eac3 micro, Apuntes de Ingeniería Marina. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC)
aaronmanson123
aaronmanson123

eac3 micro, Apuntes de Ingeniería Marina. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC)

6 páginas
8Número de visitas
Descripción
Asignatura: Automatització Naval, Profesor: Antoni Isalgué, Carrera: Enginyeria Nàutica i Transport Marítim, Universidad: UPC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 6
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento

Descargado en:

patatabrava.com

ADMINISTRACIO DE L'EMPRESA (UB)

EXERCICI AVALUACIÓ CONTINUADA (LLIURAMENT). TEMA 5

COSTA, MANUEL 13-14

1

EXERCICI AVALUACIÓ CONTINUADA (LLIURAMENT). TEMA 5.

1. Suposeu que una economia sense sector públic ni sector exterior de la qual es coneix la següent

informació:

Consum autònom 1000

Propensió marginal a consumir 0,8

Inversió 2500

a) Calculeu la renda d’equilibri en el model de 45º.

En una economia sense sector públic i sector exterior la DA, únicament, tindrà dos components: el

consum privat i la demanda d'inversió privada. Per tant: DA = C0+ bYd+ I0; Y=DA

La renta de equilibri serà:

La renda d’equilibri en el model de 45º és de 17500.

b) Obteniu el multiplicador de la inversió.

Representa el multiplicador d'una economia tancada sense sector públic.

El multiplicador de la inversió és 5.

c) Calculeu la variació de la renda d’equilibri si la inversió disminueix 150 unitats. (Nota: utilitzeu el

multiplicador).

Inversió si 150 u. = 2500-150= 2350.

5·3350=16750

Var.=17500-16750= 750

La var. de la renda d’equilibri si la inversió disminueix 150 unitats emprant el multiplicador es una

disminució de 750.

d) Trobeu el nou valor del multiplicador si la propensió marginal a consumir augmenta fins a 0,9.

Si la propensió marginal a consumir fins a 0,9

El nou valor del multiplicador si la propensió marginal a consumir augmenta fins a 0,9 es de 10.

e) Representeu gràficament el canvi de l’apartat anterior sobre la funció de despesa agregada, mostrant

l’efecte sobre l’equilibri. Variarà més o menys la renda d’equilibri en augmentar la inversió amb aquest

nou valor de la PMgC? (Responeu explicant per què SENSE fer cap càlcul).

Representació Gràfica:

2

La renda d’equilibri serà positiva o augmentarà en augmentar la inversió amb aquest nou valor de la

PMgC (0,9) perquè la funció de la inversió ve donada i no depèn de la renda.

Qualsevol variació en qualsevol dels components autònoms provocarà una variació en la renda del

mateix sentit i de major proporció.

2. Donades les següents variables macroeconòmiques i de comportament d’una economia tancada:

Consum 500 + 0,6·Y

Inversió 2500

Despesa Pública 750

Impostos 0,4·Y

Transferències 150

on Y és la renda nacional i Yés la renda disponible.

a) Trobeu el nivell de renda nacional d’equilibri del model 45º.

Y=DA DA = C0 + b(Y – tY + TR0) + I0 + G0

Y= 500+0,6(Y-0,4Y+150)+2500+750

Y=3750+0,6(0,6Y+150)

Y=3750+0,36Y+90

Y-0,36Y=3840

Y=3840/0,36

Y=6000

El nivell de renda nacional d’equilibri del model 45º es de 6000.

b) Trobeu la renda disponible i el consum nacional d’equilibri.

A. Renda Disponible

Yd=(1-t)Y+TR

Yd=((Y-0,4Y)+150)= 0,6Y+150=0,6·(6000)+150=3600+150=3750

La renda disponible és de 3750.

B. Consum Nacional d’equilibri

Cn=C+c(Y-tY+TR)

Cn=500+0,6(Y-0,4Y+150)= 500+0,6(0,6Y+150)=500+0,6(0,6·6000+150)=500+2250=2750

El consum nacional d’equilibri és de 2750.

c) Calculeu l’escletxa del producte sabent que la renda nacional de plena d’ocupació és 7500.

Escletxa de la producció: és la diferència entre la producció observada i la potencial i mesura la quantitat

de producció perduda per culpa de l'atur.

3

La escletxa de producció amb una renda nacional de plena ocupació de 7500 és de 5718,75.

d) Si el govern vol assolir la plena ocupació, en quant haurà de variar la despesa pública? (Nota: utilitzeu

el multiplicador)

Y = Y’ – Y 7500-6000= 1500

La despesa publica per assolir la plena ocupació ha de ser de 960 més.

e) I si el govern no vol modificar el nivell de despesa pública, en quant haurà d’incrementar les

transferències per tal d’arribar a la plena ocupació?

Haurà d’incrementar les transferències per tal d’arribar a la plena ocupació en 1600u.m. en el cas que el

govern no volgués modificar el nivell de despesa pública.

4

3. Les dades macroeconòmiques d’una petita economia tancada es poden representar segons les

següents equacions de comportament:

Consum 250 +

Inversió 1950

Despesa Pública 1500

Impostos 0,2 Y

Transferències 700

on Y és la renda nacional i Yés la renda disponible.

a) Quina és la renda nacional d’equilibri del model de 45º?

Y=DA DA = C0 + b(Y – tY + TR0) + I0 + G0

Y=250+0,75(Y-0,2Y+700)+1950+1500=

Y=3700+0,6Y+525=

Y=4225+0,6Y=

0,4Y=4225

Y=10562,5u.m.

La renda nacional d’equilibri és de 10562,5u.m.

b) Trobeu el valor del saldo pressupostari del govern i comenteu la seva situació.

T-DP-S=(0,2·10562,5)-1500-700)= 2112,5-2200= -87,5

El saldo pressupostari del govern serà negatiu en 87,5u.m. es a dir en dèficit. (consumeix més recursos

del que ingresa). Haura de financiar-se externament.

c) Quin hauria de ser el nivell de renda per equilibrar aquest saldo pressupostari?

Ye=10562,5+87,5= 10650

El nivell de renda per equilibrar aquest saldo pressupostari hauria de ser de XXXXu.m.

d) Sabent que la renda potencial de l’economia és 11500 unitats, determineu en quina magnitud hauria de

variar la inversió del país per assolir aquest nivell de producció de plena ocupació.

11500-Y=11500-10562,5= 937,5

La magnitud que hauria de variar la inversió del país per assolir aquest nivell de producció de plena

ocupació hauria de ser de 375u.m. positius.

e) Representeu gràficament el canvi en la funció de despesa agregada i en l’equilibri si la inversió

experimenta el canvi de l’apartat anterior.

5

http://clubensayos.com/Negocios/Intro-Economia/1322797.html

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento