dna, Apuntes de Farmacia. Universitat de Barcelona (UB)
anna316
anna316

dna, Apuntes de Farmacia. Universitat de Barcelona (UB)

PDF (9 MB)
43 páginas
2Número de visitas
Descripción
Asignatura: bio, Profesor: Albert (bioquimica-p, Carrera: Farmàcia, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 43
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 43 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 43 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 43 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 43 páginas totales
Descarga el documento

Flux de la informació genètica

Adaptat de “Lehninger. Principios de Bioquímica”. Nelson, D. L.; Cox, M. M., Ed. Omega.

La replicació del DNA és semiconservativa

Adaptat de “Lehninger. Principios de Bioquímica”. Nelson, D. L.; Cox, M. M., Ed. Omega.

Experiment de Meselson i Stahl

TIPUS DE DNA/RNA POLIMERASES

Molècula Enzim Motlle sintetitzada

DNA DNA Polimerasa DNA RNA RNA Polimerasa DNA Primasa DNA Transcriptasa inversa RNA Tel.lomerasa RNA RNA replicasa RNA

Mecanisme de reacció de la DNA polimerasa

Adaptat de “Bioquímica”. Stryer i col., Ed. Reverté.

Elongació de la cadena per la DNA polimerasa 1.  DNA motlle 2.  Extrem 3’OH libre 5.  dNTPs i Mg+2

Adaptat de “Lehninger. Principios de Bioquímica”. Nelson, D. L.; Cox, M. M., Ed. Omega.

Adaptat de “Bioquímica”. Stryer i col., Ed. Reverté.

Proof reading activity 3’ to 5’ exonuclease.

DNA Pol I stalls if the incorrect ntd is added - it can’t add the next nucleotide in the chain

Proof reading activity is slow compared to polymerizing activity, but the stalling of DNA Pol I after insertion of an incorrect base allows the proofreading activity to catch up with the polymerizing activity and remove the incorrect base.

NC

E. coli DNA Polymerase I (Fragment de Klenow)

Klenow Fragment

polimerasa 3'→ 5‘ Nucl. 5'→ 3' Nucl.

NH3+ exonucleasa polimerasa COO- 3’ 5’ 5’ 3’

Fragment Klenow

DNA polimerases d’E.coli Tipus I II III

Subunitats 1 7 10

Massa molecular (daltons) 103.000 88.000 830.000

Exonucleasa 3’ 5’ Si Si Si

Exonucleasa 5’ 3’ Si No No

Polimerització (nt/seg) 16-20 40 250-1.000

Processivitat 3-200 1.500 500.000

• Polymerase I & III replicate 5’ to 3’ • Polymerase II’s role not well understood

• 3’ to 5’ exonuclease activity = ability to remove nucleotides from the 3’ end of the chain • Important proofreading ability • Without proofreading error rate (mutation rate) is 1 x 10-6 • With proofreading error rate is 1 x 10-9 (1000-fold effect)

• 5’ to 3’ exonuclease activity functions in DNA replication & repair.

E. coli Pol III: un dímer assimetric

Polymerase Polymerase

Stryer Fig. 27.30

clamp loader

Sliding clamp

3'-5' exonuclease 3'-5' exonuclease

E. coli Pol III: un dímer assimetric

(subunitats β envoltant el DNA)

DNA polimerasa III d’E.coli

Adaptat de “Lehninger. Principios de Bioquímica”. Nelson, D. L.; Cox, M. M., Ed. Omega.

Síntesi: simultània, semidiscontínua i semiconservativa

Parental DNA

Priming of lagging strand

Adaptat de “Lehninger. Principios de Bioquímica”. Nelson, D. L.; Cox, M. M., Ed. Omega.

Eliminació dels encebadors (primers) de RNA

DNA lligasa: mecanisme de la reacció

Forca de replicació

Adaptat de “Bioquímica”. Stryer i col., Ed. Reverté.

Forca de replicació: síntesi simultània de les dos cadenes per un únic replisoma

Adaptat de “Bioquímica”. Stryer i col., Ed. Reverté.

Origin

5’ 3’

3’ 5’

UNIDIRECTIONAL REPLICATION

Origin

5’ 3’

3’ 5’

BIDIRECTIONAL REPLICATION

Models d’origen de replicació: Uni- o Bidireccional

Adaptat de “Lehninger. Principios de Bioquímica”. Nelson, D. L.; Cox, M. M., Ed. Omega.

Visualització de la replicació bidireccional del DNA en un plasmidi (circular) d’E.coli- Micrografies electròniques

Replicació bidireccional

Adaptat de “Lehninger. Principios de Bioquímica”. Nelson, D. L.; Cox, M. M., Ed. Omega.

Inici de la replicació: La regió oriC d’E.coli

Proteïnes que actuen a l’origen de replicació d’E. coli

DnaA Reconeix seqüències dins ori C

DnaB (helicasa) Desenrrotlla el DNA

DnaC Ajuda a DnaB a unirse al DNA

HU Proteïna tipus histona

Primasa Sintetitza encebadors de RNA

SSB S’uneix al DNA de cadena senzilla

DNA girasa Neutralitza superenrrotllament positiu

Metilasa Dam Metila la secuencia GATC (oriC)

Fusió del DNA a Ori C

A) Complex obert B) Complex pre-encebador

C) La Primasa (DnaG) s’uneix al complex pre-encebador; es forma el “Primosoma”. D) La DNA polimerasa III s’incorpora al primosoma i el “replisoma” comença a replicar el DNA a cada forca.

Fusió del DNA a Ori C

Motlle superenrrotllat

Tres repeticions de 13 pb i cinc repeticions de 9 pb

DnaA + ATP

Proteïna tipus Histona HU + ATP

Proteïnes DnaB i DnaC + ATP

Helicases

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 43 páginas totales
Descarga el documento