtica, poc xxx.

La personalitat només la podem veure en relació a altres persones.

Afirmacions generalment acceptades en la teoria dels trets • Els individus es distribueixen en importants disposicions

semipermanents de la personalitat que es coneixem com a tret. (Semipermanent: la personalitat es forma al llarg del desenvolupament i es tremendament estable. Si tu ets alegre, no et convertiràs en una persona mustia, normalment). Poden haver esdeveniments vitals que canvien, com la pèrdua d’un fill o patir un trastorn mental, però en circumstàncies normals la personalitat es estable tot i que amb l’edat es modifiquen una mica. En les dones, com més gran, més estable.

• Bastant determinats per factors hereditaris. Hi ha un alt grau en que és hereditari: si teniu pares extrovertit teniu moltes possibilitats de fer-ho. A ser xenòfob per exemple, no s’hereta sinó s’aprèn de la família. S’ha de tenir en compte que la genètica no ho és tot, però amb l’edat pots descobrir que ets més semblant a la mare/pare del que et pensaves.

• Els trets de personalitat es poden identificar a través d’estudis correlacional (anàlisi factorial)

• Es poden mesurar mitjançant dades de qüestionaris • Tenen la presentar una distribució normal de la població.

TEMA 7. Els enfocaments lèxic, teòric i empíric. (ALLPORT I CATTEL IMPORTANT)

Com podem identificar quins son els trets més importants entre les milers de formes en que es diferencien els individus?

Els trets, han de ser una cosa que tinguem tots en més o menys grau.

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

Quants trets necessito en identificar en un test de personalitat per tal de descriure la seva personalitat i tenir la informació necessària. Necessitem establir un sistema de test (taxonomia) que aplica a tothom. S’ha Creat una forma de treballar

1. ENFOCAMENT LÈXIC Premissa: Totes les diferències individuals importants que es

troben en el llenguatge natural (sociable, creatiu, confiable, colèric, egocèntrica, cooperatiu, etc.) no m’he d’inventar res. Agafo un diccionari, un llibre i busco quins descriptors hi ha.

Idioma espanyol: aproximadament 2800 adjectius de trets Criteris: ✓ Freqüència de sinònims: com més important és un test, més

sinònims existeixen i més del llenguatge comú, es per exemple “alegre” VS “astut”. Si alegre te molts sinònims i astut no, deixem corre astut i ens quedem amb alegre. Com més sinònims, més important és aquest tret

✓ Universitat transcultural: com més important és una diferència individual, més idiomes tindrà un terme per ell: comparar per exemple alegre i trist contra pijo, trempat. Aquestes dues ultimes no s’acostumarien a incorporar-les ja que

✓ Distribució normal d’aquests trets en la població (emoció VS pijo) Campana de gauss

Procediments ✓ Creació de ítems per avaluar cadascun d’aquests trets ( ✓ Anàlisi dels i temps per fer una primera reducció amb criteris

lingüístics i lògics ✓ Anàlisi factoria l per fer una segona reducció amb criteris estadístics

per reduir els i temps amb uns criteris estadístics. Punt de partida: Taxonomia de termes de trets d’Allport

Característiques estables i perdurables (sociable): tu no ets sociable avui i demà no, si no que acostuma a mantenir-se. Aquesta seria considerada dins la personalitat

✓ Estats d’ànim i activitats temporals com deprimit o content: aquests poden ser transitòries

✓ Avaluacions socials com “hostil” o “trempat” ✓ Categoria mixta de característiques físiques, talents o aptituds (àgil

o intel·ligent). Tot això també te una distribució normal però no es una característica estable i perdurable i per tant no entra com a personalitat.

✓ 18.000 en total Enfocament Lèxic 16 PF de Cattel

Es basa el seu estudi en els estudis d’Allport i Odbert (1938) sobre els termes (en angles) rellevants en personalitat (4500 nombres) ✓ Reducció a 171. El problema es que no puc avaluar un tret de

personalitat amb un únic item(què és un ítem? important) ja que no seria fiable estadísticament parlant. El test de personalitat més curt de personalitat que es coneix mesura 5 trets i te 10 ítems (2 ítems per tret).

