Desenvolupament del llenguatge, Apuntes de Lingüística. Universitat de les Illes Balears (UIB)
monica_mundilla_bonnin
monica_mundilla_bonnin

Desenvolupament del llenguatge, Apuntes de Lingüística. Universitat de les Illes Balears (UIB)

2 páginas
8Número de visitas
Descripción
Asignatura: Lingüística, Profesor: nicolau dols, Carrera: Llengua i Literatura Espanyoles, Universidad: UIB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

Desenvolupament del llenguatge

Punt de partida El llenguatge és una característica de l'espècie, però es desenvolupa gràcies al contacte amb un codi compartit per la comunitat de parlants que envolta l'infant, i oralment. Aquestes dues circumstàncies, la fonació i la interacció, ben aviat es manifesten a la vida de l'infant, si bé no són més que un començament. Però aquestes dues circumstàncies no són llenguatge, sinó condicions prèvies per al desenvolupament convencional del llenguatge natural humà. «Quan, però, els ma... ma... ma... pa... pa... pa es converteixen en papa i mama dotats de significat? Possiblement quan a més de sons hi ha intenció. Ja hem vist, doncs, dues coses que intervenen en l'aparició del llenguatge i que incideixen en la posterior evolució: la intenció i la interacció»

La competència pragmàtica Resulta evident de l'observació dels infants que encara no «parlen» en el sentit adult del mot, que molt abans de demostrar coneixement d'una llengua, el llenguatge es fa present mitjançant la competència pragmàtica: l'infant aprèn com funcionen els intercanvis verbals abans de poderne fer cap ple de contingut. S’ha constatat l’aparició d’estratègies pragmàtiques en l’etapa prelingüística, com les accions de tocar i assenyalar, la direcció de la mirada o els gestos de petició o acceptació, és a dir, l’infant malgrat tenir una capacitat lingüística reduïda pot emprar un cert nombre de funcions pragmàtiques. El conocimiento de oraciones, no solo gramatical sino también apropiado. El niño adquiere la competencia en cuanto a cuándo hablar, cuando no, y de qué hablar con quién, cuándo, dónde y de qué manera. En resumen, un niño se vuelve capaz de lograr un repertorio de actos de habla, participar en eventos de habla, y que otros evaluen su logro

El protollenguatge Abans d'adquirir el codi de la seva comunitat, l'infant fa servir el protollenguatge: facultats comunicatives posades en funcionament sense un codi concret. Les set microfuncions del protollenguatge segons Halliday són:

1 Instrumental: obtenir necessitats materials 2 Regulatòria: modificar el comportament dels altres 3 Interactiva: dirigir-se a altres persones 4 Personal: expressió d'emocions 5 Heurística: investigació de l'entorn 6 Imaginativa: jocs 7 Informativa: de desenvolupament posterior

Accedint al codi: l'ecolàlia Las características rítmicas del habla son incorporadas en la competencia lingüística del niño en la segunda mitad del segundo año, antes de adquirir las primeras palabras. Pero, además, esta prosodia es diferente, dependiendo de quélengua se trate. Esto es de enorme utilidad para los niños, ya que reconocer estas características rítmicas le permitirá segmentar la cadena que recibe vía auditiva y aislar los componentes para ir formando su léxico

L'aliat interior del codi Lust va demostrar experimentalment que infants d'edat preescolar preferien la coreferència (permesa) del segon exemple que no la del primer. Això s'interpreta com presència de principis sintàctics abans de la capacitat de crear oracions com aquestes: *He turned around when Snuffles found the penny // When he closed the box, Cookie-Monster laid down

El primer llenguatge Entre 12 i 18 mesos la parla de l'infant es caracteritza per la persistència de l'ecolàlia, per les holofrases i per la gramàtica pivot. Holofrases = expressions monoverbal amb el sentit pragmàtic d'una oració completa. Gramàtica pivot = la que permet fer frases de dues paraules, de les quals una és d'un inventari reduït i representa una ordre, un verb, un adjectiu o una negació, i l'altra és d'un inventari més obert

El desenvolupament posterior En l'evolució del llenguatge infantil són anteriors els processos generalitzadors a les restriccions, l'entonació a les distincions fòniques, la sintaxi a la morfologia. Serà convenient, doncs, que en la programació d'activitats gramaticals es parteixi de les unitats comunicatives per, més endavant, passar a l'anàlisi dels elements que les componen.

No hay comentarios
Descarga el documento