EAIA, ED. Infantil, Ejercicios de Biología Molecular. Universitat de les Valls
codigodebarras
codigodebarras

EAIA, ED. Infantil, Ejercicios de Biología Molecular. Universitat de les Valls

32 páginas
1Número de descargas
5Número de visitas
Descripción
Asignatura: Biologia Molecular i Cel·lular, Profesor: sampere sampere, Carrera: Odontologia, Universidad: UDV
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 32
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 32 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 32 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 32 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 32 páginas totales
Descarga el documento
Diapositiva 1

Institut Municipal

de Serveis Socials

EEUU: Mary Ellen, una nena de NY : en 1.874 Primera condemna dels pares d‟ una nena amb una llei de protecció d‟animals.

• Espanya: 1948 TTM: Protecció dels nens/es desemparats i dels que havien comès infraccions: Objectiu: Repressor i corrector: Idea de nen amb comportaments “anormals”....

• Declaració dels drets dels Inf. N. U. 1959: 41 Articles.

• Finals dels 70 crisi imp. De TTM. 1978 promulgació Constitució i inici de traspassos a les Autonomies.

• 1985 Les Comunitats Autònomes passen a tenir competències de Tuteles i Guardes. El 27 d‟octubre de 1987 El Departament de Sanitat i Seguretat Social publica al DOG El règim Jurídic dels EAIAs. 1986 El DOG publica el Marc d‟Atenció a la Infància.

• Catalunya:

 L‟1 de setembre de 1987 es posen en funcionament els EAIAs i concretament el nostre: Es parla d‟infants i no de menors, es parla d‟integració social, es passa a Centres Oberts aprop de les famílies, es parla d‟Acolliments.....

 LLei 117 1985 13 de juny de protección de menores. derrogada per la llei 37/91.

 llei 37/91 mesures de protección de menors desemparats i de l‟adopció. (Parcialment revisada per la 8/1995).

 LLei 8/1995) s‟especifica l‟asistència dels infants i adolescents en general i els seus drets.

 Nova llei 2010 d‟Infància. : 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Equip d’Atenció a la Infància i a

l’adolescència (en alt risc social)

• Som Equips Interdisciplinaris constituïts per :

• Psicòlegs.

• Pedagogs.

• Assistents socials.

• Educadors Socials .

• Of. Administratiu i Assesor Jurídic.

• Orgànicament de: IMSST (Ajuntament de Tarragona)(*)

• Funcionalment : SAIA (Dep. de Benestar

Social i Família).  (*)Hi ha dos tipus de dependència Orgànica dels EAIAs:

Municipals

Comarcals / Supracomarcals (Consells Comarcals)

-

• Funció de suport comunitari.

• Funció de col·laboració Institucional.

• Funció de suport a Professionals.

Funció d’atenció Individualitzada.

• Els Serveis Socials: protocol de derivació

• SAIA (Servei d‟Atenció a la Infància i

l‟Adolescència): Expedients de risc o de

Desemparament.

• L‟EAIA és un Equip de segon nivell.

• Avaluem les situacions familiars que se‟ns deriven i, en funció del resultat interdisciplinar de l‟avaluació, valorem si:

Situacions de risc: La situació pot ser treballada i continguda en el medi (mitjançant els recursos existents, aquesta opció requereix la col·laboració de la família)

Situacions de Desemparament:La situació no pot ser abordada en el medi

 manca de voluntat dels pares o acollidors

 incapacitat manifesta dels progenitors

 greu negligència

 maltractaments greus

 abusos sexuals...

Aleshores l‟EAIA proposarà mesures (Administratives i Tècniques)

• Escoles, INS, EB.

• EAP

• CSMIJ

• CSM

• CAP

• EBAS

• ETCA

• CAD

• CAS

• .........

TOTS ELS PROFESSIONALS han

d’intervenir obligatòriament quan

tinguin coneixement de la situació

de risc o de desemparament en

que es troba l’Infant... Llei infància

- Article 100.docx

Mesura Administrativa:

Guarda Protectora.

Assumpció de les Funcions Tutelars.