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

✓ Anàlisi factorial i altres procediments addicionals: són procediments matemàtics

✓ 16 factors de personalitat 2. EL ENFOQUE TEÓRICO: EL MODELO PEN

En el lèxic no tinc una teoria concreta darrera, però en canvi, en el teòric que és el que estudiarem en aquest cas si en té.

Enfoque teórico (de constructo) • Referencia a un modelo teórico de la personalidad (p.ej.

“prioridades”) • Creación de items según un criterio teórico-lógico • Confirmación de la validez estructural: la estructura interna del

repertorio inicial de items es el único determinante de la pertenencia de aquéllos a la escala à AF

• Comprobación empírica con criterio externo Ejemplo de enfoque teórico: el modelo P-E-N de Eysenck

• Se basa en una teoría previa (Galeno-Kant-Wundt) • Base biológica y genética (sustrato fisiológico identificable) • Versión española: 94 items de respuesta sí/no • Tres dimensiones básicas: P-E-N

P: psicoticismo E: extraversión-introversión N: neuroticismo Modelo P-E-N de Eysenck (Eysenck-Personality-Questionnaire, EPQ) ▲ Extraversión/introversión (excitabilidad SNC):

E:Sociable, ágil, activo, agresivo, buscador de sensaciones, despreocupado, dominante, brillante, emprendedor I: tranquilo, retraído, introspectivo, reservado, previsor, ordenado, raras veces se enfada o se pone agresivo, más bien pesimista. Puede estar relacionado con rasgos esquizoides i antisociales (psicopáticos)

Neuroticismo (estabilidad vs. labilidad del SNC): • Ansioso, depresivo, sentimiento de culpabilidad, baja

autoestima, tenso, irracional, tímido, taciturno, emotivo • La gente alta en N suele ser emocionalmente inestable y

frecuentemente se lamenta de preocupaciones y ansiedad, igual que dolores y molestias corporales

Psicoticismo (P alta = niveles altos de testosterona y bajos en MAO): (concepto controvertido y expresión desafortunada ya que de entrada no tiene nada que ver con la psicosis)

▲ Solitario, despreocupado de las personas, no compagina con otros fácilmente; puede ser cruel, agresivo, frío, insensible, hostil, egocéntrico, impulsivo, insociable, antisocial, sin empatía, pero también creativo y realista (versus: altruista, empático, responsable, socializado, convencional)

Escala Sinceridad S (L=lie): tendencia al disimulo

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

RELACIÓN CON EL TEMPERAMENTO • Melancólico: introvertido inestable (I + N alta) • Colérico: extravertido inestable (E + N alta) • Sanguíneo: extravertido estable (E + N baja) • Flemático: introvertido estable (I + N baja)

Cuestionarios elaborados por Eysenck

• MMQ: Maudsley Medical Questionnaire • MPI: Maudsley Personality Inventory • EPI: Eysenck Personality Inventory (sólo E i N) • EPQ: Eysenck Personality Questionnaire

Continuación enfoque teórico (de constructo) ▲ Mientras el enfoque léxico es a-teórico y se basa en el lenguaje

natural, el enfoque téorico hace referencia a un modelo teórico de la personalidad (p.ej.: el Big Five; el PEN; “tipos de estilos de vida”) o a una dimensión concreta (p.ej. “narcisimo”; “inteligencia emocional”; “fear of missing out”)

▲ Creación de items según un criterio teórico-lógico ▲ Confirmación de la validez estructural: la estructura interna del

repertorio inicial de items es el único determinante de la pertenencia de aquéllos a la escala

▲ Comprobación empírica con criterio externo

3. EL ENFOQUE EMPÍRICO ▲ Punto de partida: Experiencia clínica (observación en pacientes) ▲ “item pool” amplio: palabras de rasgos (del enfoque léxico) o

preguntas acerca del comportamiento o la experiencia emocional a sujetos o expertos (p.ej. “depresión” à “Me siento triste casi todos los días”)

No necesariamente relacionados con teoría Estratégia empírica

• Criterio externo (p.ej. Psiquiátrico) y grupos extremos • Selección de items en base a p.ej. un cuadro clínico, aunque sea

anti- intuitivo y anti-teórico (no validez de apariencia) • Procedimiento: grupos dicotomizados y contrastados (H/M,

pacientes psiquiátricos vs. normales), grupos extremos (agresividad alta vs. baja)

• Análisis estadístico de las respuestas a cada item à conservar sólo los items que mejor discriminan entre los grupos

• F al uso • Ejemplo: MMPI

Excurs matemàtic: la correlació Que és una correlació?

• = indicador de com varia una variable conforme que varia una altre

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

calcula la mínima distancia entre aquests punts. Si fos perfecte els punts estarien els punts verds

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

La correlació no implica causalitat!! Idea del Anàlisi Factorial (AF) Reduïr el gran número de variables d’un número menor que descriu el mateix fenomen breument però amb igual valor explicatiu Exemple:

1. Preocupat, ansiós, aprensions, miedica... no és el mateix conceptualment, però en els instruments d’avaluació, les puntuacions de les escales corresponents (escala preocupació, escala ansietat) existeix correlació. ha d’haver- hi algun factor en comú (darrere) que explica les puntuacions en aquestes escales.

2. H ha una clara diferència entre trist i ansiós, però empíricament, les persones que tendeixen a ser ansioses freqüentment també estan tristes (correlacionen): item Tendencia al neuroticisme

TEMA 8. Les grans taxonomies La identificació del factor comú entre x variables que

correlacionen redueixen considerablement el nombre de variables que necessita avaluar

Per exemple si correlacionen, preocupat, ansiós, aprensions puc identificar aquest factor comú i donar-li un nombre com per exemple C3PO o K-2SO Neuroticismo: nom que li diem als factors en comú.

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

Una escala es un instrumento que consiste en una sèrie de items o unidades que contribuyen al valor de la medición. 16. F de R.B. Cattell, versió original del 1949 A Sizothymia vs. Affectomia(reservado- apertura)

B low vs high intelligence(Razonamiento concreto –abstracto) C lower vs. Higher ego strength(Estabilidad) E submissiveness vs. dominance F desurgency vs. surgency(tímido vs. despreocupado) G weaker vs strongersuper-ego (atención a las normas) H Threctia vs. Parmia(esquivo –emprendedor) I Harria vs. Premsia(grosero –delicado) L Alaxia vs. Protensión(confiado –desconfiado) M Praxernia vs. Autia(práctico –ingenioso) N Artlessness vs shredness(franco, desenvuelto –astuto, sagaz) O untroubledadequacy vs guiltproneness Q1 conservativism vs radicalism Q2 groupadherence vs self-sufficiency Q3 lowself-sentimentintegration vs highstrengh of self-sentiment Q4 low ergic tensión vs high ergic tensión

El 16 PF-5 adaptació de seisdedos (TEA Ediciones) SABER COMO SE CONSTUYÓ Y QUE TIENE Que és y para que sirve?

Cuestionaris enfocats a la normalitat dels trets de personalitat

185 ítems de tipus bipolar(dicotomico) que s’interpreten segons les puntuacions extremes dels pols

Avalua els trets: • 16 factors de la personalitat/ escala 1aria • 5 dimensions globals o secundaries •

3 estils de resposta

Cuando queremos medir un rasgo lo convertimos en una variable, y la medimos mediante una escala que es un cojunto de items. El factor no se mide, el anàlisis factorial son muchas correlaciones juntes. EXAMEN Diferència 16 PF-5 respecte a anteriors versions (algo anticuado)

• és una revisió i actualització de les antigues formes A,B, C i D • Diferències respecte a l’anterior • Millora la fiabilitat i validesa • “Dimensions globals”: són 5 constructes d’ampli aspectre amb força

similitud amb els “big-five”. Escales primàries

Són les directes i més descriptives de la personalitat de l’individu. Estàn ordenats jeràrquicament per influència de major a menor.

• A Afabilitat • B Raonament • C Estabilitat • E Dominància • F Animació

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

• G Atenció a les normes • H Atreviment • I Sensibilitat • L Vigilància • M Abstracció • N Privacitat • O Aprensió • Q1 Apertura al canvi • Q2 Autosuficiència • Q3 Perfeccionisme • Q4 Tensió

Són neologismes: es donen una nova paraula Actualment anem per la 5a edició en castellà

A. escales primàries

Són les directes i més descriptives de la personalitat de l’individu, ordenats jeràrquicament per influència (major a menor) ✓ A. Afabilitat: caràcter gregari

• A+ disposició a l’afecte, cooperació, actius • A- reservats,formals, individualistes, crítics

✓ B. Raonament: inteligència en base a predominació pensament abstracte (B+) o concret (B-)

C. Estabilitat: tant emocional com en adaptació al medi. Fortalesa de l’ego

• C+ persones realistes i estables emocionalment • C- es frustren ràpidament sota condicions no satisfactòries

E. Dominància: grau de control en les relacions dominants (E+) o sumís (E-)

✓ F. Animació: entusiasme en contextos socials: • F+ altruistes • F- sobries, reprimides, series

G. Atenció a les normes: internalització de valors morals, explora el súper ego:

• G+ conformistes, responsables, actúa d’acord a les normes • G- no es comporten segons les normes

H atreviment: reactivitat del SN (sistema nerviós) amb tendència a un domini parasimpàtic o simpàtic

• H + domini sistema parasimpatic:atrevit, segur en ho social, capaç de funcionar sota nivells alts d’estres

• H- domini sistema simpàtic, reacció exagerada a qualsevol percepció de posible amenaça, tímid, temorós, cohibit.

I. Sensibilitat: • I+ predomini de sentiments • I- Pensament racional

L. Vigilància: identitat social en que el grau es sent identificat o unit a la raça humana en general

• L+ suspicàcia, precavut • L – confia en els altres, s’adapta fàcilment

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

M. Abstracció: es relació a la percepció: predomini del mon extern/ mon intern

• M+ intero. Intensa vida intima • M- externo en contacto con los 5 sentidos.

N. Privacitat: màscares socials: grau en que s’oculta per mostrar aspectes socials desitjables.

• N+ persones calculadores, fredes i molt conscients socalment • N- obert, genuí, natural

O. Aprensió: explora l’autoestima en base a tendències a experimental culpa i iseguritat.

• O+ aprensiu, insegur, preocupat • O- segur, despreocupat, satospet, no propensos a

experimentar culpa ✓ Q1. Apertura al canvi: explora la orientació psicològica cap el

canvi • Q1+ obertes al canvi, liberals, no convencionals • Q1- molt conservadors i tradicionals

Q2. Autosuficiència: grau de dependència de la persona • Q2+ autosuficiència, presa de decisions • Q2- dependents per prendre decisions

Q3: Perfeccionisme: esforços dels individus per mantenir congruències entre el jo real, modelant-se o no a patrons socials.

• Q3+ modelar la conducta desitjable social, perfeccionista, disciplinat

• Q3- flexible i tolerant amb el desordre i les faltes ✓ Q4: Tensió: medeix sensacions desagradables en situacions

percebudes com tenses. • Q4+ experimenten nivells alts de tensió nerviosa, energètica,

impacient • Q4- absència de tensió nerviosa, relaxat, plàcid, pacient

Dimensions globals

Es van crear 5 dimensions globals de les quals cadascuna està constituïda per un grup d’escala primària indicant els seus pols alts i baixos amb adjectius associats ✓ Extraversió que està constituïda principalment per

Adhesió al grup (Q2- pol d’autosuficiència) Afabilitat (A+) Animació (F+) Atreviment (H+)

Una cosa pròpia del 16PF-5 es que afageixcontribució de la naturalitat (N- pol negatiu de la privacitat)

Ansietat. És la dimensió que aporta més variabilitat a la estructura de la personalitat. Està format per:

Aprensió (O+) Inestabilitat (C- pol baix d’estabilitat) Tensió (Q4+) Vigilància (L+)

Dur: “tough-mindedness”= Qualitat de posseir una mentalitat dura. Està composta per:

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

Inestabilitat (I-; pol negatiu de sensibilitat) Practicitat (M-; pol baix d’abstracció) Frialtat (A-; pol baix d’afabilitat) Conservadurisme (Q1-; pol baix d’apertura de canvi)

Independència: està explicat per: • Dominància (E+) Atreviment (H+) Vigilància (L+) Estabilitat (C+) Insensibilitat (I-) Tensió (Q4+)

Autocontrol: es refereix a la socialització, dominada per l’autocontrol i està formada per:

