bloc 2 segon semestre, Apuntes de Ecología
1174700
1174700

bloc 2 segon semestre, Apuntes de Ecología

3 páginas
50Número de descargas
45Número de visitas
100%de 1 votosNúmero de votos
1Número de comentarios
Descripción
Asignatura: Ecologia, Profesor: , Carrera: Biologia, Universidad: UAB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 3

Tema 3: DIVERSITAT 19/02/2008

Que és la biodiversitat?

Normalment aquest concepte s’associa al nombre d’espècies que es troba convivint en una

comunitat, però en realitat es un concepte més ampli. La biodiversitat és una qualitat dels

sistemes biològics que està determinada per el nombre (riquesa d’espècies) i per la abundància

d’aquestes espècies.

Exemple:

Riquesa (S)= 2 2 2

Número individus (N)= 18 18 18

Diversitat baixa alta màxima

La màxima diversitat la trobem quan tots les espècies es troben en iguals proporcions.

La biodiversitat, afecta a molts nivells, entre ells tenim els nivells genotípics, l’hàbitat i com ja

sabem, les espècies.

Els sistemes biològics es troben entre:

• Un extrem en el que cada element és diferent (cada organisme pertany a una espècie

diferent). No es viable, perquè no es podrien reproduir. Un exemple seria un museu.

• Un extrem en el que tots els elements són idèntics. No es viable perquè els faltarien

organismes per poder acabar el cicle (com ara els descomponedors), a més és

impossible trobar un espai en la naturalesa on només hi pugui viure una espècie.

Generalment els hàbitats no són homogenis i per tant tendeixen a afavorir la existència

de més d’una espècie.

1

Els éssers vius vivim barrejats perquè utilitzem diferents recursos. Això ho podem fer perquè

disposem de recursos molt variats (no són homogenis), de manera que podem conviure en un

mateix hàbitat sense molestar-nos.

Normalment els sistemes biològics es troben entre els dos extrems ja explicats. Normalment són

espais formats per diferents espècies en diferents proporcions.

Significat ecològic del concepte d’espècies:

• Els organismes que comparteixen una determinada dotació genètica tindran un

comportament ecològic semblant.

• No totes les espècies són equivalents ecològicament. Cada espècie té una funció

biològica que pot ser més o menys important.

Evolució biodiversitat:

Al llarg de la història geològica, s’han produït extincions massives i diversificacions. Actualment hi

ha més espècies que mai.

A més, podem afirmar que el responsable de les extincions actuals som els humans (abans era

per altres causes, com ara les glaciacions). El que nosaltres fem es reduir el seu hàbitat o

introduïm espècies exòtiques en ambients que no toquen.

Els ecosistemes no sempre han funcionat igual, sinó que s’han produït diversos canvis. Els

responsables del funcionament d’aquest són els organismes (existeixen retroalimentacions entre

les propietats físiques dels ecosistemes i els organismes).

Que passa si en un ecosistema es perden espècies:

Quan en un ecosistema es perd una espècie, poden passar dues coses, que deixi de funcionar o

que es modifiqui però que sigui sent viable.

Nosaltres, qualifiquem els ecosistemes segons els seus serveis. Els serveis, es tot allò que els

humans podem extreure d’un ecosistema i que ens aporta un benefici. Exemples: regulació

2

atmosfera (concentracions d’oxigen); regulació de l’erosió i formació de sòls; regulació climàtica;

regulació del cicle dels nutrients; depuració de contaminants; recursos genètics; control biològic...

i els més importants i pròxims que serien la producció d’aliments; la producció de matèries

primes i els culturals i recreatius.

Els paràmetres que utilitzem per quantificar els serveis de l’ecosistema són els següents:

• Productivitat: biomassa que es produeix per unitat de temps.

3

no el puc obrir el format es molt extrany, que faig??????????