Biologia Examen, Ejercicios de Biotecnología. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
mjcf-1
mjcf-1

Biologia Examen, Ejercicios de Biotecnología. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

3 páginas
3Número de descargas
8Número de visitas
100%de 1 votosNúmero de votos
Descripción
Asignatura: Biología, Profesor: luisa luisa, Carrera: Biotecnologia, Universidad: UPM
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 3
Descarga el documento
Microsoft Word - exemple Prova Biologia

Assignatura: BIOLOGIA

Preguntes-test (6 punts)

1.- La simbiosi consisteix en l’associació de dos o més individus que:

a) Són de la mateixa espècie, i s’associen per poder sobreviure.  b) Son de la mateixa espècie, s’anomenen consorts i es beneficien mútuament.  c) Pertanyen a diferents espècies i es fan dependents l’un de l’altre.  d) Es dóna quan un organisme es nodreix de l’aliment sobrant, descamacions,...,d’un altre 

organisme, sense causar‐li cap efecte perjudicial.  2.- En la fase lluminosa de la fotosintesi:

a) S’obté exclusivament oxigen.  b) S’obté oxigen, ATP i NADPH+H+.   c) Es consumeix CO2  d) Es consumeix oxigen, aigua i NADPH+H+. 

3.- El següent disacàrid és reductor ja que: a) Té lliure un OH hemiacetàlic d’un dels monosacàrids.       b) No és reductor, ja que els dos monosacàrids estan units 

pels OH hemiacetàlics.  c) És reductor, ja que es tracta d’un enllaç 1→6, i per tant 

té capacitat de reduir el reactiu de Fehling.   d) Com és reductor, segur que reacciona amb el reactiu de Lugol. 

4.- Un individu amb genotip aabb pot formar: a) Tres tipus de gamets diferents, tenint en compte aquests quatre al∙lels.  b) Solament un gamet, ja que és haploid.  c) Dos tipus de gamets diferents, tenint en compte aquests quatre al∙lels.  d) Totes les anteriors son falses. 

5.- La transcriptasa inversa: a) Es troba en retrovirus i transcriu ARN a ADN.  b) Es imprescindible per la conjugació en bacteris.  c) Es troba en totes les cèl∙lules i realitza la transcripció.  d) Totes les anteriors son falses. 

6.-El midó: a) És un polisacàrid estructural animal amb enllaços β(1→6) i no presenta ramificacions.  b) És un polisacàrid que presenta cadenes lineals amb enllaços glucosídics α(1→4) i 

ramificacions α(1→6).  c) És un polisacàrid que presenta ramificacions α(1→6) cada 12 glucoses.  d) És un polisacàrid de reserva energètica vegetal, forma part de la paret, i presenta  

ramificacions α(1→4).  7.- L’últim acceptor d’electrons de la cadena respiratòria és:

a) NADPH2  b) NADH2 

2

c) Oxigen   d) H2O 

8.- Comparat amb una cèl·lula diploide, quant material genètic conté el nucli d’una cèl·lula haploide del mateix organisme?

a) Un quart.  b) El doble.  c) La meitat.  d) La mateixa quantitat. 

9.- La desnaturalització d’un enzim consisteix en: a) Aconseguir que l’enzim passi de ser insoluble a soluble.  b) Trencar els enllaços peptídics i per tant perdre la funció que tenia la proteïna.  c) Provocar que es formi més producte en menys temps i té lloc si es supera certa 

temperatura i cert pH.  d) Pèrdua de l’estructura terciària i, fins i tot, de la secundària. 

10.- Una molècula lipídica travessa la membrana plasmàtica: a) Per difussió simple a través de la bicapa lipídica.  b) Per difussió simple a través de les proteïnes transmembrana.  c) Per transport actiu a favor d’un gradient electroquímic.  d) No travessa la membrana. 

11.- Les immunoglobulines són: a) Proteïnes de conformació globular.  b) Anticossos produits pels limfòcits B.  c) Molècules formades per quatre cadenes polipeptídiques.  d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

12.‐  La paret cel·lular que té com a component la quitina, caracteritza a: a) Les plantes.  b) Els fongs.  c) Els procariotes.  d) Els animals. 

13.- Com catalitzen les reaccions els enzims? a) Modifiquen l’energia d’activació.  b) Transformen l’energia potencial en energia cinètica.  c) Transformen l’energia cinètica en energia de reacció.  d) Disminueixen l’energia de reacció i augmenten l’energia d’activació. 

14.- La diferència entre bacteris Gram+ i Gram– radica en: a) La presència o no de mitocondris.  b) En que siguin autotrofes o heterotrofes.  c) En que siguin cocs o bacils.  d) En el diferent gruix i composició química de la seva paret. 

15.- El producte final de la glicolisi és: a) Glucosa.  b) Glucogen.  c) Piruvat.  d) Dihidroxiacetona fosfat. 

3

Qüestions (4 punts) A. En  els  tomàquets,  dos  al∙lels  d’un  gen  determinen  la  diferència  en  el  color  de  la  tija  

(púrpura o verda), i dos al∙lels d’un altre gen independent determinen la diferència en la  forma de  la fulla (estreta o ampla). Al creuar una planta de tomàquet homozigòtica de  tija púrpura  i fulla ampla amb una altra planta també homozigòtica de tija verda  i fulla  estreta,  tots  els  descendents  de  la  F1  van  presentar  la  tija  púrpura  i  fulla  ampla.  A  continuació, les plantes de la F1 es van creuar entre sí per obtenir la F2.  

a) Indica els genotips dels parentals (0,5 punts).   b) Quines seran les proporcions genotípiques i fenotípiques en F2? (0,75 punts).   c) Si es realitza un retrocreuament d’una planta de la F1 amb la planta progenitora de  tija verda i fulla estreta, quines proporcions genotípiques i fenotípiques s’esperen per  a la descendència? (0,75 punts).    

B. En referència al cicle del nitrogen en la natura: a) Dibuixa esquemàticament el cicle  indicant els microorganismes que  intervenen. 

(0,75 punts).  b) Explica breument quina és la funció d’aquests microorganismes. (0,50 punts).  c) Explica  la  importància per  la agricultura de  la  simbiosi entre microorganismes  i 

plantes en el cicle del nitrogen i posa un exemple. (0,75 punts).   

 

No hay comentarios
Descarga el documento