Atenció a les normes (G+) Perfeccionisme (Q3+) Practicitat (M-) Aprensió (o+) Falta d0animació (F-)

Índex d’estils de resposta Finalitat: intenten apreciar algunes de les actituds amplades

ocasionalment per els subjectes. Hi ha 3 estils de resposta. • MI minip imatge deseabilitat social • IN infreqüència falta d’atenció a les instruccions o respostes

donades per l’atzar • AQ aquiescència aquiescència indiscriminada al contingut de

les qüestions ▲ MI: (12 elementos) Alude a significado de manipulación consciente

o inconsciente de la imagen que se quiere dar ante el evaluador en situación de examen.

IN: (38 elementos) mide el grado en que el evaluado ha contestado un numero de elementos de manera muy distinta al resto de las personas. Posibles explicaciones:

• Haber respondido muchas al azar • Dudas ante lo que se pregunta • Evitar dar una mala impresión

AQ: (95 elementos) mide la tendencia a dar la respuesta verdadera a muchos elementos independientemente del contenido verbal de los mismos.

Conclusions

Aplicació: • Orientació • Selecció • Problemes de conducta • Consell matrimonial • Avaluació de la psicoteràpia • Disseny experimental sb conducta humana

Es complementa amb (en avaluació clínica)

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

• Qüestionaris de l’anàlisi clínic (CAQ) Enfoc lèxic: el model dels “big five” (FFM): el test NEI-PI de Costa i McCrae Van trobar que hi havia 5 trets de personalitat i no 16 com havíem vist anteriorment (SABER EXAMEN): ✓ Neuroticisme (N) Extraversió (E) Apertura (openness, O) Afabilitat (agreeableness, A) Consciència (responsabilidad, C)

Te una estructura jeràrquica amb 240 ítems amb afirmacions amb escala de likert amb criteris d’adhesió

3 escales de validesa: aquiescència (número excessiu de resposta totalment d’acord), disconformitat (negació s: escassa resposta (totalment) d’acord), preguntes en blanc o a l’atzar. Factors i facetes del NEO-PI-R (facetes de 1º i de 2n ordre)

Factors que més enllà es nomenen facetes Neuroticismo (N), Extraversion (E), Apertura (O), Afabilidad (A), Responsabilidad (C)

N E O A C Ansiedad Cordialidad Fantasía Confianza Competencia Hostilidad Gregarism

o Estética Franqueza Orden

Depresión Asertividad Sentimiento s

Altruismo Sentido del deber

Ansiedad social

Actividad Acciones Actitud conciliador

a

Necesidad de logro

Impulsividad Búsqueda emociones

Ideas Modestia Autodisciplina

Vulnerabilida d

Emociones positivas

valores Sensibilida d a los demás

Deliberación

• NEO –personality inventory – revised version • “Five factor model of personality” FFM (“Big Five”, “cinco grandes”

Què i com avalua? ▲ Avaluació global de la personalitat de l’adult ▲ 5 dimensions i 30 escales parcials (cada factor està representat per

6 escales específiques) ▲ 240 ítems (versió curta NEO-FFI de 60 ítems ▲ Escala Likert de 5 punts

• A) en total desacord • B) en desacord • C) neutral • D) D’acord • E) Totalment d’acord

▲ Auto aplicable en els dos sexes i totes les edats ▲ Utilitza el context clínic i d’investigació ▲ Basat en l’anàlisi factorial

Materials

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

• Manual • Quadernet de preguntes • Full de respostes • Kit de correcció (mecanitzada) • Imprès de descripció resumida • Perfil informatitzat

Aplicable a…. • Persones majors de 17 anys. Nivell cultural mínim 6è de

primària. • Forma part d’una avaluació psicològica complerta. Necessita ser

complimentat per altres tècniques (ex. Entrevista) Instruccions per a l’aplicació

• Individual i col·lectiva • Llapis nº 2 (correcció per lectura òptica) • Motivar que la persona contesti a tot i evitar que contesti

aleatòriament • Material per donar a la persona que contesti el test:

• Quadernet • Full de respostes • Llapis

• Llegir les instruccions • Respondre preguntes • Contestar • No hi ha temps limitat. Es sol tardar entre 30 i 40 minuts.