Mesura Protectora-

• Mitjançant un Pla de Millora (document de l‟EAIA presentat als pares on s‟especifiquen quines coses han de canviar per tal que els nens retornin al nucli familiar, ex: suggerim un tractament als pares, canvis que facin l‟habitatge habitable, que sostinguin un treball, que visitin els nens...)

 En funció del acompliment del Pla per apart dels progenitors, el cas pot evolucionar cap a:

 Aplicarem les Mesures de Protecció.

1. Acolliment familiar: Pot ser simple o permanent. Ambdós poden ser en família extensa o aliena.

2. Acolliment familiar en una unitat convivencial de acció educativa.

3. Acolliment en Centre: En CRAE o CREI.

4. Mesures de transició a la vida adulta i a la autonomia personal.

5. Acolliment Preadoptiu.

Llei 14/2010, de 27 de maig,

dels drets i les oportunitats de la

infància i l’adolescència

(LDOIA)

Generalitat de Catalunya

Què són?

Els maltractaments d'infants i adolescents es produeixen quan qualsevol persona, institució o la mateixa societat, per acció, omissió o tracte negligent, no accidental priva l„ infant o adolescent dels seus drets i del seu benestar amenaça o interfereix el seu desenvolupament físic, psíquic i social.

• Per tal de prevenir i lluitar contra els maltractaments d'infants i adolescents cal conèixer-los i detectar-los.

• En general, els maltractaments més “físics” s'identifiquen fàcilment, sobretot aquells que són més evidents. Tanmateix, en moltes ocasions resulta encara difícil “acceptar” com a maltractaments aquelles conductes que fins fa poc formaven part de conductes socialment tolerades (alcohol, mendicitat...). D'altra banda, hi ha maltractaments que no deixen empremtes físiques evidents, però sí seqüeles psicològiques de difícil reparació.

• Aprendre a identificar les conductes que constitueixen maltracta- ment és el pas previ i necessari per a la seva detecció i per a la protecció dels infants i els adolescents que els pateixen.

Maltractament físic

Maltractament psíquic o emocional

Negligència o abandonament

Abús/sotmetiment sexual

Explotació sexual

Explotació laboral o inducció a la mendicitat

Corrupció

Sotmetiment a drogues o fàrmacs

Maltractament prenatal

Maltractament institucional

Maltractament per violència intrafamiliar.

Exemple:

A

B

C

INDICADORS FÍSICS

INDICADORS SOCIALS I DE COMPORTAMENT

INDICADORS ACADÈMICS

Senyals visibles

Seguiment escolar: acadèmic,

comportament,

Observació en la relació amb el nen la família i

els companys

• Mal aspecte físic (desnodrit, brut, roba inadequada,...)

• Es dorm a classe.

• Senyals de diverses lesions (morats, cremades, cabells arrancats, fractures,...)

• Problemes en el control d‟esfínters (enuresi, encopresi)

• Retard en el desenvolupament físic.

• Poca higiene.

• Nens/es que ploren quan és l‟hora de marxar a casa.

• Nens/es que es mostren apàtics, poc receptius… depressió anaclítica.

• Dificultats al Centre Educatiu: no aprèn, no fa els “deures”, no presta atenció.

• Síndrome “de caps de setmana”.

• Canvis inesperats en el rendiment escolar.

• Problemes en l‟adquisició i el desenvolupament del llenguatge.

• Problemes en la “presentació dels treballs”,...

• “Fracàs escolar”.

• Retards d‟aprenentatges no derivats de les seves limitacions i capacitats.

• Malalties llargues injustificades.

• Absentisme escolar.

• Nens/es introvertits, poc expressius, evita parlar de si mateix,...

• Presenta pors en situacions “normals” de la vida escolar.

• Ajuda a casa d‟una manera “anormal”

• El seu vocabulari i els jocs en relació al tema sexual són inadequats per la seva edat.

• Moltes crides d‟atenció amb la seva conducta.

• Pares molt crítics amb l‟infant,...

• Família quasi desconeguda per l‟escola.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 32 páginas totales
Descarga el documento