Puntuació ▲ Respostes en blanc

• No és vàlid si s’ha deixat en blan 42 o més preguntes • Motivar • Puntuar la opció neutre © • Estar atents a quina escala corresponen (vigilar mb més de

tres) ▲ Validesa

3 preguntes al final del full de resposta ■ ha respòs a totes les frases? ■ Ha anotat les respostes al lloc indicat? ■ Ha respòs sincerament a les frases?

• Aquiescència (excés de respostes “d’acord” i “totalment d’acord”, vigilar amb més de 150)

• Disconformitat (poques respostes de d’acord o totalment d’acord, precaució amb 50 o menys)

• Respostes a l’atzar: invalidar la puntuació del test en els següents casos: ■ Més de 6 respostes consecutives en total

desacord Més de 9 respostes consecutives en desacord Més de 10 respostes consecutives en neutre Més de 14 respostes consecutives en d’acord Més de 9 respostes consecutives com totalment

d’acord

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

▲ Com obtenir puntuacions: correcció informàtica o mecanitzada Interpretació

• 5 nivells: (T mitja=50) (Dt=10) són puntuacions T • Barems.

>65 MOLT ALT • 56-65 ALT • 46-55 MIG • 36-45 BAIX • <36 MOLT BAIX

A nivell general la població es situa de la següent manera: 38% Entremig: rang de T de 46 a 55 • 24% Alt o Baix: rang de T de 56 a 65 • 7% Molt Alt o molt baix

▲ Índex de validesa ▲ 5 factors ▲ Facetes ▲ Aspectes relacionats amb la personalitat ▲ Afrontament i defenses ▲ Queixes somàtiques ▲ Benestar psicològic ▲ Processos cognitius ▲ Característiques interpersonals ▲ Necessitats i motivacions ▲ Estabilitat del perfil

Que tenir en compte a l’hora d’informar

▲ Material per donar, devolució: descripció resumida ▲ Que considerar:

Puntuacions T: (puntuacions directes en relació alsbarems) • SUPERIOR A 56= ALTA • ENTRE 55-45= MITJA • MENYS DE 44= BAIXA

N= Neuroticismo (vs. Estabilitat emocional)

• Relacionado con la forma de afrontar el estrés • Variabilidad de los estados de ánimo • Más vulnerables a ciertos trastornos mentales • Más altibajos en relaciones personales • Mal pronóstico para el éxito profesional • Amb l’edat millora Es veu normalment amb major mesura en les noies

Facetes Pots tenir-ho tot alt o només algun dels següents aspectes.

Ansiedad (aprensivo, temeroso, nervioso, tenso, voluble) – Més en les noies

Hostilidad (tendencia a experimentar ira, frustración, rencor, irritabilidad) – Més en els nois

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

Depresión (tendencia a experimentar afectos depresivos, sentimientos de culpa, melancolía, desesperanza, soledad; se desanima fácilmente)

Ansiedad social (vergüenza, turbación, incomodidad ante los demás, sensible al ridículo, sentimientos de inferioridad) – Persones que es senten incomodes en relacions socials.

Impulsividad (dificultad de controlar apetitos y arrebatos) Vulnerabilidad (vulnerabilidad al estrés)

E= extraversió – introverió (arrebato)

• Alta atención social • Facilidad de relaciones interpersonales • Mayor felicidad • Mayor propensión a conductas de riesgo • Psicópatas suelen ser extravertidos, y por lo tanto, parecen

simpáticos Facetes

Cordialidad (afectuoso, amistoso, le gusta la gente, establece fácilmente relaciones)

Gregarismo (preferencia por la compañía) • Asertividad (dominante, animoso, socialmente destacado) • Actividad (rapidez, vigor, energía, necesidad de estar ocupado o

llevar una vida agitada) • Búsqueda de emociones (ansia por la excitación y la

estimulación) • Emociones positivas (tendencia a experimentar emociones

positivas, alegría, felicidad, amor, entusiasmo; optimismo) O= Apertura (openness)

• (también llamado “cultura”, apertura intelectual o imaginación) • Mayor receptividad para estímulos • Ávidos de experiencias • Mayor propensión para experimentar (en lo bueno y en lo malo) • Mayor creatividad e imaginación • Más sueños y más vívidos

Facetes Fantasía (imaginación, ensoñaciones, interesante mundo interior;

vida creativa) • Estética (aprecio por el arte y la belleza) • Sentimientos (receptividad a sus propios sentimientos y

emociones interiores; siente más intensamente las emociones (positivas y negativas)

Acciones (gusto por nuevas actividades, afán de novedad) • Ideas (curiosidad intelectual, gusto por discusiones filosóficas y

problemas ingeniosos) • Valores (disposición para cuestionar valores sociales, políticos y

religiosos) • Sensetion seeting • Puntuació alta fa que hagui de mirar en quina de les facetes ho es.

A= Afabilitat

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

No es idéntico a Amabilidad! • Evitación de situaciones conflictivas • Conciliadores, etc. • Extremo opuesto: agresividad • Busquen el consens

Facetes Confianza (disposición a creer que los demás son honestos y bien

intencionados) son sincers. • Franqueza (franco, sincero, ingenuo) • Altruismo (preocupación por el bienestar de los demás) • Actitud conciliadora (tendencia a ser condescendiente con los

demás, a inhibir la agresión, olvidar y perdonar) • Modestia (humilde, trata de pasar desapercibido) • Sensibilidad a los demás (simpatía y preocupación por los

demás) • Els que tenen mitja afabilitat vol dir que és tan confiada o tan

confiada com la majoria de les persones, és del montón ni més ni menys.

C= Consciència (responsabilitat, escrupulositat)

• Trabajadores, responsables, productivos • Compromiso laboral y social • Buen desempeño en colegio y trabajo • Relaciones románticas estables • C baja: tendencia a romper normas y a delinquir

Facetes Competencia(sensación que uno tiene hacia su propia capacidad,

sensibilidad, prudencia y eficacia; autoestima • Orden (pulcro, bien organizado, limpio) • Sentido del deber (“gobernado por la conciencia” (C), adhesión a

sus propios principios éticos • Necesidad de logro (ambición, aspiración, trabaja para lograr

objetivos, diligente, resuelto) • Autodisciplina (habilidad para iniciar tareas y llevarlas a cabo,

automotivación) • Deliberación (tendencia a pensar mucho las cosas antes de

actuar)

ÀGUILA Resumen

• Muy ambicioso • Muchas investigación previa • Sirve para crear una taxonomía que abarca todos los aspectos

importantes de la personalidad • Útil para investigación • Para aspectos más circunscritos de la personalidad: enfoque teórico

Versions curtes del big five

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

48

• NEO-FFI • BFI • TIPI

TIPI – com’estructura ▲ 10 ítems. 2 per cada factor. ▲ En cada ítem trobem un parell d’adjectius que representen un

pol del factor. ▲ A continuació et presentem una sèrie de trets de personalitat

que potser et descriuen en major o menor mesura. Sisplau, escriu un número al costat de cada afirmació per indicar en quina mesura hi estàs d’acord o en desacord. Has d’indicar en quina mesura algun dels termes de cada parella de trets s’aplica més a tu, tot i que una de les dues característiques et reflecteixi millor que l’altra. Sisplau, utilitza aquesta escala:

• 1: Totalment en desacord • 2: Bastant en desacord • 3: Una mica en desacord • 4: Ni d’acord ni en desacord • 5: Una mica d’acord • 6: Bastant d’acord • 7: Totalment d’acord

TIPI-CAT • Em veig a mi mateix/a com a una persona: 1. Extravertida, entusiasta. (E) 2. Colèrica, discutidora (A-R) 3. Fiable, auto-disciplinada. (C) 4. Ansiosa, fàcilment alterable (ES-R) 5. Oberta a noves experiències, polifacètica. (O) 6. Reservada, callada. (E-R) 7. Comprensiva, amable. (A) 8. Desorganitzada, descuidada. (C-R) 9. Serena, emocionalment estable. (ES) 10. Tradicional, poc imaginativa. (O-R)

Factors: E=extraversió; A=afabilitat; C=responsabilitat; ES=estabilitat emocional; O=obertura Puntuació:

URL-BlanquernaPsicologia de la personalitat

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 56 páginas totales
Descarga el documento